Кількість назв: 940
  1.1. Лабораторне обладнання
  1.2. Прилади та пристрої
  1.3. Прийоми роботи у лабораторії
  2. ГРАВІМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ
  Лабораторна робота 1. Визначення вмісту сульфат-іонів у досліджуваному розчині гравіметричним методом
  3. ТИТРИМЕТРИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ
  3.1. Кислотно-основне титрування (метод нейтралізації)
  Лабораторна робота 2. Приготування та стандартизація робочого розчину хлоридної кислоти
  Лабораторна робота 3. Контрольне визначення лугу
  Лабораторна робота 4. Контрольне визначення оцтової кислоти
  Лабораторна робота 5. Контрольне визначення масових часток NaOH, Na2CO3, NaHCO3 у сухій суміші
  3.2. Методи окисно-відновного титрування (редоксиметрія)
  3.2.1. Перманганатометрія
  Лабораторна робота 6. Приготування та стандартизація робочого розчину KMnО4
  Лабораторна робота 7. Перманганатометричне визначення вмісту солі Мора в технічному продукті
  Лабораторна робота 8. Перманганатометричне визначення гідроген пероксиду в медичному препараті
  Лабораторна робота 9. Перманганатометричне визначення вмісту NaNO2 або KNO2 у технічному продукті
  3.2.2. Йодометрія
  Лабораторна робота 10. Приготування та стандартизація робочого розчину натрій тіосульфату
  Лабораторна робота 11. Йодометричне визначення CuSO4·5H2O у технічному продукті
  Лабораторна робота 12. Йодометричне визначення Na2SO3 у технічному продукті
  Лабораторна робота 13. Кількісне визначення розчиненого у природній воді кисню за методом Вінклера
  3.2.3. Церіметрія
  Лабораторна робота 14. Приготування та стандартизація робочого розчину церій(IV) сульфату
  Лабораторна робота 15. Кількісне визначення вмісту аскорбінової кислоти у фармацевтичному препараті церіметричним методом
  Лабораторна робота 16. Кількісне визначення SnCl2·2H2O в технічному продукті церіметричним методом
  3.2.4. Йодхлориметрія
  Лабораторна робота 17. Приготування та стандартизація робочого розчину йод(I) хлориду
  Лабораторна робота 18. Визначення масової частки фенізону у фармацевтичному препараті
  3.2.5. Хроматометрія
  Лабораторна робота 19. Приготування робочого титрованого розчину K2Cr2O7
  Лабораторна робота 20. Визначення масової частки гідрохінону в технічному продукті
  3.3. Титриметричні методи осадження
  Аргентометрія
  Лабораторна робота 21. 1. Приготування та стандартизація робочого розчину арґентум(I) нітрату
  2. Приготування та стандартизація робочого розчину амоній роданіду
  Лабораторна робота 22. 1. Аргентометричне визначення хлоридів і бромідів за методом Мора
  2. Роданометричне визначення галогенідів за методом Фольгарда
  3.4. Комплексонометричне титрування (хелатометрія)
  3.4.1. Трилонометрія
  Лабораторна робота 23. 1. Визначення жорсткості води методом комплексонометричного титрування
  2. Визначення загальної жорсткості води
  Лабораторна робота 24. Визначення масової частки магній сульфату у технічному продукті
  Лабораторна робота 25. Комплексонометричне визначення сульфід-іонів у розчині
  Лабораторна робота 26. Комплексонометричне визначення вмісту йонів Са2+ та Mg2+ у природних водах
  Лабораторна робота 27. Комплексонометричне визначення вмісту Бісмуту у фармацевтичному препараті
  Лабораторна робота 28. Комплексонометричне визначення йонів Со2+ у розчинах
  3.4.2. Меркуриметрія
  Лабораторна робота 29. Приготування та стандартизація робочого розчину Hg(NO3)2
  Лабораторна робота 30. Визначення хлорид-іонів у воді з різних джерел меркуриметричним титруванням
  4. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ
  4.1. Оптичні методи аналізу
  4.1.1. Фотоколориметрія
  Лабораторна робота 31. Фотоколориметричне визначення загального вмісту Феруму(II) і Феруму(III) у воді
  Лабораторна робота 32. Кількісне визначення йонів Al3+ у розчинах фотометричним методом
  Лабораторна робота 33. Кількісне визначення у розчинах загального вмісту Sn2+ та Sn(IV) колориметричним методом
  Лабораторна робота 34. Кількісне визначення CoSO4·7H2O у технічному продукті фотоколориметричним методом
  Лабораторна робота 35. Кількісне визначення ZnO у фармацевтичному препараті фотометричним методом
  Лабораторна робота 36. Кількісне визначення у розчинах сумарного вмісту йонів Sb3+ та Sb(V) фотометричним методом
  Лабораторна робота 37. Кількісне визначення NiSO4·7H2O у технічному продукті фотометричним методом
  Лабораторна робота 38. Кількісне визначення титану діоксиду у білій глині колориметричним методом
  Лабораторна робота 39. Визначення вмісту SiO2 та силікатів у фармацевтичному препараті фотометричним методом
  Лабораторна робота 40. Кількісне визначення хроматів і дихроматів у розчинах фотометричним методом
  Лабораторна робота 41. Кількісне визначення Мангану у піролюзиті фотометричним методом
  Лабораторна робота 42. Фотометричне визначення вмісту метанолу у водних розчинах
  Лабораторна робота 43. Визначення нітратів у різних об’єктах колориметричним методом
  Лабораторна робота 44. Фотоколориметричне визначення фосфатів у природних водах
  Лабораторна робота 45. Спектрофотометричне визначення у розчинні суміші барвників кристалічного фіолетового та діамантового зеленого
  Лабораторна робота 46. Фотометричне визначення в розчині 8-оксихіноліну
  Лабораторна робота 47 .Фотоколориметричне визначення загального вмісту Іоду в біологічному матеріалі
  Лабораторна робота 48. Кількісне визначення домішок сполук Феруму в технічних препаратах фосфатів фотоколориметричним методом
  Лабораторна робота 49. Кількісне визначення амоніаку та солі амонію у природних водах фотометричним фенол-гіпохлоритним методом
  Лабораторна робота 50. Кількісне визначення резорцину у фармацевтичному препараті фотометричним методом
  Лабораторна робота 51. Кількісне визначення озону в повітрі фотометричним методом
  4.1.2. Рефрактометричний аналіз
  Лабораторна робота 52. Визначення концентрації етанолу у водних розчинах рефрактометричним методом
  Лабораторна робота 53. Визначення концентрації глюкози у водних розчинах рефрактометричним методом
  4.1.3. Поляриметричний аналіз
  Лабораторна робота 54. Кількісне визначення вмісту аскорбінової кислоти у лікарських препаратах поляриметричним методом
  Лабораторна робота 55. Кількісне визначення вмісту глюкози і фруктози в меді поляриметричним методом
  4.1.4. Люмінесцентний аналіз
  Лабораторна робота 56. Визначення мікрокількостей йонів Al3+ у розчині флуоресцентним методом
  Лабораторна робота 57. Кількісне визначення тіаміну у фармацевтичному препараті флуорометричним методом
  Лабораторна робота 58. Визначення рибофлавіну у розчині флуорометричним методом
  4.2. Потенціометричні методи аналізу
  Лабораторна робота 59. Визначення рН розчинів потенціометричним методом
  Лабораторна робота 60. Визначення вмісту у розчині Cu2+-іонів за допомогою йон-селективних електродів
  4.3. Кондуктометричний аналіз
  Лабораторна робота 61. Визначення вмісту сульфатної та оцтової кислот у суміші методом низькочастотного кондуктометричного титрування
  4.4. Кулонометричний аналіз
  Лабораторна робота 62. Кількісне визначення дихромат-іонів у розчині методом кулонометричного титрування
  4.5. Хроматографічні методи аналізу
  Лабораторна робота 63. Розділення суміші барвників кристалічного фіолетового і метиленового синього методом адсорбційної хроматографії на колонці
  Лабораторна робота 64. Розділення суміші амінокислот методом паперової хроматографії
  Лабораторна робота 65. Кількісні визначення катіонів Ni2+ та Co2+ при їх сумісній присутності у розчині із застосуванням йоннообмінної хроматографії
  5. Запитання та вправи
  5.1. Запитання та вправи з гравіметричного аналізу
  5.2. Запитання та вправи з титриметричних методів аналізу
  5.3. Запитання та вправи з фізико-хімічних методів аналізу
  ДОДАТКИ
  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  Практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз неорганічних та органічних речовин