Кількість назв: 963
  РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ
  1.1. Поняття заповідної справи
  1.2. Об’єкт і предмет дослідження заповідної справи
  1.3. Основні завдання заповідної справи
  Запитання для самоконтролю
  РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ
  2.1. Сучасні природоохоронні концепції
  2.2. Етапи розвитку заповідної справи
  2.3. Роль вчених у формуванні заповідної справи
  Запитання для самоконтролю
  РОЗДІЛ 3. БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЯК ОСНОВА ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ
  3.1. Біорізноманіття, його складові, показники, індекси
  3.2. Біорізноманіття та агробіорізноманіття України
  3.3. Функції біорізноманіття в контексті заповідної справи
  3.4. Загрози зменшення біорізноманіття
  Запитання для самоконтролю
  РОЗДІЛ 4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ
  4.1. Міжнародні конвенції й угоди щодо охорони біотичного і ландшафтного різноманіття
  4.2. Нормативно-правові основи заповідної справи в Україні
  4.3. Екологічні правопорушення та норми відповідальності
  Запитання для самоконтролю
  РОЗДІЛ 5. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ
  5.1. Поняття про категорії заповідних об’єктів
  5.2. Функціональна класифікація заповідних об’єктів
  5.3. Міжнародні класифікації заповідних об’єктів
  5.4. Категоріально-функціональна структура природно-заповідного фонду України
  5.5. Характеристика категорій природно-заповідного фонду
  Запитання для самоконтролю
  РОЗДІЛ 6. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ
  6.1. Поліфункціональне значення заповідних територій
  6.2. Територіальна організація природно-заповідного фонду
  6.3. Функціональне зонування заповідних об’єктів
  6.4. Режим збереження екосистем на заповідних територіях
  Запитання для самоконтролю
  РОЗДІЛ 7. МЕНЕДЖМЕНТ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ
  7.1. Менеджмент екосистем заповідних територій
  7.2. Структура державного управління заповідними територіями
  7.3. Концепція сталого розвитку в контексті охорони природи
  7.4. Екологічна паспортизація заповідних територій
  Запитання для самоконтролю
  РОЗДІЛ 8. СУЧАСНИЙ СТАН ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ І ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
  8.1. Сучасний стан природно-заповідного фонду України
  8.2. Функціонально-просторовий аналіз природно-заповідної мережі Вінницької області
  8.3. Шляхи оптимізації природно-заповідного фонду
  Запитання для самоконтролю
  РОЗДІЛ 9. СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЯК ОСНОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ І CМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖ
  9.1. Принципи і підходи резервування територій під заповідання
  9.2. Створення заповідних територій
  9.3. Формування мережі заповідних об’єктів
  9.4. Екомережа як пріоритет сталого розвитку територій
  9.5. Смарагдова мережа – пріоритет сучасної заповідної справи
  Запитання для самоконтролю
  РОЗДІЛ 10. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА СФЕРА РОЗВИТКУ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ
  10.1. Фінансово-економічний механізм функціонування заповідної справи
  10.2. Шляхи удосконалення фінансово-економічного механізму розвитку заповідної справи
  10.3. Засади природокористування у межах заповідних територій
  Запитання для самоконтролю
  РОЗДІЛ 11. ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНА СФЕРА РОЗВИТКУ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ
  11.1. Рекреаційна сфера розвитку заповідної справи
  11.2. Шляхи підвищення рівня екологічної освіти на заповідних територіях
  11.3. Природозахисна сфера розвитку заповідної справи
  Запитання для самоконтролю
  ЗАКЛЮЧЕННЯ
  ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЯКІ ДОЦІЛЬНО РОЗГЛЯНУТИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
  ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАПОВІДНА СПРАВА»
  ІНДИВІДУАЛЬНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАПОВІДНА СПРАВА»
  ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАПОВІДНА СПРАВА»
  ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАПОВІДНА СПРАВА», ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ
  Додаток А Критерії вибору структурних елементів національної екомережі
  Додаток Б Удосконалена класифікація ПЗФ України відповідно до міжнародних класифікаційних стандартів (за С. Ю. Поповичем, 2007)
  Додаток В Класифікація, варіанти створення та джерела фінансового забезпечення територій і об’єктів природно-заповідного фонду й екомережі України
  Додаток Г Схематичні карти територій та об’єктів природно-заповідного фонду
  Додаток Д Динаміка структури природно-заповідного фонду Вінницької області
  Додаток Ж Картосхеми національної екологічної мережі України
  Додаток З Структурні елементи екомережі (за Wetlands International, 2008)
  Додаток К Екологічний календар
  Додаток Л Підготовка наукового обґрунтування на резервування чи заповідання природних територій (для членів науково-дослідного гуртка «Вчимося заповідати»)
  Додаток М Коротка характеристика заповідників України
  ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

  Заповідна справа