Кількість назв: 940
  1.2. Аналіз сучасних САПР машинобудування та будівництва
  1.3. Аналіз методів подання форм об’єктів у САПР машинобудування та будівництва
  1.4. Аналіз методів побудови дискретних моделей форм об’єктів у САПР машинобудування та архітектури
  1.4.1 Структуровані дискретні моделі форм об’єктів
  1.4.2 Неструктуровані дискретні моделі форм об’єктів
  1.4.3 Дискретні моделі оболонкових конструкцій
  1.5. Аналіз методів оптимізації дискретних моделей форм об’єктів
  1.5.1 Методи оптимізації внутрішніх вузлів та елементів
  1.5.2 Методи оптимізації межових вузлів та елементів
  1.6. Подання форм об’єктів у хмарних САПР з використанням неявних функцій
  1.6.1 Моделювання двовимірних форм об’єктів на базі неявних функцій
  1.6.1.1 Примітиви
  1.6.1.2 Приклади функціонального подання креслень двовимірних форм об’єктів
  1.6.2 Моделювання тривимірних форм об’єктів на базі неявних функцій
  1.6.2.1 Примітиви
  1.6.2.2 Приклади функціонального подання креслень тривимірних форм об’єктів
  1.7. Гібридний підхід до подання форм об’єктів машинобудування
  1.7.1 Двовимірні форми
  1.7.2 Тривимірні форми
  1.8. Подання оболонкових об’єктів і конструкцій
  1.9. Подання дискретних моделей у САПР
  1.9.1 Формальне визначення дискретної моделі форми об’єкта машинобудування
  1.9.2 Операції вставки та видалення, пошуку сусідів
  1.9.3 Структури даних
  1.10. Дискретні моделі меж об’єктів машинобудування
  1.10.1 Проекційний метод генерації дискретних моделей меж об’єктів, форма яких задана функціонально
  1.10.1.1 Загальний алгоритм метода
  1.10.1.2 Алгоритм пошуку проекцій вузлів на межу об’єкта
  1.10.1.3 Приклади застосування
  1.10.1.4 Двовимірний випадок
  1.10.1.5 Аналіз результатів методу
  1.10.2 Метод згладжування координат вузлів дискретних моделей меж об’єктів, форма яких задана функціонально
  1.10.2.1 Функціонал відстані-довжини
  1.10.2.2 Локальний алгоритм пошуку мінімуму функціоналу відстані-довжини
  1.10.2.3 Глобальний алгоритм пошуку мінімуму функціоналу відстані-довжини
  1.10.2.4 Приклади застосування методу
  1.10.2.5 Двовимірний випадок
  1.10.2.6 Аналіз результатів методу
  1.10.3 Метод локальних перебудов елементів дискретних моделей меж об’єктів
  1.11. Дискретні моделі форм об’єктів на базі солідів
  1.11.1 Дво- і тривимірна тріангуляція
  1.11.1.1 Алгоритм метода тріангуляції
  1.11.1.2 Алгоритм оптимізації чисельних характеристик дискретної моделі
  1.11.2 Метод генерації дискретних моделей на базі елементів типу солід для форм об’єктів, заданих функціонально
  1.11.3 Згладжування Лапласа для внутрішніх вузлів
  1.11.4 Метод згладжування координат внутрішніх вузлів дискретних моделей форм об’єктів
  1.11.5 Особливості використання методу для побудови дискретних моделей поверхонь об’єктів, поданих гібридно
  Розділ 2. Процесор
  2.1. Дослідження впливу форми скінченного елементу на точність розв’язку
  2.1.1 Двовимірні задачі дослідження напружено-деформованого стану
  2.1.1.1 Згин консолі, навантаженої на кінці
  2.1.1.2 Згин балки рівномірним навантаженням
  2.1.2 Тривимірні задачі дослідження напружено-деформованого стану
  2.2. Скінченно-елементне моделювання оболонок ракетної техніки
  2.2.1 Моделювання тонких і середніх оболонок як сукупності плоских елементів із ізотропного матеріалу
  2.2.1.1 Дослідження прогину циліндричної оболонки
  2.2.1.2 Дослідження напружено-деформованого стану баку
  2.2.2 Оболонки зі змінною товщиною
  2.2.3 Температурні деформації в оболонках
  2.2.4 Пружно-пластичний випадок на базі методу змінної пружності
  2.3. Скінченно-елементне моделювання багатошарових оболонок ракетної техніки із транстропних матеріалів
  2.4. Приклад дослідження напружено-деформованого стану тришарової оболонки ракети-носія, яка знаходиться під дією комбінованого навантаження
  2.5. Аналітико-чисельні методи у хмарних САПР
  2.5.1 Наближене аналітичне розв’язання задачі стійкості тришарової конічної оболонки при комбінованому навантаженні
  2.5.1.1 Постановка задачі
  2.5.1.2 Фізичні характеристики тришарової оболонки
  2.5.1.3 Розв’язувальне диференціальне рівняння
  2.5.1.4 Застосування ВКБ методу для розв’язання рівняння
  2.5.1.5 Застосування гібридного ВКБ-Гальоркін методу для розв’язання рівняння
  2.5.1.6 Застосування методу скінченних різниць для розв’язання рівняння
  2.5.1.7 Порівняння результатів
  2.5.1.8 Гранична поверхня, що відокремлює область стійкості від області нестійкості
  2.5.2 Вплив параметрів конічної тришарової оболонки на стійкість
  2.5.3 Деформування циліндричних тришарових оболонок при дії зовнішнього тиску
  Розділ 3. Постпроцесор
  3.1. Метод генерації адаптивних дискретних моделей форм об’єктів, заданих функціонально
  3.2. Метод формування множини елементів для розбиття
  3.3. Візуалізація чисельних даних на поверхні конструкції
  Розділ 4. Каркас програмного забезпечення
  4.1. Шаблони проектування для об’єктно-орієнтованих САПР машинобудування
  4.1.1 Декомпозиція та ідентифікація
  4.1.2 Каталог шаблонів проектування
  4.1.2.1 Шаблон проектування «UI–Model–Analysis»
  4.1.2.2 Шаблон проектування «Representation–Mesh»
  4.1.2.3 Шаблон проектування «Element–Node»
  4.1.2.4 Шаблон проектування «FEA Problem»
  4.2. Методи генерації та обробки дискретних моделей форм об’єктів на базі технологій паралельних обчислень
  4.2.1 Метод генерації дискретних моделей форм об’єктів з використанням паралельних обчислень
  4.2.2 Скінченно-елементний аналіз з використанням технологій паралельних обчислень
  4.3. Проблемно-орієнтована мова моделювання форм об’єктів
  4.3.1 Базовий синтаксис
  4.3.2 Допоміжні функції й операції
  4.3.3 Основні геометричні примітиви
  4.3.4 Генерація дискретних моделей
  4.3.5 Опис скінченно-елементних задач
  4.4. Об’єктно-орієнтована модель САПР для паралельних комп’ютерних систем
  4.5. Модель роботи методів у хмарному середовищі
  4.5.1 Лінійна модель менеджера черг
  4.5.2 Модель менеджера черг у розподіленій комп’ютерній системі
  4.5.3 Особливості програмної реалізації
  Післямова
  Перелік посилань

  Математичне забезпечення інженерного аналізу об’єктів аерокосмічної техніки на базі хмарних технологій