Кількість назв: 940

  Підготовка майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності: теоретико-методичні аспекти

  Монографія

    
  Автор Меняйло В. І.
  ISBN 978-966-992-069-0
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 580
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії представлено теоретико-методичне обґрунтування та авторське розв’язання наукової проблеми підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності під час їх навчання в аспірантурі. Розкрито сутність дослідницько-інноваційної діяльності та готовності майбутніх докторів філософії до зазначеного виду діяльності. У структурі готовності виділено чотири взаємопов’язані компоненти (мотиваційно-вольовий, особистісно-креативний, змістовно-діяльнісний і рефлексивно-перспективний) та визначено критерії, показники, рівні цієї готовності. Розроблено концепцію підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, що ґрунтується на ідеї єдності її освітньої та професійної складових. Запропоновано концептуальну модель підготовки, яка містить теоретико-методологічний, змістовно-практичний і аналітико-результативний етапи. Реалізовано двокомпонентну систему підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає: в рамках освітнього компонента – введення трьох нормативних дисциплін із використанням проблемно-орієнтованих і проєктно-організованих технологій навчання, а також залучення молодих науковців до різноманітних освітніх заходів у позанавчальний час; у рамках професійного компонента – організацію квазідослідницько-інноваційної діяльності аспірантів в умовах закладу вищої освіти.