Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
  1.1. Предмет екологічного права та види еколого-правових відносин
  1.2. Поняття екологічного права
  1.3. Об’єкти екологічного права
  1.4. Методи правого регулювання екологічних відносин
  1.5. Основні принципи екологічного права
  1.6. Система екологічного права та співвідношення з іншими галузями права
  РОЗДІЛ 2. ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
  2.1. Поняття, класифікація й особливості джерел екологічного права
  2.2. Конституційні засади екологічного права
  2.3. Закони україни в системі джерел екологічного права
  2.4. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права
  2.5. Міжнародні договори як джерела екологічного права
  РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
  3.1. Поняття та класифікація екологічних прав громадян. обов’язки громадян у сфері природокористування та природоохорони
  3.2. Права та обов’язки юридичних осіб у сфері природокористування і охорони довкілля
  3.3. Право природокористування
  3.4. Гарантії екологічних прав
  3.5. Система способів захисту екологічних прав та їх класифікація
  РОЗДІЛ 4. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
  4.1. Поняття, види та принципи екологічного управління
  4.2. Система органів державного екологічного управління
  4.3. Функції управління у сфері природокористування та охорони довкілля
  4.4. Повноваження органів управління щодо вирішення спорів у сфері використання природних ресурсів та охорони довкілля
  4.5. Правові гарантії участі громадськості в управлінні природокористуванням та природоохороною
  РОЗДІЛ 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ ОБ’ЄКТІВ
  5.1. Особливості правової охорони атмосферного повітря
  5.2. Особливості правового режиму земель
  5.3. Особливості правового режиму лісів та рослинного світу
  5.4. Особливості правового режиму вод
  5.5. Особливості правового режиму надр
  5.6. Особливості правового режиму тваринного світу
  РОЗДІЛ 6. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОСОБЛИВО ОХОРОНЮВАНИХ ПРИРОДНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ
  6.1. Поняття природних територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні
  6.2. Особливості правового режиму природних та штучно створених територій та об’єктів природно-заповідного фонду
  6.3. Правове регулювання використання та охорони курортів та лікувально-оздоровчих зон
  6.4. Правовий режим рекреаційних зон та територій
  6.5. Правова охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу
  РОЗДІЛ 7. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТ ТА ІНШИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
  7.1. Особливості правової охорони природного середовища міст та інших населених пунктів
  7.2. Формування міського ландшафту й охорона природних ресурсів у населених пунктах
  7.3. Правові засоби уникнення забруднення середовища міст та інших населених пунктів шкідливими фізичними, хімічними, біологічними факторами, промисловими і побутовими відходами
  7.4. Органи влади та управління, що здійснюють охорону довкілля у населених пунктах, та їх природоохоронні функції
  7.5. Особливості правової охорони зеленої та захисної рослинності в містах та інших населених пунктах
  РОЗДІЛ 8. ПРАВОВА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОМИСЛОВОСТІ, ЕНЕРГЕТИЦІ ТА НА ТРАНСПОРТІ
  8.1. Основні напрями охорони навколишнього природного середовища в промисловості, енергетиці та на транспорті
  8.2. Екологічні вимоги щодо розміщення, проектування, будівництва, реконструкції й експлуатації промислових підприємств
  8.3. Правове забезпечення охорони навколишнього середовища на підприємствах паливно-енергетичного комплексу
  8.4. Правові вимоги щодо поводження з радіоактивними відходами
  8.5. Екологічні вимоги щодо експлуатації транспорту; контроль діяльності пересувних джерел забруднення навколишнього середовища
  РОЗДІЛ 9. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  9.1. Основні напрями охорони навколишнього природного середовища в сільському господарстві
  9.2. Правове забезпечення охорони ґрунтів сільськогосподарських угідь: правові вимоги закону україни «про меліорацію земель» щодо охорони природного середовища під час здійснення меліоративних робіт у сільському господарстві
  9.3. Правові заходи охорони природного середовища під час хімізації сільськогосподарського виробництва
  9.4. Охорона сільськогосподарських угідь в умовах розширення механізації, застосування нової техніки і технологій у виробництві
  9.5. Правове забезпечення охорони природного середовища під час експлуатації тваринницьких ферм і комплексів
  9.6. Правова охорона довкілля під час здійснення господарського, житлового та шляхового будівництва в сільському господарстві
  РОЗДІЛ 10. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
  10.1. Поняття відходів та їх класифікація; основні напрями державної політики у сфері поводження з відходами
  10.2. Компетенція органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами: ведення державного обліку, здійснення моніторингу та надання інформації про відходи
  10.3. Законодавчі вимоги та заходи щодо запобігання утворенню відходів та екологічно безпечного поводження з ними
  10.4. Правове регулювання особливостей поводження з небезпечними та побутовими відходами
  10.5. Економічне й екологічне стимулювання утилізації відходів і зниження обсягів їх накопичення та зберігання
  РОЗДІЛ 11. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ РЕЖИМІВ ЕКОЛОГІЧНО УРАЖЕНИХ ТЕРИТОРІЙ
  11.1. Поняття, ознаки та види екологічно уражених територій
  11.2. Правовий режим території, на якій оголошено надзвичайний стан
  11.3. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації
  11.4. Правовий режим зони екологічного лиха
  11.5. Правовий режим території карантину
  11.6. Правовий режим консервації земель
  РОЗДІЛ 12. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
  12.1. Поняття екологічної безпеки та правовий механізм її забезпечення
  12.2. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки населення під час застосування хімічних речовин і токсичних препаратів
  12.3. Правові заходи забезпечення екологічної безпеки від шкідливого біологічного впливу на життя і здоров’я людей
  12.4. Правове забезпечення екологічної безпеки населення від радіоактивного забруднення
  12.5. дотримання законодавчих вимог щодо забезпечення екологічної безпеки під час здійснення наукових досліджень, упровадження нової техніки та передових технологій
  РОЗДІЛ 13. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
  13.1. Поняття, особливості та функції юридичної відповідальності за правопорушення у сфері природокористування та природоохорони
  13.2. Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення
  13.3. Юридичний склад екологічного правопорушення
  13.4. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення: дисциплінарна, адміністративна та кримінальна
  13.5. Особливості застосування цивільно-правової відповідальності за порушення екологічного законодавства
  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
  14.1. Поняття, принципи та загальна характеристика міжнародного права навколишнього середовища
  14.2. Джерела міжнародного права навколишнього середовища
  14.3. Міжнародні екологічні організації
  14.4. Основні вимоги міжнародно-правової охорони окремих об’єктів навколишнього природного середовища
  14.5. Особливості змісту вимог конвенції про захист чорного моря від забруднення

  Екологічне право України