Кількість назв: 965

  Етнологія України: теоретико-методологічні здобутки у контексті розвитку світової етнологічної думки

  Навчальний посібник

    
  Автор Хрящевська Л. М.
  ISBN 978-966-916-328-8
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2017
  Сторінки 220
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У посібнику досліджуються взаємозв’язки етнологічних наукових центрів із європейським науковим середовищем. Праці українських етнологів, а також методологічні принципи, на які вони спиралися, розглядаються у контексті розвитку світової етнологічної думки. Виділено наукові школи в українській етнології другої половини XIX ст. – 20-х pp. XX ст. Навчальний посібник складається з лекційних, семінарських занять, рекомендованої літератури за темами лекцій і практичних занять, творчих завдань теоретичного і практичного характеру, завдань для модульного контролю, контрольних запитань і завдань для підсумкового контролю. Посібник дає змогу перевірити свої знання за допомогою запитань, тестів і завдань. Доступність та логічність викладу, чіткий понятійний апарат сприятимуть кращому засвоєнню навчального матеріалу з дисципліни «Українська етнологія в європейському контексті», що відповідає навчальній програмі. Навчальний посібник побудований за стандартами кредитно-трансферної системи навчання. Для студентів гуманітарних факультетів і вузів.