Кількість назв: 965
  МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
  ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  1.1. Об’єкт і предмет екологічного менеджменту
  1.2. Мета і завдання дисципліни
  1.3. Зв'язок дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» з іншими дисциплінами
  Контрольні запитання
  Список літератури до теми 1
  ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
  2.1. Сутність понять "управління" та "менеджмент"
  2.2. Мета та завдання менеджменту
  2.3. Історичні етапи розвитку менеджменту в світі та в Україні
  Контрольні запитання
  Список літератури до теми 2
  ТЕМА 3. ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
  3.1. Планування як функція менеджменту
  3.2. Підприємство, його роль і значення
  3.3. Функція менеджменту “мотивація ”
  3.4. Функція менеджменту “контроль ”
  Контрольні запитання
  Список літератури до теми 3
  ТЕМА 4. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
  4.1. Сутність і класифікація методів менеджменту
  4.2. Економічні методи менеджменту
  4.3. Адміністративно-організаційні методи менеджменту
  4.4. Соціально-психологічні методи менеджменту
  4.5. Особливості застосування методів менеджменту в ринкових відносинах
  Контрольні запитання
  Список літератури до теми 4
  ТЕМА 5. УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ
  5.1. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту
  5.2. Умови прийняття управлінських рішень
  5.3. Технологія розробки рішень
  5.4. Моделі та методи оптимізації рішень
  Контрольні запитання
  Список літератури до теми 5
  МОДУЛЬ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  ТЕМА 6. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ
  6.1. Міжнародний підхід до екологічного менеджменту
  6.2. Історичні аспекти розвитку понять ISO та EMAS
  6.3. Перспективи впровадження екологічного менеджменту в Україні
  Контрольні запитання
  Список літератури до теми 6
  ТЕМА 7. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  7.1. Системний підхід у дослідженні екологічного менеджменту
  7.2. Екологічний менеджмент як ключова домінанта сталого розвитку
  7.3. Концепція запровадження екологічного менеджменту та аудиту в Україні
  Контрольні запитання
  Список літератури до теми 7
  ТЕМА 8. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ
  8.1. Основні поняття екологічного аудиту
  8.2. Основні завдання і типи екологічного аудиту
  8.3. Об’єкт, суб’єкт та сфера застосування екологічного аудиту
  8.4. Міжнародні аспекти екологічного аудиту
  Контрольні запитання
  Список літератури до теми 8
  ТЕМА 9. ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
  9.1. Методологія дослідження екологічної сертифікації та понятійний апарат
  9.2. Законодавчо-нормативні механізми забезпечення розвитку екологічної сертифікації
  9.3. Екологічна сертифікація в контексті вимог екологічної безпеки
  Контрольні запитання
  Список літератури до теми 9
  ТЕМА 10. ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ, ІНЖИНІРИНГ ТА МАРКУВАННЯ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АУДИТУ
  10.1. Особливості екологічного маркетингу
  10.2. Екологічний інжиніринг на підприємстві
  10.3. Екологічне маркування як вид екологічної декларації
  Контрольні запитання
  Список літератури до теми 9
  ТЕМА 11. ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  11.1. Основні поняття екологічного страхування
  11.2. Об’єкт і суб’єкт екологічного страхування
  11.3. Порядок виплати страхового відшкодування
  11.4. Умови укладання угоди про екологічне страхування
  Контрольні запитання
  Список літератури до теми 10
  ТЕМА 12. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
  12.1. Світовий досвід запровадження екологічного страхування
  12.2. Існуюча законодавчо-нормативна база екологічного страхування в Україні
  12.3. Необхідність удосконалення законодавчо-нормативної бази
  Контрольні запитання
  Список літератури до теми 12
  СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
  СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  ДОДАТКИ ДО І ЧАСТИНИ
  Додаток 1
  Додаток 2
  Додаток 3
  Частина ІІ. ПРАКТИКУМ
  ВСТУП
  ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  1.1. Менеджмент як соціально-економічна категорія
  1.2. Теоретичні передумови виникнення екологічного менеджменту
  1.3. Порівняння термінів "менеджмент" і "управління"
  Контрольні запитання
  Рекомендована література
  ТЕМА 2. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
  2.1. Сутність та види менеджменту
  2.2. Визначення місії підприємства
  2.3. Стратегічне планування діяльності підприємства
  Контрольні запитання
  Рекомендована література
  ТЕМА 3. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
  3.1. Характеристика природно-ресурсного потенціалу території
  3.2. Вплив діяльності підприємства на екологічний стан прилеглої території
  3.3. Оцінка існуючої системи екологічного менеджменту на підприємстві
  Контрольні запитання
  Рекомендована література
  ТЕМА 4. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ
  4.1. Сутність екологічного аудиту
  4.2. Типи екологічного аудиту
  4.3. Послідовність проведення екологічного аудиту підприємства
  Контрольні запитання
  Рекомендована література
  ТЕМА 5. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
  5.1. Застосування системного підходу при управлінні підприємством
  5.2. Методика застосування системного підходу
  5.3. Організаційна структура управління підприємством
  Контрольні питання
  Рекомендована література
  ТЕМА 6. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
  6.1. Інструменти екологічної політики підприємства
  6.2. Екологічні та економічні важелі екологічної політики
  6.3. Екологічні вимоги до управлінського персоналу підприємства
  Контрольні питання
  Рекомендована література
  ТЕМА 7. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ
  7.1. Сутність поняття екологічна сертифікація, передумови її впровадження
  7.2. Оцінка існуючої законодавчої бази в сфері забезпечення розвитку екологічної сертифікації
  7.3. Екологічна сертифікація як інструмент досягнення екологічної безпеки
  Контрольні запитання
  Рекомендована література
  ТЕМА 8. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
  8.1. Напрями екологізації діяльності підприємства
  8.2. Системно-екологічний підхід до управління підприємством
  8.3. Екологічна модернізація підприємства
  Контрольні питання
  Рекомендована література
  ДОДАТКИ до ІІ частини
  Додаток 1
  Додаток 2
  Додаток 3
  Додаток 4
  Додаток 5
  Додаток 6
  Додаток 7
  Додаток 8
  Додаток 9
  Додаток 10
  Додаток 11
  Додаток 12
  Додаток 13

  Екологічний менеджмент та аудит