Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО‐МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОСМОПОЛІТИЗМУ
  1.1. Педагогічний космополітизм у розрізі міждисциплінарності
  1.2. Соціально‐антропологічна проекція історико‐педагогічного феномена
  1.3. Методологічний потенціал теоретичного дискурсу
  1.4. Дефінітивні аспекти досліджуваної проблематики
  Висновки до першого розділу
  Conclusions to Chapter 1
  РОЗДІЛ 2. ІСТОРИЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОСМОПОЛІТИЗМУ ПРОТЯГОМ ХVІІІ ст.
  2.1. Християноцентричні передумови розвитку просвітництва
  2.2. Факторний аналіз педагогічного космополітизму першої пол. ХVІІІ століття
  2.3. Варіативність умов  регіонального розвитку освітніх закладів закритого типу
  Висновки до другого розділу
  Conclusions to Chapter 2
  РОЗДІЛ 3. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОСМОПОЛІТИЗМУ ПЕРШОГО П’ЯТИДЕСЯТИРІЧЧЯ  ХІХ СТОЛІТТЯ
  3.1. Соціокультурні орієнтири регіональної освітньої політики Наддніпрянщини
  3.2. Вплив педагогічного космополітизму на розвиток освітнього регіоналізму Наддніпрянщини
  3.3. Удосконалення змістово‐організаційної складової професійної підготовки фахівців на території Галичини
  Висновки до третього розділу
  Conclusions to Chapter 3
  РОЗДІЛ 4. ПЕДАГОГІЧНИЙ КОСМОПОЛІТИЗМ У ПЕРІОД СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДРУГОГО П’ЯТДЕСЯТИРІЧЧЯ ХІХ СТОЛІТТЯ
  4.1. Формування соціокультурного ідеалу педагога‐космополіта
  4.2. Феноменологічні засади реформування вітчизняної вищої освіти
  4.3. Налагодження тісного співробітництва представників фізико‐математичного напряму із представниками європейської інтелігенції
  Висновки до четвертого розділу
  Conclusions to Chapter 4
  РОЗДІЛ 5. КОНТРОВЕРСІЙНИЙ ХАРАКТЕР ІСТОРИЧНИХ УМОВ 1900–1940 рр.
  5.1. Розвиток вітчизняної вищої освіти прикладної зорієнтованості в умовах перехресного впливу європейських соціокультурних детермінант
  5.2. Вплив педагогічного космополітизму на внутрішньоеміграційні умови життєдіяльності українства
  Висновки до п'ятого розділу
  Conclusions to Chapter 5
  ПІСЛЯМОВА
  CONCLUSION
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

  Педагогічний космополітизм у розрізі соціокультурних трансформацій