Кількість назв: 940

  Розвиток професійної креативності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти засобами арт-терапії

  Монографія

    
  Автор Донченко О.
  ISBN 978-966-992-569-5
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 216
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Представлена на конкурс монографія є результатом багаторічного дослідження автором актуальної проблеми сучасної психології та педагогіки – формування креативних освітян, які зможуть гнучко адаптуватись й творчо трансформувати педагогічну діяльність відповідно до нових стандартів, ефективно та інноваційно розв’язувати професійні завдання. У рукописі представлено аналіз теоретичних підходів до вивчення проблеми креативності, професійної креативності; розкрито сутність поняття «професійна креативність вихователів закладів дошкільної освіти», визначено структурні компоненти (мотиваційний, когнітивний, операційний, регулятивний), критерії (творча мотивація професійної діяльності, творче розв’язання професійних завдань, творча операціоналізація професійних завдань, регуляція творчої професійної діяльності), показники та рівні (високий, достатній, середній, низький) розвитку досліджуваної здатності. Автор представляє результати емпіричного дослідження особливостей розвитку професійної креативності в майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти та динаміку впродовж процесу фахової підготовки, доводить недостатній рівень її розвитку у здобувачів вищої освіти. У монографії теоретично доведена доцільність застосування арт-терапії як засобу розвитку професійної креативності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Обґрунтовано модель та розроблено й апробовано програму розвитку професійної креативності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Доведено її ефективність та доцільність впровадження в процес професійної підготовки вихователів у закладі вищої освіти. Монографія має і практичну значущість, оскільки містить структуровані й апробовані психодіагностичні методики вивчення особливостей розвитку структурних компонентів професійної креативності майбутніх вихователів ЗДО, розроблену й апробовану програму розвитку досліджуваної здатності, а також методичні рекомендації, що може бути використаним викладачами в процесі розвитку професійної креативності здобувачів вищої освіти для доповнення змісту навчальних дисциплін («Педагогічна творчість», «Основи педагогічної майстерності», «Психологія дитяча», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Дитяча практична психологія», «Ознайомлення дошкільників з суспільним довкіллям», «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» та ін.), для самостійної роботи майбутніх фахівців над професійним та особистісним саморозвитком, підвищення рівня професіоналізму вихователів ЗДО.