Кількість назв: 940
  1.2. Сучасний стан земельних ресурсів світу
  Розділ 2. ФУНКЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
  2.1. Властивості земельних ресурсів
  2.2. Соціально-економічні функції земельних ресурсів
  2.3. Екологічні функції ґрунтового покриву
  Розділ 3. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
  3.1. Основні положення земельного законодавства України
  3.2. Нормативно-правове забезпечення використання та охорони земель
  3.3. Управління в галузі охорони земель
  Розділ 4. ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД УКРАЇНИ: СТРУКТУРА, СУЧАСНИЙ СТАН
  4.1. Загальні відомості про земельний фонд та його структуру
  4.2. Землі сільськогосподарського призначення: сучасний стан та екологічні проблеми
  4.2.1. Родючість ґрунтів
  4.2.2. Продуктивність орних земель
  4.2.3. Природні кормові угіддя
  4.3. Землі лісогосподарського призначення
  4.3.1. Структура земель лісогосподарського призначення
  4.3.2. Екологічні функції лісу
  4.3.3. Продуктивність земель лісогосподарського призначення та фактори її формування
  4.4. Землі природно-заповідного фонду
  4.5. Землі житлової та громадської забудови
  4.6. Землі оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
  Розділ 5. ОСОБЛИВО ЦІННІ ЗЕМЛІ
  5.1. Особливо цінні землі та їх поширення на території України
  5.2. Земельно-ресурсний потенціал України
  Розділ 6. ОЦІНКА АГРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЗЕМЕЛЬ ТА НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ
  6.1. Поняття про Державний земельний кадастр та бонітування ґрунтів
  6.2. Оцінка агроекологічного стану земель
  6.2.1. Оцінка екологічної стабільності ландшафтів
  6.2.2. Оцінка обмежуючих факторів сільськогосподарського використання земель (за В.І. Купчиком та ін., 2006)
  6.2.3. Оцінка агроекологічного стану ґрунтового покриву
  6.2.4. Оцінка агровиробничих умов території
  6.2.5. Еталони агроекологічного стану грунтів України (за В.В. Медведєвим, 2002)
  6.3. Нормування техногенного навантаження
  6.4. Моделювання та прогнозування агроекологічного стану ґрунтового покриву
  6.5 Моніторинг ґрунтового покриву
  Розділ 7. ЗЕМЛІ МЕЛІОРАТИВНОГО ФОНДУ
  7.1. Меліорації земель: основні поняття та класифікація
  7.2. Меліорації в Україні та умови їх здійснення
  7.3. Перезволожені та осушувані землі України: причини та ознаки надлишкового зволоження
  7.3.1. Географія поширення перезволожених та осушуваних земель на території України
  7.3.2. Екологічні наслідки осушувальних гідротехнічних меліорацій
  7.4. Зрошувані землі
  7.4.1. Роль зрошення у землеробстві Світу
  7.4.2. Зрошувані землі України: географія, продуктивність, сучасний стан
  7.4.3. Передумови та причини аридизації земель
  7.4.4. Умови, що визначають необхідність зрошувальних меліорацій
  7.4.5.Типи та способи зрошення
  7.4.6. Вплив зрошення на екологічний стан грунту, рослин та мікроклімат
  7.5. Засолення ґрунтів
  Розділ 8. ПРОЦЕСИ ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
  8.1. Загальні поняття та класифікація процесів деградації ґрунтового покриву
  8.2. Характеристика основних типів процесів деградації ґрунтового покриву
  8.3. Причини розвитку та особливості поширення процесів деградації ґрунтового покриву у світі та Україні
  Розділ 9. ЕРОЗІЯ ГРУНТІВ ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ДЕГРАДАЦІЇ
  9.1. Класифікація ерозійних процесів
  9.2. Чинники та умови виникнення, розвитку і поширення основних ерозійних процесів ґрунтового покриву
  Розділ 10. ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ПРОДУКТАМИ ТЕХНОГЕНЕЗУ
  10.1. Поводження пестицидів у навколишньому середовищі та територіальний розподіл у грунтах України
  10.2. Мінеральні добрива як екологічний фактор
  10.3. Забруднення території України радіонуклідами
  10.4 .Важкі метали
  10.4.1. Джерела надходження важких металів у грунт
  10.4.2. Особливості поведінки важких металів у грунтах
  10.4.3. Забруднення території України важкими металами
  Розділ 11. ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬ У ПРОЦЕСІ РОЗВІДКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАДР
  11.1. Сучасний стан та особливості експлуатації родовищ в Україні
  11.2. Класифікація порушених земель, що виникають у процесі гірничих розробок
  11.3. Вплив гірничого виробництва на стан навколишнього природного середовища
  Частина II СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
  Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СТРУКТУРИ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ
  1.1 Загальні принципи організації збалансованої структури земельних угідь
  1.2. Спеціальне сировинне районування територій
  1.3. Збалансована ландшафтно-екологічна організація території
  1.4. Принципи встановлення параметрів збалансованої структури земельних угідь згідно басейнового підходу
  1.5. Збалансована сівозміна - основа відтворення родючості ґрунтів
  Розділ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ЗЕМЕЛЬ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ
  2.1. Функціональні принципи збалансованого використання високопродуктивних земель в сільськогосподарському виробництві
  2.2. Концепція збалансованої системи землеробства
  2.3 Типи альтернативних систем землеробства
  2.4. Показники рівня збалансованості системи землеробства
  2.5. Принципи стабілізації гумусового стану грунтів
  2.5.1. Роль гумусу у формуванні родючості грунту
  2.5.2 Основні показники гумусового стану грунту
  2.5.3. Баланс гумусу та методи його регулювання
  2.5.4. Оцінка різних видів органічних добрив як джерел гумусоутворення
  2.6. Збалансування поживного режиму грунту
  2.6.1. Умови збалансування поживного режиму ґрунту
  2.6.2. Баланс елементів живлення
  2.6.3.Природний потенціал поживного режиму грунту
  2.6.4.Азотний фонд ґрунту та фактори забезпеченості рослин доступним азотом
  2.6.5. Фосфатний фонд ґрунтів та фактори забезпеченості рослин доступним фосфором
  2.6.6. Калійний фонд ґрунтів та фактори забезпеченості рослин доступним калієм
  2.6.7. Мікроелементний фонд ґрунтів та фактори забезпеченості рослин доступними мікроелементами
  2.6.8. Сівозміна та система застосування добрив як безпосередні фактори стабілізації гумусового стану та поживного режиму грунту
  2.6.9.Оцінка мінеральних добрив як фактору впливу на стабільність агроекосистеми
  2.6.10. Наукові принципи збалансованого застосування мінеральних добрив
  2.6.11. Властивості мінеральних добрив та рекомендації щодо збалансованого застосування (за М.М. Городнім та ін, 2003)
  2.6.12. Основні рекомендації щодо збалансованого застосування азотних добрив
  2.6.13. Основні рекомендації щодо збалансованого застосування фосфатних добрив
  2.6.14. Основні рекомендації щодо збалансованого застосування калійних добрив
  2.6.15. Основні рекомендації щодо збалансованого застосування комплексних добрив
  2.6.16. Основні рекомендації щодо збалансованого застосування мікроелементних добрив
  Розділ 3. ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ДЕГРАДОВАНИХ ҐРУНТІВ
  3.1. Зменшення ерозійних втрат та захист ґрунтів від ерозії
  3.1.1 Лукомеліоративні протиерозійні заходи
  3.1.2. Лісомеліоративні протиерозійні заходи
  3.1.3. Консервація земель
  3.2. Відтворення родючості деградованих ґрунтів зрошуваних земель
  3.3. Збалансоване використання та відтворення родючості деградованих грунтів осушуваних земель
  3.4. Відтворення родючості кислих і засолених ґрунтів
  3.4.1. Загальні принципи
  3.4.2.Агроекологічні основи хімічних меліорацій кислих ґрунтів
  3.4.3. Агроекологічні основи хімічних меліорацій лужних та солонцюватих ґрунтів
  3.5. Збалансоване використання та відтворення продуктивності техногенно забруднених земель
  3.6. Реабілітація земель, забруднених важкими металами
  3.7. Реабілітація земель, забруднених нафтопродуктами
  Розділ 4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗЕМЕЛЬ, ПОРУШЕНИХ В ПРОЦЕСІ РОЗВІДКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАДР
  4.1. Рекультивація земель: мета, суть, основні поняття
  4.2. Класифікація порушених земель та розкривних порід
  4.3. Напрями рекультивації земель та вимоги щодо їхнього здійснення
  4.4. Підготовчий та гірничо-технічний етапи рекультивації: вимоги до їх проведення
  4.5. Біологічний етап та вимоги до його проведення за основними напрямами рекультивації
  СЛОВНИК НАЙБІЛЬШ ВЖИВАНИХ ТЕРМІНІВ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
  ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

  Збалансоване використання земельних ресурсів