Кількість назв: 940
  1.2. Визначення землеустрою
  1.3. Предмет, метод і завдання землеустрою
  1.4. Призначення землеустрою
  1.5. Суб’єкти і об’єкти землеустрою
  1.6. Землеустрій як основоположний механізм управління земельними ресурсами
  Контрольні питання до 1-го розділу
  РОЗДІЛ 2. Земельний устрій і земельні реформи
  2.1. Земельний устрій та земельні відносини
  2.2. Поняття землеволодіння та землекористування
  2.3. Форми землекористування та організації території
  2.4. Елементи землевпорядної організації території
  2.5. Сутність земельних реформ та їх роль у трансформації земельного ладу
  Контрольні питання до 2-го розділу
  РОЗДІЛ 3. Земельні ресурси та їх використання
  3.1. Поняття і функції землі
  3.2. Раціональне використання і охорона земель. Стале землекористування
  3.3. Земля як об’єкт права, сільськогосподарських, містобудівних та інших відносин
  3.4. Властивості земельних та інших природних ресурсів, що враховуються при землеустрої
  3.5. Простір та рельєф
  3.6. Ґрунтовий і природний рослинний покрив
  3.7. Кліматичні, гідрологічні та гідрографічні умови
  3.8. Економічні, соціальні, екологічні, сільськогосподарські, містобудівні та інші умови
  3.9. Види господарського використання земель і правового стану земельних ресурсів
  3.10. Категорії та цільове призначення земель
  3.11. Типи землекористування та дозволене використання земель
  3.12. Характеристика земельного фонду України за формами власності
  Контрольні питання до 3-го розділу
  РОЗДІЛ 4. Землеустрій та інші сфери земельно-господарської діяльності
  4.1. Землеустрій і державне регулювання земельних відносин
  4.2. Землеустрій, земельний кадастр та моніторинг земель
  4.3. Землеустрій і реєстрація прав на нерухоме майно і угод з ним
  4.4. Землеустрій і грошова оцінка земель та земельних ділянок
  4.5. Землеустрій і топографо-геодезичні т а інші вишукувальні роботи
  4.6. Землеустрій і геоінформаційні системи
  4.7. Землеустрій, планування і забудова територій
  4.8. Землеустрій і меліорація земель
  4.9. Землеустрій і екологізація землекористування
  4.10. Землеустрій і формування екомережі України
  4.11. Землеустрій і організація виробництва сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств
  4.12. Землеустрій та іпотечне кредитування під заставу орендованих земель сільськогосподарського призначення
  4.13. Землеустрій та земельний капітал
  4.14. Землеустрій і духовний та соціокультурний простір сільських територій України
  Контрольні питання до 4-го розділу
  ЧАСТИНА ІІ. НАУКОВІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
  РОЗДІЛ 5. Землеустрій як наукова дисципліна
  5.1. Землеустрій як самостійна галузь наукового знання
  5.2. Теорії землеустрою
  5.3. Сучасне розуміння землеустрою та його сутність
  5.4. Мета, характер і функції сучасного землеустрою
  5.5. Принципи сучасного землеустрою
  Контрольні питання до 5-го розділу
  РОЗДІЛ 6. Види і форми землеустрою
  6.1. Види і форми землеустрою
  6.2. Прогнозування раціонального використання та охорони земель
  6.3. Територіальне планування землекористування
  6.4. Територіальний землеустрій
  6.5. Внутрішньогосподарський землеустрій
  6.6. Зокремлене землевпорядкування
  Контрольні питання до 6-го розділу
  РОЗДІЛ 7. Система землеустрою в Україні
  7.1. Поняття і складові частини системи землеустрою
  7.2. Інституціональне забезпечення землеустрою: законодавчовизначена діяльність; органи, що здійснюють державне регулювання
  7.3. Прогнозування, територіальне планування, організація та державне регулювання (адміністрування) у сфері землеустрою
  7.4. Землевпорядний процес на національному, регіональному, локальному і господарському рівнях
  7.5. Землевпорядна документація
  7.6. Учасники земельно-процесуальних правовідносин у сфері землеустрою
  7.7. Ефективність землеустрою
  Контрольні питання до 7-го розділу
  РОЗДІЛ 8. Управління діяльністю у сфері землеустрою та його регулювання
  8.1. Зміст управління діяльністю у сфері землеустрою
  8.2. Прогнозування, планування та організація землеустрою на державному, регіональному та місцевому рівнях
  8.3. Організація і планування землеустрою
  8.4. Нормативно-правові акти з питань здійснення землеустрою та організації сталого землекористування
  8.5. Державні стандарти, норми і правила у сфері землеустрою
  8.6. Технічне та технологічне забезпечення землеустрою
  8.7. Упорядкування відносин та трансакційних витрат між учасниками землеустрою
  8.8. Формування джерел фінансування проведення землеустрою
  8.9. Науково-технічний прогрес у землеустрої
  8.10. Державний фонд документації із землеустрою
  8.11. Кадрове забезпечення землеустрою
  8.12. Врахування державних, громадських та приватних інтересів при здійсненні землеустрою
  8.13. Авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою
  8.14 Відшкодування шкоди, заподіяної у результаті здійснення землеустрою
  Контрольні питання до 8-го розділу
  ЧАСТИНА ІІІ. ЗЕМЛЕУСТРІЙ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ
  РОЗДІЛ 9. Прогнозна та планувальна документація із землеустрою на національному і регіональному рівнях
  9.1. Державна і регіональні програми розвитку земельних відносин
  9.2. Загальнодержавна і регіональні програми використання та охорони земель
  9.3. Генеральна і регіональні схеми землеустрою
  9.4. Техніко–економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно–територіальних утворень або окремих галузей
  9.5. Природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування земель
  9.6. Плани розвитку землекористування регіонів та сільських районів
  Контрольні питання до 9-го розділу
  РОЗДІЛ 10. Проектна документація із землеустрою на національному і регіональному рівнях
  10.1. Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень
  10.2. Проекти землеустрою щодо організації територій природно-заповідного фонду
  10.3. Проекти землеустрою щодо організації територій оздоровчого призначення
  10.4. Проекти землеустрою щодо організації територій рекреаційного призначення
  10.5. Проекти землеустрою щодо організації меж територій історико-культурного призначення
  Контрольні питання до 10-го розділу
  РОЗДІЛ 11. Прогнозна та планувальна документація із землеустрою на місцевому рівні
  11.1 Схеми землеустрою (плани розвитку землекористування) територій рад, міст, сіл, селищ
  11.2. Плани розвитку (зонування земель за їх категоріями та типами) землекористування територій адміністративних районів, рад або їх груп
  11.3. Плани територіальних обмежень, обтяжень у використанні земель в межах територій рад або їх груп
  11.4. План земельно-господарського устрою території населеного пункту
  Контрольні питання до 11-го розділу:
  РОЗДІЛ 12. Проектна та технічна документація із землеустрою на місцевому рівні
  12.1 Проекти землеустрою щодо відведення (вилучення, надання, зміни цільового призначення, викупу, продажу) земельних ділянок
  12.2. Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань на території ради
  12.3. Проекти землеустрою щодо внутрігосподарської організації території землекористування сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств
  12.4. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів
  12.5. Проекти землеустрою щодо створення нових чи впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань для ведення садівництва громадян
  12.6. Робочі проекти землеустрою
  12.7. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
  Контрольні питання до 12-го розділу
  Список літератури

  Землеустрій