Кількість назв: 940
  Тема 1. Сутність та функції фінансів
  1.1. Поняття, передумови виникнення та розвиток фінансів
  1.2. Взаємозв’язок фінансів з різними елементами економічної системи
  1.3. Функції фінансів
  1.4. Фінанси в умовах ринкових відносин
  Контрольні запитання
  Практикум
  Тема 2. Фінансова система та фінансовий механізм
  2.1. Сутність фінансової системи та її структура
  2.2. Організаційно-правове забезпечення фінансової політики
  2.3. Сутність, складові і типи фінансової політики
  2.4. Фінансовий механізм
  Контрольні запитання
  Практикум
  Тема 3. Податки та податкова система
  3.1. Економічна сутність і функції податків
  3.2. Характеристика елементів податків
  3.3. Податкова система та податкова політика держави
  3.4. Класифікація податків
  3.5. Основні види податків податкової системи України
  Контрольні запитання
  Практикум
  Тема 4. Бюджет і бюджетна система держави
  4.1. Сутність, значення та функції бюджету
  4.2. Склад доходів та видатків державного та місцевого бюджетів
  4.3. Бюджетна система та бюджетний устрій
  4.4. Бюджетні права в Україні
  4.5. Бюджетний процес в Україні
  Контрольні запитання
  Практикум
  Тема 5. Державні доходи та видатки
  5.1. Сутність та джерела формування державних доходів
  5.2. Соціально-економічне призначення та напрями здійснення державних видатків
  Контрольні запитання
  Практикум
  Тема 6. Державний кредит
  6.1. Економічна природа і роль державного кредиту
  6.2. Форми державного кредиту і класифікація державних позик
  6.3. Державний борг: сутність та соціально- економічні наслідки
  6.4. Управління державним боргом
  Контрольні запитання
  Практикум
  Тема 7. Фінанси суб'єктів господарювання та неприбуткових організацій
  7.1. Сутність і функції фінансів підприємств
  7.2. Грошові фонди та фінансові ресурси
  7.3. Основи організації фінансів підприємств
  7.4. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи
  7.5. Зміст та завдання управління фінансами підприємств
  Контрольні запитання
  Практикум
  Тема 8. Фінанси населення
  8.1. Домогосподарство як субʹєкт фінансових відносин
  8.2. Сутність і функції фінансів домогосподарств
  8.3. Доходи і видатки домогосподарства
  8.4. Заощадження домогосподарств, їх класифікація
  Контрольні запитання
  Практикум
  Тема 9. Фінансовий ринок
  9.1. Сутність та функції фінансового ринку
  9.2. Суб'єкти та об'єкти фінансового ринку
  9.3. Інструменти фінансового ринку
  9.4. Структура фінансового ринку
  9.5. Кредитний ринок та ринок цінних паперів
  Контрольні запитання
  Практикум
  Тема 10. Міжнародні фінанси
  10.1. Сутність та функції міжнародних фінансів
  10.2. Міжнародна фінансова політика
  10.3. Міжнародний фінансовий ринок та його структура
  10.4. Фінанси міжнародних організацій та інституцій
  Контрольні запитання
  Практикум
  Тема 11. Сутність та функції грошей
  11.1. Походження грошей
  11.2. Функції грошей
  11.3. Роль грошей
  Контрольні запитання
  Практикум
  Тема 12. Грошовий оборот і грошові потоки
  12.1. Грошовий оборот
  12.2. Поняття грошової маси та її структура
  12.3. Агрегати грошової маси
  Контрольні запитання
  Практикум
  Тема 13. Грошовий ринок
  13.1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку
  13.2. Інституційна модель грошового ринку
  13.3. Структура грошового ринку
  13.4. Попит на гроші
  13.5. Пропозиція грошей
  13.6. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент
  13.7. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку
  Контрольні запитання
  Практикум
  Тема 14. Грошові системи
  14.1. Сутність, структура та елементи грошової системи
  14.2. Типи грошових систем та їх еволюці
  14.3. Державне регулювання грошового обороту
  14.4. Грошово-кредитна політика
  14.5. Творення грошової системи України
  Контрольні запитання
  Практикум
  Тема 15. Інфляція та грошові реформи
  15.1. Сутність, причини та закономірності розвитку інфляції
  15.2. Види інфляції та її наслідки
  15.3. Показники вимірювання інфляції
  15.4. Державне регулювання інфляції
  15.5. Особливості та етапи розвитку інфляції в Україні
  15.6. Сутність та види грошових реформ
  15.7. Особливості проведення та результати грошової реформи в Україні
  Контрольні запитання
  Практикум
  Тема 16. Валютні відносини та валютні системи
  16.1. Валютний ринок, його класифікація і суть
  16.2. Структура валютного ринку
  16.3. Валютний ринок як місце функціонування валюти
  16.4. Валютна система
  Контрольні запитання
  Практикум
  Тема 17. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм
  17.1. Металістична теорія грошей
  17.2. Номіналістична теорія грошей
  17.3. Кількісна теорія грошей
  17.4. Теорія інфляції
  Контрольні запитання
  Практикум
  Тема 18. Кредит у ринковій економіці
  18.1. Необхідність кредиту
  18.2. Сутність кредиту
  18.3. Форми та види кредиту
  18.4. Процент за кредит
  18.5. Функції та роль кредиту
  Контрольні запитання
  Практикум
  Тема 19. Кредитні системи
  19.1. Сутність та функції фінансового посередництва
  19.2. Банки та їх функції
  19.3. Банківська система. Сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні
  19.4. Небанківські фінансово-кредитні установ
  Контрольні запитання
  Практикум
  Тема 20. Центральний банк та його роль в економіці
  20.1. Призначення, статус та основи організації центрального банку
  20.2. Поняття центрального банку, його задачі та критерії незалежності
  20.3. Функції центральних банків
  20.4. Грошово-кредитна політика
  20.5. Становлення центрального банку України
  Контрольні запитання
  Практикум
  Тема 21. Комерційні банки як основна ланка кредитної системи
  21.1. Функції і типи комерційних банків
  21.2. Організаційна та функціональна структура комерційного банку
  21.3. Загальна характеристика банківських операцій
  21.4. Показники діяльності банків
  21.5. Клієнти та ризики комерційного банку
  Контрольні запитання
  Практикум
  Тема 22. Спеціалізовані фінансово-кредитні установи
  22.1. МВФ і його діяльність в Україні
  22.2. Група світового банку
  22.3. Європейський банк реконструкції і розвитку
  Контрольні запитання
  Практикум
  Завдання та методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи студентів
  Завдання для індивідуальної роботи
  Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи
  Питання для підсумкового контролю
  Термінологічний словник
  Список рекомендованої літератури

  Фінанси, гроші та кредит