Кількість назв: 940
  ПЕРЕДМОВА
  ТЕМА 1. СВІТОВА ЕКОНОМІКА: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ
  1.1. Поняття світової економіки
  1.2. Світогосподарська діяльність у класичній і посткласичній економічній теорії
  1.3. Етапи розвитку світової економіки
  1.4. Основні економічні закони міжнародної організації господарства
  1.5. Основні закономірності еволюції світового господарства і умови розвитку міжнародних економічних відносин
  1.6. Міжнародний поділ праці – матеріальна основа розвитку світового господарства
  TOPIC 1. WORLD ECONOMY: THEORETICAL BASIS AND PERIODIZATION OF DEVELOPMENT
  1.1. The concept of the world economy
  1.2. World economic activity in classical and postclassical economic theory
  1.3. Stages of development of the world economy
  1.4. Basic economic laws of the international organization of the economy
  1.5. The main laws of the evolution of the world economy and the conditions for the international economic relations’ development
  1.6. The international division of labor is the material basis for the development of the world economy
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  ТЕМА 2. СУБ’ЄКТНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  2.1. Сучасне світове господарство як складна соціально-економічна система
  2.2. Суб’єкти світового господарства
  2.3. Центро-периферійна будова світової економіки
  2.4. Міжнародний механізм господарювання
  2.5. Світовий ринок як сфера міжнародного обміну
  TOPIC 2. SUBJECT-FUNCTIONAL STRUCTURE OF THE WORLD ECONOMY
  2.1. Modern world economy as a complex socio-economic system
  2.2. Subjects of the world economy
  2.3. Centroperiferical structure of the world economy
  2.4. International governance mechanism
  2.5. The world market as a sphere of international exchange
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  ТЕМА 3. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  3.1. Глобалізація як нова якість інтернаціоналізації і провідна тенденція в сучасній світовій економіці
  3.2. Регіоналізація як мініглобалізація і міжнародна економічна інтеграція
  3.3. Транснаціоналізація як найважливіша складова і головний механізм загальних процесів глобалізації
  3.4. Матеріальні форми економічної глобалізації
  3.5. Суперечливість глобалізації
  TOPIC 3. GLOBALIZATION OF ECONOMIC PROCESSES
  3.1. Globalization as a new quality of internationalization and a leading trend in the modern world economy
  3.2. Regionalization as mini globalization and international economic integration
  3.3. Transnationalization as the most important component and the main mechanism of the general processes of globalization
  3.4. Material forms of economic globalization
  3.5. The contradictory nature of globalization
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  ТЕМА 4. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК У СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ
  4.1. Сутність економічного розвитку
  4.2. Принципи та фактори економічного розвитку
  4.3. Моделі економічного розвитку
  4.4. Критерії економічного розвитку країн та міжнародні інтегральні оцінки
  4.5. Особливості економічного розвитку в Україні
  TOPIC 4. ECONOMIC DEVELOPMENT IN A WORLD CONTEXT
  4.1. The essence of economic development
  4.2. Principles and factors of economic development
  4.3. Models of economic development
  4.4. Classification of countries by level of socio-economic development and its criteria. International integrated assessments of economic development of countries
  4.5. Features of economic development in Ukraine
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  ТЕМА 5. СВІТОВА ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА
  5.1. Зміст та концепції економічної динаміки. Світова економічна динаміка
  5.2. Циклічність як вираження нерівномірності процесу глобального відтворення. Поняття та види економічних циклів
  5.3. Головні чинники економічного зростання у світовій економіці
  5.4. Тенденції світової економічної динаміки
  5.5. Особливості сучасних економічних циклів світового господарства
  TOPIC 5. WORLD ECONOMIC DYNAMICS
  5.1. Сontent and concepts of economic dynamics. World economic dynamics
  5.2. Cyclicality as an expression of the unevenness of the global reproduction process. Concepts and types of economic cycles
  5.3. The main factors of economic growth in world economy
  5.4. Trends in world economic dynamics
  5.5. Features of modern economic cycles in the world economy
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕТАПУ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  6.1. Транснаціональні корпорації як порушники ізоляції національних економік і фактор укріплення взаємозалежності держав
  6.2. Еволюційний період транснаціональних корпорацій
  6.3. Масштаби і особливості домінування сучасних транснаціональних корпорацій
  6.4. Стратегічні альянси та транскордонні злиття і поглинання
  TOPIC 6. FEATURES OF THE MODERN STAGE OF THE WORLD’S TRANSNATIONALIZATION ECONOMY
  6.1. Transnational corporations as violators of the isolation of national economies and a factor in strengthening the interdependence of states
  6.2. Evolutionary period of transnational corporations
  6.3. The scale and features of the dominance of modern transnational corporations
  6.4. Strategic alliances and cross-border mergers and acquisitions
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  ТЕМА 7. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І НАЙВАЖЛИВІШІ РЕСУРСИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  7.1. Економічний потенціал світового господарства
  7.2. Природно-ресурсний потенціал світового господарства
  7.3. Людські ресурси і інтелектуальний потенціал світового господарства
  7.4. Науково-технічний потенціал світового господарства
  TOPIC 7. ECONOMIC POTENTIAL AND THE MOST IMPORTANT RESOURCES OF THE WORLD ECONOMY
  7.1. Economic potential of the world economy
  7.2. Natural resource potential of the world economy
  7.3. Human resources and intellectual potential of the world economy
  7.4. Scientific and technical potential of the world economy
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  ТЕМА 8. ПРОЦЕС СВІТОВОГО ВІДТВОРЕННЯ ТА ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ
  8.1. Світове відтворення і відтворювальний процес
  8.2. НТП як чинник впливу на формування МЕВ
  8.3. Вимір результатів відтворювальних процесів в економічних показниках
  8.4. Поняття і показники відкритості національних економік
  TOPIC 8. THE PROCESS OF WORLD REPRODUCTION AND ITS MEASUREMENT
  8.1. World reproduction and reproduction process
  8.2. STP as an influencing factor of the IEM’s formation
  8.3. Measurement of the results of reproduction processes in economic indicators
  8.4. The concept and indicators of openness of national economies
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  ТЕМА 9. СУЧАСНІ ТРЕНДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  9.1. Поняття галузевої структури світового господарства
  9.2. Вплив інформаційної революції на зміни галузевої структури світової економіки
  9.3. Роль нового міжнародного поділу праці у формуванні світових промислових комплексів (паливно-енергетичного, машинобудівного, АПК, транспортного)
  TOPIC 9. TRENDS IN THE FORMATION OF THE BRANCH STRUCTURE OF THE WORLD ECONOMY
  9.1. The concept of industry structure and the role of industry in the world economy
  9.2. General patterns of change in the sectoral structure of the world economy
  9.3. The main world industrial complexes (fuel and energy, machine building, agro-industrial complex, transport)
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  ТЕМА 10. ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  10.1. Глобальні тенденції функціонування транспортної системи світу
  10.2. Перспективи розширення автомобільної інфраструктури
  10.3. Впровадження сучасних технологій вдосконалення транспортних засобів на залізниці
  10.4. Напрямки модернізації інфраструктури повітряного транспорту
  10.5. Інфраструктура світового флоту
  10.6. Перспективи забезпеченості трубопровідною інфраструктурою країн світу
  10.7. Удосконалення інформаційно-комунікаційної інфраструктури в контексті глобальної концепції цифрової економіки
  TOPIC 10. FORMATION OF THE GLOBAL PRODUCTION INFRASTRUCTURE OF THE WORLD ECONOMY
  10.1. Global trends in the functioning of the world's transport system
  10.2. Prospects for the expansion of automotive infrastructure
  10.3. Introduction of modern technologies for improving vehicles on the railway
  10.4. Directions for improving air transport infrastructure
  10.5. World Fleet Infrastructure
  10.6. Prospects for the provision of pipeline infrastructure in the world
  10.7. Improvement of information and communication infrastructure in the context of the global concept of digital economy
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  ТЕМА 11. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР
  11.1. Загальна характеристика європейського економічного простору
  11.2. Етапи формування ЄС
  11.3. Становлення і розвиток Європейської асоціації вільної торгівлі
  11.4. Союз Бенілюкс в рамках ЄС
  11.5. СНД, ЄАЕС, СРБ, ОЧЕС, ГУАМ у європейському економічному просторі
  TOPIC 11. EUROPEAN ECONOMIC SPACE
  11.1. A general characteristic of the European economic space
  11.2. Stages of the EU formation
  11.3. Formation and development of the European Free Trade Association
  11.4. Benelux Union within the EU
  11.5. CIS, EAEU, URB, BSEC, GUAM in the European economic space
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  ТЕМА 12. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ (НАФТА) ТА АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОМУ РЕГІОНІ (АТР)
  12.1. Об’єктивні фактори, що зумовили інтеграційний процес у Північній Америці
  12.2. Єдність і суперечливість національних економічних інтересів країн-членів НАФТА. Показники інтеграційних процесів
  12.3. Специфіка міжнародного поділу праці в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
  12.4. Посилення економічної взаємозалежності країн АТР
  12.5. Характеристика інтеграційних угрупувань у АТР
  TOPIC 12. PECULIARITIES OF INTEGRATION PROCESSES IN NORTH AMERICA (NAFTA) AND THE ASIA-PACIFIC REGION (APR)
  12.1. Objective factors that determined the integration process in North America
  12.2. Unity and conflict of national economic interests of NAFTA member-countries. Indicators of integration processes
  12.3. Specifics of the international division of labor in the Asia-Pacific region
  12.4. Strengthening of the economic interdependence of countries of the Asia-Pacific region
  12.5. Characteristics of the integration groups in the Asia-Pacific region
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  ТЕМА 13. ЕКОНОМІКА РОЗВИНУТИХ КРАЇН
  13.1. Загальна характеристика розвинутих країн
  13.2. Основні моделі економіки розвинутих країн
  13.3. Державна власність і регулювання соціально-економічних відносин
  13.4. Банки і фінансова система
  13.5. Антимонопольні заходи держави
  13.6. Країни ОЕСР у системі світового господарства
  TOPIC 13. ECONOMY OF DEVELOPED COUNTRIES
  13.1. General characteristics of developed countries
  13.2. Basic models of economies of developed countries
  13.3. State property and regulation of socio-economic relations
  13.4. Banks and financial system
  13.5. State antitrust measures
  13.6. OECD countries in the world economy
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  ТЕМА 14. ЕКОНОМІКА КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
  14.1. Головні риси країн, що розвиваються, та їхнє місце у світовій економіці
  14.2. Соціально-економічна структура
  14.3. Динаміка економічного зростання
  14.4. Характеристика основних галузей
  14.5. Зовнішньоекономічні зв’язки та зовнішня заборгованість, порочне коло розвитку
  TOPIC 14. ECONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES
  14.1. The main features of developing countries and their place in the world economy
  14.2. Socio-economic structure
  14.3. Dynamics of economic growth
  14.4. Characteristics of the main industries
  14.5. Foreign economic relations and external debt, vicious circle
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  ТЕМА 15. ПЕРЕХІДНІ ЕКОНОМІКИ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  15.1. Загальна характеристика країн з перехідною економікою
  15.2. Особливості економічної динаміки країн з перехідною економікою
  15.3. Системні реформи в країнах з перехідною економікою
  15.4. Сучасний стан економіки країн Східної Європи
  15.5. Функціонування економіки пострадянських країн
  TOPIC 15. TRANSITIONAL ECONOMY IN THE WORLD ECONOMY
  15.1. General characteristics of countries with transitional economy
  15.2. Peculiarities of economic dynamics of countries with transitional economy
  15.3. Systemic reforms in countries with transitional economy
  15.4. The current state of the economy of Eastern Europe
  15.5. The functioning of the economy of post-Soviet countries
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  ОСНОВНІ УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

  Світова економіка