Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
  1.1. Основоположні категорії адміністративного права
  1.1.1. Публічне адміністрування як форма реалізації публічної влади
  1.1.2. Суб’єкти публічного адміністрування
  1.1.3. Публічний інтерес
  1.2. Адміністративне право як складова публічного права
  1.2.1. Призначення адміністративного права
  1.2.2. Відносини, що складають предмет адміністративного права
  1.2.3. Відмежування адміністративного права від цивільного
  1.3. Система адміністративного права
  1.3.1. Загальне адміністративне право
  1.3.2. Особливе адміністративне право
  1.3.3. Спеціальне адміністративне право
  1.3.4. Європейське адміністративне право
  1.4. Джерела адміністративного права
  1.4.1. Поняття, значення та види джерел адміністративного права
  1.4.2. Національні джерела адміністративного права (Конституція України, законодавчі акти, підзаконні нормативні акти)
  1.4.2.1. Конституція України як основне джерело адміністративного права
  1.4.2.2. Законодавчі акти (нормативно-правові акти) як джерела адміністративного права
  1.4.2.3. Підзаконні нормативні акти як джерела адміністративного права
  1.4.3. Міжнародні джерела адміністративного права
  1.4.3.1. Міжнародні договори
  1.4.3.2. Юридичні акти Європейського Союзу як джерела адміністративного права в контексті правотворчої діяльності
  1.4.3.3. М’яке право
  1.4.4. Рішення судових органів як джерела адміністративного права
  1.4.4.1. Практика Європейського суду з прав людини
  1.4.4.2. Рішення Конституційного Суду України в системі джерел адміністративного права
  1.4.4.3. Висновки Верховного Суду щодо застосування норм права як (квазі) джерело адміністративного права
  1.4.5. Неформалізовані квазіджерела адміністративного права
  1.4.6. Юридична сила формалізованих джерел адміністративного права. Система джерел адміністративного права за їх юридичною силою
  1.4.7. Правила вирішення конкуренції норм, закріплених у джерелах адміністративного права
  РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ
  2.1. Принцип верховенства права в адміністративному праві
  2.1.1. Значення принципу верховенства права для регулювання адміністративних правовідносин
  2.1.2. Складові верховенство права
  2.1.2.1. Принцип законності
  2.1.2.2. Юридична визначеність
  2.1.2.3. Запобігання зловживання (надужиттю) повноваженнями
  2.1.2.4. Рівність перед законом і недискримінація
  2.1.2.5. Доступ до правосуддя
  2.2. Принципи належного врядування в адміністративному праві
  2.2.1. Значення принципів належного врядування для регулювання адміністративних правовідносин
  2.2.2. Принцип забезпечення участі в ухваленні рішень та належне реагування
  2.2.3. Принципи відкритості й прозорості в адміністративному праві
  2.2.4. Принцип доброчесності й етичної поведінки в адміністративному праві
  2.2.5. Принцип ефективності в адміністративному праві
  2.2.6. Принципи компетентності й спроможності в адміністративному праві
  2.2.7. Принципи поваги до прав людини та культурної різноманітності
  2.2.8. Принцип забезпечення соціальної згуртованості
  2.2.9. Принцип підзвітності в адміністративному праві
  2.2.10. Принцип сталості та довгострокової орієнтованості
  2.2.11. Принцип інноваційності та відкритості до змін
  2.2.12. Принцип поваги приватності
  2.2.13. Принципи-вимоги щодо обігу інформації
  РОЗДІЛ 3. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  3.1. Поняття «суб’єкт публічного адміністрування» (адміністративний орган) як суб’єкт адміністративного права
  3.1.1. Компетенція суб’єкта публічного адміністрування
  3.2. Система органів виконавчої влади
  3.2.1. Військово-цивільні адміністрації
  3.3. Суб’єкти місцевого самоврядування
  3.4. Приватна особа в системі суб’єктів адміністративного права
  3.4.1. Види приватних осіб
  3.4.1.1. Громадяни України
  3.4.1.2. Іноземці, особи без громадянства
  3.4.1.3. Фізичні особи-підприємці
  3.4.1.4. Підприємства, установи, організації як суб’єкти адміністративного права
  3.4.2. Адміністративна правосуб’єктність приватної особи
  3.4.2.1. Адміністративна правоздатність
  3.4.2.2. Адміністративна дієздатність
  3.4.2.3. Адміністративна деліктоздатність
  3.4.2.4. Загальний та спеціальний адміністративно-правовий статус приватної особи
  3.5. Суб’єктивні публічні права приватної особи
  3.5.1. Сутність суб’єктивних публічних прав приватної особи
  3.5.2. Окремі види суб’єктивних публічних прав приватних осіб та їх загальна характеристика
  3.5.2.1. Право на участь в ухваленні рішень
  3.5.2.2. Право на звернення
  3.5.2.3. Право на доступ до публічної інформації
  3.5.2.4. Право на свободу мирних зібрань
  3.5.2.5. Право на свободу об’єднань
  3.6. Особливості неурядової організації як суб’єкта адміністративного права
  РОЗДІЛ 4. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
  4.1. Поняття, ознаки та види адміністративних послуг
  4.1.1. Поняття адміністративної послуги
  4.1.2. Ознаки адміністративної послуги
  4.1.3. Відмінність адміністративної послуги від інших видів послуг у публічній сфері
  4.1.4. Види адміністративних послуг
  4.1.5. Принципи надання адміністративних послуг
  4.2. Суб’єкти відносин надання адміністративних послуг
  4.2.1. Суб’єкт звернення
  4.2.2. Суб’єкт надання адміністративних послуг
  4.2.3. Центри надання адміністративних послуг
  4.2.4. Адміністратори
  4.3. Порядок надання адміністративних послуг
  4.3.1. Стадії процедури надання адміністративної послуги
  4.3.2. Юридичні документи та дії, що супроводжують процедуру надання адміністративних послуг
  4.3.3. Плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір)
  4.3.4. Вимоги до якості надання адміністративних послуг
  РОЗДІЛ 5. ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
  5.1. Розуміння інструментів публічного адміністрування
  5.1.1. Поняття та ознаки інструмента публічного адміністрування
  5.1.2. Види інструментів публічного адміністрування
  5.1.3. Вибір інструментів публічного адміністрування
  5.2. Нормативно-правовий акт як інструмент публічного адміністрування
  5.2.1. Види нормативно-правових актів
  5.2.2. Вимоги до нормативно-правового акта
  5.2.3. Порядок підготовки та ухвалення нормативно-правових актів
  5.2.4. Дія (чинність) нормативно-правових актів
  5.2.5. Припинення дії нормативного акта
  5.2.6. Зміст і значення антикорупційної експертизи нормативно-правового акта
  5.2.7. Державна реєстрація нормативно-правового акта
  5.2.8. Процедура оприлюднення та набрання чинності нормативно-правовим актом
  5.2.9. Підстави для визнання нормативно-правого акта протиправним
  5.2.10. Зв’язок протиправності з фактом недотримання формальних вимог під час підготовки та видання акта
  5.3. Індивідуальний (адміністративний) акт як інструмент публічного адміністрування ; 
  5.3.1. Класифікація індивідуальних актів
  5.3.2. Процедура ухвалення (видання) індивідуальних актів
  5.3.3. Чинність індивідуального акта
  5.3.4. Нікчемність індивідуального акта
  5.4. Адміністративний договір як інструмент публічного адміністрування
  5.4.1. Поняття, юридичне значення та ознаки адміністративного договору
  5.4.2. Види адміністративних договорів
  5.4.3. Укладання адміністративних договорів
  5.4.4. Чинність адміністративного договору
  5.4.5. Нікчемність адміністративного договору
  5.4.6. Підстави визнання адміністративного договору нікчемним
  5.5. Адміністративний розсуд у публічному адмініструванні
  5.5.1. Умови застосування адміністративного розсуду
  5.6. Використання електронного врядування публічному адмініструванні
  5.6.1. Поняття електронного врядування
  5.6.2. Елементи електронного врядування
  5.6.3. Співвідношення понять «електронне врядування», «електронна держава», «електронна демократія», «електронний парламент», «електронний уряд», «електронний суд»
  5.7. Учинення юридично значущих адміністративних дій
  5.8. Здійснення матеріально-технічних операцій
  5.9. План як інструмент публічного адміністрування
  5.9.1. Сфера застосування планів
  5.9.2. Види планів
  5.10. Фактична дія як інструмент публічного адміністрування
  5.10.1. Поняття, юридичне значення та ознаки фактичної дії
  5.10.2. Сфера застосування фактичних дій
  5.10.3. Основні види фактичних дій
  5.11. Заходи адміністративного примусу
  5.11.1. Поняття адміністративного примусу
  5.11.2. Адміністративно-запобіжні заходи в діяльності публічної адміністрації
  5.11.3. Заходи адміністративного припинення
  5.11.4. Адміністративні стягнення
  5.12. Адміністративно-правові режими
  5.12.1. Поняття та класифікація адміністративно-правових режимів
  5.12.2. Надзвичайні адміністративно-правові режими
  5.13. Контроль та нагляд
  5.13.1. Адміністративний (публічний) контроль
  5.13.2. Адміністративний нагляд
  РОЗДІЛ 6. АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
  6.1. Розуміння адміністративної процедури
  6.1.1. Поняття адміністративної процедури
  6.1.2. Види адміністративних процедур
  6.1.2.1. Реєстраційні процедури
  6.1.2.2. Дозвільні процедури
  6.1.2.3. Інспекційні процедури
  6.1.2.4. Процедури притягнення до адміністративної відповідальності
  6.1.2.5. Процедури за заявою особи
  6.1.2.6. Процедури за службовим обов’язком
  6.2. Принципи адміністративної процедури
  6.2.1. Система принципів адміністративної процедури
  6.2.2. Зміст спеціальних принципів адміністративної процедури
  6.3. Учасники адміністративної процедури
  6.3.1. Адміністративні органи
  6.3.2. Учасники адміністративного провадження
  6.3.3. Представництво в адміністративній процедурі
  6.3.4. Особи, які сприяють розгляду справи
  6.4. Стадії адміністративної процедури
  6.4.1. Ініціювання та початок провадження
  6.4.2. Підготовка справи до розгляду
  6.4.3. Розгляд і вирішення справи
  6.4.4. Оформлення адміністративного акта, його доведення до відома адресатів та заінтересованих осіб
  6.5. Перегляд адміністративного акта
  РОЗДІЛ 7. ЗАХИСТ ПРИВАТНОЇ ОСОБИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
  7.1. Поняття інструментів захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у сфері публічного адміністрування
  7.1.1. Види інструментів захисту особи та їх співвідношення між собою
  7.2. Медіація як альтернативний спосіб вирішення адміністративних спорів
  7.3. Поняття адміністративного оскарження
  7.3.1. Підстави та порядок подання скарги
  7.3.2. Предмет адміністративного оскарження
  7.3.3. Можливі наслідки розгляду скарги
  7.4. Відшкодування шкоди, завданої суб’єктами публічної адміністрації приватним особам
  7.4.1. Підстави та процедури, за якими суб’єкт публічного адміністрування відшкодовує шкоду, завдану приватній особі
  7.4.2. Способи відшкодування шкоди
  7.5. Міжнародні способи захисту прав приватних осіб
  РОЗДІЛ 8. СЛУЖБОВЕ ПРАВО
  8.1. Публічна служба
  8.1.1. Поняття та види публічної служби
  8.1.2. Поняття і сутність державної служби та служби в органах місцевого самоврядування як основних різновидів публічної служби
  8.2. Основи правового статусу державного службовця
  8.2.1. Поняття державного службовця. Посади державної служби та їх категорії
  8.2.2. Обов’язки та права державного службовця
  8.2.3. Вступ на державну службу. Проходження державної служби і службова кар’єра
  8.2.4. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державного службовця
  8.2.5. Матеріальне й соціальне забезпечення державного службовця
  8.2.6. Припинення державної служби
  8.3. Правовий статус службовця в органі місцевого самоврядування
  8.3.1. Поняття службовця в органі місцевого самоврядування. Посади в органах місцевого самоврядування та їх категорії
  8.3.2. Обов’язки та права службовця в органі місцевого самоврядування
  8.3.3. Вступ на службу в органі місцевого самоврядування. Проходження служби в органі місцевого самоврядування і службова кар’єра
  8.3.4. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність службовця в органі місцевого самоврядування
  8.3.5. Матеріальне й соціальне забезпечення службовця в органі місцевого самоврядування
  8.3.6. Припинення служби в органі місцевого самоврядування
  8.4. Запобігання корупційним проявам у публічній службі
  8.4.1. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища
  8.4.2. Обмеження щодо одержання подарунків. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними
  8.4.3. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
  8.4.4. Інші антикорупційні обмеження для публічних службовців
  8.4.5. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
  8.4.6. Правила етичної поведінки публічних службовців
  8.4.7. Фінансовий контроль щодо публічних службовців
  РОЗДІЛ 9. АДМІНІСТРАТИВНО ДЕЛІКТНЕ ПРАВО
  9.1. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності
  9.1.1. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності
  9.1.2. Відмежування адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності
  9.1.3. Принципи адміністративної відповідальності
  9.1.4. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в разі їх фіксації спеціальними технічними засобами, що працюють в автоматичному режимі
  9.1.5. Адміністративна відповідальність юридичних осіб
  9.1.6. Законодавчі акти, що регулюють відносини адміністративної відповідальності
  9.2. Адміністративне правопорушення
  9.2.1. Поняття адміністративного правопорушення
  9.2.2. Ознаки адміністративного правопорушення
  9.2.3. Відмежування адміністративного правопорушення від кримінального правопорушення
  9.3. Юридичний склад адміністративного правопорушення
  9.3.1. Поняття юридичного складу адміністративного правопорушення
  9.3.2. Структура юридичного складу адміністративного правопорушення
  9.3.3. Види юридичних складів адміністративного правопорушення
  9.4. Заходи адміністративної відповідальності
  9.4.1. Поняття адміністративного стягнення
  9.4.2. Види адміністративних стягнень
  9.4.3. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх осіб за вчинення адміністративних правопорушень
  9.4.4. Загальні правила накладення адміністративних стягнень
  9.5. Провадження у справі про адміністративні правопорушення
  9.5.1. Поняття та особливості проваджень у справах про адміністративні правопорушення
  9.5.2. Докази у справах про адміністративні правопорушення
  9.5.3. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у провадженні у справах про адміністративні правопорушення
  9.5.4. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
  9.5.5. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення
  РОЗДІЛ 10. АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ
  10.1. Основні категорії адміністративного судочинства
  10.1.1. Завдання адміністративного судочинства
  10.1.2. Критерії оцінювання рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічного адміністрування
  10.1.3. Джерела права (матеріального та процесуального), які застосовує адміністративний суд
  10.1.4. Принципи адміністративного судочинства
  10.1.5. Форми адміністративного судочинства (загальне і спрощене), відмінності між ними
  10.1.6. Визначення компетентного суду. Адміністративна юрисдикція. Публічно-правові спори, що належать до адміністративної юрисдикції. Правила предметної, інстанційної та територіальної юрисдикції, наслідки їх недотримання (порушення)
  10.1.7. Склад суду. Відводи
  10.1.8. Учасники судового процесу (учасники справи, представники, інші учасники судового процесу)
  10.1.9. Адміністративна правоздатність і дієздатність
  10.1.10. Докази і доказування. Засоби доказування. Предмет доказування
  10.2. Звернення до адміністративного суду. Провадження в суді першої інстанції
  10.2.1. Право на звернення з адміністративним позовом. Строк звернення з адміністративним позовом
  10.2.2. Зміст і оформлення позовної заяви
  10.2.3. Способи судового захисту
  10.2.4. Забезпечення адміністративного позову
  10.2.5. Постановлення судом ухвали про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі
  10.2.6. Відзив. Відповідь на відзив. Заперечення. Пояснення третьої особи щодо позову або відзиву. Зустрічний позов в адміністративному судочинстві
  10.2.7. Урегулювання спору за участі судді. Відмова відповідача від позову, примирення
  10.2.8. Розгляд справи по суті як стадія судового провадження
  10.2.9. Особливості розгляду типових та зразкових справ
  10.3. Перегляд судових рішень: апеляційне й касаційне провадження. Перегляд за нововиявленими або виключними обставинами
  10.3.1. Апеляційне провадження
  10.3.2. Касаційний перегляд судових рішень (касаційне провадження)
  10.3.3. Особливості письмового провадження
  10.3.4. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами
  10.3.4.1. Перегляд судових рішень на підставі рішень ЄСПЛ
  АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

  Адміністративне право України. Повний курс