Кількість назв: 940
  ВСТУП
  ЧАСТИНА 1. ЕКОНОМІЧНІ КЛАСТЕРИ ЯК ФОРМА СТІЙКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В РЕГІОНІ
  РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ У НОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  1.1. Тенденції посилення конкурентних позицій регіонів
  1.2. Конкуренція і економічний простір
  1.3. Напрями досліджень конкурентних позицій регіону
  1.4. Інструменти управління конкурентним розвитком регіонів
  РОЗДІЛ 2. Економічні кластери як нова форма організації виробництва в регіоні
  2.1. Передумови виникнення кластерної концепції регіонального розвитку
  2.2. Аналіз сучасних концепцій кластерної теорії
  2.3. Основні ознаки економічних кластерів
  2.4. Типологія кластерів
  2.5. Аналіз передумов утворення кластерів у регіонах Українського Причорномор’я
  РОЗДІЛ 3. Роль держави в переході до інноваційно-інвестиційної моделі економіки в регіонах Українського Причорномор'я
  3.1. Передумови формування інноваційно-ефективної економіки регіону
  3.2. Формування промислових кластерів для забезпечення технологічної конкуренції підприємств у регіонах
  3.3. Державні цільові програми як інструмент науково-технологічної політики в регіонах
  ЧАСТИНА 2. ПІДВИЩЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОД
  РОЗДІЛ 4. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
  4.1. Функції держави в регулюванні розвитку економіки
  4.2. Регіональна економічна політика в сучасних умовах
  РОЗДІЛ 5. Інструменти регіональної економічної політики
  5.1. Засоби і форми реалізації регіональної економічної політики
  5.2. Форми регіональної економічної політики: екзогенний і ендогенний розвиток
  РОЗДІЛ 6. Інноваційно-інвестиційний розвиток конкурентоспроможності регіонів і країн
  6.1. Інноваційно-інвестиційний розвиток – основа зростання конкурентоспроможності регіону
  6.2. Економічний кластер як сучасна форма територіально-виробничої організації
  6.3. Кластерна політика в зарубіжних країнах
  6.4. Кластерний підхід – новий інструмент регіональної політики в Українському Причорномор’ї
  6.5. Нові умови і структури регіональної політики розвитку підприємництва і промисловості в Одеській області (на прикладі мегакластера «Фрумушика-Нова»)
  РОЗДІЛ 7. Політика розвитку регіонального машинобудівного комплексу на основі кластерного підходу
  7.1. Необхідність розробки промислової політики в регіоні
  7.2. Моделі промислової політики
  7.3. Принципи політики розвитку конкурентоспроможного ринку
  7.4. Механізм забезпечення ефективності регіональної промислової політики
  7.5. Інструменти підтримки розвитку машинобудування
  7.6. Інститути промислового розвитку в Українському Причорномор’ї
  7.7. Розвиток інтеграційних процесів в українському машинобудуванні
  7.7.1. Сучасний стан українського машинобудування
  7.7.2. ПФГ у машинобудуванні: практика функціонування
  7.7.3. Форми інтеграції машинобудівних підприємств
  7.7.4. Кластерний підхід у розвитку регіонального машинобудування
  7.8. Інтеграційний процес у машинобудуванні Одеської області
  7.9. Внутрішньорегіональна кооперація машинобудування Одеської області
  7.10. Тенденції змін в українському машинобудуванні
  РОЗДІЛ 8. Кластеризація транскордонного співробітництва в контексті євроінтеграції України
  8.1. Роль Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України
  8.2. Транскордонний регіоналізм і транскордонний ринок
  8.3. Єврорегіони як форма транскордонного співробітництва
  8.4. Організаційно-економічний механізм активізації програм транскордонного співробітництва
  8.5. Одеський регіон і Дунайська стратегія
  8.6. Проблеми та пріоритети розвитку єврорегіону «Нижній Дунай» у процесі розширення Європейського союзу
  ВИСНОВКИ
  ДОДАТКИ
  Додаток А Територіально-виробничі комплекси радянського періоду – предтеча сучасних економічних кластерів (Братсько-Усть-Ілімський ТВК)
  Додаток Б Хронологія і характеристика технологічних укладів
  Додаток В Інструментальні структури технологічних укладів
  Додаток Г Виноробний кластер Одеської області
  Додаток Д Місце України у світовій економіці
  Додаток Е Стратегія розвитку транскордонного агро-еколого- рекреаційного мегакластера «Фрумушика-Нова»
  Додаток Ж Регіональна програма розвитку агропромислового комплексу Одеської області «Аграрна Одещина» на 2019–2023 рр
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Кластерна форма територіально-виробничої організації