Кількість назв: 940

  Аграрні науки

  Традиційні заходи санації і дезінфекції у промисловому птахівництві

  Бордунова О. Г., Коваленко Л. М., Долбаносова Р. В., Чіванов В. Д., Чех О. О., Петренко Г. О., Ядгорова Є. М.

  Якість яєць, призначених для інкубації – найважливіший показник для достовірного прогнозування виводимості і життєздатності потомства. На якість яєць впливають різні фактори: годівля й умови утримання птиці, мікроклімат пташника, устаткування гнізд. В наш час основним методом дезінфекції є хімічний. Він заснований на використанні речовин, що мають антибактеріальну дію. Дезінфікуючі препарати повинні бути ефективними у відношенні до різних видів мікроорганізмів – збудників інфекційних хвороб, характеризуватися малою токсичністю для людей, тварин та птиці, екологічною безпекою, добре розчинюватися у воді, бути простими у використанні, добре зберігатися без втрати активності. Постійний пошук нових дезінфікуючих препаратів можна пояснити такими факторами: жоден дезінфектант не є ідеальним і не відповідає в повній мірі вимогам, що ставляться до нього, безперервно підвищується попит як ветеринарної медицини, так і інших областей використання дезінфектантів, змінюються можливості виробництва щодо сировини, підвищуються межі рівня екологічного характеру. Призначена для наукових працівників та практиків у галузі птахівництва, технологів та фахівців ветеринарної медицини, що опікуються ветеринарно-санітарним благополуччям птахівничих господарств, у першу чергу репродукторного напрямку, а також для студентів аграрних університетів та коледжів, аспiрантiв та викладачів.

  Thermal Analysis of Avian Eggshell

  Bordunova O. G., Chivanov V. D., Klochkova T. I., Dolbanosova R. V., Samokhina Y. A., Vechorka V. V., Loboda V. B.

  The power development of the poultry industry as a source of dietary inexpensive and high quality proteins necessitates the expansion of modern methods of operational control of the quality of egg products. Related to this, the increase in egg production hens negatively correlated with the quality indicators of their shell eggs. At the same time, a reduction in shelflife, especially in the most productive hens, results in high losses due to harvesting, packing and transportation of these eggs. Despite the efforts of breeders, technologists and professionals in the food and food processing industry, the problem is not solved to date. The monograph presents the results of extensive research by a team of authors in the field of industrial poultry farming in terms of research of quality indicators of egg shells and patterns of changes in their behavior under the influence of internal and environmental factors using modern methods of physical and chemical analysis. In particular, for the first time the methods of evaluation quality of egghells calcite structures using the thermochemical method – temperature-programmed mass-spectrometry (TDS MS) have been developed, theoretically grounded and protected by patents of Ukraine.

  HELVETICA’S VADEMECUM. Аграрна наука та освіта в персоналіях

  за заг. ред. Вожегової Р. А., Камінського В. Ф., Петриченка В. Ф., Кобизєвої Л. Н., Лихочвора В. В., Хоміної В. Я.

  Довідник є третім виданням у серії довідників про вчених України HELVETICA’S VADEMECUM, започаткованої Видавничим домом «Гельветика». У межах серії передбачене видання довідників, що будуть присвячені життєпису вчених з різних галузей знань (педагогіки, журналістики, публічного управління та адміністрування тощо) та спеціальностей (агрономії, філології, філософії, історії й археології, економіки, психології тощо). У довіднику в систематизованому вигляді подаються біографії відомих учених, які формували та наразі беруть участь у розвитку аграрної науки України. У біографії кожного вченого містяться відомості про освіту, тематика монографічних робіт, наукові інтереси, інша довідкова інформація. Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

  Теоретико-методологічні засади структурно-функціонального забезпечення розвитку АПК

  Радченко О. П.

  У монографії розглянуто: теоретико-методологічна основа структурно-функціонального забезпечення розвитку в агропромисловому комплексі; проведено аналітичне дослідження забезпечення розвитку АПК в умовах глобалізації; узагальнено прикладні аспекти парадигми стратегічного інноваційного розвитку АПК, визначено її особливості та напрями в аграрному секторі; проведено аналіз стратегічних ініціатив і моделей забезпечення соціально-економічного розвитку АПК України в умовах світових структурно-інтегральних перетворень; визначено загальносистемні закономірності і принципи функціонування розвитку соціально-економічних систем; запропоновано концептуальну парадигму стратегії інноваційного розвитку АПК. Монографія буде корисною для докторантів, аспірантів, магістрів, науковців, керівників органів державної влади, які досліджують проблеми забезпечення розвитку АПК.

  No-till система землеробства в Україні: наука і практика

  Вожегова Р. А., Малярчук М. П., Грановська Л. М. та ін.

  Наукове видання підготовлено на основі узагальнення досвіду вітчизняних і зарубіжних вчених та практиків з питань особливостей застосування No-till технологій і систем землеробства на зрошуваних і неполивних землях. Визначено вплив технології на показники родючості різних типів ґрунтів, проаналізовано вплив покривних культур у сівозмінах на збереження вологи ґрунту, покращення фізичних і хімічних властивостей ґрунту, ефективність використання всіх видів ресурсів та екологічну, економічну і соціальну ефективність No-till технологій і систем землеробства, а також обґрунтовано комплекс технічних засобів для вирощування сільськогосподарських культур за даною технологією. Видання призначено для фахівців сільськогосподарських підприємств, аспірантів і студентів закладів вищої освіти аграрного профілю.

  Технологія переробки молока

  Пелих В. Г., Ковбасенко В. М., Балабанова І. О.

  У навчально-методичному посібнику розглянуті методи дослідження складу молока і молочних продуктів, а також окремих важливих процесів, що відбуваються при їх виробництві та переробці. Особлива увага у посібнику надається сучасним методам дослідження молока та його біохімічним перетворенням. У вступі до кожної лабораторно-практичної роботи дається пояснення принципу методу та механізму хімічних, біохімічних та фізичних процесів, які досліджуються. Посібник призначений для студентів спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва».

  Забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах сталого розвитку

  Протосвіцька О. І., Федорчук О. М., Свиридовський В. М., Дудченко В. В.

  Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретико-методологічних та прикладних засад і розробці практичних рекомендацій щодо забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах сталого розвитку. Проведено аналіз впливу показників економічної, соціальної, екологічної складових сталого розвитку на забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств в сучасних умовах господарювання. Сформовано організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств для впровадження дій щодо зростання конкурентних можливостей аграрних підприємств. Запропоновано напрями зміцнення економічної, соціальної, екологічної складових сталого розвитку аграрних підприємств для підвищення їх конкурентоспроможності. Монографія орієнтована на широке коло спеціалістів, фахівців, керівників, науковців, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, усіх, хто цікавиться питаннями організації та управління розвитком підприємств.

  Захист рису від шкідників, хвороб та бур’янів

  Дудченко В. В., Марковська О. Є., Аверчев О. В., Паламарчук Д. П., Макуха О. В.

  Навчальний посібник для поглибленого вивчення дисциплін «Сільськогосподарська ентомологія», «Сільськогосподарська фітопатологія» та «Гербологія» для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин», підготували член-кореспондент НААН України зі спеціальності «Захист і карантин рослин», доктор економічних наук, кандидат с.-г. наук зі спеціальності «Фітопатологія» Дудченко В. В., доктор с.-г. наук, професор Марковська О. Є., доктор с.-г. наук, професор Аверчев О. В., кандидат с.-г. наук Паламарчук Д. П., кандидат с.-г. наук, доцент Макуха О. В.

  Створення вихідного матеріалу для селекції сої на адаптивність в умовах зрошення півдня України

  Вожегова Р. А., Лавриненко Ю. О., МарченкоТ. Ю., Клубук В. В., Боровик В. О.

  У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення важливої наукової проблеми встановлення особливостей селекції сої в умовах зрошення шляхом селекційно-орієнтованого аналізу оцінки відмінностей селекційного матеріалу за реакцією на зміну середовища, визначення селекційної цінності вихідного матеріалу та прогнозування перспективних гібридних комбінацій при схрещуванні, створення сортів із комплексом цінних господарських ознак, придатних для виробництва, впровадження новостворених сортів у виробництво, що має стратегічне, економічно обґрунтоване значення в галузі селекції та насінництва сої. Актуальність теми обумовлена необхідністю вирішення проблеми створення нових сортів сої для умов зрошення. Розрахована для здобувачів вищої освіти, викладачів та співробітників науково-дослідних установ сільськогосподарського спрямування.

  Теоретичні основи та практичні результати селекції гібридів кукурудзи інтенсивного типу для умов зрошення

  Вожегова Р. А., Лавриненко Ю. О., Марченко Т. Ю.

  У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення важливої наукової проблеми встановлення особливостей селекції кукурудзи звичайної зернового напряму використання в умовах зрошення шляхом селекційно-орієнтованого аналізу оцінки відмінностей селекційного матеріалу за реакцією на зміну середовища, визначення селекційної цінності ліній–батьківських компонентів та прогнозування перспективних гібридних комбінацій при схрещуванні ліній різних генетичних плазм, установлення особливостей створених тесткросів та створення гібридів з комплексом цінних господарських ознак, придатних для виробництва, впровадження новостворених ліній у селекційні програми та гібридів у виробництво, що має стратегічне, економічно обґрунтоване значення в галузі селекції та насінництва кукурудзи звичайної. Розрахована для здобувачів вищої освіти, викладачів та співробітників науково-дослідних установ сільськогосподарського спрямування.

  Технологія та оцінка якості зернових продуктів

  Жигунов Д. О., Волошенко О. С., Брославцева І. В., Донець А. О., Ковальов М. О., Ковальова В. П., Кузьменко Ю. Я., Кустов І. О., Марченков Д. Ф., Соц С. М., Топораш І. Г., Хоренжий Н. В., Чумаченко Ю. Д.

  У монографії висвітлено інноваційні шляхи вирішення актуальних питань, що стають перед борошномельною та круп'яною промисловістю. Монографія складена на основі наукових та науково-практичних праць співробітників та аспірантів кафедри Технології переробки зерна, які були опубліковані у галузевих наукових журналах та у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій за останнє десятиріччя. Наведено результати наукової роботи за основними напрямами кафедри: моніторинг та систематизація показників якості української пшениці й борошна та наукове обґрунтування їх цільового призначення, удосконалення технологічних процесів виробництва борошна та крупів з розширенням асортименту, створення та розвиток концепції виробництва муки та мучних сумішей спеціального призначення із заданими показниками якості, розробка інноваційних та енергоефективних технологій виробництва зернових продуктів підвищеної біологічної цінності з традиційної та нетрадиційної зернової сировини, переробка нетрадиційної сировини в круп'яні продукти та борошно, оцінка та експертиза сировини та готової продукції борошномельних і круп'яних заводів. Монографія буде корисною для науковців, аспірантів, студентів та виробників, що займаються проблемами переробки зерна у харчові продукти підвищеної біологічної якості.

  Радіобіологія з основами сільськогосподарської радіоекології. Практикум

  Чорна В. І., Ананьєва Т. В.

  У посібнику вміщені основні поняття з техніки радіаційної безпеки при роботі з радіоактивними речовинами, правила роботи з приладами індивідуального дозиметричного контролю. Розглянуто фізичні основи дозиметрії, прогнозування забруднення рослинницької і тваринницької продукції, вирощеної в умовах територій, забруднених радіонуклідами. Навчальний посібник призначений для користування при вивченні дисциплін «Радіобіологія», «Сільськогосподарська радіоекологія», «Радіоекологія» для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 201 «Агрономія», 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

  Практикум з плодівництва

  Козлова О. П., Домарацький Є. О.

  Практикум призначений для студентів спеціальності «Садівництво та виноградарство». Матеріал викладено на основі сучасних досягнень у галузі плодівництва та методики проведення лабораторно-практичних занять. Тематика охоплює програмні питання основ біології та технології вирощування плодових культур, зокрема ботанічний склад, морфобіологічні особливості, процеси росту і розвитку, розмноження, формування крон і кущів. Для студентів вищих навчальних закладів з агрономічних спеціальностей, напрями підготовки 201 « Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво та виноградарство».

  Історія техніки землеробства (від найдавніших часів до сьогодення)

  Борисова О. В., Руднік Д. Г.

  Навчальний посібник присвячений важливим проблемам історії техніки землеробства від найдавніших часів до сьогодення. У посібнику вміщено програму навчальної дисципліни, вступ, основні розділи, у яких матеріал подано за географічно-хронологічним принципом від часів Неолітичної революції до наших днів, висновки, список використаної та рекомендованої літератури, а також додатки. Значну увагу приділено відмінностям у рівні розвитку цивілізацій, що визначається досягненнями техніки землеробства та принципами ведення господарства. До кожного розділу подано ключові терміни і поняття та контрольні питання, а в кінці пропонуються теми рефератів, а також тестові завдання для проведення самоконтролю та самоперевірки засвоєних знань. У посібнику вміщено багатий ілюстративний матеріал. Посібник розрахований на студентів аграрних закладів вищої освіти, аспірантів та усіх, хто цікавиться історією.

  Погляд на майбутній розвиток сільського господарства: дослідження китайських вчених

  Чжу Сінкай, Юй Канкан

  У книзі розкриваються особливості реформи сільськогосподарської системи в Китаї, яка привертає увагу багатьох країн світу. Реформування китайської сільськогосподарської системи до сьогодні пройшло складний, допоки незавершений шлях. Хто буде фермером у майбутньому? Хто буде займатися сільським господарством у майбутньому? Переконлива аргументація, статистичні дані, розрахункові формули, таблиці і графіки, минуле сільського господарства Китаю, сучасне і його майбутнє – ці та багато інших важливих питань розкриваються на сторінках книги.

  Шкідники та хвороби однорічних бобових культур

  Лавренко С. О., Мринський І. М.

  У навчальному посібнику висвітлено 37 видів основних шкідників та 27 хвороб однорічних бобових культур, приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку, фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників і хвороб. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом. Матеріали можуть бути використані агрономами по захисту рослин, науковими співробітниками; викладачами, аспірантами і студентами як навчальний посібник з дисциплін спеціальностей: «Агрономія», «Захист і карантин рослин».

  Наукові основи інституційного забезпечення розвитку зрошуваного землеробства

  Грановська Л. М., Вожегова Р. А., Димов О. М., Бояркіна Л. В.

  Монографія підготовлена в рамках виконання ПНД НААН на 2016–2020 рр. № 40 «Аграрна економіка», завдання 40.02.00.06.Ф «Інституціональне забезпечення розвитку зрошуваного землеробства». В монографії розкрито теоретичні засади інституційних перетворень у вітчизняному зрошуваному землеробстві з урахуванням зарубіжного досвіду. Узагальнено науково-методологічні засади інституційного механізму розвитку водогосподарського комплексу як складової ефективності функціонування і розвитку зрошуваного землеробства. Науково обґрунтовано доцільність застосування інституціонального підходу в дослідженні процесів природокористування у зрошуваному землеробстві та обґрунтовано напрями удосконалення інституційного забезпечення розвитку зрошуваного землеробства, що забезпечить консолідацію фінансових ресурсів держави, територіальних громад та бізнесу для реалізації інноваційно-інвестиційних проєктів у галузі. Розрахована на керівників і спеціалістів аграрного сектора економіки, водогосподарських організацій, наукових співробітників та аспірантів.

  Наукові основи та практичні аспекти вирощування картоплі за краплинного зрошення на півдні України

  Юзюк С. М., Балашова Г. С., Вожегова Р. А., Лавриненко Ю. О.

  На основі теоретичного обґрунтування і узагальнення наукових досліджень викладено експериментальні дані та запропоновано практичне вирішення наукової задачі оптимізації технологічного процесу вирощування картоплі за краплинного зрошення в умовах півдня України. Розрахована для студентів, аспірантів, викладачів та співробітників науково-дослідних установ сільськогосподарського спрямування.

  Агробіологічні основи відтворення родючості деградованих земель у південному Степу України

  Вожегова Р. А., Голобородько С. П., Димов О. М.

  Наведено результати польових дослідів та узагальнено наукові дослідження в Україні й ряді країн світу по відтворенню родючості малопродуктивних і деградованих земель та визначено основні напрями подальшого вирішення існуючої проблеми. Показано, що залуження орних земель, вилучених із обробітку, люцерною на площі 9,0–10,0 млн га дозволить залучити у землеробство південного регіону до 1,2–1,3 млн тонн симбіотичного азоту, що еквівалентно 3,5–3,8 млн тонн аміачної селітри вартістю 4,9–5,3 млрд грн. Розробка основних напрямів по консервації малопродуктивних і деградованих орних земель направлена на підвищення родючості ґрунтів за рахунок фіксації атмосферного азоту бобовими багаторічними травами, насамперед, люцерною та еспарцетом піщаним, що сприятиме також і підвищенню вмісту перетравного протеїну в кормах при годівлі тварин, особливо в зимовий період їх утримання. Успішне вирішення існуючої проблеми можливе за використання енергоощадних технологій вирощування бобових багаторічних трав та бобово-злакових травосумішок. Видання розраховане на керівників та спеціалістів сільськогосподарських підприємств різних форм власності, а також наукових працівників і здобувачів вищої освіти в аграрних університетах і науково-дослідних установах України.

  Науково-практичні аспекти застосування фізіологічно активних речовин у виноградарстві

  Каменева Н.

  Приведена основна частина наукових праць Каменевої Наталі, які присвячені питанням застосування фізіологічно активних речовин ендогенного та екзогенного походження для підвищення продуктивності та якості винограду в умовах півдня України. Викладено результати досліджень вивчення застосування позакореневого та кореневого підживлень винограду на різних сортах винограду.

  Ґрунтознавство

  Аверчев О. В., Сидякіна О. В.

  Практикум підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» для здобувачів вищої освіти агрономічних спеціальностей. Матеріали практикуму спрямовані на формування у майбутніх фахівців глибоких знань і практичних навичок з якісного використання земель. Видання практикуму фінансується за підтримки Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP). Зміст матеріалів практикуму є точкою зору авторів та не обов’язково відображає офіційну позицію Уряду Канади. Відповідальність за достовірність даних і зміст публікації несуть автори.

  Агробіологічні основи підвищення продуктивності сої на зрошуваних землях Півдня України

  Заєць С. О., Нетіс В. І.

  В монографії представлено узагальненні результати наукових досліджень щодо особливостей процесів росту, розвитку і формування продуктивності рослин сучасних сортів сої в умовах південного Степу України. Визначено реакцію їх на строки сівби, норми висіву, застосування мінеральних і бактеріальних добрив, систем захисту рослин від бур’янів, хвороб і шкідників. Оптимізовані основні елементи технології їх вирощування, що дають можливість повніше реалізувати енетичний потенціал продуктивності сорту. Визначено найбільш економічно ефективний технологічний комплекс вирощування сої на зрошуваних землях в умовах півдня України. Видання розраховане на наукових співробітників, аспірантів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та спеціалістів сільського господарства.

  Фенологічні спостереження за розвитком шкідників

  Мринський І. М.

  У навчальному посібнику висвітлено фенологічні календарі розвитку 393 видів основних шкідників сільськогосподарських культур та шкідників лісу і полезахисних лісонасаджень. Матеріали можуть бути використані агрономами по захисту рослин, науковими співробітниками, викладачами, аспірантами і студентами як навчальний посібник з дисциплін спеціальностей: «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Садівництво та виноградарство», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство».

  Інфекційні хвороби птиці

  Корнієнко Л. Є., Наливайко Л. І., Недосєков В. В., Дудников Л. А., Ушкалов В. О., Ярчук Б. М., Корнієнко Л. М.

  У навчальному посібнику викладене сучасне розуміння питань епізоотології, діагностики, диференційної діагностики інфекційних хвороб птиці, дається різнобічна оцінка заходів профілактики і боротьби із хворобами на основі останніх інструктивних матеріалів, виданих в Україні. Характеристика збудників подається згідно із сучасною таксономічною класифікацією, по-новому розкриті механізми розвитку захворювань в умовах інтенсивних технологій, запропоновані найбільш сучасні антибактеріальні препарати і дезінфектанти, а також новітні вацинні препарати, які на сьогодні є на ринку нашої держави й використовуються із профілактичною метою. Для викладачів і магістрантів (студентів) факультетів ветеринарної медицини вищих навчальних аграрних закладів. Може бути корисним для практичних фахівців ветеринарної медицини – працівників птахофабрик, інкубаторів, цехів із виробництва м’яса й яєць.

  Ячмінь ярий на півдні України

  Заєць С. О., Онуфран Л. І.

  На основі узагальнення результатів наукових досліджень викладено особливості процесів росту, розвитку і формування зернової продуктивності рослин сучасних сортів ячменю ярого в умовах південного Степу України. Визначено реакцію їх на строки сівби, норми висіву, застосування мінеральних добрив і захисту рослин від бур’янів, хвороб і шкідників. Оптимізовані основні елементи технології їх вирощування, які дають можливість повніше реалізувати генетичний потенціал продуктивності сорту. Визначено найбільш економічно ефективний технологічний комплекс вирощування ячменю ярого в умовах посушливого південного Степу України. Видання розраховане на наукових співробітників, аспірантів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та спеціалістів сільського господарства.

  Теоретико-методологічні засади інституційного забезпечення аграрного сектору України в контексті його інноваційного розвитку

  Кушнір С. О.

  У монографії висвітлюються сучасні проблеми забезпечення функціонування аграрного сектору та його інноваційного розвитку. Інституційне забезпечення функціонування аграрного сектору розглядається як система послідовних дій органів державної влади у взаємодії з суспільними інститутами (наука, бізнес, громадськість), комплексу організаційних, нормативно-правових, техніко-технологічних та інноваційно-інвестиційних заходів, що орієнтовані на: збереження стійкості до внутрішніх і зовнішніх загроз; забезпечення конкурентоспроможності у національному та світовому середовищі; доступність продовольства у необхідній кількості та якості; спроможність аграрного сектору до інноваційного розвитку з метою сталого та збалансованого зростання національної економіки. Основна увага приділена науковому обґрунтуванню напрямів та індикаторів інституційного забезпечення функціонування аграрного сектору України; концептуалізації підходів до проведення моніторингу забезпечення функціонування аграрного сектору на основі його інноваційного розвитку. Дається оцінка стану інноваційного розвитку аграрного сектору України та його впливу на економічну безпеку галузі та держави в цілому. Розроблено структуровану модель формування стратегії забезпечення функціонування аграрного сектору на засадах інноваційного розвитку та її організаційно-економічні детермінанти. Монографія розрахована на науковців, спеціалістів, які приймають рішення в сфері протидії розвитку тіньової економіки, викладачів, аспірантів, магістрів та студентів ЗВО.

  Соняшник: екологічні шляхи оптимізації його живлення

  Домарацький Є. О., Добровольський А. В., Базалій В. В., Пічура В. І., Домарацький О. О.

  У монографії висвітлено науково-практичні аспекти оптимізації живлення соняшнику за рахунок застосування еколого-безпечних комбінованих препаратів багатофункціональної дії при вирощуванні культури в зоні Степу України. Вперше для умов Південного Степу розроблено агробіологічне обґрунтування комплексного застосування в технології вирощування соняшника мінеральних добрив і сучасних мультифункціональних рістрегулюючих препаратів, котре в жорстких за гідротермічним коефіцієнтом кліматичних умовах забезпечує отримання стабільних урожаїв товарного насіння з високими якісними показникам. Монографія розрахована для наукових співробітників, аспірантів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації, а також фахівців аграрної галузі, які займаються вирощуванням соняшника, вирішенням проблем його насінництва, агротехнологій, економіки та екології сільськогосподарського виробництва. Монографія підготовлена в рамках виконання досліджень за фінансування МОН України наукової розробки «Агроекологічні аспекти ведення органічного землеробства в умовах Півдня України» (№ державної реєстрації 0119U100067) – 2019–2021 рр.

  Конкурентоспроможний розвиток аграрних підприємств

  Грановська В. Г.

  В монографії обґрунтувано теоретичні і методологічні засади, надано практичні рекомендації щодо забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств. Визначено механізми, моделі рівні, принципи та складові системи управління забезпеченням конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств, індикатори оцінки конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств; здійснено діагностику конкурентоспроможності агроформувань та проведено її комплексну оцінку; обґрунтувано концептуальні засади трансформаційних змін, розроблено модель конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств. Розраховано на науковців, викладачів університетів, працівників органів державного управління, викладачів, аспірантів і студентів.

  Еколого-агрохімічний стан сільськогосподарських земель Херсонської області, проблеми і шляхи їх вирішення

  Мельник М. А., Жужа В. В., Сидоренко О. І., Шукайло С. П., Шевченко В. М., Самохіна Л. В., Попович О. Б., Вожегова Р. А., Малярчук М. П., Коваленко А. М., Коковіхін С. В.

  Узагальнено результати державного еколого-агрохімічного моніторингу земель сільськогосподарського призначення Херсонської області за період 1965–2015 рр. Висвітлено проблемні аспекти землеробства регіону, обумовлені тривалим використанням ґрунтів в сільськогосподарському товарному виробництві та запропоновано шляхи їх вирішення. Монографія розрахована на наукових працівників, спеціалістів сільського господарства та інших.

  Інноваційні технології вирощування сільськогосподарських культур на рисових зрошувальних системах півдня України

  Вожегов С. Г., Уманський О. М., Вожегова Р. А., Коковіхін С. В.

  У монографії висвітлені теоретичні, науково-методичні, технологічні, організаційно-економічні, біоенергетичні та екологічні основи вирощування сільськогосподарських культур в рисових сівозмінах в умовах Південного Степу України. Запропонований авторами агротехнологічний комплекс виробництва рису та інших культур забезпечує раціональне використання ґрунтово-кліматичного потенціалу агросфери, оптимізацію витрат природних та антропогенних ресурсів, отримання високих економічних показників та зниження екологічного тиску на довкілля. Для фахівців, які займаються вирощуванням рису та інших культур рисових сівозмін, вирішенням проблем зрошуваних меліорацій, селекції, насінництва, економіки, екології, викладачів вузів, аспірантів та студентів.

  Агробіологічне обґрунтування застосування біопрепаратів в технології вирощування соняшника

  Домарацький Є. О., Козлова О. П., Базалій В. В.

  У монографії висвітлено науково-практичні аспекти удосконалення технології вирощування соняшнику в зоні Степу України за умов застосування еколого-безпечних препаратів. На основі теоретичного обґрунтування і узагальнення результатів польових досліджень викладені результати формування врожайності і якості насіння соняшника залежно від біофунгіцидів і стимуляторів росту біологічного походження, які забезпечують одержання екологічно чистої продукції. Монографія розрахована для наукових співробітників, аспірантів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації, а також фахівців аграрної галузі, які займаються вирощуванням соняшника, вирішенням проблем його насінництва, агротехнологій, економіки та екології сільськогосподарського виробництва. Монографія підготовлена в рамках виконання досліджень за фінансування МОН України наукової розробки «Агроекологічні аспекти ведення органічного землеробства в умовах Півдня України» (№ державної реєстрації 0119U100067) – 2019–2021 рр.

  Розвиток інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях України

  за ред. чл.-кор. НААН Вожегової Р. А.

  Науково-технологічне забезпечення розвитку розвитку інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях України підготовлено на основі узагальнення багаторічних досліджень вчених Національної академії аграрних наук з метою впровадження у виробництво стратегічних напрямів розвитку інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях залежно від спеціалізації сільськогосподарських підприємств, спрямованих на одержання не лише високої прибутковості й рентабельності виробництва, але й на захист ґрунтів від деградації та опустелювання, раціональне використання зрошувальної води, біологізацію технологій вирощування сільськогосподарських культур та відновлення й збереження екологічної стійкості агроекосистем у зоні зрошення. Видання призначено для фахівців сільськогосподарських підприємств, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

  Сушіння та зберігання зерна

  Шаповаленко О. І., Євтушенко О. О., Янюк Т. І., Рибчинський Р. С.

  В підручнику викладені основні положення, що стосуються будови, хімічного складу та властивостей зерна. Наведено матеріал щодо основних процесів, які протікають в зерновій масі в післязбиральний період та при тривалому зберіганні, а також описано вплив різних складових зернової маси (домішки, мікроорганізми, шкідники хлібних запасів) на її стійкість. Особливу увагу приділено питанням сушіння зерна, методам та способам його проведення. Підручник призначений для здобувачів освіти вищих навчальних закладів, технікумів та коледжів зі спеціальності 181 «Харчові технології».

  Регулювання присутності бур’янів в сучасних агрофітоценозах

  Рудік О. Л., Лавренко С. О., Лавренко Н. М., Рудік Н. М.

  В навчальному посібнику викладені сучасні наукові уявлення про структуру й взаємовідносини рослин в агрофітоценозах та проаналізовані заходи регулювання рівня присутності бур’янистої рослинності. Для здобувачів вищої освіти, викладачів, науковців агрономічних спеціальностей середніх і вищих навчальних закладів та спеціалістів відповідного профілю.

  Кролівництво

  Білай Д. В.

  У підручнику висвітлені питання анатомії та фізіології, походження і одомашнювання кролів, технології їх розведення, годівлі та утримання. Описано породи кролів різного напряму продуктивності. Значна увага приділяється технології виробництва і переробки продукції кролівництва на промисловій основі. Наведено відомості про найбільш поширені хвороби цих тварин, методи їх профілактики, надання першої допомоги. Підручник розроблено у відповідності до робочої навчальної програми «Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва» із спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» для студентів аграрних вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації та програми для студентів аграрних вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації із спеціальності «Зооінженерія» та «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Підручник рекомендовано для викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей аграрного профілю, керівників і персоналу аграрних виробничих систем, а також розраховано на кролівників-любителів та масового читача.

  Використання техніки в агропромисловому комплексі

  Надикто В. Т., Кюрчев В. М., Кувачов В. П.

  У підручнику висвітлені наукові основи забезпечення функціонування сільськогосподарських агрегатів з максимальною ефективністю. Особливу увагу приділено фундаментальним основам ефективного використання техніки в АПК. Зокрема: зроблено аналіз конструктивно-технологічних властивостей та тягово-енергетичних показників сільськогосподарських агрегатів; розглянуто питання ефективності використання машин/знарядь зі зчіпками; представлені основи теорії агрегатування плугів; особливий акцент приділено технологічним властивостям мобільних енергетичних засобів і методам визначення показників їх технологічного рівня. Підручник розраховано на здобувачів ступенів вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр», аспірантів, докторантів, інженерно-технічних працівників та науковців у закладах вищої освіти ІІІ–ІV рівня акредитації.

  Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток

  Урушадзе О. Т., Урушадзе Т. Ф., Нагорнюк О. М., Мудрак О. В., Дребот О. І.

  У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісівництво», розглянуто особливості планування лісових ландшафтів (як природних, так і відновлених людиною), лісового насінництва і посадкового матеріалу, вимог до норм внесення поживних речовин для лісових розсадників, боротьби з хворобами і шкідниками деревних порід, механізації технологічних процесів у агролісівництві. Визначено збалансоване еколого-соціо-економічне й рекреаційно-оздоровче значення лісових масивів та важливі їх функції захисту ґрунтів від ерозій, регулювання водостоку, продукування кисню, дисбактерізації тощо. Вказано шляхи збереження та відтворення лісового фонду Грузії, який кілька століть через варварське відношення чужинців масово знищувався, тому нині велике значення має відновлення порід дерев лісових екосистем, що притаманні екологічним ареалам Грузії. Проаналізовано еколого-економічний стан розвитку галузі агролісівництва в Україні. Посібник рекомендовано для підготовки студентів і здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» та галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей 205 «Лісове господарство», 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарство», 206 «Садово-паркове господарство».

  Агробіологічне обґрунтування вирощування зернових культур в зоні Степу за умов кліматичних змін

  Домарацький Є. О., Базалій В. В., Бойко М. О., Пічура В. І.

  У монографії висвітлено науково-практичні аспекти технології вирощування зернових культур в зоні Степу за умов змін клімату на прикладі пшениці озимої і сорго зернового. Відображено комплексне дослідження наукових та практичних засад формування продуктивності, особливостей росту і розвитку, адаптивних властивостей та конкурентоздатності рослин сучасних сортів пшениці озимої і гібридів зернового сорго, агробіологічне обґрунтування та розробка на цій основі оптимальних параметрів площі живлення рослин за різних строків сівби культур з подальшою інтенсифікацією виробництва товарного зерна і підвищенням ефективності функціонування зернового підкомплексу регіону. Запропонований агротехнологічний комплекс забезпечує раціональне використання ґрунтово-кліматичного потенціалу регіону, оптимізацію витрат усіх видів агроресурсів, отримання високих економічних показників і збереження навколишнього середовища. Монографія розрахована для наукових співробітників, аспірантів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації, а також фахівців аграрної галузі, які займаються вирощуванням зернових культур, вирішенням проблем селекції, насінництва, агротехнологій, економіки та екології. Монографія підготовлена в рамках виконання досліджень за фінансування МОН України наукової розробки «Стратегія геосистемно-басейнової організації природокористування на водозбірній території транскордонної річки Дніпро» (№ державної реєстрації 0117U006765) – 2017–2020 рр.

  Транскордонні хвороби тварин з основами стемпінг-ауту

  Недосєков В. В., Мельник В. В., Макаров В. В.

  Навчальний посібник присвячений найбільш актуальним на даний час темам – Списку МЕБ, транскордонним хворобам, епізоотологічним, економічним і технічним даним щодо найважливіших інфекцій та основному способу боротьби з ними – стемпінг-ауту. Особливу увагу приділено численним ілюстраціям клініки та патології. Знання у цій галузі особливо необхідні студентам у зв'язку з незворотними процесами всебічної гармонізації вітчизняної освітньої і професійної діяльності згідно міжнародних вимог, стандартів, традицій (Болонська Конвенція, СОТ, МЕБ та ін.). Він буде цікавим також аспірантам та здобувачам ветеринарного профілю, слухачам ФПК, фахівцям, які цікавляться питаннями інфекційної патології та епізоотології.

  Що таке африканська чума свиней (етіологія захворювання, симптоми, виявлення, сучасні методи боротьби). Сучасні методи боротьби з АЧС, вплив ферментованих кормів

  Соляник М. Б., Коваленко В. Ф.

  Автори, на свій погляд, зібрали основні матеріали для ознайомлення фермерів, починаючих свинарів, інших фахівців з тваринництва для ознайомлення, що таке африканська чума свиней (АЧС) її наслідки. Яку безпеку вона несе і якими методами, в сучасних умовах можна боротись з АЧС. «Готуючи ферментовану гомогенну кормову суспензію в кормоагрегатах «Мрія», ми маємо захист поголів’я від вірусних захворювань з боку кормів, що доведено науковими дослідженнями Інституту Свинарства ім. квасницького НААН України, м. Полтава, та Інституту «Landsudvalget for Svine», данія, а також на досвід роботи 8700 фермерських господарств України, ближнього і дальнього зарубіжжя, де ферментовані корми з 2002 року готували в кормоагрегатах «Мрія», упродовж 16 років, за цей період не зафіксовано жодного випадку захворювання свиней вірусними хворобами, в т. ч. АЧС. І це факт, який не можна ігнорувати». – З наукових досліджень біологічної лабораторії Інституту Свинарства ім. квасницького НААН, м. Полтава – зав. біологічної лабораторії, д.б.н., професор, академік НААН коваленко В.Ф., 2005 р.

  Шкідники запасів продукції рослинництва і тваринництва

  Мринський І. М., Урсал В. В., Марковська О. Є., Корбич Н. М.

  У навчальному посібнику висвітлено 100 видів організмів – основних шкідників запасів продукції рослинництва і тваринництва, які є представниками класів: Комахи, Павукоподібні, Птахи, Ссавці. Приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку та заходи захисту від них. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом. Матеріали можуть бути використані спеціалістами сільськогосподарських підприємств, агрономами по захисту рослин, науковими співробітниками, викладачами, аспірантами і студентами як навчальний посібник з дисциплін спеціальностей: «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

  Шкідники бджіл

  Мринський І. М., Корбич Н. М.

  У навчальному посібнику висвітлено 78 видів організмів – основних шкідників бджіл, представників класів: Земноводні (Amphibia), Комахи (Insecta), Павукоподібні (Arachnida), Плазуни (Reptilia), Птахи (Aves), Ссавці (Mammalia), приведено детальний опис морфології і біології розвитку та заходи захисту від них. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом. Навчальний посібник розрахований на пасічників, спеціалістів сільськогосподарських підприємств, агрономів по захисту рослин, наукових співробітників, викладачів, аспірантів, докторантів і студентів, як навчальний посібник з дисциплін спеціальностей: «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Видання навчального посібника фінансується за підтримки Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP). Зміст матеріалів навчального посібника є точкою зору авторів та не обов’язково відображає офіційну позицію Уряду Канади. Відповідальність за достовірність даних і зміст публікації несуть автори.

  Хвороби та шкідники культури гречки

  Аверчев О. В.

  Розглянуто народногосподарське значення, біологічні та ботанічні особливості гречки. Висвітлені найбільш поширені хвороби та шкідники культури гречки, особливості їх прояву та основні заходи боротьби з ними. Особлива увага звернута на адаптивну технологію вирощування гречки в умовах Причорноморського степу України. Представлені основні законодавчі акти, які регламентують роботу з хімічними засобами. Даний посібник покликаний ознайомити сільськогосподарських товаровиробників з хворобами та шкідниками культури гречки та допомогти ефективно вести з ними боротьбу. Для фахівців сільського господарства, дорадчих служб, викладачів і студентів вищих закладів аграрної освіти.

  Технологія та проектування елеваторів

  Шаповаленко О. І., Євтушенко О. О., Янюк Т. І., Почеп В. А.

  У навчальному посібнику розглянуто принципи побудови технологічних схем, викладено основні засади проектування підприємств елеваторної промисловості, а також різні вимоги, які необхідно враховувати для якісного виконання дипломних і курсових проектів. Наведено методику розрахунку технологічного та транспортного обладнання, а також приклади розрахунку елеваторів і виконання креслень. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів,
  технікумів та коледжів зі спеціальності «Технологія зберігання і переробки зерна».

  Рослинництво

  Базалій В. В., Зінченко О. І., Лавриненко Ю. О., Салатенко В. Н., Коковіхін С. В., Домарацький Є. О.

  Викладено сучасні еколого-біологічні, агротехнічні, агрохімічні, організаційно-господарські та економічні основи рослинництва. Висвітлено біологію і технологію виробництва польових культур – зернових (у т. ч. зернобобових), технічних (цукрових буряків, олійних рослин, ефіроолійних, прядивних), бульбоплодів та баштанних. Наведено короткі відомості про біологію і технології вирощування деяких важливих лікарських рослин. Для студентів агрономічних спеціальностей вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації.

  Рисові зрошувальні системи

  В.А. Сташук, А.М. Рокочинський, П.І. Мендусь, В.О. Турченюк, С.П. Мендусь, С.М. Козішкурт, С.М. Кропивко, С.В. Клімов, Є.Г. Герасімов, Н.А. Фроленкова, М.Г. Степаненко, В.О. Ушкаренко, Л.М. Грановська, В.В. Морозов, В.В. Дудченко, С.Г. Вожегов, В.Г. Корнбергер, О.М. Уманський, К.В. Дудченко, Р.А. Вожегова, А.М. Шевченко, В.І. Потоп, О.П. Іваненко

  У посібнику розглянуто сучасні аспекти функціонування рисових зрошувальних систем, дано загальну характеристику кліматичних, ґрунтових, рельєфних, гідрогеологічні та інших умов їхнього розташування, обґрунтовано заходи з ефективного використання заплав і дельт річок під їхнє будівництво. Наведено особливості технології вирощування рису в Україні, режими його зрошення і відповідні технології водокористування за способами поливу, водогосподарські розрахунки елементів таких систем, конструкції поливних карт, заходи з їхнього покращення, розрахунки зрошувальної та дренажно-скидної мереж, розглянуто критерії і методи оцінювання еколого-економічної ефективності функціонування исових систем. Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів із підготовки фахівців за спеціальностями «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», «Будівництво та цивільна інженерія».

  Пшениця озима на півдні України

  Нетіс І. Т.

  В монографії викладено результати багаторічних досліджень автора з питань вирощування пшениці м’якої і твердої озимої на неполивних і зрошуваних землях півдня України та висвітлені нові досягнення вітчизняної і світової науки з цих питань. Значна увага приділяється біології культури, формуванню високопродуктивних посівів, високої зимостійкості і посухостійкості рослин, оптимальної структури посіву, впливу посух і високих температур на рослини та підвищення їх адаптивного потенціалу. Пропонується технологія вирощування пшениці озимої, адаптована до погодних умов зони і змін клімату, яка забезпечує одержання високих урожаїв зерна в посушливих умовах півдня України. Показано вплив кожного агротехнічного заходу і погодних умов
  на врожай і якість зерна.
  Видання розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та
  спеціалістів сільського господарства.

  Охорона праці в галузі: організаційні засади охорони праці у вищих аграрних закладах

  Войналович О. В., Рідей Н. М., Зазимко О. В.

  У посібнику представлено організаційні засади працеохоронної роботи у вищих аграрних навчальних закладах, документи з питань охорони праці, розроблені на основі нормативно-правових актів з охорони праці, які регламентують безпеку учасників навчально-виховного і виробничих процесів у вищих аграрних навчальних закладах та їх навчально-дослідних господарствах. Посібник може бути корисним для студентів під час вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі», для керівників, спеціалістів з охорони праці та посадових осіб вищих аграрних навчальних закладів, які відповідають за стан охорони праці у виробничих і структурних підрозділах та дотримання нормативів безпеки і гігієни праці в навчально-виховному процесі.

  Основи промислового і сільськогосподарського виробництва

  Войтович О. П., Лико Д. В.

  У підручнику розглянуто загальні питання основ промислового та сільськогосподарського виробництва, описано способи видобування та переробки сировини, палива та енергії необхідних для різних галузей народного господарства. Розглянуто основні технологічні процеси металургійної, хімічної, лісопромислової, будівельної, легкої та харчової промисловостей. Викладено основи виробництва та переробки рослинницької та тваринницької продукції.

  Основи наукових досліджень

  Надикто В. Т.

  У підручнику викладено основи організації та проведення наукових досліджень з використанням методологічних підходів, які суттєво доповнюють і розширюють відомі на теперішній час. Визначено стратегію організації наукової діяльності, розкрито роль різновидів моделювання, а також рівня методичної досконалості у становленні дослідника. Викладено нові методи оброблення і аналізу експериментальних даних, висвітлено сучасні підходи щодо апробації результатів наукових досліджень. Підручник призначений для магістрів, аспірантів і наукових співробітників, які здійснюють свою діяльність як у сільськогосподарській, так і інших галузях народного господарства.

  Організація племінної справи

  Топіха В. С., Нежлукченко Т. І., Луговий С. І., Лихач В. Я.

  У посібнику викладена система ведення селекційно-племінної роботи в Україні, організаційно-правові основи згідно вимогам Закону України «Про племінну справу», відображена організація племінної справи в якісному удосконаленні сільськогосподарських тварин. Наведено основи великомасштабної селекції у тваринництві, суб’єкти з племінної справи, а також організація та особливості бонітування тварин різних видів, принципи складання селекційно-племінного плану, значення організації виставок, аукціонів, реклами сільськогосподарських тварин, основні вимоги і положення щодо апробування селекційних досягнень, ознайомлення з системою ідентифікації та реєстрації тварин в Україні. Розраховано на студентів вищих аграрних навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, спеціальностей 7.09010201, 8.09010201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», спеціалізація «Племінна справа», аспірантів, науковців, спеціалістів з технологій виробництва продукції тваринництва.

  Наукові засади розвитку аграрного сектора економіки південного регіону України

  Ромащенко М. І., Вожегова Р. А., Шатковський А. П.

  Видання підготовлено науковцями Інституту водних проблем і меліорації, Інституту зрошуваного землеробства, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», ННЦ «Інститут аграрної економіки», ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова», Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія Нова» - ННСГЦ з вівчарства, Інституту садівництва, Інституту рису, Інституту овочівництва і баштанництва та Південної ДСГДС ІВПіМ на виконання Постанови Президії НААН від 20 липня 2016 року (протокол № 12). На основі аналізу, узагальнення та систематизації результатів багаторічних досліджень науково-дослідних, навчальних і проектно-пошукових установ України та виробничої діяльності підрозділів, установ і організацій центральних органів виконавчої влади, наведено наукові засади розвитку систем землеробства, галузей рослинництва та тваринництва, а також економічні засади розвитку аграрного сектору економіки південного регіону України. Наведено «Стратегію відновлення та розвитку зрошення у південному регіоні». Книга розрахована на фахівців у галузях ґрунтознавства, охорони природи, водного господарства, зрошуваного землеробства, наукових працівників, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей, землекористувачів усіх форм власності.

  Наукова термінологія в агрономії

  Лавренко С. О., Дашевська Л. М.

  Навчальний посібник призначено фахівцям сільського господарства, здобувачам вищої освіти, науковцям, для визначення, перекладу та написання наукових текстів англійською (американською) транскрипцією, поглибленого вивчення мови. У розділах наведено терміни й поняття українською, англійською мовами і транскрипцію цих слів, приклади написання наукових статей в міжнародних наукометричних виданнях, зокрема WOS (Web of Science) та Scоpus, а також зразок наукового тексту з підручника. Посібник дасть змогу не допускати помилок при складанні наукових тестів та в спілкуванні. Навчальний посібник оснований на міжнародно-визнаній термінології в галузі агрономії. У його написанні використано матеріали «Glossary of Soil Science Terms 2008 (replaces the 2001 edition)», а також «on-line version (https://www.soils.org/sssagloss/)» та Cornell Soil Health Assessment Training Manual» (http://soilhealth.cals.cornell.edu/training-manual/).

  Морфологія, біологія шкідників овочевих культур та заходи боротьби з ними

  Мринський І. М., Урсал В. В., Коковіхін С. В., Попова Л. М., Лавренко С. О., Аверчев О. В.

  В навчальному посібнику висвітлено основних шкідників овочевих культур, приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку, фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом. Матеріали можуть бути використані спеціалістами сільськогосподарських підприємств, агрономами по захисту рослин, науковими співробітниками, викладачами, аспірантами і студентами як навчальний посібник з дисциплін спеціальностей: «Агрономія», «Захист і карантин рослин».

  Морфологія, біологія шкідників зернових культур та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування

  Мринський І. М., Урсал В. В., Коковіхін С. В., Лавренко С. О.

  У навчальному посібнику висвітлено основних шкідників зернових культур, поширених в Україні, приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку, фенологічний календар та заходи боротьби з ними. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом. Робота виконана в межах державної науково-дослідної тематики «Стратегічні напрямки розвитку адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур за умов обмеженості природних і матеріальних ресурсів» (номер державної реєстрації 0117U006764). Матеріали можуть бути використані агрономами по захисту рослин, науковими співробітниками, викладачами, аспірантами і студентами як навчальний посібник з дисциплін спеціальностей: «Агрономія», «Захист і карантин рослин».

  Морфологія, біологія шкідників бобових культур та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування

  Мринський І. М., Урсал В. В., Коковіхін С. В., Лавренко С. О.

  У навчальному посібнику висвітлено основних шкідників бобових культур півдня України, приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку, фенологічний календар та заходи боротьби з ними. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом. Робота виконана в межах державної науково-дослідної тематики «Стратегічні напрямки розвитку адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур за умов обмеженості природних і матеріальних ресурсів» (номер державної реєстрації
  0117U006764). Матеріали можуть бути використані органами по захисту рослин, науковими співробітниками, викладачами, аспірантами і студентами як навчальний посібник з дисциплін спеціальностей: «Агрономія», «Захист і карантин рослин».

  Морфологія, біологія багатоїдних шкідників та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування

  Мринський І. М., Урсал В. В., Коковіхін С. В., Лавренко Н. М.

  У навчальному посібнику висвітлено основних багатоїдних шкідників, приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку, фенологічний календар та заходи захисту від шкідника. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом. Робота виконана в межах державної науково-дослідної тематики «Стратегічні напрямки розвитку адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур за умов обмеженості природних і матеріальних ресурсів» (номер державної реєстрації 0117U006764). Матеріали можуть бути використані агрономами по захисту рослин, науковими співробітниками, викладачами, аспірантами і студентами як навчальний посібник з дисциплін спеціальностей: «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Садівництво та виноградарство», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство».

  Морфологія сільськогосподарських тварин (у схемах)

  Іванов В. О., Костюк В. К., Самойлюк В. В.

  В посібнику наведені схеми будови клітин, тканин, окремих органів, їх систем та апаратів для вивчення цитології, ембріології, гістології й анатомії сільськогосподарських тварин. Для студентів стаціонарного і заочного відділення факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва.

  Методика польового досліду (Зрошуване землеробство)

  Ушкаренко В. О., Вожегова Р. А., Голобородько С. П., Коковіхін С. В.

  Наведено особливості проведення польових дослідів та статистичний аналіз результатів лабораторних досліджень і врожайних даних сільськогосподарських культур, отриманих в однофакторних, двофакторних, трифакторних, чотирифакторних і п'ятифакторних польових дослідах, проведених в умовах зрошуваного землеробства південного регіону України. У виданні враховано результати науково-дослідних робіт з методики польового досліду, висвітлені останніми роками у вітчизняній і закордонній літературі. Для фахівців аграрної галузі, які займаються науково-дослідною роботою, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів України.

  Лікарські рослини у тваринництві

  Антоненко П. П., Суслова Н. І., Постоєнко В. О., Арделян В. М., Ушкалов В. О., Пеленьо Р. А.

  Навчальник посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів та широкого кола читачів, у першу чергу ветеринарних фахівців. Довідник має за мету привернути увагу студентів, викладачів ВНЗ факультетів ветеринарної медицини та фахівців до питань використання лікарських рослин, виготовлення з них препаратів, застосування фітотерапії у практичній діяльності.

  Краплинне зрошення

  Рокочинський А. М., Корюненко В. М., Калєніков А. Т., Мендусь П. І., Шатковський А. П., Муранов В. Г., Рябков С. В., Мендусь С. П., Стасюк С. Р.

  У посібнику розглянуто принципи проектування систем краплинного зрошення з урахуванням кліматично-грунтових умов України та біологічних особливостей сільськогосподарських культур, питання їх будівництва та експлуатації. Навчальний посібник призначений для студентів вузів напряму підготовки «Гідротехніка (водні ресурси)» професійного спрямування «Гідромеліорація», а також може бути корисним для наукових працівників, співробітників проектних та водогосподарських організацій, фермерів та працівників сільськогосподарських підприємств різної форми власності

  Кормоготувальні агрегати серії АКГСМ «Мрія» нового покоління. Технологія відгодівлі тварин ферментованим висококалорійним, противірусним кормом

  Соляник М. Б., Коваленко В. Ф., Нежлукченко Т. І.

  Автори, в співдружності з Академією інженерних наук України (АІНУ), спільно з підрозділом Національної академії аграрних наук України (НААН), з дослідними господарствами НААН в 2002 році розробили агрегати серії АКГСМ «Мрія» нового покоління і на їх основі удосконалили і впровадили в життя технологію відгодівлі тварин зволоженою ферментованою гомогенною кормовою суспензією (ф.г.к.с) із суміші зернових культур, яку обслуговують більше 15 років 8700 кормоагрегатів, 19 модифікацій, продуктивності від 45 кг/годину до 5000 кг/годину, в індивідуальних, малих, середніх фермерських господарствах, яка забезпечила широку дорогу малому і середньому бізнесу в Україні. Кормоагрегати готують збагачений протеїном і амінокислотами, особливої молекулярної структури корм, що має антивірусні, протибактеріальні
  властивості, легко засвоюваний травною системою тварин. Технологія є економічною, енергозберігаючою, мало витратною. Розроблено обладнання, яке, по своїй конструкції та технічним рішенням, перевищує світові аналоги у виробництві зволожених ферментованих кормів. Обгрунтована конструкція кормоагрегатів, приведені економічні результати технології, визначені і рекомедовані раціони кормів. Дано висновки роботи кормоагрегатів і технології відгодівлі тварин ферментованими кормами.

  Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь)

  Єгоров Б. В., Кочетова А. О., Величко Т. О., Хоренжий Н. В., Сусло В. В., Ісламов В. А., Турпурова Т. М.

  У підручнику наведено основні положення організації технохімічного та технологічного контролю комбікормових виробництв, характеристика та вимоги до приймання, розміщення, зберігання і контролю сировини та готової продукції, рецепти комбікормів та методи їх розрахунку, основні принципи організації контролю технологічного процесу та управління якістю, ветеринарно-санітарного контролю, що забезпечує не тільки високу продуктивність тварин і птиці, а також можливість виробництва «здорової» тваринницької продукції для людства, методи боротьби із мікотоксинами. Сформульовані основні положення організації кількісно-якісного обліку сировини і готової продукції Для студентів вищих навчальних напряму «Харчова технологія та інженерія» за програмами бакалаврів і спеціальності «Технологія зберігання та переробки зерна» за програмами спеціалістів і магістрів, а також для фахівців цехів та заводів з виробництва комбікормової продукції.

  Зрошення сільськогосподарських культур способом дощування

  Доценко В. І., Морозов В. В., Онопрієнко Д. М.

  Наведено теоретичні основи створення якісного штучного дощу для зрошення сільськогосподарських культур. Велика увага приділена опису конструкції, технічному догляду, схемам поливу основних дощувальних машин, в тому числі і закордонного виробництва, що широко використовують в Україні. Для студентів вищих навчальних закладів освіти напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» та фахівців, які цікавляться питаннями зрошення сільськогосподарських культур дощувальними машинами.

  Екологічний контроль в агропромисловому комплексі

  Лико С. М.

  Навчально-методичний посібник “Екологічний контроль в агропромисловому комплексі” підготовлений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації спеціальності “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування” денної та заочної форми навчання. Він включає опис навчальної дисципліни “Екологічний контроль в агропромисловому комплексі”, робочу навчальну програму, до складу якої включена мета та завдання, вміння, знання, навички та компетенції, а також розгорнуту програму даної навчальної дисципліни.

  Генетика популяцій

  Трофименко О. Л., Гиль М. І., Сметана О. Ю.

  У першій частині підручнику подано загальну характеристику положень з генетики популяцій тварин, зокрема наведено історичну довідку розвитку цієї наукової гілки, представлені теоретичні засади популяційної генетики, розглянуті особливості і різновиди спадкової гетерогенності популяцій тварин, наведено основи оцінки генетичної мінливості і методики феноаналізу, охарактеризовані вплив еволюційних факторів і підроздільності популяцій на їх генетичну структуру, наведений опис генетичного вантажу популяцій, розглянуті питання видо- і породоутворення, а також основ генетики кількісних ознак. Друга частина підручнику присвячена питанням спеціальної генетики популяцій найбільш поширених сільськогосподарських тварин України, а також збереження їх генофонду.

  Генетика з біометрією

  Повод М. Г., Нежлукченко Т. І., Папакіна Н. С., Барановський Д. І., Гиль М. І., Халак В. І., Черемисова О. В., Нежлукченко Н. В.

  У підручнику висвітлені наукові основи забезпечення функціонування сільськогосподарських агрегатів з максимальною ефективністю. Особливу увагу приділено фундаментальним основам ефективного використання техніки в АПК. Зокрема: зроблено аналіз конструктивно-технологічних властивостей та тягово-енергетичних показників сільськогосподарських агрегатів; розглянуто питання ефективності використання машин/знарядь зі зчіпками; представлені основи теорії агрегатування плугів; особливий акцент приділено технологічним властивостям мобільних енергетичних засобів і методам визначення показників їх технологічного рівня. Підручник розраховано на здобувачів ступенів вищої освіти “Бакалавр” та “Магістр”, аспірантів, докторантів, інженерно-технічних працівників та науковців у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації.

  Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин

  Горбатенко І. Ю., Гиль М. І., Захаренко М. О. та ін.

  У роботі висвітлені питання що висвітлюють фундаментальні принципи забезпечення високої продуктивності сільськогосподарських тварин, птиці, риби, бджіл в обсязі, необхідному для розв’язання виробничих завдань, пов’язаних з технологією виробництва різних видів продукції тваринництва; фактори та механізми управління метаболічними процесами в організмі продуктивних тварин; механізми травлення у різних сільськогосподарських тварин та їх роль у забезпеченні високої продуктивності; основні способи стимуляції утворення компонентів молока, м’язової тканини, вовни, яєць, меду; шляхи підвищення ефективності виробництва основних видів продукції тваринництва залежно від умов розведення, годівлі та утримання.

  Англо-український словник-посібник для агрономічних спеціальностей

  Лебідь О. М., Камінська М. О., Мринський І. М.

  Англо-український словник-посібник призначений для студентів агрономічних спеціальностей; сприяння підвищення рівня володіння англійською мовою і, водночас, ознайомлення їх з різними аспектами майбутньої спеціальності.