Кількість назв: 940
  МОДУЛЬ 1. Психологія і педагогіка вищої школи в структурі соціально‐гуманітарних наук
  1.1. Що таке психологія?
  1.2. Для чого необхідно вивчати психологію?
  1.3. Які основні галузі сучасної психології?
  1.4. Що досліджує психологія вищої школи?
  1.5 Що таке педагогіка?
  1.6. Якою є сучасна система педагогічних наук?
  1.7. Що досліджує педагогіка вищої школи?
  1.8. Яке значення психології і педагогіки вищої школи для розвитку соціально-гуманітарних наук і формування особистості висококваліфікованого фахівця?
  Завдання і запитання для контролю і самоконтролю
  Практикум
  Використана і рекомендована література
  МОДУЛЬ 2. Особистість студента
  2.1. Чому студентів вважають особливою соціально-психологічною групою?
  2.2. У чому полягають соціально-психологічні особливості студентського віку?
  2.3. Яким чином можна урахувати індивідуально-психологічні особливості студентів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу?
  2.4. Як впливає характер молодої людини на особливості спілкування і діяльності?
  2.5. Що таке акцентуації характеру та як їх ураховувати в організації в життєдіяльності студентського колективу?
  2.6. Як можна урахувати ґендерні особливості студентів у навчально-виховному процесі?
  2.7. Як здійснюється типологізація студентів та як вона має ураховуватися в організації їх навчально-пізнавальної діяльності?
  2.8. Яке значення має пізнавальна та професійна мотивація для становлення майбутнього спеціаліста?
  2.9. Яким чином може здійснюватися адаптація студентів-першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі?
  2.10. З якими труднощами зустрічаються студенти-першокурсники в період адаптації до навчання у ВНЗ?
  2.11. Яких педагогічних заходів слід вжити для оптимізації навчально-пізнавальної діяльності студентів першого курсу?
  2.12. Чому гуманізація освітньо-виховного середовища постає провідним чинником соціалізації особистості
  2.13. У чому полягає соціалізуючий вплив змісту вищої освіти на особистість студента?
  Завдання і запитання для контролю і самоконтролю
  Практикум
  Використана і рекомендована література
  МОДУЛЬ 3. Особистість викладача вищого навчального закладу
  3.1. У чому полягає соціальна значущість науково-педагогічної діяльності?
  3.2. Які основні напрями діяльності викладача вищого навчального закладу?
  3.3. Чим визначається професіоналізм викладача ВНЗ?
  3.4. Які психологічні вимоги висуваються до особистості викладача вищої школи?
  3.5. Що таке професійно-педагогічні деформації і чому вони можливі в діяльності викладача ВНЗ?
  3.6. У чому полягає педагогічна культура викладача ВНЗ?
  3.7. Що таке комунікативна культура викладача та як її розвивати?
  3.8. Що ми розуміємо під комунікативними установками?
  3.9. Якими комунікативними уміннями має володіти викладач вищої школи?
  3.10. Які вимоги висуваються до культури мовлення викладача?
  3.11. Що слід знати про лекторську майстерність?
  3.12. На які психологічні моменти слід звернути особливу увагу лектору-початківцю?
  3.13. Якими можуть бути основні педагогічні позиції викладачів на навчальних заняттях?
  3.14. Що таке педагогічний імідж?
  3.15. Яке місце у формуванні позитивного іміджу педагога посідає тактика спілкування?
  3.16. Які моделі поведінки негативно впливають на імідж викладача ВНЗ?
  3.17. Що слід знати про психологічні механізми формування педагогічного іміджу?
  3.19. Яким чином можна створювати привабливий імідж при презентації результатів науково-педагогічної діяльності?
  3.20. Що таке професійно-педагогічний стрес?
  3.21. Як виявляється синдром "психологічного вигорання" в педагогічній діяльності?
  3.22. Як запобігти професійному стресу і «психологічному вигоранню»?
  Завдання і запитання для контролю і самоконтролю
  Практикум
  Використана і рекомендована література
  МОДУЛЬ 4. Педагогічна конфліктологія
  4.1. Що таке конфлікт?
  4.2. У чому полягають особливості педагогічних конфліктів?
  4.3. Які основні причини конфліктів в освітньо-виховному середовищі вищої школи?
  4.4. Яким чином можна вирішити та попередити педагогічний конфлікт?
  4.5. Які типові стратегії поведінки людей можна спостерігати при вирішенні конфліктних ситуацій?
  4.6. У чому полягають правила ефективної поведінки педагога в конфліктній ситуації?
  Завдання і запитання для контролю і самоконтролю
  Практикум
  Використана і рекомендована література
  МОДУЛЬ 5. Психолого-педагогічні засади виховної роботи зі студентською молоддю
  5.1. Що таке виховний процес?
  5.2. У чому полягають основні завдання і зміст виховної роботи зі студентською молоддю?
  5.3. Якими є основні особливості процесу виховання?
  5.4. У чому полягає сутність національного виховання студентської молоді?
  5.5. Якими засобами слід здійснювати національне виховання?
  5.6. У чому полягають психолого-педагогічні особливості методики виховної роботи куратора академічної групи?
  5.7. Як пов’язані напрями діяльності та функції куратора академічної групи?
  5.8. На яких нормативно-правових засадах ґрунтується діяльність куратора студентської групи?
  5.9. Що розуміють під методами виховання?
  5.10. Що слід ураховувати при виборі методів виховання?
  5.11. Як оцінити рівень вихованості студента?
  5.12. Що розуміють під моральним вихованням студентської молоді?
  5.13. Які методи виховання патріотизму і культури міжнаціональних відносин можна використати на практиці?
  5.14. Чому теперішнього часу особливої актуальності набуває проблема екологічного виховання молоді?
  5.15. Як ґендерні проблеми впливають на процес виховання сучасної молоді?
  5.16. Що таке девіантна поведінка?
  5.17. Що слід знати про прояви девіантної поведінки?
  5.18. Як запобігати негативним явищам у молодіжному середовищі?
  5.19. Що розуміють під превентивним вихованням?
  Завдання і запитання для контролю і самоконтролю
  Практикум
  Використана і рекомендована література
  МОДУЛЬ 6. Основи дидактики вищої школи
  6.1. Що таке дидактика? У чому полягають особливості дидактики вищої школи?
  6.2.У чому сутність основних дидактичних принципів?
  6.3. У чому полягає специфіка принципів навчання у вищій школі?
  6.4. Якою є структура навчального процесу у вищому навчальному закладі?
  6.5. Які особливості навчального процесу у вищій школі?
  6.6. Чому в навчальному процесі необхідно в єдності вирішувати завдання навчання, виховання і розвитку особистості студента?
  6.7. Як визначається якість навчання у вищій школі?
  6.8. Як визначаються мета і зміст вищої освіти?
  6.9. Чим визначаються особливості сучасної університетської освіти?
  6.10. У чому сутність сучасних парадигм університетської освіти?
  6.11. Якою є структура вищої освіти в Україні?
  6.12. У чому полягає сутність сучасної освітньої політики в Україні?
  6.13. Які типи навчальних закладів функціонують у системі вищої освіти України?
  6.14. Які основні завдання вирішує сучасний вищий навчальний заклад?
  6.15. За якими формами навчання можна отримати вищу освіту?
  6.16. Які нові моделі організації навчального процесу мають місце в національній вищій школі?
  6.17. Які нормативно-правові документи регулюють діяльність вищих навчальних закладів?
  Завдання і запитання для контролю і самоконтролю
  Практикум
  Використана і рекомендована література
  МОДУЛЬ 7. Освітні технології та методи навчання у вищій школі
  7.1. Що розуміють під термінами «технологія», «освітня технологія» ?
  7.2. У якому взаємозв’язку знаходяться освітні, педагогічні та дидактичні технології?
  7.3. У чому полягає схожість та відмінність понять «методика викладання» і «технологія навчання»?
  7.4. Якими критеріями визначається ефективність технологій навчання?
  7.5. Що таке форма організації навчання?
  7.6. Які форми організації навчання у ВНЗ відносять до традиційних?
  7.7. Що таке лекція та які особливості її проведення?
  7.8. Які різновиди лекцій використовують у сучасній вищій школі?
  7.9. У чому полягають дидактичні особливості проблемної лекції?
  7.10. Якою є структура традиційної лекції?
  7.11. Як підготувати і використати на лекції опорний конспект?
  7.12. Що таке бінарна лекція?
  7.13. Як активізувати навчально-пізнавальну діяльність студентів на лекції?
  7.14. Як ефективно підготуватися до проведення лекції?
  7.15. Які функції семінарського заняття та вимоги до нього?
  7.16. Які існують різновиди семінарських занять?
  7.17 Якою є структура семінару?
  7.18. Як оцінити якість проведення семінарського заняття?
  7.19. Які елементи зарубіжного досвіду можна використати в практиці лекційно-семінарського викладання?
  7.20. Як підготувати і провести практичне заняття?
  7.21. Що таке лабораторний практикум?
  7.22 У чому полягають особливості підготовки і проведення консультацій та індивідуальних занять?
  7.23. Як забезпечити ефективність самостійної роботи студентів?
  7.24. Як контролювати якість самостійної роботи студентів?
  7.25. Які види контролю навчальних досягнень студентів слід використовувати в педагогічній практиці?
  7.26. Які і методи контролю навчальних досягнень використовуються в сучасній вищій школі?
  7.27. Що таке дидактичний тест?
  7.28. Якими є вимоги до курсових і дипломних робіт?
  Завдання і запитання для контролю і самоконтролю
  Практикум
  Використана і рекомендована література
  МОДУЛЬ 8. Педагогічні інновації в навчальному процесі вищої школи
  8.1. Що таке педагогічна інноватика та педагогічні інновації?
  8.2. Чим відрізняються «традиційне» та «інноваційне» навчання?
  8.3. Що є критеріями педагогічних інновацій?
  8.4. Чим визначається інноваційний характер кредитно-модульної та модульно-рейтингової технологій навчання?
  8.5. Яку роль в оновленні освітнього процесу ВНЗ відіграють інформаційні технології?
  8.6. Що таке інтерактивне навчання?
  8.7. Як організувати активну групову навчально-пізнавальну діяльність студентів?
  8.8. Для чого залучають студентів до участі в групових тренінгах?
  8.9. Як провести ефективне тренінгове
  8.10. У чому полягають дидактичні особливості методу «мозкової атаки»?
  8.11. Що таке метод «635»?
  8.12. Коли слід використовувати метод Дельфи?
  8.13. У чому сутність методу синектики?
  8.14. Для чого слід використовувати метод вільних асоціацій?
  8.15. Як підготувати і провести дидактичну гру?
  8.16. Які чинники слід ураховувати при підготовці і проведенні дидактичних ігор?
  8.17. У чому полягають психолого-педагогічні особливості "синанон-методу"?
  8.18. З якою метою використовують мікровикладання?
  8.19. У чому полягають мета і дидактичні можливості методу кейсів?
  8.20. Якою є роль викладача в реалізації моделі ситуаційного навчання?
  8.21. У чому полягають дидактичні переваги і недоліки методу кейсів?
  8.22. Якою є мета використання методу «Коло ідей»?
  8.23. У чому суть методу «Займи позицію»?
  8.24. З якою метою використовують метод «Ток-шоу»?
  8.25. Чому основним у методі «Ажурна пилка» вважають принцип «Вчимося – навчаючи»?
  8.26. Які обставини слід ураховувати при виборі дидактичних методів?
  Запитання і завдання для контролю і самоконтролю
  Практикум
  Використана і рекомендована література
  МОДУЛЬ 9. Історія зародження і розвитку вищої школи україни
  9.1. Як виникли перші школи та університети?
  9.2. Які навчальні заклади вважають першими вищими школами в Україні?
  9.3. Як впливали перші українські університети на розвиток освіти, науки і культури?
  9.4. Як виникла і розвивалась вища аграрна освіта?
  9.5. Якими є пріоритетні напрями модернізації вищої аграрної школи в Україні?
  9.6. У чому полягають особливості вищої інженерно-технічної освіти України?
  9.7. Якими вбачаються перспективи розвитку вищої школи України?
  Запитання і завдання для контролю і самоконтролю
  Практикум
  Використана і рекомендована література
  Тестові завдання для контролю і самоконтролю знань
  І. Система освіти в Україні
  ІІ Дидактика вищої школи
  ІІІ Психолого-педагогічні засади організації виховної роботи зі студентською молоддю
  IV. Викладач вищого навчального закладу і психолого-педагогічні вимоги до нього
  Психолого-педагогічний словник

  Психологія і педагогіка вищої школи