Кількість назв: 940
  1.2. Предмет і функції макроекономіки
  1.3. Макроекономіка і економічна політика
  1.4. Специфіка макроекономічного дослідження
  Тема 2. Суспільне відтворення
  2.1. Суспільне відтворення як основа національної економіки
  2.2. Структура сукупного суспільного продукту, проблема його реалізації
  Тема 3. Макроекономічні показники в системі національних рахунків
  3.1. Становлення і сутність системи національних рахунків
  3.2. Принципи обчислення макроекономічних показників
  3.3. Валовий внутрішній продукт, методи його обчислення
  3.4. Номінальний і реальний ВВП. Дефлятор
  3.5. Валовий національний дохід і показники на чистій основі
  Тема 4. Національний дохід і його використання
  4.1. Сутність національного доходу
  4.2. Розподіл і перерозподіл національного доходу
  4.3. Фонд споживання і доходи населення
  4.4. Показники розподілу доходів та рівня життя
  Тема 5. Ринок благ. споживання, заощадження та інвестиції
  5.1. Ринок благ і основні підходи до пропорцій суспільного продукту
  5.2. Функції споживання і заощадження
  5.3. Сутність інвестицій, основні підходи до їхнього формування
  5.4. Кейнсіанська функція інвестицій
  5.5. Мультиплікатор і акселератор
  Тема 6. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції
  6.1. Сукупний попит, його складові
  6.2. Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції
  6.3. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції
  Тема 7. Ринок грошей, його рівновага
  7.1. Сутність грошей. Зміст грошової маси
  7.2. Ринок грошей, його функції
  7.3. Пропозиція грошей
  7.4. Попит на гроші
  7.5. Рівновага на ринку грошей
  Тема 8. Класична модель макроекономічної рівноваги
  8.1. Основні положення класичної моделі макроекономічної рівноваги
  8.2. Праця як головний ресурс у класичній моделі рівноваги
  8.3. Макроекономічна рівновага на ринку грошей, товарів та заощаджень
  8.4. Загальна рівновага класичної макромоделі
  Тема 9. Рівновага у моделі IS-LM
  9.1. Основні положення кейнсіанської моделі макроекономічної рівноваги
  9.2. Ринок товарів і платних послуг та його рівновага (крива Хікса-Хансена). Кейнсіанська модель товарного ринку
  9.3. Ринок грошей та цінних паперів. Крива Хікса-Хансена для ринку грошей та цінних паперів
  9.4. Рівновага на ринку робочої сили. Загальна модель Хікса-Хансена
  9.5. Модель рівноваги відкритої національної економіки (Модель Манделла-Флемінга)
  9.6. Модель макроекономічної рівноваги економіки України
  Тема 10. Ринок праці. Зайнятість та безробіття
  10.1. Ринок праці, його особливості
  10.2. Рівновага на ринку праці
  10.3. Зайнятість та її форми
  10.4. Причини і форми безробіття
  10.5. Наслідки безробіття. Державне регулювання ринку праці
  Тема 11. Інфляція та антиінфляційна політика
  11.1. Сутність інфляції, її причини та види
  11.2. Наслідки інфляції. Крива Філіпса
  11.3. Сутність та методи антиінфляційного регулювання економіки
  11.4. Варіанти антиінфляційної політики
  Тема 12. Економічне зростання
  12.1. Сутність економічного зростання, його показники
  12.2. Фактори і типи економічного зростання
  12.3. Основні моделі економічного зростання
  12.4. Економічний розвиток, його показники
  Тема 13. циклічність економічного розвитку
  13.1. Природа і специфіка економічних циклів
  13.2. Промисловий цикл, його фази. Особливості сучасного циклу
  13.3. Довгі хвилі в економіці
  Тема 14. Фіскальна політика держави
  14.1. Сутність, види та завдання фіскальної політики держави
  14.2. Бюджетна система. Державний бюджет, його стан та обмеження
  14.3. Державний борг та його вплив на національну економіку
  14.4. Взаємозв’язок монетарної та фіскальної політики держави
  Тема 15. Монетарна політика
  15.1. Механізм функціонування грошового ринку
  15.2. Центральний банк як суб’єкт монетарної політики та механізм створення грошей
  15.3. Сутність монетарної політики та її стратегії
  Тема 16. Макроекономічна політика у відкритій економіці
  16.1. Міжнародний поділ праці. Форми міжнародних відносин. Теорії міжнародної торгівлі
  16.2. Платіжний баланс. Зовнішньоекономічна політика національної економіки
  16.3. Рівновага товарного, грошового та зовнішнього ринків
  Частина ІІ. ПРАКТИКУМ – ТРЕНІНГ З ДИСЦИПЛІНИ «МАКРОЕКОНОМІКА»
  Тема 1. Введення в макроекономіку
  Тема 2. Суспільне відтворення
  Тема 3. Основні макроекономічні показники в системі національних рахунків
  Тема 4. Національний дохід і його використання
  Тема 5. Ринок благ. Споживання, заощадження та інвестиції
  Тема 6. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції
  Тема 7. Ринок грошей, його рівновага
  Тема 8. Класична модель макроекономічної рівноваги
  Тема 9. Рівновага у моделі IS-LM
  Тема 10. Ринок праці. Зайнятість та безробіття
  Тема 11. Інфляція та антиінфляційна політика
  Тема 12. Економічне зростання
  Тема 13. Циклічність економічного розвитку
  Тема 14. Фіскальна політика держави
  Тема 15. Монетарна політика
  Тема 16. Макроекономічна політика у відкритій економіці
  Відповіді на тести
  Розв’язання та відповіді до задач
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  Макроекономіка