Кількість назв: 940

  Історія

  Модерні ідеології Азії

  Гобова Є. В., Капранов С. В., Кіктенко В. О., Марков Д. Є., Мусійчук В. А., Філь Ю. С.

  У колективній монографії розкриваються окремі проблеми формування, становлення, розвитку та функціонування модерних ідеологічних концепцій у країнах Азії. У роботі висвітлені такі питання, як вплив ідей Руху четвертого травня на формування ідеології в Китаї, офіційна ідеологія Китаю періоду Політики реформ і відкритості, інтеграція традиційних уявлень у сучасну соціалістичну ідеологію В’єтнаму, співвідношення традиції та модерності в японській ідеології, особливості секуляризму в сучасній Індії, ідеологія буддійського модернізму в Непалі. Для істориків, лінгвістів, політологів, сходознавців, представників суміжних соціальних і гуманітарних дисциплін, а також усіх, хто цікавиться історією та проблемами сучасного розвитку країн Азії.

  Основи науки про політику. Конспект лекцій

  Бобіна О. В., Шаповалова І. В.

  У посібник включені конспекти лекцій, завдання для індивідуальної роботи, списки джерел і літератури. Призначено для студентів різних спеціальностей, які вивчають курси, пов’язані з пізнанням політики як явища суспільного життя. Посібник стане в нагоді всім, хто бажає засвоїти ази політичних знань.

  Формування та функціонування в Україні політичного режиму Віктора Януковича (2010–2014 рр.)

  Денисенко В. І.

  У монографії розглянуто особливості виникнення, механізми влади та крах політичного режиму, побудованого президентом України Віктором Януковичем. За допомогою величезного масиву офіційних документів, спогадів, інтерв’ю, публікацій, засобів масової інформації розкривається політична кар’єра четвертого «гаранта Конституції» та його взаємини з іншими представниками донецького клану. Особливу увагу приділено феномену «Сім’ї» та її перетворенню на центр генерації рішень у країні. Детально проаналізовано внутрішні суперечності створеного Януковичем режиму та сукупність чинників, що призвели до його падіння.

  Методика викладання історії у закладі вищої освіти

  Маринченко Г. М.

  У посібнику подано навчально-методичний комплекс до дисципліни «Теорія та методика навчання історії у ЗЗСО та ЗВО». Видання включає в себе конспект лекцій, матеріал до семінарських занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, матеріали для виконання практичних завдань та самоперевірки знань у вигляді тестів і проблемних питань. Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, а також для викладачів закладів вищої освіти з метою надання допомоги при організації самостійної роботи здобувачів освіти.

  Дніпропетровський клан серед політичних еліт УРСР та СРСР (кінець 1920-х – початок 1990-х рр.)

  Буренков В. М.

  Монографію присвячено комплексному дослідженню дніпропетровської управлінської мережі 1920-х – початку 1990-х рр. На основі архівних матеріалів, опублікованих документів та мемуарів досліджуються особливості формування і функціонування дніпропетровського клану на трьох рівнях влади (регіональному, республіканському та загальносоюзному). З’ясовано, як обсяг повноважень і розподіл функцій, які мали його ключові представники серед номенклатурних еліт УРСР та СРСР, впливав на піднесення цього неформального об’єднання з-поміж інших партійно-радянських еліт.

  Радянські репресії на західноукраїнських землях (1939–1953): документи Галузевого державного архіву Служби безпеки України

  упоряд. Ільницький В., Галів М.

  У книзі поміщені документи (інформаційно-звітного характеру) про репресивні заходи радянських властей на західноукраїнських землях (1939–1953), які зберігаються у фондах Галузевого державного архіву Служби безпеки України. Пропоновані документи охоплюють низку тематичних блоків: депортації і переселенські акції, заходи щодо репатріантів, порушення «соціалістичної законності», показові судові процеси, репресії щодо духовенства і вірян, переслідування інтелігенції, боротьба з молодіжними організаціями, агентурна робота радянських спецорганів, діяльність агентурно-бойових груп, боротьба з націоналістичним підпіллям, заходи щодо колективізації селян. Видання адресоване науковцям, викладачам, краєзнавцям, політичним та громадським діячам, студентам, учням, усім, хто цікавиться історією західних земель України середини ХХ століття.

  Спогади учасників українського визвольного руху 1940–1950-х рр.: повсякдення боротьби

  упоряд. Ільницький В., Галів М.

  У цьому збірнику зібрано спогади членів учасників українського визвольного руху на Львівщині, зокрема Яворівщині і Дрогобиччині. Спогади пʼяти осіб, які першими розміщені у збірнику (Ярослава Купʼяка, Василя Гривача, Миколи Кунанця, Антона Качали-Лучки, Миколи Радейка) зібрав, записав і підготував до друку визначний український фольклорист, науковий співробітник Інституту народознавства НАН України, кандидат філологічних наук Євген Андрійович Луньо (1960–2021). Крім того, у збірнику подано спогади членів Дрогобицької станиці Братства ОУН – УПА, Спілки політв՚язнів України, які у 1940–1950-х рр. були активними учасниками національно-визвольної боротьби. Для історика чи звичайного пересічного читача будуть цікавими надзвичайно детальні розповіді члена ОУН та бійця УПА Дмитра Хоркавціва, а також спогади інших учасників визвольних змагань про повсякденні аспекти боротьби з німецькими окупантами та радянськими “визволителями”, перебування у казематах НКВС – НКДБ, важкі умови на межі виживання у сталінських концтаборах. Збірник призначено для науковців-істориків, студентів, учителів, усіх кого цікавлять питання історії повсякденного життя населення західних областей України середини ХХ ст.

  Радянські репресії в Західній Україні у 1939-1953 рр. До 80-річчя розстрілів у Луцькій в’язниці

  за ред. Каліщук О., Стрільчук Л., Кучерепи М.та Разиграєва О.

  Колективна монографія присвячена причинам, масштабам та наслідкам репресій комуністичного режиму щодо населення західноукраїнських земель у 1939–1953 рр. Автори видання простежують закономірності та характерні риси, що розкривають динаміку та спрямованість сталінських репресій. Наголошено на використанні репресивними органами перевірених способів масового вивезення неблагонадійних та членів їх родин, членів таких організацій як «Просвіта», тиску на представників різних релігійних конфесій. Окремо розглянуто кривавий слід, залишений радянськими репресивно-каральними органами на початку радянсько-німецької війни, який є болем для українського суспільства, коли були розстріляні в’язні тюрем Західної України. Проаналізовано репресивну політику СРСР щодо вояків УПА та членів їх сімей, репатріантів у повоєнних період. Розкрито проблеми політики пам’яті щодо комуністичної спадщини в сучасній Україні. Адресовано науковцям, викладачам, студентам, журналістам, представникам влади, усім, кого цікавить історія України.

  Між хрестом, свастикою і червоною зіркою: українське православ’я в роки Другої світової війни

  Смирнов А. І.

  У монографії представлено результати комплексного дослідження церковно-інституційних трансформацій українського православ’я в роки Другої світової війни. На основі поєднання еклезіальних і світських підходів проаналізовано розвиток українського національно-церковного руху в Генерал-губернаторстві впродовж 1939–1944 рр., досліджено обставини інституалізації Автономної Православної Церкви, з’ясовано чинники й наслідки становлення та діяльності Української Автокефальної Православної Церкви формації 1942 р. Розглянуто детермінанти інституційного розколу українського православ’я й досліджено характер міжцерковних відносини в умовах нацистського окупаційного режиму. Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історико-релігієзнавчою проблематикою.

  Волинь у європейському геополітичному та культурному просторі: вибрані питання

  Волинь належить до тих регіонів України, які займають особливе місце в українській та європейській історії. З часів середньовіччя і до нині волинський край перебував у складі Київської Русі, Галицько-Волинської держави, Речі Посполитої, Російської імперії, Другої Речі Посполитої, СРСР. Нині Волинь невід’ємна частина незалежної України. Автори колективної монографії розкривають вибрані питання минулого, які часто викликають гострі суперечки і серед фахівців-істориків, і серед усіх зацікавлених історією. Видання розраховане на спеціалістів-істориків, викладачів, студентів гуманітарного профілю, а також широкі кола читачів, які цікавляться історією.

  Міське самоврядування Херсона, Миколаєва, Одеси в 1785–1870 рр.

  Черемісін О. В.

  Увазі читачів пропонується дослідження з історії міського самоврядування трьох південноукраїнських міст (Херсона, Миколаєва, Одеси) кінця XVIII – першої половини XIX століть. Розглядається формування органів самоврядування, їхня діяльність, характеризується законодавча база функціонування муніципалітетів, бюджетна політика, господарство, а також, участь у соціальному житті міського населення та роль в інженерно-технічному забезпеченні інтересів місцевих громад. Рекомендовано для науковців, викладачів, аспірантів, студентів і усіх, хто цікавиться історичним минулим України. Результати даного дослідження можуть бути використані у викладанні курсів з історії України у вищій школі, при вивченні історії окремих міст, їх становлення та розвитку, у курсі краєзнавства середньої школи та у музейній діяльності, а також органами місцевого самоврядування на сучасному етапі з метою подальшого реформування органів самоврядування на принципах децентралізації, так.

  Прадідів розчищені джерела

  Лановик Л., Степаник О.

  Книга висвітлює історію села Миколаївки з кінця XVIII cт. до наших днів. Це розповідь про голландських менонітів, про перших чеських колоністів, про трагічні сторінки в житті чеських господарів – колективізацію, сталінські репресії, світову війну та інше. Окремі розділи присвячені описам традицій, звичаїв та побуту чеської спільноти від часів перших колоністів до сучасності.

  Вексилологія та фалеристика. Український колорит

  Карпов В. В.

  У навчальному посібнику розкрито вексилологічні та фалеристичні традиції української культури, їх розвиток у період незалежності України. Проаналізовано основні символи та кольористику, що вжиті в символіці нагород і прапорів, надано класифікацію системи нагород і прапорів та охарактеризовано їхній статус у системі соціокультурних відносин, наведено описи нагород та експертні висновки мистецтвознавчого аналізу предметів вексилології та фалеристики. Призначено для студентів усіх спеціальностей, а також може бути корисним для фахівців музейної справи, історії та культурології.

  У боротьбі за землю: діяльність українського парцеляційного товариства «Земля»

  Янюк І. Ф.

  У монографії висвітлено основні тенденції соціально-економічного розвитку та господарських процесів у сільському господарстві Східної Галичини на прикладі діяльності парцеляційного товариства/кооперативного банку «Земля» та суміжних з ним товариств. На прикладі таких аспектів його діяльності як організаційна структура, кадрова та соціальна політика, благодійність та участь товариства у національному житті автор розкрив типові елементи діяльності українських економічних товариств (підприємств) упродовж кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.

  Спільна спадщина. Річ Посполита обох народів в польській і українській історичній думці XIX i XX ст.

  за ред. Тельвака В., Лазурко Л. та Сєрженґи П.

  У книзі опубліковано наукові розвідки українських і польських дослідників, присвячені вивченню історіографічних образів Речі Посполитої. Статті, вміщені в цьому виданні, частково апробовані на Міжнародній науковій конференції «Спільна спадщина. Річ Посполита обох народів в польській і українській історичній думці XIX i XX ст.», що відбулася у Дрогобичі 27-28 вересня 2018 р., а згодом доопрацьовані авторами. Матеріали книги показують, як залежно від епохи, політичних умов, ідеологічного клімату та теоретико-методологічних уподобань дослідників, цивілізаційна спадщина Речі Посполитої трактувалася по-різному, а наукові дискусії нерідко переростали в емоційні обговорення, до яких залучалися широкі громадські кола. Видання призначене для науковців, студентської молоді та всіх тих, хто цікавиться історією Центрально-Східної Європи.

  Повстанський рух селян Київщини в українському державотворенні 1917–1921 років

  Рябов О. А.

  У монографії на основі аналізу й узагальнення правових та історичних джерел вперше комплексно досліджено селянський повстанський рух в українському державотворенні 1917 – 1921 років на теренах Київської губернії. Вперше всебічно розкрито становлення і розвиток селянського повстанського руху Київщини в роки Української революції 1917–1921 рр., його соціально-економічні та національно-державницькі чинники, розкрито організаційно-правові основи збройного спротиву селян-повстанців. Зокрема, простежено, що характерними чинниками селянського повстанського руху в 1917–1921 роках були боротьба за землю і національне визволення. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та для всіх тих, хто цікавиться історією державно-правового розвитку України.

  Історія земельних відносин і землеустрою в Україні

  Третяк А. М., Прядка Т. М., Гетманьчик І. П.

  Висвітлено актуальні питання розвитку земельних відносин і землеустрою в Україні у феодально-кріпосну епоху і в період селянської реформи 1861 року, період зародження капіталізму, Столипінської реформи 1906 –1917 рр., період Радянської України. Розкрито історію земельних відносин і землеустрою у період незалежності України, зокрема: основні засади реформування земельних відносин, зміна системи власності на землю та сільськогосподарського землекористування, землеустрій як основний механізм здійснення заходів земельної реформи, організаційні та соціально-економічні наслідки земельної реформи у період 1991-2000 років, земельний кодекс України 2001 р. – основа зміни інституційного середовища земельної реформи, а також реформування земельних відносин і системи землекористування в сільському господарстві, інституційні зміни землеустрою та зниження його ролі в розвитку системи сільськогосподарського землекористування, управлінські та еколого-економічні наслідки земельної реформи у період 2001-2015 років. Для студентів, аспірантів і викладачів землевпорядних факультетів, а також широкого кола фахівців у галузі земельних відносин і землеустрою.

  Українські та польські інтелектуали в другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст. : співпраця, конфлікти, рецепція

  за редакцією Віталія Тельвака

  У книзі на багатьох прикладах проаналізовано проблему взаємин між українськими та польськими інтелектуалами протягом другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. Осмислено комплекс причин і факторів, котрі породжували конфлікті ситуації; з’ясовано їхню типологію та особливості протікання. Проаналізовано практики налагодження порозуміння та форми співпраці. Досліджено взаємну рецепцію наукової, публіцистичної та суспільно-політичної діяльності. Відтворено український та польський дискурси минулого східноєвропейського реґіону. Видання призначене для науковців, студентської молоді та всіх тих, хто цікавиться історією Центрально-Східної Європи.

  Репресії радянського тоталітарного режиму на західних землях України (1939–1953): причини і наслідки, політика пам’яті

  за редакцією Василя Ільницького, Миколи Литвина та Миколи Галіва

  У книзі проаналізовано суспільно-політичні причини, масштаби, етнополітичні наслідки репресій щодо населення західноукраїнського регіону (1939–1953), а також політику пам’яті з приводу них в Україні. Колективна праця підготовлена у рамках виконання науково-дослідницької роботи «Репресії радянського тоталітарного режиму на західних землях України (1939–1953): причини, наслідки, політика пам’яті». Видання адресоване науковцям, викладачам, краєзнавцям, політичним та громадським діячам, студентам, усім, хто цікавиться історією України.

  Нездоланні солдати війни

  Білик Б.

  З 6 по 18 березня 1944 року в Другій світовій війні під час ви-звольно-наступальної Березнегувато-Снігурівської операції від-булися запеклі бої з фашистськими загарбниками на території Миколаївщини, Херсонщини, які закінчилися їх визволенням та знищенням 6-ї німецької армії. Свою мужність і стійкість у цій бо-йовій операції виявили бійці 4-го кавалерійського механізованого корпусу під командуванням генерал-лейтенанта Іси Олександровича Плієва, війська 8-ї гвардійської стрілецької армії під командуванням генерал-полковника Василя Івановича Чуйкова, 174-й гвардійський стрілецький полк, у складі 57-ї гвардійської стрілецької дивізії, під командуванням майора Колмогорова Георгія Фроловича. Їх жертовність у Велику Перемогу заслуговує від людства на вічну пам’ять! Збережемо пам’ять про героїч-них переможців у Другій світовій війні!

  Епоха великих надій: нариси історії міжвоєнної Литви (1918–1940)

  Петрик А. М.

  У книзі показані основні етапи становлення міжвоєнної Литовської Республіки, її злети і падіння. Докладно висвітлено найяскравіші сторінки Війни за незалежність і збройної боротьби за соборність литовських земель (1919–1923). Значну увагу приділено персональним портретам людей що творили багнетом і шаблею вільну Литву в рядах Війська Литовського і Союзу стрільців Литви, розбудовували національні збройні сили у повоєнні 1920–1930-ті рр. Робота дає змогу познайомитися з усією палітрою надзвичайно насиченого і яскравого політичного життя Литовської держави тієї епохи. На сторінках праці постають живі образи «батьків – засновників» Республіки Й. Басанавічюса, А. Сметони, А. Вольдемараса, М. Слєжявічюса, Е. Галванаускаса та багатьох інших без кого не можливо уявити успіх «Литовського модерного проекту». Окреме місце займає питання україно-литовських взаємин. Якою була роль Литви у сприянні українському національному руху? Що поєднувало патріотичні сили обох народів? На ці та інші питання спробував дати відповідь автор. Цей твір – вікно у минуле, розповідь про те чим жило перше покоління доби незалежності, його повсякденність і свята, страхи та надії. Ким були його герої та зрадники? Хто творив новий литовський пантеон? Це історія про людей що вірили у велич Матері-Литви та готові були віддати життя за повернення «Священного града» Вільнюса. Дана праця – історія «народжених вільними», дітей романтичної доби які вміли мріяти разом зі С. Гіренасом і С. Дарюсом, зачитувалися Майронісом, прагнули бути схожими на Р. Марцинкуса та П. Любінаса і злітали за хмари разом з «Чюрльонісом литовського неба» А. Густайтісом. Книга розрахована на широке коло читачів, всіх тих хто цікавиться історією Східної і північно-східної Європи.

  Українська національна революція середини ХХ століття

  Русначенко А. М.

  Документи підготовлені для збірника віднайдені упорядником в державних архівах України, Росії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, як центральних так і місцевих, зокрема, використані матеріали обласних державних архівів. Значна частина документів не була ще опублікована на час підготовки збірника до друку. Найбільший інтерес викликають документи з Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України і Галузевого державного архіву СБУ. В останньому випадку важливими є документи, що відносяться до останніх років боротьби – кінця 1940-х, і, особливо – 1950-х років, пов’язані з іменами видатних діячів руху: Романа Шухевича, Степана Бандери, Дмитра Клячківського, Петра Полтави, Осипа Дяківа-Горнового та ін. Рівночасно з Галичиною представлені Волинь і Буковина, стан руху на Великій Україні, становище в Закарпатті.
  У збірнику поміщені також програмові документи українського національно-визвольного руху, рухів Опору в Прибалтиці. За походженням більшість цих документів є з середовищ рухів, але й з совєтських органів, польських, німецьких каральних установ. Такого роду збірник документів в одному томі підготовлений вперше. Упорядник сподівається, що він буде цікавий учням, студентам, вчителям, викладачам вузів, науковцям, всім, хто цікавиться новітньою історією України.

  Православне життя в Одесі: від революції до сталінського одержавлення (1917–1945)

  Михайлуца М.

  Монографія присвячена православному життю в Одесі у найскладніший період нашої історії – від революції до радянсько-німецької війни (1917–1945 рр.). Концептом книги є нарисно-компаративний зріз минулого: від пореволюційної поліцерковності до одержавлення сталінським режимом, в якому розглядаються трансформації у православній спільноті мікропростору міста. Зосереджено увагу на процесах, що супроводжувались з боку комуністичної влади пропагандистськими нападками, знищенням храмів, репресіями кліру, обмеженням впливу на міський соціум тощо. Окремим сегментом виступає дискурс про християнське відродження в умовах окупації міста у 1941–1944 рр. з його специфікою. Усі розділи книги “залюднені” новелами про духовних особистостей, які на думку автора, заслуговують на шану й пам’ять нащадків. Книга стане у нагоді фахівцям-історикам, дослідникам релігійного життя Одеси, краєзнавцям, музейним працівникам, студентам вишів, слухачам семінарій та школярам.