Кількість назв: 940
  СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
  ПЕРЕДМОВА
  РОЗДІЛ І. БІОЛОГІЯ ВІРУСІВ
  ТЕМА 1.1. ВВЕДЕННЯ У ВІРУСОЛОГІЮ
  1.1.1. Історія розвитку вірусології
  1.1.2. Природа і походження вірусів
  1.1.3. Роль вірусів у інфекційній патології людини і тварин та завдання сучасної вірусології
  Питання для обговорення та самоперевірки
  ТЕМА 1.2. СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАД ВІРУСІВ
  1.2.1. Фізична структура вірусів
  1.2.2. Хімічний склад вірусів
  Нуклеїнові кислоти
  Протеїни
  Ліпіди
  Вуглеводи
  Компоненти клітини-хазяїна
  Питання для обговорення та самоперевірки
  ТЕМА 1.3. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА НОМЕНКЛАТУРА ВІРУСІВ
  1.3.1. Основи класифікації вірусів
  1.3.2. Основні таксономічні ознаки родин вірусів людини і тварин
  Питання для обговорення та самоперевірки
  ТЕМА 1.4. РЕПРОДУКЦІЯ ВІРУСІВ
  1.4.1. Особливості репродукції вірусів
  1.4.2. Адсорбція і проникнення віріонів у клітину
  1.4.3. Депротеїнізація (роздягання) віріонів
  1.4.4. Транскрипція вірусних геномів
  1.4.5. Трансляція вірусних іРНК
  1.4.6. Реплікація вірусних геномів
  1.4.7. Формування і вихід віріонів із клітини
  Питання для обговорення та самоперевірки
  ТЕМА 1.5. ПОПУЛЯЦІЙНА ГЕНЕТИКА ВІРУСІВ
  1.5.1. Структурна організація вірусного геному
  1.5.2. Характеристика популяційної структури вірусів
  1.5.3. Механізми спадкової мінливості вірусів
  1.5.4. Генетичні та негенетичні взаємодії вірусів
  1.5.5. Загальні принципи генної інженерії
  Питання для обговорення та самоперевірки
  Висновки
  РОЗДІЛ ІІ. ВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ ТА ПРОТИВІРУСНИЙ ІМУНІТЕТ
  ТЕМА 2.1. ПАТОГЕНЕЗ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
  2.1.1. Особливості патогенезу вірусних інфекцій
  2.1.2. Вірусна інфекція клітин
  2.1.3. Цитопатологія вірусних інфекцій
  2.1.4. Шляхи проникнення вірусів у організм
  2.1.5. Первинна репродукція та поширення вірусів у організмі
  2.1.6. Локалізація вірусів у організмі та деструкція чутливих клітин
  2.1.7. Форми вірусних інфекцій та основні механізми персистенції вірусів
  Питання для обговорення та самоперевірки
  ТЕМА 2.2. ЕКОЛОГО-ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ (ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ) АСПЕКТИ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
  2.2.1. Вплив антропогенних чинників на екологію вірусів та екологічні ніші вірусів
  2.2.2. Механізми виникнення і поширення вірусних інфекцій
  2.2.3. Екологічна роль вірусної персистенції, кровосисних членистоногих і хребетних
  2.2.4. Спільність збудників вірусних інфекцій людини і тварин
  2.2.5. Еволюція вірусів
  Питання для обговорення та самоперевірки
  ТЕМА 2.3. ПРОТИВІРУСНИЙ ІМУНІТЕТ
  2.3.1. Особливості противірусного імунітету
  2.3.2. Характеристика вірусів як антигенів
  2.3.3. Клітинні чинники противірусного імунітету
  2.3.4. Гуморальні чинники противірусного імунітету
  Антитіла
  Інгібітори
  Комплемент
  Інтерферони
  2.3.5. Імунопатологічні реакції за вірусних інфекцій та вірусіндукована імуносупресія
  Питання для обговорення та самоперевірки
  ТЕМА 2.4. ІМУНОПРОФІЛАКТИКА ТА ХІМІОТЕРАПІЯ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
  2.4.1. Загальні принципи імунопрофілактики вірусних інфекцій і типи вірусних вакцин
  2.4.2. Цільновіріонні вакцини
  2.4.3. Субодиничні вакцини
  2.4.4. Генноінженерні вакцини
  2.4.5. Синтетичні вакцини
  2.4.6. Засоби хіміотерапії вірусних інфекцій
  Питання для обговорення та самоперевірки
  Висновки
  РОЗДІЛ ІІІ. МЕТОДОЛОГІЯ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ ТВАРИН
  ТЕМА 3.1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ ТВАРИН
  3.1.1. Методи лабораторної діагностики вірусних інфекцій тварин
  3.1.2. Відбір патологічного матеріалу від хворих і загиблих тварин для вірусологічного дослідження
  Питання для обговорення та самоперевірки
  ТЕМА 3.2. ЕКСПРЕС-МЕТОДИ ІНДИКАЦІЇ ВІРУСІВ
  3.2.1. Вірусоскопія
  3.2.2. Електронна та імуноелектронна мікроскопія
  3.2.3. Індикація тілець-включень вірусів
  3.2.4. Метод ДНК-зондів
  3.2.5. Полімеразна ланцюгова реакція
  Питання для обговорення та самоперевірки
  ТЕМА 3.3. ІЗОЛЯЦІЯ ВІРУСІВ У ЧУТЛИВИХ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ
  3.3.1. Ізоляція вірусів у організмі лабораторних тварин
  3.3.2. Ізоляція вірусів у курячих ембріонах
  3.3.3. Ізоляція вірусів у культурах клітин
  Питання для обговорення та самоперевірки
  ТЕМА 3.4. ТИТРУВАННЯ ВІРУСІВ
  3.4.1. Титрування вірусів за інфекційною активністю
  3.4.2. Титрування вірусів за гемаглютинувальною активністю
  Питання для обговорення та самоперевірки
  ТЕМА 3.5. СЕРОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВІРУСІВ ТА АНТИТІЛ
  3.5.1. Загальні принципи серологічних реакцій
  3.5.2. Реакція нейтралізації
  3.5.3. Реакція затримки гемаглютинації
  3.5.4. Реакція непрямої гемаглютинації
  3.5.5. Реакція затримки гемадсорбції
  3.5.6. Реакція зв’язування комплементу
  3.5.7. Реакція дифузійної преципітації
  3.5.8. Реакція імунофлуоресценції
  3.5.9. Імуноензимний аналіз
  3.5.10. Імунохроматографічний аналіз
  Питання для обговорення та самоперевірки
  Висновки
  РОЗДІЛ ІV. МЕТОДОЛОГІЯ САНІТАРНО-ВІРУСОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ І ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
  ТЕМА 4.1. СТІЙКІСТЬ ВІРУСІВ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ САНІТАРНО-ВІРУСОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ І ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
  4.1.1. Стійкість вірусів у навколишньому середовищі
  4.1.2. Загальні принципи санітарно-вірусологічного дослідження об’єктів довкілля і харчових продуктів
  Питання для обговорення та самоперевірки
  ТЕМА 4.2. САНІТАРНО-ВІРУСОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДИ
  Питання для обговорення та самоперевірки
  ТЕМА 4.3. САНІТАРНО-ВІРУСОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ҐРУНТУ ТА ОСАДУ СТІЧНИХ ВОД
  Питання для обговорення та самоперевірки
  ТЕМА 4.4. САНІТАРНО-ВІРУСОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯ
  Питання для обговорення та самоперевірки
  ТЕМА 4.5. САНІТАРНО-ВІРУСОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМИВІВ ІЗ ПРЕДМЕТІВ ПОБУТУ
  Питання для обговорення та самоперевірки
  ТЕМА 4.6. САНІТАРНО-ВІРУСОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
  Питання для обговорення та самоперевірки
  Висновки
  РОЗДІЛ V. СПЕЦІАЛЬНА ВІРУСОЛОГІЯ
  ТЕМА 5.1. ДНК-ГЕНОМНІ ВІРУСИ
  5.1.1. Родина Poxviridae (поксвіруси)
  Вірус нодулярного дерматиту (Infectious nodular dermatitis virus)
  Вірус міксоми (Myxoma virus)
  5.1.2. Родина Asfarviridae (асфарвіруси)
  Вірус африканської чуми свиней (Аfrican swine fever virus)
  5.1.3. Родина Herpesviridae (герпесвіруси)
  Альфагерпесвірус свиней 1 (Suid alphaherpesvirus 1)
  Альфагерпесвірус ВРХ 1 (Bovine alphaherpesvirus 1)
  Альфагерпесвіруси коней 1 і 4 (Equid аlphaherpesviruses 1, 4)
  Альфагерпесвіруси курячих 2 і 3 (Gallid alphaherpesvirusеs 2, 3)
  5.1.4. Родина Adenoviridae (аденовіруси)
  Мастаденовіруси ВРХ А, В і С, атаденовірус ВРХ D (Bovine mastadenovirusеs А, В, С, Bovine atadenovirus D)
  5.1.5. Родина Parvoviridae (парвовіруси)
  Амдопарвовірус м’ясоїдних 1 (Carnivore amdoparvovirus 1)
  Питання для обговорення та самоперевірки
  ТЕМА 5.2. РНК-ГЕНОМНІ ВІРУСИ
  5.2.1. Родина Paramyxoviridae (параміксовіруси)
  Респіровірус ВРХ 3 (Bovine respirovirus 3)
  Ортоавулавірус птахів 1 (Avian orthoavulavirus 1)
  5.2.2. Родина Rhabdoviridae (рабдовіруси)
  Ліссавірус сказу (Rabies lyssavirus)
  5.2.3. Родина Orthomyxoviridae (ортоміксовіруси)
  Вірус грипу А (Influenzavirus А)
  5.2.4. Родина Coronaviridae (коронавіруси)
  Альфакоронавірус 1 (Alphacoronavirus 1)
  5.2.5. Родина Flaviviridae (флавівіруси)
  Пестівірус С (Pestivirus С)
  5.2.6. Родина Picornaviridae (пікорнавіруси)
  Вірус ящуру (Foot-and-mouth disease virus)
  Тешовірус А (Teshovirus А)
  5.2.7. Родина Caliciviridae (каліцівіруси)
  Вірус геморагічної хвороби кролів (Rabbit hemorrhagic disease virus)
  5.2.8. Родина Rеtroviridae (ретровіруси)
  Вірус лейкозу ВРХ (Bovine leukemia virus)
  5.2.9. Родина Reoviridae (реовіруси)
  Ротавіруси А, В і С (Rotaviruses А, В, С)
  5.2.10. Родина Birnaviridae (бірнавіруси)
  Вірус інфекційної бурсальної хвороби (Іnfectious bursal disease virus)
  Питання для обговорення та самоперевірки
  ТЕМА 5.3. ПАТОГЕННІ ПРІОНИ
  Питання для обговорення та самоперевірки
  ТЕМА 5.4. КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ВІРУСНИХ І ПРІОНОВИХ ІНФЕКЦІЙ ТВАРИН
  Питання для обговорення та самоперевірки
  Висновки
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

  Ветеринарно-санітарна вірусологія