Кількість назв: 940
  ПЕРЕДМОВА
  ЧАСТИНА 1. МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМУ
  Розділ 1. Менеджмент як управління в ринковій економіці
  1.1. Сутність понять «управління» та «менеджмент»
  1.2. Історія розвитку управлінської науки та етапи еволюції туризму
  1.3. Особливості зарубіжного і національного менеджменту
  1.4. Складові частини і функції менеджменту
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 2. Особливості менеджменту у сфері туризму
  2.1. Послуги та підвищення їх ролі в національній та світовій економіці
  2.2. Туризм в системі послуг
  2.3. Туризм як вид економічної діяльності
  2.4. Основні поняття в туризмі
  2.5. Сучасна інтеграційна функція туризму
  2.6. Управління туризмом як специфічна форма менеджменту національного та світового господарства
  2.7. Міжнародне регулювання туристичної діяльності
  2.8. Регулювання міжнародної туристичної діяльності в Україні
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 3. Визначення цілей в менеджменті туристичних організацій
  3.1. Цілі і задачі в діяльності організацій туристичної сфери
  3.2. Система цілей туристичних підприємств (фірм)
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 4. Планування діяльності туристичних організацій
  4.1. Зміст планування в управлінській діяльності організацій сфери туризму
  4.2. Процес організаційного планування, його способи і методи
  4.3. Класифікація планів туристичної організації
  4.4. Стратегічне планування діяльності організацій сфери туризму
  4.5. Тактичне і оперативне планування діяльності туристичних організацій
  4.6. Бізнес-планування в туристичних організаціях
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 5. Прийняття управлінських рішень в організаціях туристичної сфери
  5.1. Особливості прийняття управлінських рішень
  5.2. Класифікація управлінських рішень
  5.3. Процес прийняття раціональних управлінських рішень
  5.4. Методи прийняття управлінських рішень в менеджменті
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 6. Організація робіт з управління туристичною діяльністю
  6.1. Організування як функція менеджменту
  6.2. Види організаційних структур управління туристичного підприємства
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 7. Оперативне регулювання діяльності туристичних організацій
  7.1. Планування оперативного управління
  7.2. Способи оперативного регулювання, поточного контролю і координації управлінських рішень
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 8. Мотивація праці в організаціях сфери туризму
  8.1. Поняття мотивації та її еволюція
  8.2. Початкові теорії мотивації
  8.3. Сучасні теорії мотивації
  8.3.1. Змістовні теорії мотивації
  8.3.2. Процесуальні теорії мотивації
  8.4. Система мотивації праці персоналу індустрії туризму
  8.5. Підходи до стимулювання персоналу в туристичних організаціях
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 9. Контроль виконання управлінських рішень в туристичних організаціях
  9.1. Організація контролю в управлінні персоналом підприємств (фірм) туризму
  9.2. Контрольні показники в діяльності туристичних організацій
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 10. Методи менеджменту туризму
  10.1. Класифікація управлінських методів у туризмі
  10.2. Регламентуючі методи менеджменту
  10.3. Стимулюючі методи менеджменту
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 11. Система комунікацій в управлінні організаціями сфери туризму
  11.1. Поняття і класифікація комунікацій
  11.2. Види комунікативних зв’язків розподілу праці в організаціях туризму
  11.2. Взаємозв’язки туристичних організацій зі споживачами послуг
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 12. Зовнішнє та внутрішнє середовище у сфері туризму
  12.1. Зовнішнє середовище туристичного бізнесу
  12.2. Внутрішнє середовище туристичного бізнесу
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 13. Зовнішні зв’язки і можливості менеджменту туристичної діяльності
  13.1. Способи організування туристичного продукту
  13.2. Забезпечення співробітництва туроператора з постачальниками туристичних послуг
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 14. Вимоги до якості роботи сучасного менеджера в туристичних організаціях
  14.1. Діяльність сучасного менеджера в організаціях туризму
  14.2. Лідерство, влада, вплив, авторитет та повноваження менеджера
  14.3. Стилі роботи керівника у сфері туризму
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 15. Управління конфліктами в організаціях туристичної сфери
  15.1. Природа і функції конфлікту
  15.2. Типи конфліктів в туристичних організаціях
  15.3. Методи подолання конфліктів з туристами
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 16. Ризик-менеджмент у туризмі
  16.1. Основні характеристики і риси ризику
  16.2. Причини виникнення ризику
  16.3. Види ризиків у туризмі
  16.4. Управління ризиками в туристичній діяльності
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 17. Ефективність менеджменту в туристичній діяльності
  17.1. Поняття ефективності менеджменту туристичної сфери
  17.2. Економічна ефективність менеджменту туризму
  17.3. Соціальна ефективність менеджменту туризму
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 18. Інновації в менеджменті туризму
  18.1. Особливості впровадження інновацій в організаціях надання туристичних послуг
  18.2. Нові форми обслуговування споживачів туристичного ринку
  18.3. Інновації у використанні туристичних ресурсів та наданні туристичних послуг
  18.4. Виявлення та використання нових ринків надання туристичних послуг
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 19. Інформаційні технології в менеджменті туризму
  19.1. Поняття і структура інформаційних технологій в управлінні організаціями туристичної сфери
  19.2. Спеціалізоване програмне забезпечення організацій індустрії туризму
  19.2.1. Програмні засоби автоматизації туроператорів і турагентств
  19.2.2. Програмні засоби автоматизації перевезень туристів (авіаційних агентств)
  19.2.3. Програмні засоби автоматизації індустрії розваг
  19.2.4. Інтернет-послуги в туристичній діяльності
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 20. Менеджмент готельного бізнесу
  20.1. Еволюція розвитку індустрії туризму
  20.2. Класифікація засобів розміщення туристів
  20.3. Організаційна структура управління готельного бізнесу
  20.4. Управління основними службами готелю
  20.5. Програмні засоби автоматизації управління готелем
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 21. Менеджмент ресторанного господарства
  21.1. Класифікація підприємств харчування
  21.2. Управління обслуговуванням на підприємствах харчування
  21.3. Менеджмент кейтерингу як сучасного напряму ресторанного бізнесу
  21.4. Програмні засоби автоматизації управління рестораном
  Запитання для самоконтролю
  ЧАСТИНА 2. МАРКЕТИНГ ТУРИЗМУ
  Розділ 22. Сутність маркетингу та його особливості в туризмі
  22.1. Основні поняття маркетингу та його специфіка в туристичній діяльності
  22.2. Відмінні риси туристичного продукту в маркетингу
  22.3. Умови застосування маркетингу в туризмі та його принципи
  22.4. Концепції маркетингу в туристичній діяльності
  22.5. Рівні туристичного маркетингу
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 23. Використання маркетингових досліджень в туристичній сфері
  23.1. Сутність та напрямки маркетингових досліджень
  23.2. Види і цілі маркетингових досліджень в туризмі
  23.3. Основні завдання та методологічні основи маркетингових досліджень
  23.4. Етапи процесу маркетингових досліджень
  23.5. Система аналізу маркетингової інформації
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 24. Сегментація ринку туристичних послуг
  24.1. Визначення, класифікація та структура ринку
  24.2. Оцінка кон’юнктури та ємності ринку
  24.3. Вплив факторів на туристський попит і розвиток ринку туризму
  24.4. Особливості психології поведінки споживачів туристських послуг
  24.5. Особливості сегментації ринку туристичних послуг
  24.6. Визначення цільового ринку
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 25. Маркетингові стратегії у діяльності туристичного підприємства
  25.1. Елементи маркетингового комплексу
  25.2. Формування продуктової стратегії, планування та розробка туристичного продукту
  25.3. Розробка та вибір маркетингової стратегії
  25.4. Цінова стратегія туристичного підприємства
  25.5. Збутова стратегія та характеристика каналів розповсюдження туристичного продукту
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 26. Маркетингова інформація та комунікації в туристичній діяльності
  26.1. Класифікація маркетингової інформації
  26.2. Інформаційні джерела та методи їх збору
  26.3. Сутність комунікацій та цільові аудиторії
  26.4. Засоби комунікацій на ринку туристичних послуг
  26.5. Комунікаційна стратегія туристичного підприємства
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 27. Організація та контроль маркетингової діяльності туристичних підприємств
  27.1. Служба маркетингу туристського підприємства
  27.2. Система маркетингового контролю
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 28. Управління брендом організації у складі маркетингових заходів індустрії туризму
  28.1. Сутність та особливості брендінгу в організаціях сфери туризму
  28.2. Принципи формування конкурентоспроможного бренду в індустрії туристичної діяльності
  28.3. Використання брендінгу для просування туристичних послуг та посилення конкурентоспроможності організації
  Запитання для самоконтролю
  ЧАСТИНА 3. ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
  Розділ 29. Розвиток туристично-рекреаційного комплексу Херсонської області
  29.1. Рекреаційні ресурси області
  29.2. Структура лікувально-курортної рекреації та її динаміка
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 30. Складові формування туристичного ринку Херсонської області
  30.1. Фактори формування туристичного ринку Херсонщини
  30.2. Природні фактори області
  30.3. Фактори, пов’язані з історичними, культурними та соціально-економічними особливостями території
  30.4. Херсонщина – унікальна територія для туризму, відпочинку, оздоровлення та рекреації
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 31. Формування туристичної інфраструктури Херсонської області
  31.1. Організація подорожей
  32.2 Туристичний сервіс на Херсонщині
  31.3. Туристичні місця Херсонщини
  Запитання для самоконтролю
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ
  Додаток А. Тести для самоконтролю знань з менеджменту туризму
  Додаток Б. Завдання для самостійної роботи студентів з менеджменту туризму
  Додаток В. Тести для самоконтролю знань з маркетингу туризму
  Додаток Г. Завдання для самостійної роботи студентів з маркетингу туризму
  Додаток Д. Термінологічний словник з менеджменту туристичної галузі

  Менеджмент туристичної галузі