Кількість назв: 965
  2. Основні мовні та мовленнєві поняття
  3. Мета й завдання вивчення української мови за професійним спрямуванням
  4. Основи культури української мови
  Запитання та завдання до теми 1
  Тема 2. Стилі мовлення у професійному спілкуванні
  1. Стилістика
  2. Стилі мовлення та сфера їх застосування
  3. Функціональні стилі української мови
  4. Текст як форма реалізації професійної діяльності
  5. Мова та стиль наукової праці
  Запитання та завдання до теми 2
  Література до модуля І
  Тестові завдання до модуля І
  МОДУЛЬ ІІ. ПИСЕМНЕ ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ
  Тема 3. Документування у професійній сфері
  1. Документ. Вимоги до документа
  2. Класифікація документів
  3. Способи викладу матеріалу в документі
  4. Загальні вимоги до мови документа
  5. Етикет ділових паперів
  Запитання та завдання до теми 3
  Тема 4. Лексика професійного мовлення
  1. Загальні відомості з лексики
  2. Книжна лексика
  3. Слова іншомовного походження
  4. Терміни та професіоналізми
  5. Емоційні, універсальні, зайві слова
  6. Архаїзми та неологізми
  7. Синоніми та пароніми
  8. Складноскорочені слова
  Запитання та завдання до теми 4
  Тема 5. Морфологічні особливості професійного мовлення
  1. Морфологія як розділ мовознавства
  2. Особливості вживання самостійних частин мови
  3. Службові частини мови. Прийменники
  Запитання та завдання до теми 5
  Тема 6. Синтаксичні особливості професійного мовлення
  1. Особливості вживання та побудови речень
  2. Підмет і присудок
  3. Складні випадки керування
  4. Словосполучення дієслівного типу
  Запитання та завдання до теми 6
  Тема 7. Складні випадки правопису
  1. Написання з великої літери
  2. Написання географічних назв
  3. Правопис імен і прізвищ
  4. Подвоєння приголосних в іншомовних словах
  5. Написання через дефіс
  6. Написання скорочених слів
  7. Написання в лапках і без лапок
  8. Технічні правила переносу
  9. Цитування та бібліографія
  Запитання та завдання до теми 7
  Література до модуля ІІ
  Тестові завдання до модуля ІІ
  МОДУЛЬ ІІІ. УСНЕ ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ
  Тема 8. Усне приватне професійне спілкування
  1. Види усної професійної комунікації
  2. Спілкування в колективі
  3. Вимоги технічної естетики
  4. Прийом відвідувачів
  5. Телефонна розмова
  6. Ділові засідання (наради)
  Запитання та завдання до теми 8
  Тема 9. Усне публічне професійне спілкування
  1. Публічний виступ як засіб комунікації
  2. Підготовка до публічного виступу
  3. Композиція виступу
  4. Підготовка тексту до читання
  5. Жанри публічних виступів
  Запитання та завдання до теми 9
  Тема 10. Елементи ораторського мистецтва
  1. Вимоги до мови та поведінки оратора
  2. Правила наголошування й вимови
  3. Невербальні елементи передачі інформації
  4. Виразність як ознака культури мовлення
  5. Поради для мовця
  Запитання та завдання до теми 10
  Література до модуля ІІІ
  Тестові завдання до модуля ІІІ

  Українська мова за професійним спрямуванням