Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
  1.1 Системна методологія сталого розвитку промислового підприємства як методологія складності
  1.2 Методи аналізу сталого розвитку промислового підприємства
  1.3 Історичний контекст промислових революцій та їх вплив на розвиток промислового виробництва
  1.4 Концепція VUCA як вираження невпорядкованості, хаосу і нестабільності за умов пандемії COVID-19
  1.5 Формування концепції соціально-відповідального менеджменту в умовах коронавірусної кризи COVID-19
  1.6 Комунікаційні технології та інноваційні рішення в управлінні в умовах цифровізації
  1.7 Інноваційно-цифрова парадигма як чинник досягнення сталості промислового підприємства за доби Четвертої промислової революції
  ВИСНОВКИ
  РОЗДІЛ 2 ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ІННОВАЦІЙНО-КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ SMART-СУСПІЛЬСТВА І SMART-ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
  2.1 Формування «креативного класу» як головного мегатренду цифрової цивілізації
  2.2 Модель концепції сталого цифрового розвитку як стратегічного ресурсу держави та її нові технології
  2.3 Шляхи оптимізації сталого розвитку сучасного українського суспільства
  2.4 Сучасні тенденції розвитку депресивних старопромислових регіонів
  2.5 Розвиток металургійної галузі України на smart-засадах
  ВИСНОВКИ
  РОЗДІЛ 3 МЕНЕДЖМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СТРАТЕІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
  3.1 Теоретико-концептуальні виміри менеджменту сталого розвитку промислового підприємства
  3.2 Сучасні технології менеджменту сталого розвитку промислового підприємства
  3.3 Забезпечення ефективності системи менеджменту сталого розвитку промислового підприємства
  3.4 Стратегічні напрями підвищення ефективності менеджменту сталого розвитку промислового підприємства
  ВИСНОВКИ
  РОЗДІЛ 4 РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
  4.1 Методологічні засади формування стратегії розвитку промислового підприємства
  4.2 Склад, структура та порядок розробки стратегічних програм розвитку підприємства
  4.3 Функціонування системи стратегічного управління підприємства в умовах сталого розвитку
  4.4 Конкурентоспроможність потенціалу промислового підприємства як чинник сталого розвитку
  ВИСНОВКИ
  РОЗДІЛ 5 УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНОЮ СИСТЕМОЮ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПІДҐРУНТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
  5.1 Інтегрована система менеджменту підприємства як комплексна система управління
  5.2 Організаційний розвиток підприємства, як засіб забезпечення сталого розвитку
  5.3 Збереження ресурсів та ощадливе виробництво, як напрямок зміцнення сталого розвитку підприємства
  5.4 Соціальна відповідальність бізнесу як невід’ємна складова сталого розвитку підприємства
  ВИСНОВКИ
  РОЗДІЛ 6 ІННОВАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ТА МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ ТА НЕСТАБІЛЬНОСТІ
  6.1 Державна політика стимулювання інноваційно-екологічного розвитку промислових підприємств
  6.2 Інноваційний механізм сталого розвитку металургійних підприємств Східного регіону України
  6.3 Моніторинг інноваційно-екологічного механізму сталого розвитку промисловості України
  6.4 Прикладний інструментарій інноваційного економіко-екологічного механізму сталого розвитку промислових підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК)
  6.5 Адаптація вітчизняного законодавства до впровадження європейських інноваційно-екологічних технологій металургійного виробництва
  ВИСНОВКИ
  РОЗДІЛ 7 ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРОВАДЖЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА НЕСТАБІЛЬНОСТІ
  7.1 Зміст і суть управлінського контролю на промисловому підприємстві
  7.2 Організація управлінського контролю на промисловому підприємстві
  7.3 Механізм забезпечення управлінського контролю сталим розвитком промислового підприємства
  7.4 Ефективність проведення управлінського контролю як чинник сталого розвитку промислового підприємства
  ВИСНОВКИ
  РОЗДІЛ 8 ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЦИФРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН
  8.1 Стратегії розвитку інноваційної діяльності в контексті «Глобального індексу інновацій 2019»
  8.2 Технологічна стратегія промислового підприємства як чинник підвищення конкурентних переваг
  8.3 Інноваційна стратегія розвитку промислового підприємства
  8.4 Цифрова стратегія як якісно нова парадигма сталого розвитку промислового підприємства та нові технології
  8.5 Формування концепції цифрової стратегії промислового підприємства як чинник сталого розвитку
  ВИСНОВКИ
  РОЗДІЛ 9 ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
  9.1 Правове регулювання сталого розвитку промислового підприємства в Україні
  9.2 Інноваційний розвиток промислових підприємств
  9.3 Організація правової роботи на промислових підприємствах
  9.4 Забезпечення прав працівників промислових підприємств
  ВИСНОВКИ
  РОЗДІЛ 10. УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
  10.1 Маркетингові дослідження безпечних умов праці як чинник сталого розвитку промисловості України
  10.2 Соціальні проблеми охорони праці та заходи щодо їх вирішення
  10.3 Сучасний стан техногенної безпеки промислового виробництва Запорізького регіону
  10.4 Критерії і методика оцінки безпеки виробничих процесів
  10.4.1 Розробка заходів безпеки доменного процесу
  10.4.2 3асоби підвищення техногенної безпеки конвертерного виробництва
  10.4.3 Дослідження засобів підвищення ефективності виплавки сталі в дугових електропечах
  10.4.4 Розробка заходів екологічної і техногенної безпеки процесів гарячої та холодної прокатки
  10.4.5 Розробка заходів покращення умов праці в цехах холодної прокатки
  10.5 Раціональне управління ризиками на промисловому підприємстві як чинник сталого розвитку
  ВИСНОВКИ
  ПІСЛЯМОВА
  АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ МОНОГРАФІЇ

  Управління сталим розвитком промислового підприємства: теорія і практика