Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КОНЦЕПЦІЇ НЕПЕВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ, КОНТРОЛЮ ТА ВИПРОБУВАНЬ
  1.1 Поняття непевності вимірювання
  1.2 Класифікація непевностей вимірювання
  1.3 Способи оцінювання стандартних непевностей
  1.3.1 Оцінювання непевності за типом А
  1.4 Форми подання складових непевностей
  1.4.1 Форма подання стандартної непевності
  1.4.2 Форма подання комбінованої непевності при некорельованих вхідних величинах
  1.4.3 Форма подання комбінованої непевності при корельованих вхідних величинах
  1.4.4 Форма подання розширеної непевності
  1.4.5 Форма подання відносних непевностей
  1.4.6 Критерій перевірки наявності кореляції між парами результатів вимірювань
  Контрольні запитання
  РОЗДІЛ 2. ВИДИ НЕПЕВНОСТЕЙ
  2.1 Систематизація видів непевностей
  2.1.1 Інструментальні складові непевності
  2.1.2 Методичні складові непевності
  2.1.3 Суб’єктивні складові непевності
  2.2 Сфера застосування суб’єктивних вимірювань
  2.3 Принцип непевності Гейзенберга
  2.4 Принцип доповнюваності і співвідношення непевностей
  2.5 Принцип суперпозиції
  2.6 Критерій нікчемної непевності
  Контрольні запитання
  РОЗДІЛ 3. ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ НЕПЕВНОСТІ
  3.1 Опрацювання результатів прямих вимірювань
  3.1.1 Опрацювання результатів прямих вимірювань з одноразовими спостереженнями
  3.1.2 Опрацювання результатів прямих вимірювань із багаторазовими спостереженнями
  3.1.3 Опрацювання груп прямих вимірювань з багато- разовими спостереженнями
  3.2 Опрацювання результатів опосередкованих вимірювань
  3.2.1 Оцінювання некорельованих вхідних величин
  3.2.2 Оцінювання корельованих вхідних величин
  3.3 Опрацювання результатів сумісних вимірювань
  3.4 Опрацювання результатів сукупних вимірювань
  Контрольні запитання
  РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРИКЛАДИ ОЦІНЮВАННЯ КОМПОНЕНТІВ НЕПЕВНОСТІ
  4.1 Практичні рекомендації щодо кількісного оцінювання непевності
  4.1.1 Випадковість та повторність спостережень
  4.1.2 Щодо оцінювання кореляції між вхідними величинами
  4.1.3 Щодо оцінювання складових непевності типу В
  4.1.4 Щодо оцінювання математично детермінованих розподілів
  4.1.5 Щодо оцінювання запозичених значень величин
  4.1.6 Деякі тонкощі оцінювання вхідних величин
  4.1.7 Щодо оцінювання непевності зразка
  4.2 Узагальнений алгоритм оцінювання та представлення непевностей вимірювань
  4.3 Порівняльний аналіз двох підходів щодо вираження характеристик точності вимірювань
  4.3.1 Методика перерахунку характеристик похибок в характеристики непевності вимірювань
  4.3.2 Методика перерахунку характеристик непевності в характеристики похибки
  4.4 Приклади оцінювання непевностей результатів вимірювань, контролю та випробувань
  4.4.1 Калібрування кінцевої міри довжини
  4.4.2 Вимірювання активної і реактивної складових імпедансів
  4.4.3 Калібрування термометра
  4.4.4 Вимірювання активності
  4.4.5 Вимірювання сили електричного струму
  4.4.6 Багаторазові вимірювання частоти синусоїдального сигналу
  4.4.7 Опрацювання груп спостережень при калібруванні еталона напруги
  4.4.8 Оцінювання непевності результатів вимірювального контролю різниці частот обертання роторів електродвигунів
  4.4.9 Оцінювання непевності вимірювального каналу активності іонів
  4.4.10 Оцінювання непевності вимірювального контролю параметрів якості електроенергії
  4.4.11 Оцінювання непевності опосередкованого вимірювання моменту інерції ротора за амплітудою крутильних коливань
  4.4.12 Оцінювання непевності вимірювання довжини штрихової міри
  4.4.13 Оцінювання непевності вимірювання зусилля
  4.4.14 Оцінювання непевності вимірювання віброприскорення при калібруванні акселерометра
  4.4.15 Оцінювання непевності вимірювання частоти обертання роторних систем
  4.4.16 Оцінювання непевності сукупного вимірювання маси
  4.4.17 Оцінювання непевності вимірювання надлишкового тиску газоподібного середовища за допомогою манометра МП-50М
  4.4.18 Оцінювання непевності вимірювання густини твердого тіла
  4.4.19 Оцінювання непевності вимірювання деформації клейковини
  4.4.20 Методика оцінювання непевності результатів сукупних вимірювань
  4.4.21 Оцінювання непевності результатів вимірювань опору ізоляції
  4.4.22 Оцінювання непевності результатів вимірювань pH води
  4.4.23 Оцінювання непевності вимірювання крутного моменту електродвигунів
  4.4.24 Методика коригування міжкалібрувального інтервалу ЗВ на основі концепції непевності
  4.5 Рекомендації щодо складання звіту про непевність
  Контрольні запитання
  РОЗДІЛ 5. НЕПЕВНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИНАМІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ
  5.1 Динамічні характеристики засобів вимірювання
  5.2 Форма представлення непевності динамічних вимірювань
  5.3 Оцінювання динамічної непевності при вимірюванні віброприскорення
  5.4 Оцінювання непевності вимірювання динамічного моменту роторних систем
  5.5 Непевність відновлення сигналів під час динамічних вимірювань
  Контрольні запитання
  РОЗДІЛ 6. ОЦІНЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТОЧНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ
  6.1 Експериментальний підхід до оцінювання непевності результатів випробувань
  6.2 Приклад оцінювання непевності результатів випробувань при визначенні об’ємної частки бензолу
  6.3 Застосування робастних методів при оцінюванні повторюваності результатів випробувань
  6.4 Приклад застосування робастних методів при оцінюванні повторюваності лабораторних випробувань
  6.5 Методика використання абсолютного медіаного відхилення при оцінюванні точності результатів випробувань
  6.6 Приклад використання абсолютного медіаного відхилення при оцінюванні відтворюваності методики лабораторних випробувань
  Контрольні запитання
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ
  Додаток А Значення коефіцієнта tp(ν) для випадкової величини, що має розподіл Стьюдента з ν ступенями вільності
  Додаток Б Квантиль F-розподілу при р = 0,95
  Додаток В Деякі перетворення Лапласа
  Додаток Г Зв’язок між динамічними характеристиками засобів вимірювальної техніки
  Додаток Д Таблиця інтегралів і їх перетворень
  Додаток Е Варіанти контрольних завдань

  Непевність результатів вимірювань, контролю та випробувань