Кількість назв: 940
  1.2. Діагностика ґрунтів за гранулометричним складом
  2. ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ҐРУНТУ
  2.1. Підготовка ґрунту до гранулометричного аналізу (за Н.А. Качинським)
  2.2. Підготовка безкарбонатного ґрунту
  2.3. Підготовка карбонатного ґрунту
  2.4. Підготовка ґрунту до гранулометричного аналізу методом розтирання з розчином пірофосфату натрію
  2.5. Кількісне визначення механічних елементів за допомогою піпетки
  2.6. Розрахунки результатів гранулометричного аналізу
  2.7. Оцінка кам’янистості ґрунтів
  3. КЛАСИФІКАЦІЯ ҐРУНТІВ ЗА ГРАНУЛОМЕТРИЧНИМ СКЛАДОМ
  3.1. Застосування даних гранулометричного аналізу
  4. ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ
  5. СТРУКТУРНО-АГРЕГАТНИЙ СКЛАД ҐРУНТУ
  5.1. Класифікація та поняття структури ґрунту
  5.2. Методичні підходи дослідження структурно-агрегатного складу
  5.3. Мікроагрегатний аналіз ґрунту за методом Качинського
  5.4. Структурно-агрегатний аналіз ґрунту за методом М.І. Савінова
  5.5. Використання результатів агрегатного аналізу ґрунтів
  6. ЩІЛЬНІСТЬ ТВЕРДОЇ ФАЗИ ҐРУНТУ
  6.1. Визначення щільності твердої фази ґрунту пікнометричним методом
  6.2. Визначення щільності твердої фази незасолених ґрунтів
  6.3. Визначення щільності твердої фази засолених ґрунтів
  7. ЩІЛЬНІСТЬ ҐРУНТУ
  7.1. Поняття щільності ґрунту та її оцінка
  7.2. Визначення щільності ґрунту методом ріжучого кільця за Н.А. Качинським
  8. ПОРИСТІСТЬ ҐРУНТУ ТА ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ
  9. ВОДНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ
  9.1. Стан і форми води в ґрунті
  9.2. Методи визначення вологості ґрунту
  9.3. Визначення польової вологості ґрунту термостатно-ваговим методом
  9.4. Визначення вмісту гігроскопічної вологи у ґрунті
  9.5. Визначення максимальної гігроскопічності ґрунту за методом А.В. Ніколаєва
  9.6. Визначення максимальної молекулярної вологоємкості ґрунту методом вологоємких середовищ
  9.7. Визначання вологості стійкого в’янення рослин методом вегетаційних мініатюр
  9.8. Найменша вологоємність
  9.9. Визначення капілярної вологоємкості ґрунту
  9.9.1. Лабораторний метод визначення капілярної вологоємності
  9.9.2. Визначення капілярної вологоємкості порушеного ґрунту та швидкості капілярного підтягування води
  9.10. Визначення повної вологоємності ґрунту
  9.11. Практичне застосування даних вологості та водних властивостей ґрунту
  10. ОРГАНІЧНА РЕЧОВИНА ҐРУНТУ ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ
  10.1. Методи визначення гумусу
  10.2. Визначення вмісту гумусу за методом Тюріна
  10.3. Визначення гумусу методом Тюріна в модифікації Сімакова
  11. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ
  11.1. Катіонообмінна здатність ґрунту
  11.2. Групування ґрунтів за вмістом обмінних кальцію та магнію
  11.3. Трилонометричне визначення кальцію і магнію
  11.4. Визначення суми обмінних кальцію і магнію
  11.5. Визначення обмінного кальцію
  11.6. Визначення обмінних калію і натрію на полуменевому фотометрі
  11.6. Визначення суми обмінних катіонів за методом Каппена-Гільковиця
  11.7. Визначення обмінного натрію за методом М.М. Годліна
  11.8. Визначення карбонатів у ґрунті газоволюметричним методом
  12. КИСЛОТНІСТЬ ҐРУНТУ, МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ
  12.1. Поняття про кислотність ґрунту
  12.2. Методи визначення кислотності ґрунту
  12.2.1. Визначення активної кислотності ґрунту потенціометричним методом
  12.2.2. Визначення обмінної кислотності потенціометричним методом
  12.2.3. Визначення гідролітичної кислотності за методом Г. Каппена
  12.3. Методи хімічної меліорації кислих ґрунтів
  12.3.1. Взаємодія вапна з ґрунтом
  12.4. Визначення потреби ґрунтів у вапнуванні
  12.5. Методи визначення доз вапна
  12.6. Строки, способи та місце внесення вапна в сівозмінах
  13. ДЕГРАДАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ҐРУНТІВ
  13.1. Загальні поняття про деградацію ґрунту
  13.2. Діагностичні критерії деградації ґрунтів
  13.3. Основні напрями боротьби із деградаційними процесами
  13.4. Водна ерозія
  13.4.1. Визначення змиву ґрунту методом стокових майданчиків
  13.4.2. Облік змиву ґрунту від водної ерозії за об’ємом водоканав за В.М. Соболєвим
  13.4.3. Визначення втрат ґрунту від ерозії і дефляції методами фітоіндикації за В.І. Тарасовим
  13.5. Втрати ґрунту внаслідок вітрової ерозії
  13.5.1. Кількісні методи обрахунку втрат ґрунту внаслідок вітрової ерозії
  13.5.2. Негативні екологічні наслідки в агросфері через прояви дефляції:
  13.5.3. Облік знесеного вітром ґрунту за методом Годунова
  14. ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕГРАДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСУШУВАНИХ ОРГАНОГЕННИХ ҐРУНТАХ
  15. ОЦІНКА РОЗВИТКУ ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТІВ ПІД ВПЛИВОМ ЗРОШЕННЯ
  16. БОНІТУВАННЯ ҐРУНТІВ І ЯКІСНА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ
  16.1. Основні поняття з бонітування ґрунтів
  16.2. Методи бонітування ґрунтів
  16.2.1. Агроекологічний метод бонітування ґрунтів
  16.3. Якісна оцінка земель за методикою А.І. Сірого
  16.4. Методика бонітування ґрунтів Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського та Інституту землеустрою НААН України
  16.5. Методика бонітування ґрунтів під плодові насадження Інституту садівництва НААН України
  17. МОНІТОРИНГ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ

  Ґрунтознавство та охорона земель