Кількість назв: 940
  Інформаційний обсяг навчальної дисципліни "ЕТНОПЕДАГОГІКА"
  Змістовий модуль 1. ЕТНОПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА. ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ЕТНОПЕДАГОГІКИ
  Теоретичний матеріал для аудиторного вивчення
  Тема 1. Теоретичні основи етнопедагогіки
  Тема 2. Етнопедагогіка як галузь педагогічної науки
  Тема 3. Етнопедагогізація професійної підготовки педагога
  Тема 4. Історичні етапи становлення української народної педагогіки
  Змістовий модуль 2. ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ЕТНОСІ
  Теоретичний матеріал для аудиторного вивчення
  Тема 1. Система виховання у народній педагогіці
  Тема 2. Педагогічні аспекти самовизначення особистості в етносі
  Тема 3. Форми збереження родової пам’яті. Родовід. Дерево роду
  ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО КУРСУ "ЕТНОПЕДАГОГІКА"
  Рекомендації до організації самостійної роботи
  Перелік і зміст тем
  Семінарське заняття №1
  Семінарське заняття №2
  Семінарське заняття №3
  Семінарське заняття №4
  Семінарське заняття №5
  Підсумкова модульна робота (аудиторна)
  Список рекомендованої літератури
  Індивідуальні завдання
  Питання до екзамену з курсу «ЕТНОПЕДАГОГІКА»
  Тестові завдання з курсу «ЕТНОПЕДАГОГІКА»
  Критерії оцінки виконання завдань підсумкової контрольної роботи з курсу «ЕТНОПЕДАГОГІКА»
  Словник базових понять курсу «ЕТНОПЕДАГОГІКА»
  Список літератури

  Етнопедагогіка