Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ
  Глава 1. Основні поняття й закони хімії
  1.1. Основні поняття хімії
  1.2. Основні закони хімії
  1.3. Хімічні формули. Хімічні реакції
  Глава 2. Основні класи неорганічних сполук
  2.1. Класифікація неорганічних сполук
  2.2. Оксиди
  2.3. Кислоти
  2.4. Основи
  2.5. Солі
  2.6. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук
  Глава 3. Будова атома. Періодичний закон   і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва
  3.1. Будова атомного ядра. Ізотопи
  3.2. Будова електронної оболонки атома
  3.3. Періодичний закон Д. І. Менделєєва
  Глава 4. Будова речовини
  4.1. Типи хімічних зв’язків
  4.2. Ковалентний зв’язок
  4.3. Йонний зв’язок
  4.4. Металічний та водневі зв’язки
  4.5. Кристалічні ґратки
  Глава 5. Розчини
  5.1. Загальна характеристика розчинів. Розчинність
  5.2. Способи вираження складу розчину
  5.3. Електролітична дисоціація
  5.4. Реакції йонного обміну
  5.5. Гідроліз солей
  5.6. Окисно-відновні реакції
  5.7. Гальванічні елементи
  Глава 6. Основні закономірності перебігу   хімічних реакцій
  6.1. Тепловий ефект хімічних реакцій
  6.2. Швидкість хімічної реакції
  6.3. Хімічна рівновага
  РОЗДІЛ 2. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ
  Глава 7. Неметалічні елементи
  7.1. Загальна характеристика неметалічних елементів
  7.2. Елементи VII-А групи. Галогени
  7.3. Елементи VI-А групи. Оксиген та Сульфур
  7.4. Елементи V-А групи. Нітроген
  7.5. Фосфор та його сполуки
  7.6. Елементи ІV-А групи. Карбон та Силіцій
  Глава 8. Металічні елементи
  8.1. Загальна характеристика металічних елементів
  8.2. Елементи І-А групи. Лужні метали
  8.3. Елементи ІІ-А групи. Лужно-земельні метали та Магній
  8.4. Елементи ІІІ-А групи. Алюміній
  8.5. Ферум як представник елементів побічних підгруп
  8.6. Металургійне виробництво
  РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ
  Глава 9. Теорія будови органічних сполук
  9.1. Теорія будови органічних сполук О. М. Бутлерова
  9.2. Будова органічних сполук. Ізомерія. Типи гібридизації
  9.3. Класифікація органічних сполук
  Глава 10. Насичені вуглеводні
  10.1. Алкани
  10.2. Циклоалкани
  Глава 11. Ненасичені вуглеводні
  11.1. Алкени
  11.2. Алкіни
  11.3. Алкадієни
  Глава 12. Ароматичні вуглеводні (арени).   Природні джерела вуглеводнів
  12.1. Бензен та його гомологи
  12.2. Природні джерела вуглеводнів
  Глава 13. Оксигеновмісні органічні сполуки
  13.1. Спирти
  13.2. Феноли
  13.3. Альдегіди
  13.4. Карбонові кислоти
  13.5. Естери, жири, мила
  13.6. Вуглеводи
  Глава 14. Нітрогеновмісні органічні сполуки
  14.1. Аміни
  14.2. Анілін
  14.3. Амінокислоти
  14.4. Білки
  Глава 15. Синтетичні високомолекулярні сполуки.   Полімерні матеріали
  15.1. Будова та методи синтезу полімерів
  15.2. Каучуки
  15.3. Синтетичні волокна
  РОЗДІЛ 4. МЕТОДИКА РОЗВ'ЯЗУВАННЯ   РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ
  Глава 16. Обчислення за хімічними формулами
  16.1. Визначення відносної молекулярної маси речовини
  16.2. Визначення масової частки елемента в складній речовині
  16.3. Розрахунок кількості речовини
  16.4. Розрахунки за законом Авогадро
  16.5. Обчислення з використанням газових законів
  Глава 17. Розрахунки, пов’язані з приготуванням розчинів
  17.1. Обчислення масової частки розчиненої речовини
  17.2. Обчислення молярної концентрації розчинів
  17.3. Розчинність речовини
  17.4. Обчислення при приготуванні розчинів з кристалогідратів
  Глава 18. Обчислення за рівняннями хімічних реакцій
  18.1. Обчислення маси та об’єму речовини за рівняннями хімічних реакцій
  18.2. Розв’язування задач за участю речовин, що містять домішки
  18.3. Розв’язування задач на вихід продукту від теоретично можливого
  18.4. Розв’язування задач на надлишок і нестачу
  18.5. Термохімічні розрахунки
  18.6. Розв’язування задач на суміші
  18.7. Задачі на визначення елемента за рівнянням хімічної реакції
  18.8. Задачі на зміну маси металічної пластинки в розчині солі
  Глава 19. Виведення хімічних формул речовин
  19.1. Виведення хімічної формули органічної речовини за молекулярною масою
  19.2. Виведення формули органічної речовини за масовими частками елементів
  19.3. Виведення формули органічної речовини за рівнянням хімічної реакції
  19.4. Визначення формули органічної речовини за продуктами її згоряння
  Глава 20. Задачі з хімічної кінетики й рівноваги
  20.1. Розрахунки з теми «Швидкість хімічної реакції»
  20.2. Розрахунки з теми «Хімічна рівновага»
  Додатки
  Відповіді
  Список використаної літератури 

  Хімія для підготовчих відділень