Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СПОЖИВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
  1.1. Еволюція теоретичних положень споживання позицій безпекознавства в умовах глобалізації
  1.2. Системно-процесні характеристики безпеки споживання в глобальному середовищі
  1.3. Концептуалізація методології дослідження безпеки споживання в Україні
  1.4. Теоретико-методичні підходи до формування множини індикаторів безпеки споживання в контексті якості життя населення
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2 МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО БАЗИСУ ЗМІЦНЕННЯ БЕЗПЕКИ СПОЖИВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
  2.1. Взаємообумовленість безпеки споживання з ціллю сталого розвитку «Стале виробництво та споживання»: європейський досвід
  2.2. Компаративний аналіз інституціонального базису безпеки споживання в ЄС та Україні
  2.3. Об’єктно-суб’єктна характеристика інститутів забезпечення безпеки споживання в ЄС та Україні
  2.4. Інституціональний функціонал споживача в убезпеченні споживання
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3 МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗМІЦНЕННЯ БЕЗПЕКИ СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ В ДИНАМІЧНОМУ ВИМІРІ
  3.1. Структурно-компонентний аналіз споживання товарів (послуг)
  3.2. Теоретико-методичні підходи до ідентифікації загроз та рівня безпеки споживання в Україні
  3.3. Методологічний підхід до системно-динамічного моделювання причинно-наслідкових зв’язків у процесі убезпечення споживання
  3.4. Моделювання безпекових параметрів поведінки споживачів
  Висновки до розділу 3
  РОЗДІЛ 4 ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗАСАД УБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАННЯ В ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
  4.1. Екзогенні чинники і передумови впровадження європейських практик технічного регулювання товарів (послуг)
  4.2. Обґрунтування пріоритетів забезпечення безпеки споживання в підприємницькій діяльності
  4.3. Модернізація ринкової інфраструктури підприємництва України з орієнтацією на безпеку споживання
  4.4. Формування заходів убезпечення споживання товарів (послуг) в електронній торгівлі в умовах глобалізації
  Висновки до розділу 4
  РОЗДІЛ 5 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СПОЖИВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
  5.1. Стратегічне програмування забезпечення безпеки споживання
  5.2. Мультиагентська модель гармонізації економічних та культурно-освітніх інтересів у процесі убезпечення споживання
  5.3. Використання міжнародної технічної допомоги для забезпечення безпеки споживання в Україні
  5.4. Зміцнення безпеки споживання на основі інклюзивного розвитку та використання інноваційного потенціалу регіонів
  Висновки до розділу 5
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  Убезпечення споживання на національному і мегарегіональному рівнях