Кількість назв: 965

  Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки

  Монографія

    
  Автор Білан С. В., Мацюк В. Я., Рябченко О. П., Тильчик В. В., Тильчик О. В.
  ISBN 978-966-916-737-8
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 246
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Вивчення навчальної дисципліни «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки» передбачено навчальними програмами підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузей знань 08 «Право» та 26 «Цивільна безпека» за всіма формами навчання і спрямовується на формування у здобувачів знань, вмінь та навичок, необхідних майбутнім фахівцям для ведення професійної діяльності, спрямованої на забезпечення протидії тінізації вітчизняної економіки.

  У навчальному посібнику у систематизованому вигляді наводиться теоретична інформація, що охоплює вивчення основних тем навчальної дисципліни «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки», в яких розглядаються ключові питання адміністративно-правового забезпечення протидії тінізації економіки.