Кількість назв: 940

  Будівництво та дизайн

  Методичні вказівки до літньої пленерної практики

  Портнов Д. В.

  Запропоновано перелік практичних завдань з базових дисциплін для роботи на пленері та рекомендації щодо їх виконання. Призначено для студентів дизайнерських спеціальностей, що проходять курс навчання з дисциплін "Рисунок" та "Живопис" у вищих навчальних закладах.

  Актуальні питання цивільного захисту

  Дубінін В. А., Ізотов В. І., Ляшенко В. В., Маркіна Л. М., Савіна О. Ю., Штейн П. В.

  Розглянуто загальні положення та принципи здійснення цивільного захисту, порядок класифікації надзвичайних ситуацій. Висвітлено питання єдиної державної системи цивільного захисту та її складових, сили та повноваження, забезпечення цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, а також запобігання надзвичайним ситуаціям. Наведено посилання на нормативні документи з цих питань. Призначено для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

  Філософія архітектурної творчості

  Буравченко С. Г., Карпов В. В., Бармашина Л. Н., Пивоваров О. Г., Бжезовська Н. В.

  У посібнику представлено основні лекції курсу «Філософія архітектурної творчості», який читається у Національному авіаційному університеті для першого освітнього рівня вищої освіти за освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища». Основна ідея цього курсу полягає у викладенні матеріалу в практичній формі — для усвідомлення потреби філософських, концептуальних підходів у повсякденній праці архітектора. Філософські знання і підходи стають необхідними в самовизначенні архітектора та знаходженні принципів діяльності будь якого архітектурного осередку — майстерні, бюро, ательє, студії, або архітектора як творчої персоналії. У другій частині посібника публікуються короткі тези, що виконані студентами як результат курсової дослідницької роботи. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальностями «191 Архітектура та містобудування», «022 Дизайн», «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

  Основы проектирования судового интерьера

  Пышнев С. Н., Забурдаев Л. В., Золотухин Ю. В.

  Систематизирована информация об основах проектирования судового пространства и дизайне интерьера. Приведены основные положения о методике формирования композиционного решения интерьера, выборе оборудования помещений и оценке принятого решения. Использована как общедоступная информация, так и разработки авторского коллектива. Предназначено для подготовки студентов по дисциплинам «Проектирование судового пространства», «Особенности малотоннажного кораблестроения», «Архитектура и дизайн судов».

  Механізм забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств на основі підвищення їх інноваційної конкурентоспроможності: теорія, методологія, практика

  Фісуненко П. А.

  У монографії порушено проблему необхідності уточнення категоріального апарату та дослідження механізму забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств на основі підвищення їх інноваційної конкурентоспроможності. Досліджено теорію та розкрито методологію забезпечення економічної безпеки, науково-практичні засади формування механізму забезпечення економічної безпеки, питання комплементарності економічної безпеки та інноваційної конкурентоспроможності будівельних підприємств. Також розглянуті проблеми розроблення та валідації нових методів оцінки економічної безпеки та інноваційної конкурентоспроможності будівельних підприємств. Монографія розрахована на вчених, аспірантів, магістрантів та студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, небайдужих до проблематики економічної безпеки; може стати в нагоді власникам бізнесу, керівникам та фахівцям, залученим до управління економічною безпекою підприємства, а також спеціалістам органів державного управління.

  Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі

  за заг. ред. д-ра іст. наук Карпова В. В.

  У монографії представлені результати наукових розвідок вчених факультету архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету України. Сфери архітектури, будівництва, дизайну та мистецтвознавства взаємопов’язані зі становленням та розвитком авіаційної галузі. Дослідження взаємовпливу, синтезу технічних рішень й герменевтики духу, що утворює нову парадигму людської діяльності, є важливим науковим напрямом гуманітаристики. Монографія буде корисна для науковців, а також здобувачів вищої освіти за спеціальностями «022 Дизайн», «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «191 Архітектура та містобудування», «192 Будівництво та цивільна інженерія» та ін.

  Інноваційні технології виробництва текстильних матеріалів і виробів військового та спеціального призначення

  Чепелюк О. В., Сарібєкова Ю. Г., Семешко О. Я., Ванкевич П. І., Черненко А. Д., Остапенко Н. В., Колосніченко О. В., Прохоровський А. С.

  Монографія присвячена розробці теоретичних та практичних засад проектування, виготовлення та впровадження вітчизняних інноваційних текстильних матеріалів і сучасних виробів спеціального та військового призначення для екіпірування, які за технічними і еколого-енергетичними показниками відповідають кращим зарубіжним аналогам та перевершують їх за економічною ефективністю, і є складовими та самостійними одиницями новітніх комплектів захисного та бойового екіпірування бійців спецпідрозділів силових структур та військовослужбовців Збройних Сил України. Авторами запропоновано комплексний системний підхід створення одягу та виробів із текстилю, в основу якого закладено принципи захисту, гігієнічності та ергономічності. Отримано низку фундаментальних закономірностей формування структури тканин, теорії підготовки текстильної сировини, надання текстильним матеріалам зносостійких, вогнезахисних та антибактеріальних властивостей, вибору, випробувань та конструювання виробів спеціального та військового призначення. Розроблено та впроваджено у виробництво інноваційні ресурсозберігаючі екологічно ефективні технології виготовлення текстильних матеріалів і виробів спеціального та військового призначення, які впроваджено у сучасне захисне і бойове екіпірування бійців спецпідрозділів силових структур і військовослужбовців Збройних Сил України.

  Технологія та проектування елеваторів

  Шаповаленко О. І., Євтушенко О. О., Янюк Т. І., Почеп В. А.

  У навчальному посібнику розглянуто принципи побудови технологічних схем, викладено основні засади проектування підприємств елеваторної промисловості, а також різні вимоги, які необхідно враховувати для якісного виконання дипломних і курсових проектів. Наведено методику розрахунку технологічного та транспортного обладнання, а також приклади розрахунку елеваторів і виконання креслень. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, технікумів та коледжів зі спеціальності «Технологія зберігання і переробки зерна».

  Планування територій

  Топчієв О. Г., Мальчикова Д. С.

  Викладені теоретичні, інституційні та методичні основи планування територій регіонів, розглянуто основні складові ієрархічної системи планування територій України на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. Окремі підходи і методи дослідження для потреб планування територій апробовані на матеріалах Херсонської та Одеської області. Посібник рекомендований студентам і викладачам географічних, екологічних спеціальностей, фахівців у сфері архітектури, містобудування та землеустрою. Він може бути цікавим також і для більш широкого кола спеціалістів в сфері територіального планування і регіонального розвитку.

  Теорії та концепції дизайну

  Олійник О. П.

  У посібнику викладено основні теоретичні концепції дизайну ХХ ст. та надано коротку історію формування стилів. Для оволодіння навичками концептуального проектування і ознайомлення із стилем кожного дизайнера студентам запропоновано розроблення стилізацій і проектних завдань, різних за складністю і призначенням. Посібник ілюстровано великою кількістю наочних прикладів. Для студентів вищих навчальних закладів.

  Стандартизація в дизайнерській діяльності

  Свірко В.О., Рубцов А.Л., Чемакіна О.В., Кузьмін О.В.

  У навчальному посібнику викладені методичні та практичні аспекти нормативного забезпечення дизайнерської та дизайн-ергономічної діяльності, специфіка стандартизації у сфері дизайну, ергодизайну, як засобу унормування естетичних, ергономічних, функційних вимог до якості продукції. Особливості застосування стандартів у дизайнерській діяльності. Проаналізовано склад сучасної нормативної дизайн-ергономічної документації, сформульовано вимоги дизайну та ергономіки до промислової продукції. У виданні також розглянуто дизайн-ергономічні показники якості, унормовані правила виконання дизайн-ергономічних робіт, правила виконання дизайн-ергономічної експертизи якості товарної продукції, чинні стандарти з дизайну та ергономіки, які гармонізовано з міжнародними стандартами. Посібник розрахований на студентів дизайнерських та ергономічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих дизайнерів, ергономістів, інженерно-технічних працівників проектних організацій різних галузей промисловості.

  Фосфогіпс (екологічно безпечні шляхи утилізації та використання)

  Іващенко Т. Г., Бондар О. І., Новосельська Л. П., Вінниченко В. І.

  У монографії наведено результати комплексних досліджень Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління в питаннях використання фосфогіпсу в суміші з вапном для меліорації кислих грунтів, а також в розробці технології отримання гіпсового в`яжучого з фосфогіпсу ЗАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив» (м. Дніпродзержинськ) шляхом випалу його у зваженому стані в потоці теплоносія з послідуючим використанням у виробництві будівельних матеріалів та виробів. Монографія розрахована на широке коло фахівців-екологів, державних службовців, науковців, спеціалістів сільського господарства та будівельної галузі.

  Розрахунок будівельних конструкцій

  Чеканович М. Г., Янін О. Є.

  У навчальному посібнику наведено теорію і методику розрахунків будівельних конструкцій, детальне описання спеціальних програм, реалізованих у програмному середовищі MathCAD. Викладено конкретні приклади розв’язання задач проектування залізобетонних та сталевих конструкцій

  Основи наукових досліджень

  Рокочинський А. М., Сапсай Г. І., Шалай С. В.

  Навчальний посібник містить програмний матеріал дисципліни "Основи наукових досліджень", тематику самостійної роботи, контрольну тестову програму, термінологічний словник, список літератури. Розглянуто поняття про науку, її структуру, класифікацію та організацію, види доліджень. Наведено огрунтування тематики і методів досліджень, поняття про наукознавство, стадії та етапи досліджень, систему науково-технічної інформації, впровадження та ефективність досліджень. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів які навчаються за напрямом підготовки 6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)" і спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія".

  Методика розв’язування фізичних задач на будівельну тематику

  Григорчук О. М.

  У навчально-методичному посібнику наведено загальну структуру та загальний алгоритм розв’язування фізичних задач, запропоновано план методичного аналізу навчальних задач з фізики будівельної тематики, визначені основні вимоги до змісту задач з фізики професійного спрямування та запропоновано загальну методику розв’язування фізичних задач на будівельну тематику. Посібник містить професійно орієнтовані навчальні фізичні задачі будівельної тематики та відповіді до деяких з них, призначений для викладачів технікумів і коледжів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

  Інженерний захист територій

  Рокочинський А. М., Живиця В. А., Волкова Л. А., Ромащенко М. І., Савчук Д. П., Мендусь С. П., Величко С. В., Трофимчук Д. М., Приходько Н. В., Чіпак В. П., Коломис С. М., Шобей О. З. , Стойка С. С.

  Навчальний посібник містить програмний матеріал дисципліни «Інженерний захист територій», методичні рекомендації до виконання практичних завдань, термінологічний словник, список літератури. Розглянуто прояви шкідливої дії води та причини їх виникнення. Наведені інженерні методи захисту сільськогосподарських територій і населених пунктів від затоплення, підтоплення та інших проявів шкідливої дії води, заходи з рекультивації порушених земель. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

  Енергозбереження та екологія виробництва будівельних матеріалів

  Вінниченко В. І., Іващенко Т. Г., Рязанов О. М.

  Навчальний посібник може бути використан студентами для виконання розрахунків затрат теплової енергії та викидів газоподібних забруднюючих речовин в навколишнє середовище при виробництві будівельних матеріалів. Наведені розрахунки призначені для використання у курсових та дипломних проектах.