Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ КОНФЛІКТУ
  Тема 1. Виникнення та розвиток конфліктології
  1.1. Теоретичні та соціально-історичні передумови виникнення конфліктології
  1.2. Сучасні концепції розвитку конфліктології
  1.3. Роль емоцій та їх зв’язку з когнітивними процесами як складової виникнення, розвитку та розв’язання конфлікту
  Тема 2. Поняття про конфлікт
  2.1. Поняття «конфлікт» у науковій психологічній літературі
  2.2. Форми, концепції, підходи до вивчення конфлікту в психології
  2.3. Основні ознаки конфлікту
  2.4. Просторові, часові, системні межі конфлікту
  2.5. Емоційно-когнітивні чинники конфлікту
  РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ СКЛАДОВІ КОНФЛІКТУ
  Тема 3. Структура конфлікту. Причини конфлікту та його учасники
  3.1. Наукові підходи до визначення структури конфлікту
  3.2. Загальні і часткові причини конфлікту
  3.3. Конфліктна ситуація як передумова конфлікту і роль емоційного контролю у цьому процесі
  3.4. Учасники конфлікту
  3.5. Структура емоційного інтелекту як складова структури конфлікту
  Тема 4. Динаміка конфлікту
  4.1. Етапи (стадії) конфлікту
  4.2. Фази конфлікту
  4.3. Процес розвитку конфлікту
  4.4. Механізми розв’язання конфлікту
  РОЗДІЛ 3. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНФЛІКТУ
  Тема 5. Функції і класифікація конфліктів
  5.1. Функції конфлікту
  5.2. Класифікація конфліктів
  5.3. Теорія і практика емоційного конфлікту
  Тема 6. Поведінка особистості в конфлікті
  6.1. Типи конфліктних особистостей
  6.2. Підходи до побудови моделей поведінки особистості в конфлікті
  6.3. Підходи до класифікації стратегій поведінки в конфлікті
  6.4. Характеристика основних стратегій поведінки особистості в конфлікті
  6.5. Вплив рівня сформованості емоційного інтелекту на вибір стратегії поведінки в конфлікті
  РОЗДІЛ 4. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ В УПРАВЛІННІ КОНФЛІКТАМИ
  Тема 7. Психологічні аспекти переговорного процесу
  7.1. Створення сприятливого психологічного клімату під час переговорів
  7.2. Вислуховування партнера як психологічний прийом прояву емоційного інтелекту
  7.3. Техніка і тактика аргументування у переговорному процесі
  7.4. Формування переговорного процесу
  Тема 8. Сутність і особливості переговорного процесу
  8.1. Сутність переговорного процесу в конфлікті
  8.2. Процедури переговорного процесу в конфлікті
  8.3. Особливості переговорів в екстремальних умовах конфлікту
  8.4. Юридичні способи ведення переговорів у розв’язанні конфліктів
  РОЗДІЛ 5. ОСНОВИ КОНФЛІКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
  Тема 9. Організація і зміст переговорного процесу
  9.1. Організація переговорного процесу
  9.2. Основний зміст переговорного процесу
  9.3. Психологічні основи посередництва в процесі управління конфліктами
  9.4. Моделі поведінки партнерів і стилі спілкування в конфлікті
  Тема 10. Маніпуляції в переговорному процесі
  10.1. Поняття «маніпуляція», «маніпулятивні прийоми»
  10.2. Психологія маніпуляцій, заснованих на «правилах етикету» і «справедливості»
  10.3. Психологія маніпуляцій, спрямованих на приниження опонента
  10.4. Використання в переговорному процесі «заборонених прийомів»
  10.5. Національні стилі поведінки в переговорних процесах різних країн, спрямованих на протидію маніпуляціям
  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Психологія конфлікту