Кількість назв: 940
  Модуль 1. Педагогіка та психологія вищої школи в системі наукового знання
  Міні-модуль 1.1. Предмет і завдання педагогіки та психології вищої школи
  Міні-модуль 1.2. Особливості формування екологічної свідомості особистості як актуальна психолого-педагогічна проблема
  Завдання для самостійної роботи
  Модуль 2. Основи дидактики вищої школи
  Міні – модуль 2.1. Дидактика як галузь педагогіки. Категорії та основні принципи дидактики вищої школи
  Об’єкт, предмет і завдання дидактики
  Принципи навчання
  Специфіка принципів навчання майбутніх фахівців-екологів
  Завдання для самостійної роботи
  Міні – модуль 2.2. Структура та особливості навчального процесу у вищій школі
  Структура навчального процесу у вищому навчальному закладі
  Завдання освіти, виховання і розвитку особистості студента вищої школи
  Показники якості навчання у вищій школі
  Завдання для самостійної роботи
  Міні – модуль 2.3. Мета, зміст та організація навчального процесу у вищій школі
  Проблема змісту освіти у вищій школі. Мета і завдання екологічної освіти
  Державні стандарти освіти та їх функції
  Навчальна книга в структурі професійної підготовки: зміст, функції та критерії якості
  Міні-модуль 2.4. Особливості університетської освіти. Нові моделі організації навчального процесу у сучасній вищій школі
  Особливості університетів та університетської освіти
  Нові моделі організації навчального процесу в національній вищій школі
  Міні – модуль 2.5. Екологічна освіта: стан, проблеми, перспективи
  Екологічна освіта в Україні
  Екологічна освіта в Сполучених Штатах Америки
  Екологічна освіта у Великій Британії
  Екологічна освіта в Японії
  Індивідуальні творчі завдання
  Практикум
  Контрольні завдання за модулем 2
  Використана та рекомендована література
  Модуль 3. Освітні технології в сучасній вищій школі
  Міні – модуль 3.1. Визначення категорії «технологія навчання». Технологія та методика навчання
  Зміст та структура освітньої технології
  «Традиційне» та «інноваційне» навчання: порівняльний аналіз
  Дидактичні можливості нових інформаційних технологій
  Критерії ефективності технологій навчання
  Завдання для самостійної роботи
  Міні-модуль 3.2. Традиційні форми та методи навчання у вищій школі
  Лекція у вищій школі: технологія підготовки та проведення
  Семінарське заняття, методика його підготовки та проведення
  Практичні заняття. Методика підготовки і проведення
  Методика проведення консультацій та індивідуальних занять
  Завдання для самостійної роботи
  Міні – модуль 3.3. Психолого-педагогічні особливості організації самостійної роботи студентів-екологів
  Види самостійної роботи студентів-екологів
  Метод «Портфоліо» в структурі самостійної роботи
  Комп’ютерна підтримка самостійної роботи студентів
  Дидактичні умови забезпечення ефективності самостійної роботи студентів
  Завдання для самостійної роботи
  Міні-модуль 3.4. Педагогічний контроль у вищих навчальних закладах та основні форми його здійснення
  Завдання, функції і види педагогічного контролю
  Форми і методи контролю навчальних досягнень студентів
  Курсові і дипломні (кваліфікаційні) роботи
  Завдання для самостійної роботи
  Міні-модуль 3.5. Інноваційні технології і методи навчання
  Поняття педагогічної інновації
  Кредитно-модульна і модульно-рейтингова технології навчання як педагогічні інновації
  Психолого-педагогічна сутність інтерактивних методів навчання
  Групова робота студентів
  Групові тренінги
  «Мозкова атака»
  Метод синектики
  Метод вільних асоціацій
  Дидактичні ігри
  Синанон-метод
  Мікровикладання
  Метод кейсів (вирішення практичних проблем)
  Метод «Коло ідей»
  «Акваріум»
  Метод «Займи позицію»
  Розігрування ситуацій у ролях
  Метод «Ток-шоу»
  Дискусія
  Метод «Ажурна пилка»
  Міні-модуль 3.6. Специфічні методи екологічної освіти
  Дидактичні екологічні гри
  Навчальні екологічні стежини
  Екологічні екскурсії
  Вибір дидактичних методів
  Завдання для самостійної роботи
  Індивідуальні творчі завдання
  Практикум
  Контрольні завдання за модулем 3
  Використана і рекомендована література
  Модуль 4. Психолого-педагогічні засади формування особистості студента-еколога
  Міні-модуль 4.1. Загальна характеристика психологічних особливостей студентського віку
  Соціально-психологічні особливості студентського віку
  Завдання для самостійної роботи
  Міні-модуль 4.2. Урахування типологічних особливостей студентів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу
  Урахування особливостей характеру студента
  Інші прояви індивідуально-психологічних особливостей
  Урахування ґендерних особливостей студентів
  Типологізація студентів та її урахування в навчально-виховному процесі
  Завдання для самостійної роботи
  Міні-модуль 4.3. Гуманістичне освітнє середовище як чинник соціалізації студента та розвитку його творчої особистості Студент як головна постать навчально-виховного процесу
  Проблема гармонізації міжособистісних стосунків у студентській групі
  Завдання для самостійної роботи
  Індивідуальні творчі завдання. Тематика рефератів, наукових доповідей, есе
  Практикум
  Контрольні завдання до модулем 4
  Використана та рекомендована література
  Модуль 5. Особистість викладача вищого навчального закладу
  Міні-модуль 5.1. Психолого-педагогічні вимоги до викладача вищої школи
  Структура діяльності викладача
  Професійні та особистісні якості викладача
  Професійні деформації в педагогічній діяльності
  Завдання для самостійної роботи
  Міні-модуль 5.2. Педагогічна культура викладача ВНЗ
  Поняття педагогічної культури
  Складові педагогічної культури
  Завдання для самостійної роботи
  Практикум
  Міні-модуль 5.3. Комунікативна культура викладача
  Комунікативна культура як соціально-педагогічний феномен
  Зміст та структура комунікативної культури педагога
  Комунікативний мінімум педагога
  Комунікативні педагогічні уміння
  Завдання для самостійної роботи
  Міні-модуль 5.4. Лекторська майстерність викладача як необхідна умова забезпечення результативності навчально- пізнавальної діяльності студентів
  Поняття лекторської майстерності
  Особливості наукового стилю мовлення
  Мистецтво володіння студентською аудиторією
  Завдання для самостійної роботи
  Міні-модуль 5.5. Педагогічний імідж
  Поняття педагогічного іміджу
  Імідж навчального закладу: структура та шляхи формування
  Екологічний дизайн як чинник позитивного іміджу ВНЗ
  Імідж педагога з позицій гештальтпсихології
  Механізми формування особистого іміджу
  Завдання для самостійної роботи
  Міні-модуль 5.6. Профілактика професійно-педагогічних захворювань як одне із завдань екології людини
  Професійно-педагогічні захворювання та їх профілактика
  Поняття професійного стресу. Особливості його перебігу
  Засоби саморегуляції поведінки в умовах професійно-педагогічного стресу
  Симптом професійного «вигорання»: особливості виникнення і засоби подолання
  Завдання для самостійної роботи
  Практикум
  Індивідуальні творчі завдання
  Тематика есе, наукових доповідей, рефератів
  Контрольні завдання і запитання
  Використана і рекомендована література
  Теми для самостійного опрацювання
  Тема 1. Організація науково-дослідної роботи студентів-екологів
  Тема 2. Виховна робота зі студентами вищої школи
  Тема 3. Конфлікти в педагогічній взаємодії. Шляхи їх запобігання і вирішення
  Завдання для підсумкового контролю знань
  Тематика підсумкових творчих робіт
  Термінологічний словник

  Педагогіка та психологія вищої школи