Кількість назв: 940
  1.1.2 Вибір чисельного методу
  1.1.3 Алгоритм методу
  1.1.4 Реалізація алгоритму та аналіз отриманих результатів
  § 1.2 Елементи теорії похибок обчислень
  Поняття машинної арифметики
  § 1.3 Приклади нестійких задач та алгоритмів. Поняття коректності поставленої задачі
  РОЗДІЛ II ЧИСЕЛЬНИЙ РОЗВ’ЯЗОК СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ
  § 2.1 Короткі теоретичні відомості
  § 2.2 Розв’язування систем лінійних рівнянь методом Гаусса
  § 2.3 LU‑метод розв’язування систем лінійних рівнянь
  § 2.4 Ітераційні методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь
  § 2.5 Ітераційний метод Зейделя
  Завдання для самостійного виконання
  РОЗДІЛ ІІІ НАБЛИЖЕНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ
  § 3.1 Постановка задачі
  § 3.2 Відокремлення коренів рівняння
  3.2.1 Умови відокремлення кореня
  3.2.2 Графічний метод відокремлення кореня
  3.2.3 Метод проб
  § 3.3 Метод половинного ділення
  § 3.4 Метод хорд
  § 3.5 Метод простої ітерації
  § 3.6 Метод Ньютона
  § 3.7 Метод січних
  РОЗДІЛ IV ЧИСЕЛЬНЕ НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІЙ
  § 4.1 Постановка задачі
  § 4.2 Інтерполяційний поліном Лагранжа
  § 4.3 Інтерполяційний поліном Ньютона
  § 4.4 Другий інтерполяційний поліном Ньютона
  § 4.5 Інтерполяція сплайнами
  § 4.6 Чисельне диференціювання функцій
  4.6.1 Чисельне диференціювання за допомогою інтерполяційного полінома Лагранжа
  4.6.2 Різницеві формули чисельного диференціювання
  РОЗДІЛ V ЧИСЕЛЬНЕ ІНТЕГРУВАННЯ ФУНКЦІЙ
  § 5.1 Формули прямокутників
  § 5.2 Формули трапецій
  § 5.3 Формули Сімпсона
  § 5.4 Чисельне інтегрування за допомогою сплайнів
  Завдання для самостійного виконання
  Приклад виконання завдання
  РОЗДІЛ VI НАБЛИЖЕНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
  § 6.1 Постановка задачі
  § 6.2 Метод Ейлера та його модифікації
  § 6.3 Метод Рунге – Кутта
  § 6.4 Метод Рунге – Кутта для систем диференціальних рівнянь
  § 6.5 Застосування методу Рунге – Кутта до розв’язання прикладних задач
  § 6.6 Багатокрокові методи розв’язання звичайних диференціальних рівнянь
  Завдання для самостійного виконання
  Приклад виконання завдання
  РОЗДІЛ VIІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У ЧАСТИННИХ ПОХІДНИХ
  § 7.1 Постановка основних задач
  § 7.2 Рівняння параболічного типу. Явні та неявні скінченно‑різницеві методи
  § 7.3 Метод прогонки для рівняння теплопровідності
  § 7.4 Рівняння гіперболічного типу. Метод сіток
  § 7.5 Кінцево‑різницевий метод розв’язання рівнянь еліптичного типу
  § 7.6 Поняття про метод прямих під час розв’язування граничних задач
  § 7.7 Метод Рітца
  § 7.8 Метод Бубнова – Гальоркіна
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Чисельні методи розв’язання технічних задач