Кількість назв: 960
  1.1. Формування стійкості рослинного ценозу в екологічних градієнтах
  1.2. Особливості формування продуктивності і стійкості до абіотичних чинників пшениці м’якої озимої залежно від умов вирощування
  1.3. Вплив рістрегулюючих препаратів на формування господарсько-корисних ознак пшениці м’якої озимої при обробці насіння і вегетуючих рослин
  1.4. Характер прояву екологічної стабільності врожайності сортів пшениці озимої залежно від умов вирощування
  2. АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В РЕАЛІЗАЦІЇ БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕРНОВОГО СОРГО ТА ЕЛЕМЕНТІВ ІСНУЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУРИ
  2.1. Історичні аспекти і сучасний стан світового та вітчизняного виробництва зернового сорго, його роль у формуванні зернового комплексу
  2.2. Агробіологічні та екологічні передумови вирощування культури в умовах недостатнього природного зволоження
  2.3. Аналіз сучасного сортового і гібридного складу зернового сорго в контексті відповідності екологічним умовам зони вирощування й агроекологічна оцінка елементів існуючих агротехнологій
  3. ОЦІНКА ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ РЕСУРСІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ І ЇХ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ
  3.1. Загальна характеристика природних ресурсів
  3.2. Енергетичні ресурси та раціональне їх використання
  3.3. Термічні ресурси
  3.4. Ресурси вологозабезпеченості
  3.5. Вплив екстремальних умов
  3.6. Ґрунтовий потенціал зони Степу
  4. ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
  4.1. Схеми дослідів і програма наукового дослідження основних елементів технології вирощування озимої пшениці
  4.2. Схеми дослідів і програма наукового дослідження основних елементів технології вирощування зернового сорго
  4.3. Теоретико-методологічні особливості використання штучних нелінійних нейронних мереж для моделювання та прогнозування в землеробстві та рослинництві
  5. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРОТРУЙНИКІВ НАСІННЯ І СТРОКІВ СІВБИ
  5.1. Результати фітоекспертизи насіння сортів пшениці озимої на наявність насіннєвої інфекції
  5.2. Характер впливу абіотичних і біотичних факторів на ріст і розвиток пшениці озимої
  5.2.1. Зимостійкість
  5.2.2. Стійкість сортів пшениці озимої до основних захворювань за різних умов вирощування
  5.3. Характер початкового росту і фотосинтетична діяльність пшениці озимої залежно від сорту та біологічних протруйників зерна
  5.3.1. Посухостійкість різних сортів пшениці озимої залежно від фізіологічного стану рослин
  6. ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ І ЯКОСТІ ЗЕРНА СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД БІОПРЕПАРАТІВ І СТРОКІВ СІВБИ
  6.1. Особливості формування структурних елементів продуктивності залежно від сорту, строків сівби і біопрепаратів
  6.2. Особливості формування врожайності і якості зерна залежно від сорту, строків сівби і біопрепаратів
  7. ІДЕНТИФІКАЦІЯ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ПЛАСТИЧНОСТІ І ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЗА РІЗНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ
  7.1. Характер прояву пластичності і стабільності врожайності сортів пшениці озимої при інокуляції насіння хімічним та біологічними протруйниками
  7.2. Характер прояву пластичності і стабільності врожайності сортів пшениці озимої за різних строків сівби
  8. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ СОРГО ЗЕРНОВОГО В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТРОКІВ СІВБИ І ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН
  8.1. Вплив факторів, що вивчалися в досліді, на фенологічні показники гібридів зернового сорго
  8.2. Аналіз біометричних параметрів росту і розвитку рослин культури, зумовлених строками сівби та загущеністю агроценозу
  8.3. Водоспоживання гібридів сорго зернового в залежності від строків сівби та густоти стояння рослин
  8.4. Оцінка впливу досліджуваних факторів на основні структурно-морфологічні показники врожаю зернового сорго
  9. АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНИХ ОЗНАК ГІБРИДІВ СОРГО ЗЕРНОВОГО, ЗУМОВЛЕНИХ ЕЛЕМЕНТАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ
  9.1. Вплив строків проведення сівби та загущеності стеблостою на зернову продуктивність гібридів культури
  9.2. Аналіз господарськоцінних ознак і якісних показників зерна сорго в залежності від факторів, що досліджувалися
  9.3. Математичне моделювання впливу елементів технології вирощування на формування врожайності гібридів сорго зернового з використанням методу штучних нейронних мереж
  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
  ПІСЛЯМОВА
  ЛІТЕРАТУРА

  Агробіологічне обґрунтування вирощування зернових культур в зоні Степу за умов кліматичних змін