Кількість назв: 940
  3. Теоретичні та практичні питання з контролю засвоєння навчального курсу
  ОСОБЛИВА ЧАСТИНА   (ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ)
  Лекція № 1. Філософія права як наука і навчальна дисципліна
  1. Філософія права як наука, її предмет. Філософська правова рефлексія
  2. Філософія права в системі наук, її основні питання та функції
  3. Філософія права як навчальна дисципліна, її предмет і структура
  4. Значення філософії права в підготовці майбутніх юристів
  Лекція № 2. Методологія філософії права
  1. Сутність методології права та її рівні
  2. Філософське осмислення права та його основні типи
  3. Обґрунтування права з філософської точки зору, основні способи
  Лекція № 3. Сучасна філософія права
  1. Характерні риси СФП (сучасної філософії права)
  2. Юридичний неопозитивізм, постпозитивізм. Риси
  3. Характеристика концепції відродження природного права
  4. Концепції відродження природно-правового мислення на ґрунті неокласицизму
  5. Ірраціоналістичні концепції інтерсуб’єктивницького типу відродження природного права
  6. Комунікативно-дискурсивна доктрина відродження природного права
  Лекція № 4. Вітчизняна філософсько-правова думка
  1. Виникнення філософії права в Україні
  2. Докласичний етап розвитку філософсько-правової думки в Україні
  3. Класичний етап розвитку філософсько правової думки в Україні
  4. Ліберально-романтичний етап розвитку філософсько-правової думки в Україні
  5. Сучасний етап філософсько-правових досліджень в Україні
  Лекція № 5. Правова онтологія, як основна проблема філософії права
  1. Правова реальність та її природа
  2. Онтологічна структура права. Основні структурні елементи правової реальності
  3. Форми буття права. Елементи правової реальності
  Лекція № 6. Правова антропологія
  1. Антропологічні основи права
  2. Обґрунтування прав людини в філософсько-правовій думці
  3. Гуманістична природа права
  Лекція № 7. Правова аксіологія
  1. Ціннісні основи права
  2. Свобода як цінність. Право як форма свободи
  3. Розуміння свободи на різних етапах розвитку суспільства
  4. Справедливість як основна правова цінність
  Лекція № 8. Правосвідомість як одна з проблем філософії права
  1. Правова сутність правосвідомості, форми її буття та основні функції
  2. Аксіоми правосвідомості
  3. Мораль і право, як складові загальної системи регуляції суспільних відносин
  4. Проблема універсально-цивілізованого та специфічно-культурного в правосвідомості
  Лекція 9. Соціологія права як наука та навчальна дисципліна
  1. Соціологія права, як наука, її предмет та система
  2. Соціологія права, як навчальна дисципліна, її предмет та структура
  3. Соціологія права у системі наук, її основні питання та функції
  4. Значення соціології права в підготовці юристів
  Лекція № 10. Історія соціології права
  1. Розвиток соціології права по П. Селзнік та Р. Томашич
  2. Становлення соціології права: «відкриття соціології юристами, права соціологами»
  3. Класичні теорії в соціології права: М. Вебер, Е. Дюркгейм, К. Маркс, Т. Парcонс
  4. Сучасний стан соціології права
  Лекція № 11. Право як соціальне явище
  1. Соціальне управління та соціальна обумовленість права
  2. Соціальна цінність права
  3. Суспільні відносини та соціальна характеристика суб’єктів права (право суб’єктності)
  4. Система суб’єктів права та їх соціальні властивості
  5. Прогнозування, як один з аналітичних методів соціально-правових досліджень
  Лекція № 12. Соціальна ефективність права
  1. Поняття соціальної ефективності права та її основні категорії
  2. Критерії соціальної ефективності права
  3. Показники соціальної ефективності права
  4. Методика аналізу соціальної ефективності права
  Лекція № 13. Правова соціалізація особистості
  1. Зміст і структура правової соціалізації особистості. Дослідження проблем правової соціалізації особистості
  2. Особливості процесу соціалізації особистості. Поле правової соціалізації та його структура
  3. Механізм правової соціалізації. Інтеріоризація у правовій соціалізації
  Лекція 14. Правова культура в соціології права
  1. Поняття та структура правової культури
  2. Правосвідомість, як елемент правової культури особистості
  3. Правова поведінка особистості. Поняття злочину як ключової категорії соціології права
  Лекція № 15. Соціологія законодавчої діяльності
  1. Сутність соціології законодавчої діяльності. Функції законодавчої соціології
  2. Закон України як соціальне явище
  3. Соціальний механізм законотворчості, його стадії
  Лекція № 16. Правосуддя, його соціологічне підґрунтя
  1. Соціологія судової діяльності. Судовий процес як соціальна взаємодія
  2. Поняття соціологічної експертизи і соціологічного тлумачення закону
  3. Соціологічні аспекти ефективності правосуддя
  ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ФІЛОСОФІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА»
  1. Методичні рекомендації до семінарських занять
  2. Рекомендовані питання та завдання, які виносяться на семінарські заняття
  3. Додаткові питання до семінарських занять
  ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА САМОСТІЙНА РОБОТА З КУРСУ «ФІЛОСОФІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА»
  1. Індивідуальні завдання
  2. Методичні рекомендації з виконання рефератів
  3. Самостійна робота
  ПІСЛЯМОВА
  КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  СПИСОК ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  Філософія та соціологія права (в схемах та визначеннях)