Кількість назв: 940

  Інформаційні технології

  Інтелектуальні інформаційні системи: структура і застосування

  Величко О. М., Гордієнко Т. Б.

  Підручник присвячений питанням створення і застосування інформаційних систем, їхнім основним структурним елементам. У ньому викладені основні поняття і загальні положення, питання створення та експлуатації, проєктування інформаційного забезпечення, архітектури та моделювання, тестування та якості інформаційних систем, особливостей інтелектуальних інформаційних систем та їх застосування для підприємств і організацій, підтримки прийняття рішень. У підручнику спеціальна увага приділена структурі інформаційних систем, розглянуті питання щодо інтерфейсів користувача інформаційних систем, їх тестування й особливостей інтелектуальних інтерфейсів користувача, алгоритмів обробки даних, інтелектуального аналізу даних в інформаційних системах, їхніх баз даних і знань. Підручник доцільно використовувати в навчальному процесі для викладання дисциплін за спеціальністю «Системний аналіз» у закладах вищої освіти. Крім того, він може бути корисним для працівників науково-дослідницьких організацій, які бажають підвищити свій професійний рівень із питань створення та застосування інтелектуальних інформаційних систем.

  Основи системного аналізу і прийняття оптимальних рішень

  Величко О. М., Гордієнко Т. Б.

  Підручник присвячений основам системного аналізу і прийняттю оптимальних рішень. Основною метою підручника є забезпечення викладання дисциплін за спеціальністю «Системний аналіз». У ньому викладені основні поняття системного аналізу, його методологія, основні методи та їх застосування. Розглянуті питання моделювання систем, методи оптимізації складних ієрархічних систем. Окремо у підручнику розглянуті питання щодо теоретичних основ прийняття рішень, методологія розв’язання багатокритеріальних задач, методологія прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності, питання щодо особливостей прийняття рішень. У ньому викладені питання щодо консолідації інформації для прийняття рішень, особливості застосування консолідованої інформації, основи менеджменту і систематизації знань. Підручник доцільно використовувати у навчальному процесі для технічних спеціальностей закладів вищої освіти. Крім того, він може бути корисний для працівників науково-дослідницьких організацій, які бажають підвищити свій професійний рівень у галузі системного аналізу і прийняття оптимальних рішень.

  Основи автоматизованого проектування: лабораторні роботи в середовищі AutoCAD

  Павловський С. М., Бабков А. В.

  В навчальному посібнику викладено загальні відомості про основні можливості та напрями використання віртуального середовища системи автоматизованного проектування і розрахунків (САПР) AutoCAD при виконанні проектних робіт. Наведено лабораторні роботи, у складі котрих послідовно та логічно розписано алгоритм роботи із зазначеною сучасною САПР, починаючи від процедури інсталяції цього програмного засобу на комп’ютер і закінчуючи процесом створення складного багатокомпонентного двовимірного креслення, виконаного відповідно до чинних нормативних вимог. В кожній лабораторній роботі чітко сформульована мета та суть певного етапу знайомства, налаштування або використання можливостей середовища програми AutoCAD. Крім того, кожна лабораторна робота супроводжується розгорнутим розглядом теоретичної основи відповідних питань, ілюструється низкою прикладів реалізації описаних теоретичних викладок та вміщує в собі практичні завдання, виконання котрих дозволить читачеві оволодіти практичними навичками застосування зазначеної САПР. Навчальний посібник призначено для студентів вишів, які навчаються за напрямом підготовки бакалаврів в галузі знань 18 «Виробництво та технології», за спеціальністю 181 «Харчові технології», та спрямований на використання при вивченні дисципліни «Основи автоматизованого проектування». Крім того, він може бути використаний студентами інших напрямів підготовки, які здобувають технічну спеціальність, або інженерними працівниками, які виконують роботи, що пов’язані із проектуванням приладів, агрегатів або підприємств.

  Концепти управління розвитком онлайн-бізнесу в умовах цифрової трансформації

  Наторіна А. О.

  Монографію присвячено теоретико-методологічним, методичним та практичним аспектам розвитку онлайн-бізнесу в умовах цифрової трансформації. Розкрито імперативи управління розвитком онлайн-бізнесу у контексті цифрової трансформації, зокрема обґрунтовано парадигмальні засади управління онлайн-бізнесом та інтерпретовано детермінанти управління його розвитком у сучасних реаліях. Розроблено транзитивну бізнес-модель онлайн-бізнесу й інтерпретовано механізм її реконфігурування. Сформульовано концептуальні та науково-методичні засади управління розвитком онлайн-бізнесу з огляду на перманентні зміни зовнішнього середовища. Надано практичні рекомендації щодо визначення стратегічних напрямів модернізації управління розвитком онлайн-бізнесу та розроблено імітаційну модель взаємодії бізнесу з онлайн-покупцями у ракурсі цифрових трансформаційних змін. Основна частина дослідження проведена на базі статистичних та аналітичних даних ритейлерів, що здійснюють онлайн-бізнес в Україні. Монографія призначена для використання керівниками, економістами, фахівцями у сфері онлайн-бізнесу, буде корисна науковим працівникам, викладачам економічних дисциплін, аспірантам, студентам та всім зацікавленим читачам.

  Нейромережеві математичні моделі у задачах обробки звукових сигналів

  Кривохата А. Г., Кудін О. В., Чопоров С. В.

  Монографію присвячено розробці дискримінаційних та генеративних нейромережевих математичних моделей звукових сигналів. Розглянуто методи визначення інформативних ознак та вилучення даних цифрового звукового сигналу. Описано застосування нейронних мереж автокодувальників як на етапі попередньої обробки даних, так і на етапі класифікації. Розв’язано задачі класифікації звукових даних із використанням згорткових нейронних мереж та генерації нових зразків даних із застосуванням автокодувальників. Еволюційні методи використано для оптимізації гіперпараметрів нейронних мереж та їх ансамблів. Наведено приклади роботи інструментальної системи на відкритих наборах даних ESC-50 та UrbanSound8k. Для наукових та інженерно-технічних співробітників, спеціалістів в області нейронних мереж, цифрової обробки сигналів і програмного забезпечення, викладачів, аспірантів і студентів університетів.

  Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл

  Карпов Ю. О., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В.

  В посібнику викладені комп’ютерні методи розрахунку та моделювання лінійних електричних кіл за допомогою найбільш поширених та відносно простих програмних продуктів: MathCAD, Excel та Electronics Workbench. Наведені приклади розрахунку складних кіл, які є занадто трудомісткими при ручних розрахунках. Посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів електротехнічних та інших споріднених спеціальностей.

  Путівник у прикладну наукометрію

  Рідей Н. М., Зазимко О. В., Кліх Л. В., Кіщак Т. С., Паламарчук С. П., Шостак А. В., Познанська О. В., Рибалко Ю. В.

  Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації при вивченні дисциплін «Основи наукової діяльності», «Методологія наукових досліджень» та ін., а також аспірантів та молодих учених. У навчальному посібнику представлена характеристика міжнародних наукометричних баз даних, розкрито їх роль у поширенні наукової інформації, оцінці її якості та значенні для розвитку сучасної науки. Досліджено найбільш популярні міжнародні видання для публікацій результатів наукових досліджень, розкрито теоретичні і методичні аспекти підготовки таких публікацій, представлено розрахунок основних наукометричних показників, ручну методику побудови індекса Хірша, запропоновано алгоритм пошуку інформації в наукометричних базах даних.

  Математичне моделювання геометричних об’єктів у паралельних комп’ютерних системах

  Гоменюк С. І., Чопоров С. В., Аль-Атамнех Б. Г.

  Монографія присвячена математичному моделюванню описаних функціонально двовимірних і тривимірних геометричних областей складної форми у паралельних комп’ютерних системах. Запропоновані нові паралельні алгоритми для формалізації, побудови дискретних моделей та візуалізації геометричних областей. Описуються запропонована проблемно-орієнтована мова, шо дозволяє моделювати геометричні області в паралельних системах, а також нові паралельні методи для обчислення значення неявної функції, що відповідає вихідній геометричних області. Наведено алгоритми генерації воксельних моделей для візуалізації функціонально заданих геометричних об’єктів. Для наукових та інженерно-технічних співробітників, спеціалістів в області механіки, чисельних методів і програмного забезпечення, викладачів, аспірантів і студентів університетів.

  Використання інформаційних технологій в теорії прийняття рішень

  Лугінін О. Є., Дудченко О. М., Рибчук А. В., Покотилова В. І., Тендітний Ю. Г., Тендітна Н. В., Фомішина В. М.

  Розглядаються загальні питання з технології прийняття господарських рішень по їх підготовці, організації розробки та вибору найбільш ефективних з них у процесах раціонального господарювання. Описується еволюція теорії прийняття рішень із стародавніх часів до наших днів. Наводяться математичні моделі та методи їх реалізації з вибору оптимальних рішень. Розглядається економетричний підхід до вибору рішень та оцінюються ризики з їх прийняття. Описуються формалізовані та інтуїтивні підходи до прогнозування рішень. В розділах посібника вирішення типових задач з теорії прийняття рішень здійснюється з використанням інформаційних технологій на ПК. В додатках до посібника наводяться довідкові статистичні таблиці, тести з теорії прийняття рішень до поточного і заключного контролю знань, термінологічний словник та абетки з грецької та латинської мов. Розділи 1-3, тести та термінологічний словник підготовані В.І. Покотиловою, В.М. Фомішиною, О.Є. Лугініним, розділи 4,6 – О.М. Дудченко, А.В. Рибчук, розділи 5,7 – О.Є. Лугініним, Ю.Г. Тендітним, Н.В.Тендітною. Посібник може бути корисним студентам, викладачам та фахівцям з теорії прийняття рішень.

  С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова

  У монографії розглянуто теоретичні положення, методичні та практичні рекомендації щодо інжинірингу систем внутрішньоуправлінської інформації на вітчизняних підприємствах та їх об`єднаннях. В роботі розроблено та рекомендовано до впровадження концепцію інжинірингу (формування) системи внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об`єднань у ринкових умовах, яку можуть використовувати фахівці підприємств для вироблення власної оптимальної моделі системи з метою забезпечення управлінських потреб. Обґрунтовано комплексний метод технології впровадження системи внутрішньоуправлінської інформації підприємства. Для вирішення завдання відбору програмного продукту у процесі автоматизації систем внутрішньоуправлінської інформації запропоновано використовувати розроблений критерій оцінки рівня якості. Розроблено модель системи внутрішньоуправлінської інформації з урахуванням специфіки діяльності виробничої корпорації харчової галузі.

  Основи комп’ютерного проектування ДВЗ

  Наливайко В. С., Ткаченко С. Г., Хоменко В. С., Авдюнін Р. Ю.

  Навчальний посібник має на меті поглибити знання студентів при вивченні дисципліни «Основи комп’ютерного проектування ДВЗ» та допомогти придбати практичні навички створення математичних моделей процесів, які відбуваються в циліндрах двигунів внутрішнього згоряння, а також показати, як користуватись моделями у процесі проектування вузлів або окремих деталей ДВЗ. Крім цього, окремі частини даного навчального посібника будуть корисними і при вивченні інших дисциплін, які передбачені в навчальних планах рівня підготовки «магістр», наприклад, «Теорія робочих процесів двигунів внутрішнього згоряння». Навчальний посібник побудовано виключно на матеріалах, які отримані на кафедрі суднового машинобудування та енергетики Херсонської філії НУК при проведенні науково-дослідницьких робіт. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» (спеціалізація «Двигуни внутрішнього згоряння»).

  Методи та системи штучного інтелекту: теорія та практика

  Булгакова О. С., Зосімов В. В., Поздєєв В. О.

  Навчальний посібник є складовою частиною курсу «Методи та системи штучного інтелекту» для студентів спеціальностей галузі знань 12 Інформаційні технології та спеціальності 113 Прикладна математика, який орієнтований на студентів підготовки ступеня бакалавр. В навчальному посібнику розглянуто моделі і методи, які застосовуються в системах штучного інтелекту. Значну увагу приділено питанням проектування систем штучного інтелекту, розгляду основних напрямів розвитку інтелектуальних систем. Всі головні положення підручника розглядаються з використанням навчальних прикладів і ілюструються графічними матеріалами. В навчальному посібнику викладено основний курс лекцій, практичні заняття з курсу, лабораторні роботи та завдання для самостійної роботи.

  Проектування бази геопросторових даних

  Ладичук Д. О., Шапоринська Н. М.

  Навчальний посібник створений для отримання здобувачами вищої освіти практичних знань й базових навиків щодо проектування, створення і використання баз геопросторових даних при управлінні водними та земельними ресурсами. Може бути корисний для фахівців сільського та водного господарства, землевпорядних організацій, наукових працівників, викладачів, здобувачів вищої освіти І, ІІ та ІІІ рівнів.

  Прикладні програми в комп’ютерних технологіях обробки облікової інформації

  Ходаков В. Є., Кірюшатова Т. Г., Захарченко Р. М.

  У навчальному посібнику представлені узагальнені відомості про прикладні програми в комп’ютерних технологіях обробки облікової інформації. Розроблено комплекс лабораторно-практичних робіт з вивчення дисциплін: «Комп'ютерні технології обробки облікової інформації», «Інформаційні системи обліку, аудиту і контролю», «Інформаційні системи та технології в управлінні», «Автоматизація виробництва та автоматизовані системи управління», «Корпоративні інформаційні системи». Тематика робіт побудована з урахуванням існуючих науково-організаційних методів для придбання студентами практичних навичок при автоматизованій обробці облікової інформації. Теоретичний матеріал містить пояснювальну сутність кожної теми та практичні рекомендації для кращого засвоєння матеріалу. Посібник містить навчальні завдання, вправи і питання для самоконтролю та завдання для виконання лабораторних робіт з використанням програмного комплексу «1С: Підприємство», модуль «1С: Бухгалтерія», а також програм корпорацій «Парус - Підприємство» і «Галактика». Розроблені лабораторні роботи для програми «1С: Підприємство», а конкретно для модуля «1С: Бухгалтерія», представлені в двох режимах: користувацькому і робота в режимі Конфігуратора з використанням вбудованої мови програмування 1С. Посібник пропонується для студентів вищих учбових закладів. Може бути використано для самостійного вивчення студентами, які навчаються за спеціальностями: «Програмна інженерія», «Економіка» за освітньою програмою «Економічна кібернетика».

  Потік клієнтів з FACEBOOK та INSTAGRAM. Як заробляти за допомогою соціальних мереж

  Калінін О., Осецимський І., Аль-Ватар О.

  Книга занурює читача у світ інтернет-маркетингу і соціальних мереж, навчає орієнтуватися в сучасних технологіях просування і розвитку бізнесу. У книзі описана велика кількість інструментів, які допоможуть зробити рекламу в Інтернеті ефективною. Запропоновані методи сприятимуть зростанню обсягів продажів та впізнаваності бренду без збільшення рекламного бюджету. Розроблені на основі багаторічного досвіду стратегії піднімуть на новий рівень будь-який бізнес, а процес прийняття рішень стане більш швидким та чітким. Об’єднавшись для написання книги, автори підтягнули її корисність до третього ступеню! Саме вона послугує настільною книгою для підприємців, які вирішили самостійно розібратися в основах маркетингу у соціальних мережах, а також джерелом ідей для фахівців.

  Комп’ютерні технології для дизайнерів

  Шеховцов А. В., Полєтаєва Г. Н., Крючковський Д. О., Бараненко Р. В.

  У навчальному посібнику розглядаються основи роботи зі створення Web-сторінок при використанні мови HTML, графічного редактору для створення двовимірної анімації Mаcromedia Flash. Викладений матеріал дає досить глибоке уявлення про комп'ютерні технології. У книзі поєднується необхідна широта огляду предмета, а при вивченні матеріалу можна за необхідністю самостійно проектувати сайт за допомогою мультимедійних технологій. Книга призначена як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

  Комп’ютерна графіка: SolidWorks

  Козяр М. М., Фещук Ю. В., Парфенюк О. В.

  В навчальному посібнику описано сутність комп’ютерної графіки, команди та функції системи SolidWorks, подано приклади, які ілюструють прийоми роботи з програмою. Також містяться 10 лабораторних робіт із покроковими сценаріями виконання типових завдань в SolidWorks. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів із метою надання методичної допомоги в процесі підготовки до лабораторних занять із комп’ютерної графіки.

  Комп’ютерна графіка: AutoCAD

  Козяр М. М., Фещук Ю. В.

  Посібник написано відповідно програми курсу “Комп’ютерна графіка” для студентів напряму підготовки „Технологічна освіта” і охоплює всі її розділи. В ньому описано сутність комп’ютерної графіки, команди та функції системи AutoCAD, подано приклади, які ілюструють прийоми роботи з програмою. В навчальному посібнику містяться 14 лабораторних робіт із покроковими сценаріями виконання типових завдань в AutoCAD.
  Призначений для майбутніх учителів технологій і креслення з метою надання методичної допомоги в процесі підготовки до лабораторних занять із комп’ютерної графіки. Може бути використаний студентами, які здобувають технічну спеціальність, аспірантами, викладачами, інженерно-технічними працівниками.

  Інформатика: візуальне програмування

  Булгакова О. С., Зосімов В. В., Броницька Н. А., Танкова Н. В.

  Навчальний посібник є складовою частиною курсу інформатики, який орієнтований на студентів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Розглянуто основи програмування мовою Object Pascal у середовищі Delphi 7. У посібнику викладено основний курс лекцій, практичні заняття з курсу та лабораторні роботи, які передбачаються при вивченні цього матеріалу за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу. Набір запропонованих тем охоплює всі аспекти створення повноцінних програм. Кожна тема присвячена окремому колу задач та містить докладний опис засобів, які використовуються. Детально описано технологію створення проектів. Для студентів педагогічних та класичних вищих навчальних закладів, а також викладачів та спеціалістів в галузі об’єктно-орієнтованого програмування.

  Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань

  Поздняков С. В., Кузьмін О. В., Кійко В. В., Акімова Л. М.

  У монографії розглянуто теоретичні положення, методичні та практичні рекомендації щодо інжинірингу систем внутрішньоуправлінської інформації на вітчизняних підприємствах та їх об`єднаннях. В роботі розроблено та рекомендовано до впровадження концепцію інжинірингу (формування) системи внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об`єднань у ринкових умовах, яку можуть використовувати фахівці підприємств для вироблення власної оптимальної моделі системи з метою забезпечення управлінських потреб. Обґрунтовано комплексний метод технології впровадження системи внутрішньоуправлінської інформації підприємства. Для вирішення завдання відбору програмного продукту у процесі автоматизації систем внутрішньоуправлінської інформації запропоновано використовувати розроблений критерій оцінки рівня якості. Розроблено модель системи внутрішньоуправлінської інформації з урахуванням специфіки діяльності виробничої корпорації харчової галузі.

  Дизайн систем візуальної інформації

  Чемакіна О. В., Рубцов А. Л., Свірко В. О., Олійник О. П., Акімова Л. М., Кузьмін О. В.

  Перед читачем четверта книга під загальною назвою «Дизайн систем візуальної інформації». Основними проблемами, вирішення яких досліджується у цьому виданні, є розроблення науково-методичних засад зі створення систем візуальної інформації та методології дизайнерського проектування піктографічних інформаційних систем на основі уніфікації, модульності, трансформованості, естетичності знакових повідомлень; формування і впровадження засад з підвищення графічної культури відповідних фахівців під час їх підготовки у ВНЗ України. Реалізація сформованих на ґрунті авторського багаторічного досвіду розробок систем візуальної інформації, підходів до розроблення і впровадження методології створення інформаційних знакових систем в заходах з підвищення якості, безпечності, інформативності простору транспортних вузлів надає можливість забезпечити гуманізацію середовища аеропортів, вокзалів, інших подібних об’єктів. А саме – здійснити роботи з підвищення інформативності, «зрозумілості» їх середовища на основі розроблених дизайн-ергономічних вимог, гармонізованих з вимогами європейських нормативних документів до цього виду об’єктів. Видання розраховане на дизайнерів, ергономістів, розробників систем візуальної інформації, студентів ВНЗ, усіх зацікавлених проблемами створення графічних знакових повідомлень.