Кількість назв: 940

  Харчові технології та ресторанна справа

  Товарознавство споживчих товарів. Пакування. Митне оформлення. Ч. 2

  Верхівкер Я. Г., Гарбажий К. С., Луцькова В. А., Когут І. М., Манолі Т. А., Мартиросян І. А., Мирошніченко О. М., Недобійчук Т. В., Памбук С. А., Смокова Т. М.

  Навчальний посібник для студентів СВО «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Товарознавство та експертиза в митній справі».

  Товарознавство споживчих товарів. Пакування. Митне оформлення. Ч. 1

  Верхівкер Я. Г., Гарбажий К. С., Луцькова В. А., Когут І. М., Манолі Т. А., Мартиросян І. А., Мирошніченко О. М., Недобійчук Т. В., Памбук С. А., Смокова Т. М.

  Навчальний посібник для студентів СВО «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Товарознавство та експертиза в митній справі».

  Технічне регулювання в Україні, на міжнародному рівні та в Європейському Союзі

  Гуменюк Г. Д., Кійко В. В., Янчик М. В.

  У навчальному посібнику висвітлені основні положення законодавчих, нормативно-правових актів, нормативних документів у сферах діяльності, що входять до системи технічного регулювання України (стандартизації, сертифікації, оцінювання відповідності, метрології, акредитації, ринкового нагляду і контролю). Приведені етапи створення й удосконалення цих сфер, вимоги СОТ і законодавства ЄС щодо недопущення технічних бар’єрів у торгівлі, що створюються в цих сферах, аналіз дотримання вимог і правил СОТ та європейського законодавства в українських законодавчих та інших документах. Матеріал, викладений у навчальному посібнику, відповідає програмі дисципліни «Міжнародне технічне регулювання», а також може бути використаний при вивченні дисциплін: «Технічне регулювання (оцінювання відповідності)», «Стандартизація продукції, послуг та технологічних процесів», «Сертифікація продукції і систем якості, атестація виробництва», «Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль І. Нормативні документи в харчовій промисловості», «Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 1. Законодавство у харчовій промисловості» та інших дисциплін. Може бути корисним для викладачів, фахівців, інженерно-технічних фахівців підприємств, зайнятих у сферах технічного регулювання. Посібник рекомендований здобувачам ЗВО, які навчаються за спеціальностями 181 «Харчові технології» за освітньо-професійними програмами «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», за освітньо-професійними програмами «Якість, стандартизація, сертифікація» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

  Основні поняття продовольчої безпеки країни

  Кордзая Н. Р., Єгоров Б. В.

  В монографії зроблена спроба узагальнення проблем формування продовольчої безпеки від зародження поняття терміну та його розвитку до сучасного його трактування. У виданні систематизовані та узагальнені дані з різних джерел: робіт відомих науковців, видань державних міжнародних установ, законодавчої бази України та країн світу, які були інтерпретовані автором для даної роботи. Зроблено огляд різних точок зору щодо генезису поняття «продовольча безпека». На основі аналізу вітчизняних та зарубіжних літературних й нормативно-правових джерел розглянуто різні підходи до визначення поняття «продовольча безпека», системи формування та шляхів вирішення даної проблеми. Сформульовано нове визначення терміну «продовольча безпека», де одними з основних чинників є взаємозв’язок основних факторів впливу і формування продовольчих ринків та імпортозалежність у кожному з них. Проведено аналіз підходів щодо виділення структурних елементів продовольчої безпеки країни. Досліджено стан розвитку законодавства країн світу та України щодо вирішення проблеми продовольчого забезпечення. Встановлено, що сьогодні, Україна є однією з країн, де механізм державної підтримки питань продовольчої безпеки ще не є сформованим. Запропоновано механізм формування продовольчих ринків. Розроблено модель формування продовольчої безпеки. Визначено основні елементи, які впливають на рівень продовольчої безпеки країни, серед яких одне з центральних місць посідає саме процес формування продовольчих ринків. Видання може буди корисним науковцям у даній галузі, керівникам та спеціалістам продовольчих ринків, органам правління агропромислового комплексу, законодавчій та виконавчій владі, державним діячам та депутатам різного рівня, керівникам промислових підприємств, студентам магістратури і аспірантам з товарознавства, маркетингу, фінансово-економічної безпеки, харчових технологій та широкому колу читачів.

  Електронні системи в галузі

  Кузьмін О. В., Роман Т. О., Акімова Л. М., Чемакіна О. В.

  У навчальному посібнику викладені науково-теоретичні і методичні основи з питань розвитку електронних систем у ресторанному бізнесі, які дозволяють здобувачам керувати закладами ресторанного господарства за рахунок сучасного програмного забезпечення, що дозволяє приймати кваліфіковано рішення, своєчасно налаштовувати електронні системи, створювати та редагувати бази даних, розробляти калькуляційні карти, електронне меню, управляти модульними службами «front office» і «back office». У навчальному посібнику представлено сучасні уявлення щодо комп’ютерного програмного забезпечення, методи та способи покращення обслуговування клієнтів, підвищення рівня сервісу обслуговування та ознайомлення з інноваціями ресторанними технологіями. Навчальний посібник «Електронні системи в галузі» призначений для підготовки здобувачів спеціальності 181 «Харчові технології». Навчальний посібник може бути корисний інженерно-технічним працівникам при проектуванні закладів ресторанного господарства.

  Харчова та санітарна токсикологія

  Кузьмін О. В., Ісаєнко В. М., Акімова Л. М., Кійко В. В., Куц А. М., Матиящук О. В.

  Навчальний посібник присвячений вивченню шляхів потрапляння токсичних речовин у харчові продукти, їх впливу на організм людини, способам зниження їх концентрації і методам їх ідентифікації та визначення. Вирішити ці завдання спроможні висококваліфіковані фахівці, які повинні бути спроможними розв’язувати принципово нові завдання з вивчення якості харчових продуктів, що постають перед харчовою промисловістю з урахуванням нових умов господарювання, сучасних технологій переробки сільськогосподарської сировини, досягнень науки, техніки та вимог стандартів, що гарантують якість продукції на рівні кращих світових зразків. У навчальному посібнику «Харчова та санітарна токсикологія» також викладено науково-теоретичні і методичні основи з питань безпечності продовольчої сировини, харчових продуктів, добових раціонів харчування та їх кваліметричної оцінки; визначення характеру взаємодії організму людини з потенційними небезпеками з урахуванням специфіки механізму токсичної дії. Вивчення навчальної дисципліни «Харчова та санітарна токсикологія» дозволить здобувачам розвинути ризико-орієнтоване мислення, при якому питання безпечності, збереження здоров’я та працездатності розглядаються як найважливіші пріоритети в житті та діяльності людини; принципів і методів профілактичного харчування для різних категорій населення, які контактують зі шкідливими речовинами в процесі їх діяльності, або проживають в екологічно несприятливих умовах. Навчальний посібник призначений для підготовки здобувачів спеціальності 181 «Харчові технології».

  Основи сенсорного аналізу харчових продуктів

  Ткаченко О. Б., Каменева Н. В., Тітлова О. О., Верхівкер Я. Г., Солоницька І. В., Солецька А. Д., Манолі Т. А.

  У навчальному посібнику “Основи сенсорного аналізу харчових продуктів” наведено загальну класифікацію та характеристику органолептичних властивостей таких груп продуктів, як вина, соків та сік-містких напоїв, кави та чаю, хлібо-булочних виробів, м’ясних та рибних продуктів. Крім того, розглянуто питання якості з точки зору органолептичних властивостей, впливу сировини на якість, правила дегустації та основи організації сенсорного аналізу харчових продуктів вищезазначених груп.

  Фізіологічні аспекти оцінки якості харчових продуктів

  Решта С. П., Пилипенко Л. М., Данилова О. І.

  Навчальний посібник містить сучасні матеріали щодо теоретичних основ харчування, біологічної дії їжі на організм та її ролі у харчуванні сучасної людини, відомості про основні забруднювачі, харчові добавки і їх вплив на фізіологічну цінність і якість харчових продуктів, особливості складу та фізіологічну цінність нутрієнтів різних груп і видів харчової сировини. Охарактеризовано методологічні основи органолептичних, фізичних, фізико-хімічних, біологічних методів оцінки якості та безпеки, регламентованих для контролю харчової сировини, рослинної, тваринної продукції та гідробіонтів. В посібнику наведено відомості про зміну харчової та фізіологічної цінності продуктів при зберіганні, різних видах їх технологічної обробки, висвітлено сучасні напрями і шляхи розробки нових продуктів, надано рекомендації для фізіологічної корекції раціону харчування. Навчальний посібник призначено для студентів, які здобувають освіту за спеціальностями 181 «Харчові технології», 101 «Екологія», 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», 073 «Менеджмент», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», а також він може бути корисним для студентів вищих навчальних закладів всіх форм навчання інших спеціальностей і спеціалістів підприємств харчової галузі.

  Кулінарна етнологія

  В. Ф. Доценко, А. В. Гавриш, О. С. Пушка, В. В. Цирульнікова, Н. П. Бондар, О. В. Арпуль, Т. П. Голікова, Ю. П. Фурманова, Л. О. Шаран

  У підручнику наведена загальна характеристика кухонь народів світу, представлені традиції та особливості кулінарного оброблення сировини, асортимент і технологія традиційних страв та режим харчування. Для здобувачів вищої освіти, а також фахівців готельно-ресторанного бізнесу.

  Рис на Вашем столе: Белый жемчуг Украины (рос. мовою)

  Р. А. Вожегова, С. Г. Вожегов

  В книге представлены некоторые данные о культуре риса в мире и Украине: история развития отрасли рисосеяния в нашей стране, качественные показатели, ее лечебные свойства. Отдельно представлены более 800 рецептов приготовления различных национальных блюд из риса. Для широкого круга читателей.

  Товарознавство продовольчих товарів

  Сирохман I.В.

  Підручник із загального товарознавства містить базові теоретичні матеріали та основні нормативні документи, пов'язані з класифікацією, вимогами до якості, пакуванням, маркуванням, зберіганням продоволь чих товарів. Враховано також вимоги нових державних стандартів, технічних умов, підзаконних актів, змін в асортименті певних груп і видів товарів. Підручних розраховано на студентів навчальних закладів III і IV рівнів акредитації зі спеціальностей економічно-комерційного і управлінського спрямування, а також за спеціальностями “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, “Готельно-ресторанна справа”, “Харчові технології”. Книга буде корисною також науковцям і спеціалістам-практикам, яких цікавлять питання загального товарознавства.

  Технологічне проектування підприємств ресторанного господарства

  П.П. Павленкова, Л.М. Тележенко, І.Р. Біленька, Н.А. Дзюба

  Навчальний посібник містить методичні та практичні рекомендації з технологічного проектування підприємств ресторанного господарства. Теоретичні матеріали ґрунтуються на наукових дослідженнях, інноваційних технологіях, нормативних документах. Призначено для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки ”Харчові технології та інженерія”, а також може бути корисним фахівцям, які займаються проектуванням підприємств харчування.

  Технічна мікробіологія

  Л. В. Капрельянц, Л. М. Пилипенко, А. В. Єгорова, Я. Б. Пауліна, О. М. Кананихіна, Т. О. Величко, Л. В. Труфкаті, О. О. Килименчук, Т. В. Шпирко

  У підручнику висвітлюються основні питання з технічної мікробіології харчових виробництв: морфологія, фізіологія, систематика, екологія мікроорганізмів, їхня роль у кругообігу речовин і енергії в природі. Наведені матеріали про роль мікроорганізмів у виникненні харчових захворювань і заходи запобігання їм на підприємствах харчової промисловості та в установах громадського харчування. Підручник підготовлений за новою програмою в зв’язку з введенням спеціальності «Біотехнологія». Порівняно з першим виданням книга доповнена основними відомостями з генетики мікрооргаізмів, про роль біологічно активних речовин і продуктів на основі пробіотичних культур, про методи промислового використання мікроорганізмів. Розширені та доповнені інші розділи. Затверджено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 181 «Харчові технології».

  Продовольча безпека. Якість та безпечність харчової продукції

  Н.Р. Кордзая, Б.В. Єгоров

  В монографії зроблена спроба узагальнення знань щодо управління якістю та безпечністю харчової продукції в Україні та світі. Розглянуто особливості функціонування міжнародної та вітчизняної систем стандартизації. Проведено аналіз структури бази державних стандартів на харчову продукцію, сировину та напої. Встановлено, що сьогодні Україна потребує розробки комплексного підходу до формування системи нормативної документації на продовольство. Адже визначення якісних показників стандартизованими методами є гарантією контрольованої якості та високої конкурентоспроможності вітчизняної харчової продукції та як наслідок підвищення рівня продовольчої безпеки України. Видання може буди корисним науковцям у галузі стандартизації й управління якістю та безпечністю харчової продукції, законодавчій та виконавчій владі, керівникам промислових підприємств, студентам магістратури і аспірантам з товарознавства, маркетингу, фінансово-економічної безпеки, харчових технологій та широкому колу читачів.

  Охорона праці в галузі. Ресторанне господарство та торгівля

  Смирнитська М.Б., Тріщ Р.М.

  В навчальному посібнику викладені актуальні питання охорони праці в галузі ресторанного господарства та торгівлі. Навчальний посібник за структурою і змістом відповідає типовій навчальній програмі нормативної дисципліни “Охорона праці в галузі”. Він відображає сучасний стан нормативно-правового та технічного забезпечення охорони здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах галузі ресторанного господарства та торгівлі. Навчальний посібник буде корисний студентам відповідних спеціальностей та працівникам закладів ресторанного господарства і торгівлі.

  Основи хімії та методи аналізу харчової продукції

  Н.К. Черно, О.О. Антіпіна, О.В. Малинка, С.І. Вікуль

  У підручнику представлені основні поняття й базові відомості з найважливіших розділів хімії: загальної та неорганічної, органічної, аналітичної, без яких неможливо опанування технологічних дисциплін виробництва харчових продуктів. Розглянуті класифікація, головні властивості, способи добування неорганічних та органічних сполук, найважливіші представники кожного класу та їх застосування, а також методи якісного та кількісного аналізу, що використовуються у сучасних дослідженнях якості продукції та контролю виробництва. Рекомендується для студентів ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології», зокрема які навчаються за освітньою програмою «Технологічна експертиза та безпека харчових продуктів», а також спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія».

  Організація харчування та обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господарства

  О. В. Новікова, Л. О. Радченко, К. П. Вініченко, Л. Д. Льовшина, П. П. Пивоваров, Л. І. Чубар

  В навчальному посібнику викладена характеристика організації обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господарства. Розглянута специфіка ресторанного господарства в індустрії гостинності, методи, форми та прогресивні технології обслуговування. Значна увага приділена організації харчування та обслуговування туристів в спеціальних видах туризму. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів за фахом 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», коледжів, учнів професіонально-технічних училищ, також він буде корисний працівникам системи готельно-ресторанного господарства, широкому колу читачів, які цікавляться організацією харчування та обслуговуванням туристів.

  Організація обслуговування в ресторанному господарстві

  Мостова Л.М., Новікова О.В., Ракленко І.М.

  У підручнику викладено комплексну характеристику організації обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів. Охарактеризовані вимоги до виробничих та торговельних приміщень. Приводяться основні види меню, правила подавання холодних і гарячих закусок, страв і напоїв. Наведений детальний опис процесів обслуговування, які використовуються в закладах ресторанного господарства при здійсненні банкетів, прийомів, а також спеціальних форм обслуговування і обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів. Значна увага приділена особливостям обслуговування в готельно-туристичних комплексах та за місцем роботи та навчання. Розкрито особливості організації дозвілля в ЗРГ.

  Обладнання закладів ресторанного господарства. Оцінка технічного рівня

  О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова, С.М. Бондарчук

  У навчальному посібнику викладені науково-теоретичні основи кількісної оцінки технічного рівня та якості обладнання, що використовується на підприємствах ресторанного господарства. Значне місце надано обґрунтуванню принципів класифікації властивостей, показників якості, їх об’єднанні у комплексний показник технічного рівня та якості обладнання ресторанного господарства методами кваліметрії. Навчальний посібник призначений для підготовки студентів спеціальності 181 «Харчові технології». Також може бути корисний інженерно-технічним працівникам харчових виробництв.

  Нутриціологія

  Дуденко Н.В., Павлоцька Л.Ф., Цихановська І.В., Лазарєва Т.А., Александров О.В., Коваленко В.О., Скуріхіна Л.А., Євлаш В.В.

  У навчальному посібнику викладено теоретичні основи та роль харчування в забезпеченні процесів життєдіяльності людини, значення білків, ліпідів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин у харчуванні людини, наслідки нестачі та надлишку харчових речовин у раціонах, харчова та біологічна цінність продуктів, роль генетично-модифікованих та продуктів з функціональними властивостями.

  Мікробіологія харчових виробництв

  Капрельянц Л. В., Пилипенко Л. М., Єгорова А. В., Пауліна Я. Б., Труфкаті Л. В., Кананихіна О. М., Велічко Т. О., Килименчук О. О., Кручек О. А., Шпирко Т. В., Охотська М. І.

  У навчальному посібнику викладений теоретичний і експериментальний матеріал із дисципліни "Мікробіологія харчових виробництв", яка є однією з базових для фахової підготовки бакалаврів із технологій харчових виробництв. Наведений у виданні матеріал спрямований на набуття студентами знань і практичних навичок у сфері управління технологіями та якістю харчових продуктів за мікробіологічними показниками. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 181 "Харчові технології", аспірантів та спеціалістів, які працюють у сфері мікробіології харчових виробництв.

  Інжиніринг у ресторанному бізнесі

  О.В. Кузьмін, О.В. Чемакіна, Л.М. Акімова, А.М. Куц, І.Л. Корецька, А.О. Кузьмін

  У навчальному посібнику викладені науково-теоретичні та методичні основи інжинірингу у ресторанному бізнесі, що дозволяє здобувачам кваліфіковано приймати рішення, управляти командою проекту згідно графіку виконання робіт, координувати людськими, матеріальними, фінансовими потоками в межах бюджету. У навчальному посібнику представлено сучасні тенденції інжинірингу при проектуванні інженерних систем: мережі і споруди водопостачання і каналізації, санітарно-технічні системи будівель, основи формування теплового режиму і вимоги до повітряного середовища приміщень, системи опалення, вентиляції, кондиціювання, інженерне обладнання закладів ресторанного господарства на основі сучасних наукових підходів. Навчальний посібник призначений для підготовки здобувачів спеціальності 181 «Харчові технології». Навчальний посібник може бути корисний для інженерно-технічних працівників при підготовці і просуванні інженерно-будівельних проектів закладів ресторанного господарства.

  Здорове харчування: практичні рекомендації

  Тележенко Л.М., Дзюба Н.А., Кашкано М.А.

  У монографії доступно й послідовно розкрито фізіолого-гігієнічні основи та роль харчування в забезпеченні процесів життєдіяльності людини, значення білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин у харчуванні людини. За допомогою сучасних методів досліджень розроблено раціональне меню для жителів сучасного міста з врахуванням сезонності, режиму харчування та добової потреби у нутріентах. Складено комплекси для здорового харчування, що можуть бути реалізовані на сучасному підприємстві ресторанного господарства або у кейтеринговій компанії. Призначено для фахівців харчової промисловості, студентів ВНЗ, коледжів, які здійснюють підготовку спеціалістів з напряму підготовки “Харчові технології та інженерія”. Це видання може бути корисним для працівників закладів ресторанного господарства щодо забезпечення відповідним харчуванням відвідувачів.

  Дієтичне харчування

  Черевко О.І., Дуденко Н.В., Павлоцька Л.Ф., Димитрієвич Л. Р., Скуріхіна Л. А.

  У підручнику наведені сучасні підходи до дієтичного харчування, у тому числі базисні дієти, особливості дієтичного харчування при різних захворюваннях органів та систем, та технології. Призначено для студентів технологічних факультетів, магістрів, аспірантів вищих навчальних закладів, для студентів профільних факультетів медичних університетів, для підвищення рівня знань фахівців, що працюють в сфері дієтичного харчування, а також для населення з метою підвищення культури харчування.

  Дизайн интерьера отельно-ресторанных объектов (рос. мовою)

  Л.А. Иванова, О.В. Дышкантюк, С.Е. Полевая

  Рассмотрены методологические подходы к выработке дизайнерских решений применительно к интерьеру помещений домов, гостиниц и ресторанов. При этом используется определенный (заданный) стиль, характеризуемый архитектурными особенностями и соответствующим ему предметным наполнением в виде мебели. Изложение проведено на примерах использования наиболее известных исторических и современных стилей от готики до хай-тека. Рекомендуется для специалистов в области разработки интерьеров помещений дома, отеля или ресторана, а также преподавателей, аспирантов и студентов вузов соответствующих специальностей.