Кількість назв: 965
  ВСТУП
  ГЛАВА 1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1.1 Поняття системного аналізу
  1.1.1 Базові поняття
  1.1.2 Поняття щодо системи
  1.1.3 Поняття щодо моделювання
  1.2 Загальні положення
  1.2.1 Основні етапи розвитку системних уявлень
  1.2.2 Основні припущення, аспекти, принципи і процедури
  1.2.3 Основні етапи проведення системного дослідження
  1.2.4 Формалізовані процедури і алгоритми системного аналізу
  1.2.5 Формування цілей аналізу і контексту розгляду системи
  Контрольні запитання
  ГЛАВА 2 МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ
  2.1 Моделювання як метод системного аналізу
  2.1.1 Загальні положення
  2.1.2 Моделювання для завдань системного аналізу
  2.1.3 Загальна структура математичних моделей системного аналізу
  2.2 Класифікація та властивості систем
  2.2.1 Класифікація систем
  2.2.2 Властивості систем
  2.2.3 Властивості складних систем
  2.3 Модель системи
  2.3.1 Зв’язки системи та моделі
  2.3.2 Властивості моделей і умови їх реалізації
  2.3.3 Формальні та змістові моделі
  2.3.4 Модель «Чорна скринька»
  2.3.5 Модель «Склад системи»
  2.3.6 Модель «Структура системи»
  2.3.7 Модель «Структурна схема системи»
  2.3.8 Динамічні моделі та моделі зовнішнього середовища
  2.4 Особливості моделювання процесів життєвого циклу систем
  2.4.1 Загальні положення
  2.4.2 Моделі життєвого циклу системи
  2.4.3 Спіральна модель життєвого циклу
  2.4.4 V-модель життєвого циклу
  2.5 Особливості моделювання інформаційно-телекомунікаційних систем
  2.5.1 Загальні положення
  2.5.2 Моделі інформаційно-телекомунікаційних систем
  Контрольні запитання
  ГЛАВА 3 МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
  3.1 Застосування аналізу і синтезу
  3.1.1 Загальні положення
  3.1.2 Декомпозиція і композиція
  3.1.3 Агрегатування і агрегати
  3.1.4 Системні зв’язки та їх характеристики
  3.1.5 Абстрагування і конкретизація
  3.1.6 Системні особливості моделей інформаційних систем
  3.2 Методологічні аспекти застосування системного підходу
  3.2.1 Аксіоматичний підхід до дослідження систем
  3.2.2 Невизначеність у разі побудови моделей «вхід-вихід»
  3.2.3 Послідовність методологія-метод-нотація-засіб
  3.2.4 Симптоми, тенденції та вирішення проблеми
  3.3 Сутність та зміст власних інструментів системної методології
  3.3.1 Характеристики найуживаніших методів
  3.3.2 Спеціальні методи моделювання систем і формалізованого їх подання
  3.3.3 Дослідження систем і виявлення проблем
  3.3.4 Системні особливості моделей інформаційних систем
  3.3.5 Проблеми побудови оптимізаційних моделей у системному аналізі
  Контрольні запитання
  ГЛАВА 4 МЕТОДИ CИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
  4.1 Загальні положення
  4.2 Експертні методи оцінювання властивостей ієрархічних систем
  4.2.1 Основні положення
  4.2.2 Найпростіші методи експертних оцінок
  4.2.3 Метод дерева цілей
  4.2.4 Метод Делфі
  4.2.5 Методи евристичного прогнозування
  4.2.6 Методи пошуку найкращого рішення
  4.2.7 Похибки та невизначеності експертних оцінок
  4.3 Багатомірні шкали оцінок для багатокритеріальних методів
  4.3.1 Основні положення
  4.3.2 Шкала найменувань (номінальна шкала)
  4.3.3 Порядкова (ординальна) шкала
  4.3.4 Інтервальна шкала і шкала відношень
  4.3.5 Не порівнювальні деталізовані рейтингові шкали
  Контрольні запитання
  ГЛАВА 5 МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ
  5.1 Загальні положення
  5.2 Основні етапи реалізації методу
  5.3 Практичні приклади оцінювання з використанням методу
  5.3.1 Порівняльна оцінка діяльності наукових організацій
  5.3.2 Порівняльна оцінка діяльності технічних комітетів стандартизації
  5.3.3 Порівняльна оцінка діяльності закладів вищої освіти
  Контрольні запитання
  ГЛАВА 6 МЕТОДИ АНАЛІЗУ СКЛАДНИКІВ ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТ ОЦІНКИ
  6.1 Особливості аналізу складників впливу на результат оцінки
  6.2 Причинно-наслідкова діаграма Ісікави
  6.2.1 Загальні принципи побудови
  6.2.2 Оцінка складників якості програмного забезпечення засобів вимірювань
  6.2.3 Оцінка складників результатів діяльності національних органів і технічних комітетів стандартизації
  6.2.4 Оцінка складників результатів діяльності закладів вищої освіти
  6.3 Діаграма Парето
  6.3.1 Загальні принципи побудови
  6.3.2 Оцінка складників результатів діяльності технічних комітетів стандартизації
  6.3.3 Оцінка деяких складників результатів діяльності у закладах вищої освіти
  6.4 Методи ранжування оцінюваних об’єктів та зв’язки між ними
  6.4.1 Основні положення
  6.4.2 Метод рангової кореляції Спірмена
  6.4.3 Метод рангової кореляції Кендела
  6.4.4 Інші методи виявлення кореляції
  Контрольні запитання
  ГЛАВА 7 МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ
  7.1 Теоретичні основи
  7.1.1 Математичний апарат аналізу складних систем
  7.1.2 Властивості складних ієрархічних систем
  7.1.3 Особливості розвитку складних ієрархічних систем
  7.2 Основи оптимізації складних ієрархічних систем
  7.2.1 Методи та критерії оптимізації ієрархічних систем
  7.2.2 Основні методи та критерії оптимізації підсистем і компонентів ієрархічних систем
  7.3 Оптимізація підсистеми національних технічних комітетів з використанням загальної теорії систем
  Контрольні запитання
  ГЛАВА 8 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЯК УНІВЕРСАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ
  8.1 Загальні положення
  8.1.1 Системна взаємодія у разі дослідження складних об’єктів
  8.1.2 Взаємодії системного аналітика і досліджуваної системи
  8.2 Системний аналіз як наукова методологія
  8.2.1 Сутність наукової методології
  8.2.2 Основні рівні сучасної методології науки
  8.2.3 Застосування системного аналізу як прикладної наукової методології
  8.2.4 Системний аналіз як науково обґрунтований метод пошуку рішень
  8.3 Інформаційні технології для системного аналізу
  8.3.1 Сучасні експертні системи
  8.3.2 Інформаційне забезпечення аналізу даних
  8.3.3 Інтелектуальний аналіз даних
  8.3.4 Прикладні пакети програм загального використання
  Контрольні запитання
  ГЛАВА 9 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
  9.1 Загальні положення
  9.1.1 Сутність прийняття рішень
  9.1.2 Основні етапи розробки та прийняття рішень
  9.1.3 Рішення та їх класифікація
  9.1.4 Системний та ситуаційний підходи до прийняття рішень
  9.2 Проблеми структуризації прийняття рішень
  9.2.1 Загальна характеристика
  9.2.2 Проблема та шляхи її розв’язання
  9.2.3 Ситуації у разі прийняття рішень
  9.2.4 Мета і обмеження у разі прийняття рішень
  9.2.5 Особливості прийняття рішень
  9.3 Формальна постановка задачі прийняття рішень
  9.3.1 Загальні положення
  9.3.2 Моделі прийняття рішень
  9.3.3 Задачі прийняття рішень
  9.3.4 Математичні та евристичні моделі прийняття рішень
  Контрольні запитання
  ГЛАВА 10 МЕТОДОЛОГІЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ БАГАТОКРИТЕРІЙНИХ ЗАДАЧ
  10.1 Загальні положення
  10.1.1 Загальна постановка багатокритерійної задачі
  10.1.2 Властивості ефективних альтернатив і способи їх пошуку
  10.1.3 Загальна проблема пошуку компромісних рішень
  10.1.4 Способи врахування пріоритету критеріїв
  10.2 Методи розв’язання багатокритерійних задач
  10.2.1 Методи глобального критерію
  10.2.2 Методи переведення критеріїв у обмеження і послідовних поступок
  10.2.3 Методи з використанням бінарних відношень
  10.2.4 Принципи вибору та бінарні відношення
  10.3 Моделі та методи прийняття оптимальних рішень
  10.3.1 Математичне моделювання систем
  10.3.2 Математичне програмування як засіб прийняття оптимальних рішень
  10.3.3 Задачі лінійного програмування
  10.3.4 Задачі лінійного цілочислового програмування
  Контрольні запитання
  ГЛАВА 11 МЕТОДОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
  11.1 Методологія прийняття рішень в умовах ризику
  11.1.1 Загальна постановка задачі прийняття рішення
  11.1.2 Ідентифікація, контроль та управління ризиками
  11.1.3 Поняття про ситуацію прийняття рішень
  11.1.4 Критерії прийняття рішень в умовах ризику
  11.2 Методи прийняття рішень в умовах ризику
  11.2.1 Вибір методів загального оцінювання ризику
  11.2.2 Методи оцінювання ризику шляхом пошуку
  11.2.3 Методи оцінювання ризику шляхом аналізу сценарію
  11.3 Методологія прийняття рішень в умовах невизначеності
  11.3.1 Проблема прийняття рішень в умовах невизначеності
  11.3.2 Задача прийняття рішень в умовах невизначеності
  11.3.3 Критерії прийняття рішень в умовах повної невизначеності
  11.3.4 Критерії прийняття рішень в умовах антагоністичної поведінки середовища
  11.3.5 Критерії прийняття рішень в умовах часткової невизначеності
  Контрольні запитання
  ГЛАВА 12 ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
  12.1 Суб’єктивні аспекти прийняття рішень
  12.1.1 Суб’єктивний фактор у процесі прийняття рішень
  12.1.2 Особливості стилів прийняття рішень
  12.1.3 Неформальні аспекти розробки рішень
  12.1.4 Моделі прийняття управлінських рішень
  12.2 Методи прогнозування в розробці рішень
  12.2.1 Кількісні методи прогнозування
  12.2.2 Аналіз часових рядів
  12.2.3 Якісні методи прогнозування
  12.3 Прийняття стратегічних рішень
  12.3.1 Стратегічний менеджмент і стратегічні рішення
  12.3.2 Стратегічне мислення і бачення
  12.3.3 Процес установлення організаційних цілей
  12.4 Інформаційна підтримка процесу розробки і прийняття рішень
  12.4.1 Інформаційні системи для автоматизації процесів прийняття рішень
  12.4.2 Класифікація інформаційних систем
  12.4.3 Інформаційні системи підтримки прийняття рішень
  Контрольні запитання
  ГЛАВА 13 КОНСОЛІДОВАНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
  13.1 Основні поняття і застосування
  13.1.1 Базові поняття
  13.1.2. Основні застосування
  13.2 Принципи та методи консолідації інформації
  13.2.1 Процес консолідації інформації
  13.2.2 Продукти консолідації інформації
  13.2.3 Особливості підготовки анотації
  13.2.4 Індексування, реферування та їх різновиди
  13.2.5 Методичні засади консолідації інформації
  13.2.6 Інформаційно-аналітичний моніторинг
  13.2.7 Кумулятивні дослідження і реінжиніринг
  13.2.8 Установи, що спеціалізуються на процесах консолідації інформації
  Контрольні запитання
  ГЛАВА 14 МЕНЕДЖМЕНТ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
  14.1 Менеджмент знань
  14.1.1 Загальні положення
  14.1.2 Технології управління знаннями
  14.1.3 Моделі менеджменту знань
  14.2 Систематизація знань
  14.2.1 Загальні положення
  14.2.2 Методика та функції систематизації
  14.3 Форми представлення консолідованої інформації
  14.3.1 Загальні положення
  14.3.2 Огляд як продукт консолідованої інформації
  14.3.3 Реферат як продукт консолідованої інформації
  14.3.4 Інші інформаційні продукти консолідованої інформації
  14.4 Системи управління контентом
  14.4.1 Основні поняття та види контенту
  14.4.2 Системи управління контентом та їх види
  14.4.3 Особливості системи управління контентом
  14.4.4 Аналітичний моніторинг інтернет-контенту
  14.4.5 Методології контент-аналізу, його етапи і застосування
  14.4.6 Вибір категорій і одиниць контент-аналізу
  14.4.7 Висновки та інтерпретація даних для контент-аналітики
  Контрольні запитання
  ГЛАВА 15 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  15.1 Консолідована інформація як основа управління проєктами
  15.1.1 Основні поняття та класифікація проєктів
  15.1.2 Управління проєктами
  15.1.3 Методи управління проєктами
  15.2 Консолідація ресурсів підприємств
  15.2.1 Загальні положення
  15.2.2 Системи планування ресурсів підприємства
  15.2.3 Консолідація інформації засобами бізнес-аналітики
  15.3 Інструменти консолідації знань
  15.3.1 Карти знань та їх застосування
  15.3.2 Емоційний інтелект і його особливості
  15.3.3 Використання метаданих для поглибленого аналізу
  15.4 Моніторинг стану науки і техніки для прогнозування перспектив їх розвитку
  Контрольні запитання
  ГЛАВА 16 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
  16.1 Загальні положення
  16.1.1 Основні поняття та засади
  16.1.2 Інформаційне забезпечення управлінських рішень
  16.1.3 Аналітико-синтетичне опрацювання інформації
  16.1.4 Оглядово-аналітична діяльність і документи
  16.2 Інтелектуальні ресурси як об’єкти консолідації
  16.2.1 Основні поняття і положення
  16.2.2 Інтелектуальний капітал
  16.2.3 Інтелектуальна власність
  16.2.4 Об’єкти та суб’єкти права на інтелектуальну власність
  16.3 Споживачі консолідованої інформації
  16.3.1 Загальні положення
  16.3.2 Інформаційна потреба та її задоволення
  16.3.3 Інформаційно-аналітичне забезпечення органів управління
  Контрольні запитання
  ГЛАВА 17 ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ Й АВТОМАТИЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ
  17.1 Технології автоматизації документообігу
  17.1.1 Загальні положення та етапи розвитку
  17.1.2 Гіпертекст як технологія організації повнотекстових баз даних в автоматизованій системі документообігу
  17.1.3 Підсистеми системи автоматизації документообігу
  17.2 Електронний документообіг
  17.2.1 Загальні положення
  17.2.2 Основні напрями розвитку електронного документообігу
  17.2.3 Електронний цифровий підпис та особливості його застосування
  17.3 Концепція електронного офісу
  17.3.1 Загальні положення
  17.3.2 Етапи розвитку концепції електронного офісу
  17.3.3 Основні компоненти, функції та технічний склад електронного офісу
  Контрольні запитання
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  Основи системного аналізу і прийняття оптимальних рішень