Кількість назв: 940
  1.2. Регіоналізація – головна складова територіальної організації населення і господарства
  Контрольні питання
  Розділ ІІ. РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНИ І РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
  2.1. Базові поняття: регіон, регіоналізація, регіональна економіка, регіональна політика
  2.2. Становлення регіональної політики в Україні
  2.3. Завдання і принципи державної регіональної політики
  2.4. Досвід регіоналізації України
  2.5. Суспільно-географічні складові регіоналізації країни
  2.6. Регіони – природно-господарські комплекси другого рангу
  Контрольні питання
  Розділ ІІІ. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ. ТЕРИТОРІЯ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ
  3.1. Природно-ресурсний потенціал регіонів
  3.2. Біосферний потенціал регіонів
  3.3. Земельні ресурси регіонів
  3.4. Територія як універсальний географічний ресурс
  3.5. Ресурсний потенціал території регіону
  3.6. Демографічна ємність території
  3.7. Потенціал географічного положення регіонів
  Контрольні питання
  Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
  4.1. Нові підходи до управління демографічним розвитком країни
  4.2. Формування геодемографії як нової міждисциплінарної предметної області
  4.3. Методи формалізації та параметризації якісних характеристик геодемографічних процесів
  4.4. Структурно-вікові деформації у регіональних геодемографічних процесах
  4.5. Становлення державної демографічної політики в Україні
  4.6. Методологічні принципи і засади регіональної геодемографічної політики
  4.7. Типологічні особливості ГДП як основа регіональної геодемографічної політики
  Контрольні питання
  Розділ V. СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНІВ
  5.1. Структура господарства: зміст і функції поняття
  5.2. Структура господарства. Основні економічні пропорції
  5.2.1. Співвідношення виробничої сфери та сфери послуг
  5.2.2. Секторна структура господарства
  5.2.3. Структура господарства за технологічними укладами
  5.2.4. Співвідношення інвестиційного та споживчого комплексів
  5.2.5. Співвідношення промисловості та сільського господарства
  5.2.6. Частки у структурі господарства прогресивних галузей та новітніх технологій
  Контрольні питання
  Розділ VI. ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНІВ
  6.1. Загальна схема галузевої структури господарства
  6.2. Галузева рубрикація промисловості, сільського господарства, транспорту
  Контрольні питання
  Розділ VII. ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНІВ
  7.1. Складові функціональної структури регіональних господарських комплексів
  7.2. Систематика господарства за енерговиробничими циклами
  7.3. Міжгалузеві комплекси
  7.4. Структурування господарства за видами економічної діяльності
  Контрольні питання
  Розділ VIII. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА
  8.1. Зміст поняття «спеціалізація господарства»
  8.2. Табличні методи визначення спеціалізації господарства: традиційні підходи
  8.3. Визначення спеціалізації господарства методами коефіцієнтів: нові підходи
  8.4. Методика аналізу спеціалізації регіонів за В. Айзардом
  Контрольні питання
  Розділ ІХ. РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІНИ ЗА СТРУКТУРОЮ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ ГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ
  9.1. Порівняльний аналіз регіонів за структурою господарства
  9.2. Структура промислового виробництва України та її регіонів
  9.3. Регіональні відміни у спеціалізації промисловості
  9.4. Загальний огляд спеціалізації господарства регіонів України
  Контрольні питання
  Розділ Х. ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
  10.1. Схеми галузевого і територіального управління економікою
  10.2. Форми суспільної організації виробництва
  10.3. Форми територіальної організації виробництва
  10.4. Територіальна організація промисловості
  Контрольні питання
  Розділ ХІ. РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІНИ РІВНІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  11.1. Рівні економічного розвитку регіонів
  11.2. Регіональні відміни у якості життя населення
  11.3. Рівень життя та бідності населення
  Контрольні питання
  Розділ ХІІ. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ І РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ КРАЇНИ
  12.1. Адміністративно-територіальний поділ країни і його недоліки
  12.2. Адміністративно-територіальний устрій України: історико-географічний огляд
  12.3. Напрямки і механізми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України
  12.4. Суспільно-географічні концепції та підходи у дослідженні адміністративно-територіального устрою
  Контрольні питання
  Розділ ХІІІ. ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ РЕГІОНІВ
  13.1. Геопланування – конструктивний напрям сучасної географії
  13.2. Генеральна схема планування території України
  13.3. Цільові настанови геопланування регіонів
  13.4. Методичні засади геопланування регіонів
  Контрольні питання
  Розділ ХІV. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ
  14.1. Територіальна організація і екологічна безпека суспільства
  14.2. Загальні принципи регіональної еколого-економічної політики
  Контрольні питання
  ЛІТЕРАТУРА

  Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики