Кількість назв: 940
  2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  3. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ І ДОМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЇ ЕКОНОМІСТА
  3.1. Інформатизація суспільства
  3.2. Економіка знань
  3.3. Глобалізація економічних відносин і парадигма сталого розвитку
  4. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ
  4.1. Поняття компетенцій і компетентнісна модель фахівця
  4.2. Формування базових професійних компетентностей майбутніх фахівців
  4.3. Освітньо-професійні програми підготовки економістів
  5. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  5.1. Новітні форми навчання і функції викладача
  5.2. Організація навчання фахівця з економіки
  5.3. Контроль за навчанням та діагностика якості знань
  5.4. Викладач в умовах інформатизації освіти
  6. ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦЯ
  6.1. Студентноцентричний підхід до навчального процесу
  6.2. Поєднання викладацької і наукової діяльності, їх інтеграція з виробництвом – шлях до високої якості освітніх послуг
  6.3. Викладач економіки як наставник студентства
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ
  Додаток А. Основні терміни, поняття Європейської кредитно-трансфертної системи (ECTS)
  Додаток Б. Зміст основних компетенцій фахівця з економіки (поняття, визначення, тлумачення)
  Додаток В. Компетентністна характеристика викладача

  Методи викладання економіки у сучасній вищій школі