Кількість назв: 965
  1.3. Особливості провадження у справах за конституційними скаргами в Конституційному Суді України
  1.4. Порядок застосування рішень та висновків Конституційного Суду України судами загальної юрисдикції
  1.5. Зміст та значення принципів Конституції України за офіційною конституційною доктриною України
  1.6. Юридичні позиції Конституційного Суду України з питань організації та функціонування органів та посадових осіб публічної влади
  1.7. Юридичні позиції Конституційного Суду України з питань гарантування прав та свобод людини і громадянина
  2. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
  2.1. Інструменти публічного адміністрування: нормативний акт, адміністративний акт, адміністративний договір
  2.2. Адміністративна процедура та її види
  2.3. Обмеження, що застосовуються до публічних службовців щодо запобігання корупційним проявам
  2.4. Адміністративне деліктне право
  2.5. Провадження в справі про адміністративний проступок: стадії, правовий статус учасників, акти, що ухвалюються на окремих стадіях провадження
  3. АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ
  3.1. Офіційне з’ясування всіх обставин у справі як спеціальний принцип адміністративного судочинства
  3.2. Предметна, інстанційна та територіальна юрисдикція адміністративних судів
  3.3. Способи судового захисту прав, свобод, інтересів особи від порушень з боку суб’єкта владних повноважень
  3.4. Позовне провадження: практичні проблеми розгляду і вирішення адміністративних справ
  3.5. Перегляд судових рішень в адміністративних справах
  4. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО, МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
  4.1. Міжнародно­правові засади співробітництва України з суб’єктами міжнародного права, включаючи питання визнання. Роль і значення (Європейської) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та практики Європейського суду з прав людини для правової системи України
  4.2. Міжнародно­правові стандарти і конституційне законодавство України про правовий статус індивіда
  4.3. Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України
  4.4. Міжнародно­правові питання участі України в міжнародних організаціях
  4.5. Дія міжнародного права в національній правовій системі України. Міжнародно­правові інструменти впливу правової системи Європейського Союзу на правопорядок України, зокрема питання наднаціональності
  4.6. Загальні положення і правовий статус Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами­членами, з іншої сторони
  4.7. Міжнародно­правові підстави та засоби зміни державної території
  4.8. Міжнародно­правові засоби вирішення спорів. Практика розгляду спорів за участі України у міжнародних судових установах
  4.9. Наслідки порушення міжнародно­правових зобов’язань у міжнародному праві
  4.10. Правове регулювання застосування сили у міжнародних відносинах та систем колективної безпеки
  4.11. Питання статусу та режиму морських просторів, зокрема участь України у міжнародних конвенційних механізмах. Міжнародно­правові засади статусу та режиму повітряних та космічних просторів, зокрема участь України у міжнародних конвенційних механізмах
  4.12. Міжнародні зобов’язання України у сфері захисту прав людини та міжнародні механізми контролю за їх виконанням
  4.13. Міжнародні зобов’язання України у сфері охорони навколишнього середовища
  5. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
  5.1. Правові наслідки недійсності правочинів
  5.2. Особисті немайнові відносини у цивільному праві
  5.3. Здійснення та захист права власності та інших речових прав
  5.4. Правові наслідки порушення договірних зобов’язань
  5.5. Деліктна відповідальність у цивільному праві
  5.6. Зобов’язання щодо передачі майна у власність та у користування
  5.7. Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави
  5.8. Захист права інтелектуальної власності
  5.9. Застосування норм спадкового права
  6. ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
  6.1. Предметна, суб’єктна, інстанційна та територіальна цивільна юрисдикція
  6.2. Ефективність представництва для захисту прав, свобод та інтересів у порядку цивільного судочинства
  6.3. Позовне провадження: практичні проблеми розгляду і вирішення цивільних справ
  6.4. Особливості розгляду цивільних справ у порядку окремого та наказного провадження
  6.5. Перегляд судових рішень у цивільних справах
  7. ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ
  7.1. Зайнятість населення і працевлаштування
  7.2. Трудовий договір та його види
  7.3. Робочий час і час відпочинку
  7.4. Оплата праці та її нормування. Гарантії та компенсації
  7.5. Трудова дисципліна
  7.6. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
  7.7. Трудові спори
  8. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
  8.1. Методи регулювання відносин в міжнародному приватному праві. Джерела (форми) міжнародного приватного права
  8.2. Принцип автономії волі у міжнародному приватному праві
  8.3. Особливості та кваліфікація колізійної норми. Конфлікт кваліфікацій. Проблеми застосування колізійних норм
  8.4. Уніфікація та гармонізація норм міжнародного приватного права
  8.5. Колізійні питання права власності
  8.6. Питання спадкування у міжнародному приватному праві
  8.7. Порядок укладення та розірвання транскордонних шлюбів, правове регулювання особистих немайнових і майнових відносин подружжя, ускладнених іноземним елементом
  8.8. Загальні положення зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Застосування «Правил ІНКОТЕРМС» в зовнішньоекономічних договорах. Договірні зобов’язання у міжнародному приватному праві. Деліктні зобов’язання в міжнародному приватному праві
  8.9. Колізійні прив’язки, застосовувані до регламентації трудових відносин з іноземним елементом
  8.10. Міжнародний цивільний процес
  8.11. Міжнародний комерційний арбітраж та інші альтернативні способи вирішення спорів з іноземним елементом
  9. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
  9.1. Призначення покарання та застосування інших заходів кримінально­правового впливу
  9.2. Злочини проти основ національної безпеки
  9.3. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи
  9.4. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи
  9.5. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності особи
  9.6. Кримінальні правопорушення проти власності
  9.7. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки
  9.8. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності
  9.9. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
  10. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
  10.1. Збирання, перевірка та оцінка доказів
  10.2. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження
  10.3. Досудове розслідування у кримінальному процесі
  10.4. Судове провадження у кримінальному процесі
  10.5. Міжнародна правова допомога у кримінальному провадженні
  10.6. Видача осіб, які вчинили правопорушення (екстрадиція)
  11. МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, ВКЛЮЧАЮЧИ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ
  11.1. Умови застосування норм міжнародного гуманітарного права. Кваліфікація збройного конфлікту на території України відповідно до законодавства України
  11.2. Статус комбатантів, інших учасників збройного конфлікту та цивільних осіб у міжнародному гуманітарному праві
  11.3. Міжнародна відповідальність за порушення міжнародного гуманітарного права
  11.4. Застосування положень Кримінального кодексу України за порушення законів та звичаїв війни
  11.5. Універсальна юрисдикція держав щодо міжнародних злочинів у міжнародному праві. Юрисдикція України щодо міжнародних злочинів
  11.6. Юрисдикція та процесуальні аспекти діяльності Міжнародного кримінального суду
  11.7. Зобов’язання України щодо відповідальності за міжнародні злочини
  11.8. Зобов’язання України щодо відповідальності за конвенційні злочини
  12. ЗАГАЛЬНІ ЕТИЧНІ ВИМОГИ ПРАВНИЧОЇ ПРОФЕСІЇ
  12.1. Незалежність, безсторонність та доброчесність
  12.2. Об’єктивність і недопущення конфлікту інтересів, вимоги щодо несумісності
  12.3. Відданість верховенству права та правам людини
  12.4. Конфіденційність та збереження професійної таємниці
  12.5. Етичні засади взаємовідносин між правниками. Реагування на неетичну поведінку колег
  12.6. Дотримання високих етичних стандартів на робочому місці і поза ним, офлайн та онлайн
  12.7. Дисциплінарна відповідальність правника за порушення етичних стандартів

  Підготовка до єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 081 «Право» на другому (магістерському) рівні вищої освіти