Кількість назв: 940
  § 1.2. Правова педагогіка в системі педагогічних наук
  § 1.3. Об’єкт, предмет, завдання правової педагогіки
  § 1.4. Основні категорії правової педагогіки
  § 1.5. Методологія правової педагогіки
  § 1.6. Структура правової педагогіки
  Рекомендована література
  Індивідуальні навчально-дослідні завдання
  Питання для самоконтролю
  Тестові завдання для самоперевірки
  РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА КУЛЬТУРА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
  § 2.1. Громадянське суспільство (поняття, ознаки та проблеми його становлення)
  § 2.2. Правова культура особистості в соціокультурному просторі
  § 2.3. Професійна культура юриста
  § 2.4. Деформації правової свідомості юриста
  § 2.5. Місце і роль правової освіти у формуванні правової культури
  Рекомендована література
  Індивідуальні навчально-дослідні завдання
  Питання для самоконтролю
  Тестові завдання для самоперевірки
  РОЗДІЛ 3. ПРЕВЕНТИВНА ПЕДАГОГІКА
  § 3.1. Предмет і завдання превентивної педагогіки
  § 3.2. Прояви, види, стадії та рівні девіантної поведінки
  § 3.3. Превентивно орієнтована освіта
  § 3.4. Моделі поведінки батьків: агресії, надії, страхи, безсилля, заперечення, співзалежності
  Рекомендована література
  Індивідуальні навчально-дослідні завдання
  Питання для самоконтролю
  Тестові завдання для самоперевірки
  РОЗДІЛ 4. ПЕНІТЕНЦІАРНА ПЕДАГОГІКА ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ
  § 4.1. Сутність, завдання, напрями пенітенціарної педагогіки
  § 4.2. Основні категорії пенітенціарної педагогіки
  § 4.3. Ідеї педагогіки співробітництва у ресоціалізації
  § 4.4. Закономірності та принципи педагогічного процесу в місцях позбавлення волі
  § 4.5. Методи, прийоми та засоби виховного впливу
  § 4.6. Особливості організації педагогічного процесу
  § 4.7. Ресоціалізація
  § 4.8. Виправлення та ресоціалізація засуджених неповнолітніх
  Рекомендована література
  Індивідуальні навчально-дослідні завдання
  Питання для самоконтролю
  Тестові завдання для самоперевірки
  РОЗДІЛ 5. ЮРИДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОСВІТА У СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СІМ'ЯХ
  § 5.1. Компаративний аналіз у праві та правовій педагогіці
  § 5.2. Поняття «тип (сім’я) правових систем»
  § 5.3. Сім’ї правових систем світу
  § 5.4. Особливості юридичної діяльності та освіти у сучасних правових сім'ях
  § 5.4.1. Юридична діяльність та освіта у країнах романо-германської правової сім'ї
  § 5.4.2. Юридична діяльність та освіта у країнах англо-американської правової сім’ї
  § 5.4.3. Юридична діяльність та освіта у змішаній сім’ї правових систем
  § 5.4.4. Юридична діяльність та освіта у релігійній сім’ї правових систем
  § 5.4.5. Юридична діяльність та освіта у країнах традиційного та звичаєвого права
  Рекомендована література
  Індивідуальні навчально-дослідні завдання
  Питання для самоконтролю
  Тестові завдання для самоперевірки
  РОЗДІЛ 6. ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЮРИСТІВ
  § 6.1. Інтерактивні технології навчання у контексті класичного, некласичного та постнекласичного типів наукової раціональності
  § 6.1. Аналіз конкретних ситуацій
  § 6.2. Динамічне навчання
  § 6.3. Рольові інтелектуальні змагання
  § 6.4. Дискусія навчальна
  § 6.5. Імітаційні ігри та ігрові технології
  § 6.6. Дослідницький метод
  § 6.7. Креативні методи навчання
  § 6.8. Метод проектів (проблем)
  § 6.9. Методи навчального пізнання (когнітивні методи навчання)
  § 6.10. Модерація
  § 6.11. Навчання у співробітництві
  § 6.12. Система дистанційного навчання Moodle
  § 6.13. Тренінг
  Рекомендована література
  Індивідуальні навчально-дослідні завдання
  Питання для самоперевірки
  Тестові завдання для самоконтролю
  ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
  КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДНИКІВ

  Правова педагогіка