Кількість назв: 940
  1.2. Місце туризмології в структурі соціально-гуманітарних наук
  1.3. Туризмологія як наукова дисципліна: принципи, методи, функції
  1.4. Туризм як соціальний інститут
  Запитання для самоконтролю
  Рекомендована література
  РОЗДІЛ ІІ ТУРИЗМОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ: ПОЛІЛОГ ДЕФІНІЦІЙ
  2.1. Концепти „людський вимір туризму” „турист”, „туризм” як епіцентр теоретичної рефлексії туризму
  2.2. „Подорож” як системоутворювальне поняття туристичної науки
  2.3. „Туристичний продукт”, „туристичні ресурси”, „туристична індустрія” у системі туризмологічного знання
  2.4. „Соціокультурні комунікації” як особливий вид взаємодії в туризмі
  Запитання для самоконтролю
  Рекомендована література
  РОЗДІЛ ІІІ ГЕНЕЗА ТА ЕВОЛЮЦІЯ ТУРИЗМОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ
  3.1. Перші рефлексії феномену подорожей і мандрівок у міфології, літературі, філософії
  3.2. Становлення та етапи розвитку науки про туризм
  3.3. Внесок міжнародних туристичних організацій у наукове осмислення туризму
  3.4. Сучасні тенденції розвитку туризмологічного знання
  Запитання для самоконтролю
  Рекомендована література
  РОЗДІЛ ІV ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТУРИЗМОЛОГІЇ
  4.1. Роль філософії туризму у системі туризмологічного знання
  4.2. Географія туризму – наука про просторово-часові закономірності організації туристичної практики
  4.3. Соціологія туризму як складова осмислення поведінки туристів та соціальних ролей туристичного процесу
  4.4. Культурологія туризму: теорія культурних трансформацій особистості у контексті туристичної подорожі
  4.5. Психологія та етика туризму як засоби аналізу індивідуальних особливостей „людини подорожуючої”
  4.6. Екскурсознавство в системі туризмологічного знання
  4.7. Туристичне право як категорія туризмології
  Запитання для самоконтролю
  Рекомендована література
  РОЗДІЛ V ІНСТИТУТ ГОСТИННОСТІ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ ТУРИЗМУ
  5.1. Витоки української гостинності
  5.2. Концептуальні засади організації послуг гостинності
  5.3. Принципи організації роботи щодо забезпечення гостинного прийому
  Запитання для самоконтролю
  Рекомендована література
  РОЗДІЛ VІ ТУРИСТИЧНА ПРОБЛЕМОЛОГІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТУРИЗМОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ
  6.1. Сутність проблемного мислення
  6.2. Методологічні проблеми дослідження туристичного руху
  6.3. Особливості дослідження проблем економічних наслідків туризму
  6.4. Соціокультурні проблеми розвитку туризму
  6.5. Туризм та навколишнє середовище: „проблемне поле” взаємодії
  6.6. Проблема „альтернативного туризму”
  Запитання для самоконтролю
  Рекомендована література
  РОЗДІЛ VІІ ЕКОЛОГІЯ ТУРИЗМУ У СИСТЕМІ СУЧАСНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПРАКТИК
  7.1. Проблема екологізації сучасних туристичних практик
  7.2. Стратегія сталого розвитку як пріоритетний напрям „відповідального” туризму
  7.3 Україна у системі екологізації всесвітнього туристичного руху: проблеми та перспективи
  Запитання для самоконтролю
  Рекомендована література
  РОЗДІЛ VIII БЕЗПЕКА В ТУРИЗМІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ
  8.1. Історичні традиції безпеки подорожей
  8.2. Базові положення безпекової політики в туризмі
  8.3. Принципи організації безпеки в туризмі
  Запитання для самоконтролю
  Рекомендована література
  МАТЕРІАЛИ ПІДСУМКОВОГО ЗАНЯТТЯ ЗІ СПЕЦКУРСУ (ДО КОЛОКВІУМУ, СЕМІНАРУ, КРУГЛОГО СТОЛУ)
  ТУРИЗМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  ЛІТЕРАТУРА ДО СПЕЦКУРСУ
  ФІЛОСОФИ, МИСЛИТЕЛІ, ДІЯЧІ КУЛЬТУРИ ПРО ТУРИЗМ, МАНДРІВКИ ТА ПОДОРОЖІ

  Основи туризмології