Кількість назв: 940

  Екологія

  Екологічна природна та техногенна безпека

  Єремєєв І. С., Дичко А. О.

  У підручнику розглянуто проблеми екологічної природної та техногенної безпеки сьогодення, головні джерела загроз екологічній безпеці, завдання вимірювального, біологічного та модельного моніторингів довкілля, методи вибору адекватних систем моніторингу, особливості антропогенного забруднення, реакцію довкілля на антропогенний вплив. Особлива увага присвячена проблемам оцінювання ризиків і катастроф та стратегії управління екологічною безпекою. Певну увагу приділено міжнародному праву та політиці у сфері екологічної безпеки, а також екологічному законодавству та реалізації державної екологічної політики в Україні. Окремо розглянуто проблеми еколого-безпечного розвитку. Підручник доповнено термінологією, з якою доводиться зустрічатися під час вирішення проблем екологічної природної та техногенної безпеки. У Додатках наведено чисельні приклади конкретного вирішення практичних завдань оцінювання станів довкілля у разі інцидентів і катастроф, які можуть бути використані під час виконання курсових та дипломних робіт.

  Технологічні аспекти екологічної безпеки водойм

  Дичко А. О., Білявський Г. О., Мінаєва Ю. Ю.

  У підручнику, спрямованому на викладення сучасних екологічних проблем природних водних об’єктів, детально висвітлені технологічні аспекти екологічної безпеки водойм. У чотирьох розділах підручника наведена інформація про особливості природного стану водойм, технології та обладнання захисту водойм від забруднень, нормування антропогенного навантаження на водойми, методи визначення екологічного стану природних водойм. У додатках вміщені основні терміни та визначення у сфері екологічної безпеки водойм та сім екологічних карт. Особлива увага приділяється технологічним аспектам екологічного захисту водойм, обладнанню з очищення, знезараження та утилізації стічних вод, а також великому обсягу спеціальних контрольних питань. Підручник буде корисним студентам і викладачам усіх навчальних закладів, де вивчаються сучасні гідроекологічні проблеми, готуються фахівці з екологічної безпеки та охорони довкілля.

  Оцінка впливу на довкілля: впровадження природоохоронних практик та кліматичної політики ЄС

  Мельник О. С., Скляр В. Г., Коваленко І. М., Васькіна І. В., Шерстюк М. Ю.

  Метою навчального посібника є надання допомоги студентам в освоєнні дисципліни «Оцінка впливу на довкілля». Посібник містить курс лекцій, матеріали для проведення практичних занять та самостійної роботи. Посібник написано в рамках виконання проєкту Erasmus + Jean Monnet Chair 620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR: “EU Climate Leadership”.

  Сталий розвиток довкілля

  Маркіна Л. М., Трохименко Г. Г., Ушкац С. Ю., Жолобенко Н. Ю.

  У посібнику аналізуються сутність, класифікація та напрями глобальних проблем людства. Висвітлюються питання формування концепції сталого розвитку. Розглядаються індикатори та індексація сталого розвитку, ризики і проблеми техногенної безпеки в Україні. Подаються посилання на нормативні документи з цих питань. Призначено для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

  Save the Planet

  Міняйлова А. В., Шляхтіна О. С.

  У посібнику наведено вправи та оригінальні тексти за професійною тематикою, спрямовані на формування і розвиток у студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» навичок усного та писемного мовлення, читання наукової та довідникової літератури за фахом, презентації результатів наукових робіт на міжнародних конференціях, ведення наукових дискусій англійською мовою. Навчальний посібник розроблений як основний курс дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (англійська) і призначений для студентів 3–4 курсів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

  English for Ecologists

  Міняйлова А. В., Шляхтіна О. С.

  У посібнику наведено вправи та оригінальні тексти за професійною тематикою, спрямовані на формування і розвиток у студентів спеціальності 101 «Екологія» навичок усного та писемного мовлення, читання наукової та довідникової літератури за фахом, презентації результатів наукових робіт на міжнародних конференціях, ведення наукових дискусій англійською мовою. Навчальний посібник розроблений як основний курс дисципліни «Іноземна мова» (за професійним спрямуванням, англійська) і призначений для студентів спеціальності 101 «Екологія».

  Українська мова за професійним спрямуванням

  Берегова Г. Д.

  Пропонований посібник призначений для студентів спеціальностей «Водні біоресурси та аквакультура» та «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» аграрних закладів вищої освіти з метою поглибленого чи самостійного вивчення теоретичного матеріалу з української мови професійного спрямування, що передбачає узагальнення та систематизацію знань за трьома модулями: «Основні мовні та мовленнєві поняття», «Писемне професійне мовлення», «Усне професійне мовлення». Кожен модуль розподілено на окремі теми, які доповнюються завданнями, запитаннями та тестами для самоконтролю.

  Реакції рослин на опромінення в зоні аварії на Чорнобильській АЕС

  Гудков І. М.

  Узагальнено, проаналізовано та обговорено власні дані та результати досліджень інших авторів про реакції рослин на дію іонізуючого випромінювання – радіобіологічні ефекти у рослин у зоні високих рівнів радіонуклідного забруднення територій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, що сталася у 1986 році. Описані соматичні і генетичні ефекти, близькі і віддалені, детерміновані і стохастичні. Для радіобіологів, радіоекологів, фізіологів рослин, ботаніків, генетиків, студентів вищих навчальних закладів біолого-природничих напрямків.

  Ландшафтознавство

  Матковська С. І., Світельський М. М., Іщук О. В., Стріха В. А., Шульга І. В.

  Викладено сучасні підходи до основ ландшафтознавства. Висвітлено основні поняття ландшафтознавства, розглянуто структуру та властивості геосистеми, охарактеризовано особливості впливу людської діяльності на природні ландшафти. Для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю», 101 «Екологія» та споріднених спеціальностей.

  «Зелена» економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку

  Бондар О. І., Галушкіна Т. П., Унгурян П. Я.

  У монографії досліджено напрями екологізації місцевої політики територіальних громад на засадах ідеології «зеленої» економіки відповідно до сучасних глобальних та національних викликів. Запропоновано доктринальні положення, стратегічні вектори та управлінські інструменти забезпечення імплементації моделі зеленого зростання в контексті європейських вимог у форматі трансформації регіональної та місцевої політики. Для науковців, фахівців, які займаються теоретичною та практичною діяльністю у сфері національної економіки, державного та регіонального управління, природно-ресурсного менеджменту.

  Екологічний контроль в агропромисловому комплексі

  Лико С. М.

  Навчально-методичний посібник «Екологічний контроль в агропромисловому комплексі» підготовлений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форми навчання. Він включає опис навчальної дисципліни «Екологічний контроль в агропромисловому комплексі», робочу навчальну програму, до складу якої включена мета та завдання, вміння, знання, навички та компетенції, а також розгорнуту програму даної навчальної дисципліни.

  Гідроекологія

  Клименко М. О., Пилипенко Ю. В., Гроховська Ю. Р., Лянзберг О. В., Бєдункова О. О.

  У підручнику визначено місце гідроекології у системі природничих наук, наведено характеристику гідросфери, особливості впливу абіотичних та біотичних чинників на водні екосистеми, відображено принципи функціонування гідробіоценозів (1 модуль). Особливу увагу приділено аналізу наслідків антропогенного впливу на водні екосистеми різного типу, характеристиці різних видів їх забруднення (органічного, токсичного, радіонуклідного), критеріям оцінки та системам класифікації якості природних вод, основним принципам охорони, захисту і раціонального використання водних ресурсів (2 модуль). Підручник адресований студентам і викладачам вищих навчальних закладів II – IV рівнів акредитації, аспірантам і науковим співробітника, фахівцям водного і рибного господарства, охорони природи.

  Екологічний менеджмент та аудит

  Галушкіна Т. П., Грановська Л. М.

  Пропонований навчальний посібник відповідає робочій навчальній програмі з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» для підготовки фахівців з напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». В навчальному посібнику увага приділяється теоретичним і практичним питанням з запровадження екологічного менеджменту та аудиту на підприємствах господарсько-виробничого комплексу України, а також проаналізоване існуюче законодавчо-нормативне забезпечення цього процесу. Посібник містить контрольні запитання для перевірки знань та список рекомендованої літератури для кожної теми дисципліни. Призначений для підготовки і перепідготовки фахівців екологічних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації, аспірантів, викладачів та державних службовців.

  Розвитологія

  Клименко М. О., Герасимчук З. В., Клименко О. М., Клименко Л. В.

  У підручнику викладено матеріали, які стосуються ідеї сталого розвитку суспільства та розуміння суті самого феномену розвитку соціо-економіко-екологічних систем. Значне місце у підручнику відводиться особливостям, етапам розробки стратегій сталого розвитку, системі показників, методам і моделям прогнозування сталого розвитку та обґрунтування пріоритетів екологічно безпечного розвитку регіону. Підручник може бути використаний студентами, аспірантам, які поглиблено вивчають проблеми, пов’язані зі сталим розвитком соціо-економіко-екологічних систем на локальних і регіональних рівнях.

  Збалансоване використання земельних ресурсів

  Клименко М. О., Борисюк Б. В., Колесник Т. М.

  Навчальний посібник містить теоретичну інформацію щодо принципів, методів та засобів збалансованого використання земельних ресурсів різних цільових категорій залежно від якісного стану. Навчальний посібник рекомендований як основне літературне джерело для освоєння дисципліни «Збалансоване використання земельних ресурсів», а також може бути корисним у вивченні дисциплін «Охорона та раціональне використання природних ресурсів», «Агроекологія» студентами напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у вищих навчальних закладах.

  Заповідна справа

  Мудрак О. В., Мудрак Г. В.

  Навчальний посібник присвячений теорії і практиці заповідної справи в України. У ньому подано значення заповідних територій і об’єктів для біосфери і суспільства. Висвітлено історію, класифікацію, формування, функціонування й організацію оптимальної структури заповідних територій. Охарактеризовано об’єкти природно-заповідного фонду, які складають основу екологічної і смарагдової мережі. Значну увагу зосереджено біорізноманіттю та проблемам розвитку заповідної справи. Розглянуто пріоритетні напрями сталого розвитку системи заповідних територій, їх паспортизації та ролі в екологічній освіті і вихованні. Видання розраховано для підготовки студентів і здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» та галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей 205 «Лісове господарство» і 206 «Садово-паркове господарство».

  Екологізація гірничодобувного виробництва: рентні відносини

  Бондар О. І., Унгурян П. Я., Сухіна О. М., Улицький О. А.

  В рамках міжнародної інноваційної співпраці вивчено практичний досвід високорозвинених країн світу щодо визначення розміру гірничої та екологічної ренти, економічної оцінки ризиків у надрокористуванні, управління рентними відносинами, розвитку фундаментальної та прикладної економічної науки. Результати наукових досліджень та рекомендацій щодо формування нових економічних теорій про природну ренту, визначення розміру гірничої та екологічної рент спрямовані на перехід гірничовидобувних підприємств від рентної економіки до «зеленої». Видання розраховане на забезпечення інформаційних і професійних потреб спеціалістів та практиків у сфері економіки, фінансів, права, державної політики, представників бізнесу та підприємств, які отримують природну ренту, фахівців природо-експлуатуючих компаній, надрокористувачів, учасників ринку екопослуг, представників громадських організацій, студентів та викладачів вищих навчальних закладів еколого-економічного спрямування. Монографія скерована на розв’язання проблем надрокористування та охорони навколишнього природного середовища шляхом вилучення і використання частки гірничої та екологічної ренти в інтересах власника природних ресурсів – українського народу.

  Хімічна екологія

  Мітрясова О. П.

  У посібнику викладено основні принципи хімічної екології. Розглянуто основні хіміко-екологічні проблеми атмосфери, гідросфери, літосфери та енергетики; приділяється увага окремим основним поняттям моніторингу довкілля. Зміст посібника спрямовано на формування знань про цілісну організацію навколишнього світу, спільність живої та неживої природи, про сучасну екологічну ситуацію. Для кращого засвоєння матеріалу після кожного параграфа наведено питання для самоконтролю та тестові завдання до кожного розділу. До теоретичного матеріалу додається практикум, що охоплює лабораторні роботи з визначення окремих показників якості об’єктів довкілля. Посібник розрахований на студентів, магістрів, аспірантів, які навчаються за природничими напрямами, зокрема «Екологія» та викладачів природничих факультетів вищих навчальних закладів; а також може бути корисним для всім, кого цікавлять питання хімічної екології.

  Урбоекологія

  Климчик О. М.

  У навчально-методичному посібнику розглянуто проблеми якості міського середовища, викладено методологічні принципи та підходи до практичного вивчення урбоекосистем.
  Зміст посібника спрямований на формування у студентів розуміння процесів і явищ, що відбуваються в межах урбанізованих територій, та взаємозв’язку людини і довкілля міста. Наведено методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Урбоекологія», методику розрахунку параметрів складових міського середовища та методи оптимізації екологічного стану довкілля міста. Тематику практичних занять підібрано у такий спосіб, щоб при їх виконанні закріпити теоретичну частину дисципліни і сформувати у майбутніх фахівців здатність приймати організаційні, економічні та природоохоронні рішення, що забезпечують екологічно безпечне функціонування міських екосистем. Наведено тему, мету, стислу теоретичну частину, методику виконання практичних робіт, питання поточного контролю та рекомендовану літературу. Рекомендований для студентів, які навчаються за програмою підготовки фахівців за спеціальністю 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації.

  Управління та поводження з відходами

  Клименко М. О., Бєдункова О. О., Троцюк В. С., Мороз О. Т.

  У практикумі викладено зміст та послідовність виконання практичних занять, які стосуються таких актуальних питань як оцінка впливу місць видалення та поводження з відходами на навколишнє середовище, управління та поводження з відходами виробництва і споживання, а також рішень з переробки та утилізації відходів, що є невід’ємною складовою сталого розвитку суспільства. Наведено методичні вказівки до виконання розрахункової роботи. Практикум призначено для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

  Управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування

  Шофолов Д. Л.

  Монографія присвячена проблемі управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування. Розкрито сутність понять „професійна діяльність фахівця зі збалансованого природокористування”, „майбутній еколог як фахівець зі збалансованого природокористування”, „управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування”, „організація функціонального управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування”, „організаційно-управлінська процедура підготовки майбутніх фахівців до збалансованого природокористування”, „система управління процесом підготовки студентів-екологів”. Розроблено структурно-функціональну модель управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування, яка включає цільовий, організаційно-змістовий, діагностико-результативний компоненти. Розроблено критерії й визначено рівні готовності майбутніх екологів до збалансованого природокористування та експериментально підтверджено ефективність розробленої структурно-функціональної моделі управління їхньою підготовкою.

  Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 4. Технології поводження з відходами харчових виробництв

  Петрук В. Г., Васильківський І. В., Петрук Р. В., Крусір Г. В., Клименко М. О., Сакалова Г. В.

  В підручнику розглянуті технології поводження з відходами харчових виробництв. Приведений перелік очисних споруд, їх конструкції, методи розрахунків та необхідні довідкові матеріали. Розрахований на студентів екологічних спеціальностей, фахівців управління охорони навколишнього природного середовища, екологічної інспекції та працівників комунального господарства.

  Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 3. Сталий менеджмент та ресурсна ефективність

  Петрук В. Г., Васильківський І. В., Петрук Р. В., Крусір Г. В., Клименко М. О., Сакалова Г. В.

  В підручнику розглянуто основні підходи до управління захистом навколишнього середовища, які базуються на досягненні гармонійного поєднання довкілля, суспільства та сталого розвитку. Найперспективнішим шляхом розв’язання екологічних проблем промислового виробництва треба вважати саме системний підхід в екологічному управлінні – внутрішньо мотивовану ініціативну діяльність суб’єктів господарювання, спрямовану на досягнення їхніх екологічних цілей і програм. Приведено вимоги до системи екологічного менеджменту відповідно до ДСТУ ISO 14001:2015, методику ресурсоефективного та більш чистого виробництва. Розрахований на студентів екологічних спеціальностей, фахівців управління охорони навколишнього природного середовища, екологічної інспекції та працівників комунального господарства.

  Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 2. Методи очищення стічних вод

  Петрук В. Г., Васильківський І. В., Петрук Р. В., Сакалова Г. В., Крусір Г. В., Клименко М. О., Кватернюк С. М.

  У підручнику розглянуті природоохоронні технології захисту гідросфери, які базуються на методах очищення води від забруднення стічними водами. Наведений перелік очисних споруд, їх конструкції та методи розрахунків. Розрахований на студентів екологічних спеціальностей, фахівців управління охорони навколишнього природного середовища, екологічної інспекції та працівників комунального господарства.

  Технології захисту навколишньного середовища. Ч. 1. Захист атмосфери

  Петрук В. Г., Васильківський І. В., Петрук Р. В., Крусір Г. В., Клименко М. О., Сакалова Г. В.

  В підручнику розглянуті природоохоронні технології захисту атмосфери, які базуються на способах очищення атмосферного повітря від забруднення промисловим пилом і газами. Приведений перелік очисних споруд, їх конструкції, методи розрахунків та необхідні довідкові матеріали. Розрахований на студентів екологічних спеціальностей, фахівців управління охорони навколишнього природного середовища, екологічної інспекції та працівників комунального господарства.

  Техноекологія

  Клименко М. О., Залеський І. І.

  У підручнику міститься сучасна інформація про засади, методи та принципи що застосовуються у техноекологічній діяльності. Він рекомендований як основне літературне джерело для вивчення навчальної дисципліни «Техноекологія», а враховуючи міждисциплінарний характер, може бути корисним при підготовці фахівців природничих спеціальностей, особливо за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у вищих навчальних закладах.

  Техноекологія

  Мальований М. С., Боголюбов В. М., Шаніна Т. П., Шмандій В. М., Сафранов Т. А.

  У підручнику викладено теоретичні основи техноекології, показано місце дисципліни в блоці нормативних дисциплін підготовки фахівців напряму “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Підручник містить характеристику основних галузей виробничої діяльності та необхідних для цієї діяльності природних ресурсів, інформацію щодо негативного впливу антропогенної діяльності на довкілля та заходи зі зниження рівня цього впливу чи його попередження, приводиться інформація щодо перспективності впровадження альтернативних екологобезпечних технологій. Видання дасть можливість студентам ширше та глибше опанувати технологічно-виробничу інформацію для вивчення таких дисциплін екологічного спрямування, як «Моніторинг довкілля», «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище», «Екологічна безпека», «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Організація та управління в природоохоронній діяльності» та ін. Підручник може бути корисним також студентам інших спеціальностей для вивчення нормативної дисципліни «Екологія» і для всіх, хто вивчає проблеми, пов’язані з впливом виробничої діяльності людини на стан навколишнього середовища.

  Стратегія сталого розвитку

  Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мельник Л. Г., Прилипко В. А., Клименко Л. В.

  Наведено основні визначення і принципи переходу суспільства до сталого розвитку, принципи розвитку природи, основні закони і принципи сучасної екології, основи еволюційного вчення, положення екологічної парадигми, ознаки і складові сучасної біосферної кризи людства. Розглянуто елементи теорії систем і системного підходу; умови розвитку, принципи і механізми стійкості соціально-економічних систем. Значну увагу приділено класифікації і методам визначення індикаторів сталого розвитку, а також головним положенням концепцій екологічної освіти та освіти для сталого розвитку. Підручник буде корисним для студентів, що навчаються за спеціальностями всіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», а також аспірантам, викладачам і всім, небайдужим до стану навколишнього середовища і майбутнього людства.

  Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування

  Третяк А. М., Другак В. М.

  Перший український навчальний посібник такого типу. В ньому на основі досліджень авторів викладені теоретико-методологічні та методичні основи стандартизації та нормування у сфері екології землекористування, організації робіт із стандартизації та нормування і вимоги до змісту нормативних документів. Розкривається зміст і методика розробки концепцій і галузевих програм створення єдиної системи нормативно-правових актів у сфері землеустрою як організаційно-правової бази екологізації землекористування, системи стандартизації та нормування у сфері охорони земель. Розглянуто міжнародні, європейські та міждержавні стандарти, національні та галузеві системи стандартів, система стандартів із захисту довкілля, система стандартів та нормативів у сфері екології землекористування, система стандартів з безпеки праці на підприємствах. Для студентів, аспірантів і викладачів землевпорядних, екологічних факультетів, а також широкого кола фахівців у галузі використання та охорони земель та природокористування.

  Радіоекологія. Практикум

  Клименко М. О., Прищепа А. М., Лебедь О. О.

  У навчальному посібнику викладено методи та методики радіоекологічних досліджень. Особливу увагу приділено вимогам роботи в радіаційних лабораторіях, нормам радіаційної безпеки, визначенню радіоактивного забруднення довкілля, дослідних зразків тощо за допомогою приладів радіологічного контролю. Розглянуто питання прогнозування рівня забруднення сільськогосподарської, лісової продукції в умовах радіаційного забруднення. Запитання для самоконтролю та контрольна тестова програма допомагають закріпити студентам набуті знання. Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів.

  Радіоекологія

  Гудков І. М., Гайченко В. А., Кашпаров В. О., Кутлахмедов Ю. О., Гудков Д. І., Лазарєв М. М.

  Викладено основні положення сучасної радіоекології. Наведено відомості про історію розвитку науки, джерела радіоактивних речовин та іонізуючих випромінювань на Землі, особливості дозиметрії і радіометрії в радіоекології. Особливу увагу приділено питанням міграції радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища та дії їх іонізуючих випромінювань на екосистеми. Розглянуто концепцію радіоємності екосистем. Наведено дані про особливості ведення окремих галузей виробництва на забруднених радіонуклідами територіях. Для студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.

  Радіоекологічний моніторинг

  Гудков І. М., Кашпаров В. О., Паренюк О. Ю.

  Викладено основні положення про радіоекологічний моніторинг як систему збору первинної інформації про потужність поглиненої в повітрі дози, вміст радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища, продукції рослинництва і тваринництва, харчових продуктах, воді та інших з метою подальшого її використання для радіаційно-гігієнічного та дозиметричного контролю. Радіоекологічний моніторинг розглядається як керований процес, завданням якого є контроль за поведінкою радіонуклідів у природних умовах та умовах антропогенного навантаження, аналіз отриманої інформації і врешті – складання прогнозу щодо радіаційної ситуації у майбутньому. Для студентів екологічних напрямів підготовки освітнього рівня «Магістр», аспірантів спеціальностей «Радіобіологія», «Радіаційна безпека», «Екологія», фахівців у сфері охорони навколишнього середовища.

  Radiobiology and Radioecology

  Gudkov I. M., Vinichuk M. M.

  Викладено основні положення сучасної радіобіології та окремого її напряму радіоекології. Наведено відомості про природу і джерела іонізуючих випромінювань, радіочутливість організмів різних таксономічних груп, реакції організмів на дію випромінювань, шляхи протирадіаційного захисту та післярадіаційного відновлення. Розглянуто міграцію радіоактивних речовин в об’єктах навколишнього середовища та їх захист від радіонуклідного забруднення, деякі особливості господарювання на забруднених територіях, шляхи використання випромінювань у сільському господарстві, медицині, харчовій промисловості. Висвітлено основні принципи радіаційної безпеки та радіаційної гігієни. Для студентів спеціалізованих груп з викладанням дисциплін англійською мовою вищих закладів освіти, магістрантів, аспірантів, викладачів.

  Радіобіологія

  Гудков І. М.

  Згідно типової програми курсу «Радіобіологія» викладені основні положення сучасної загальної та сільськогосподарської радіобіології та радіоекології. Коротко викладена історія радіобіології та етапи її розвитку. Наведено відомості про природу іонізуючих випромінювань, їхні джерела, взаємодію з речовинами живих організмів. Розглянуто біологічні ефекти іонізуючих випромінювань, радіочутливість організмів різних таксономічних груп, можливості її модифікації. Особливу уваги приділено процесам міграції радіоактивних речовин в об’єктах навколишнього середовища та шляхам надходження в рослини та організм тварин і людини, особливостям господарювання на забруднених радіонуклідами територіях, використанню іонізуючих випромінювань у різних сферах народного господарства. Висвітлено основні принципи радіаційної безпеки. Для студентів вищих навчальних закладів II–IV рівнів акредитації.

  Радіоактивні відходи: технології утворення, поводження, утилізації

  Лико Д. В., Костолович М. І., Войтович О. П.

  Навчальний посібник містить матеріал відповідно до програм курсів «Хімія радіоактивних елементів», «Поводження з радіоактивними відходами», «Реабілітація територій, забруднених радіонуклідами». У посібнику викладено теоретичні основи хімії радіоактивних елементів, розглянуто сутність технологічних процесів ядерно-паливного циклу, описано джерела утворення радіоактивних відходів та наведено особливості поводження з радіоактивними відходами. Досліджено принципові засади управління системою поводження з радіоактивними відходами та особливості реабілітації територій, забруднених радіонуклідами. Розраховано на студентів-магістрів спеціальності «Радіоекологія» вищих навчальних закладів.

  Природні ресурси України

  Гнатів П. С., Хірівський П. Р., Зинюк О. Д., Корінець Ю. Я., Панас Н. Є.

  У навчальному посібнику подані основні складові природних ресурсів України – природні умови, геологічні, біотичні, ґрунтові, водні й рекреаційні ресурси, а також людський потенціал країни. Висвітлені історичні віхи генезису природного довкілля і ресурсів, сучасні ознаки і напрями їх антропотрасформації. Викладені найвагоміші принципи невиснажливого використання ресурсного потенціалу, збереження природного середовища та дієві заходи охорони природних багатств держави.
  Навчальний посібник підготовлений для студентів ОКР «магістр» спеціальності
  «Екологія та охорона навколишнього середовища».

  Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку

  Клименко М. О., Боголюбов В. М., Клименко Л. В., Брежицька О. А.

  Наведено основні визначення сталого розвитку і принципи переходу суспільства до сталого розвитку. Практикум містить наведено практичні роботи з короткими теоретичними відомостями, завданнями до роботи і питаннями для контролю знань. Окремий розділ присвячено рекомендаціям щодо виконання курсової роботи з розробки стратегії сталого розвитку адміністративної одиниці. В посібнику представленоо деякі ділові ігри з різноманітними аспектами сталого розвитку, а також комплекс задач, тестових завдань та кросвордів. Практикум розрахований для студентів напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» і може бути корисним для студентів інших спеціальностей, для всіх хто вивчає проблеми впливу людини на довкілля.

  Практикум з радіобіології та радіоекології

  Гайченко В. А., Гудков І. М., Кашпаров В. О., Кіцно В. О., Лазарєв М. М.

  Викладено правила і техніка радіаційної безпеки під час роботи з джерелами іонізуючих випромінювань і радіоактивними речовинами, вимоги до улаштування і обладнання радіометричних лабораторій. Коротко розглянуто фізичні основи радіоактивності та прийоми статистичної обробки даних радіометрії. Описано способи збору і підготовки проб різних видів продукції та об'єктів навколишнього середовища для радіометричних досліджень, радіометричні та дозиметричні прилади різних систем. Наведено галузеві стандарти та методики вивчення забруднення радіонуклідами різноманітних об'єктів. Викладений цикл лабораторних робіт з радіобіології та радіоекології, ситуаційні задачі щодо особливостей ведення аграрного виробництв на забрудених радіонуклідами територіях та принципи їх виконання. Наведений список рекомендованої літератури. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, спеціалістів-екологів, науковців.

  Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров’я людини

  Орел С. М., Мальований М. С., Орел Д. С.

  У навчальному посібнику викладено теоретичні основи оцінки екологічного ризику, показано місце дисципліни в блоці варіативних дисциплін підготовки фахівців напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». В посібнику проводиться аналіз впливу на людину отруйних хімічних речовин по двох оцінках - оцінці шкідливості речовини (токсичності) і оцінці ступеню контакту цієї речовини з організмом людини (експозиції). Ці дві оцінки дають можливість передбачити імовірність настання певного негативного наслідку, проводити ранжування впливу певних хімічних речовин і приймати рішення щодо захисту від їх впливу. Оцінка впливу небезпечних хімічних речовин на людину, яка дає можливість приймати правильне рішення для її захисту і є метою навчального посібника. Навчальний посібник може бути корисним також студентам інших спеціальностей для вивчення нормативної дисципліни «Екологія» і для всіх, хто вивчає проблеми, пов'язані з оцінкою екологічного ризику впливу антропогенної діяльності на здоров'я людини.

  Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

  Лико Д. В., Лико С. М., Долженчук В. І., Портухай О. І.

  Навчально-методичний посібник «Охорона і раціональне використання земельних ресурсів» підготовлений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». У посібнику розглянуто стан земельних ресурсів України, висвітлено особливості використання земель забруднених важкими металами, пестицидами та радіонуклідами. Приділено увагу напрямкам розв’язання проблем раціонального використання земельних ресурсів при переході до сталого землекористування. Проаналізовано організацію управління у галузі використання і охорони земельних ресурсів та правовий режим земель різних категорій.
  Посібник включає навчальну програму дисципліни, теоретичну частину, завдання аудиторної та самостійної роботи, методичні вказівки для практичних і лабораторних робіт, тестовий контроль рівня знань студентів.

  Основи біологічної та генетичної безпеки (екологічна складова)

  Бондар О. І., Новосельська Л. П., Іващенко Т. Г.

  Наведено розширений курс лекцій і результати вибіркових практичних впроваджень з дисципліни «Основи біологічної безпеки», що входить до циклу предметів фахової підготовки магістрів із спеціальності 101 – екологія та охорона навколишнього природного середовища, галузі знань 10 – природничі науки (шифр за ОПП__ВВС 4.06_). Посібник розрахований на задоволення інформаційних потреб студентів, аспірантів, спеціалістів, науковців та керівників з екологічної безпеки у природоохороній діяльності.

  Основи біологічної безпеки (екологічна складова)

  Бондар О. І., Новосельська Л. П., Іващенко Т. Г.

  Навчальний посібник представляє собою розширений курс лекцій з дисципліни «Біологічна безпека», що входить до циклу предметів спеціального підготування магістрів спеціальності 101– екологія, галузі знань 10 – природничі науки. Підручник буде актуальним для студентів, аспірантів, спеціалістів та науковців з екологічної безпеки, керівників виробничої сфери, а також фахівців природоохоронної діяльності.

  Обробка технологічних рідин та стічних вод

  Рижков С. С., Луняка К. В., Самохвалов В. С., Літвак С. М.

  Навчальний посібник призначений для вивчення курсу «Обробка технологічних рідин та стічних вод» студентами спеціальності «Теплоенергетика»; напрямку 073 «Менеджмент» [кваліфікація «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)»]; напрямку 051 «Економіка (спец «Економіка довкілля і природних ресурсів»). У посібнику представлені відомі на сьогоднішній день методи обробки рідин – теорія, розрахункові формули, обладнання для проведення процесів, технологічні схеми. Особлива увага приділяється підготовці води для котелень, а також очищенню стічних вод підприємств теплоенергетики, побутових стоків та інших виробництв.

  Моніторинг довкілля

  Боголюбов В. М., Сафранов Т. А., Клименко М. О., Мокін В. Б., Адаменко О. М., Горова А. І.

  У підручнику ґрунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описані особливості організації різних рівнів системи моніторингу довкілля, а також розглянуто сучасні методи і засоби моніторингових досліджень. Висвітлені методичні основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, ґрунтового покриву та геологічного середовища. Вперше наведена характеристика таких видів моніторингу як соціально-екологічний, еколого-гігієнічний та ін. Авторами зроблена спроба детальної класифікації різновидів моніторингу довкілля. Вперше велика увага приділена застосуванню в системі екологічного моніторингу дистанційних методів зондування Землі та геоінформаційних систем і технологій, а також основам екологічного картографування. Розрахований на студентів екологічних, технічних та інших спеціальностей ВНЗ України, а також на широке коло читачів.

  Методологія та організація наукових досліджень (в екології)

  Клименко М. О., Петрук В. Г., Мокін В. Б., Вознюк Н. М.

  У підручнику подані основи науково-дослідної роботи для студентів екологічних спеціальностей ВНЗ. У ньому висвітлено такі розділи: наука як система знань, основи методології науково-дослідної діяльності, методи наукового дослідження, основи моделювання та теоретичних досліджень, основи експериментальної інформатики та аналізу стану компонентів навколишнього середовища, оформлення результатів наукової роботи, геоінформаційні технології в екологічних дослідженнях і моніторингу довкілля, які, з нашої точки зору, є найбільш доцільними у вивченні даного курсу.
  Адресований студентам екологічних та інших спеціальностей ВНЗ, а також магістрантам і аспірантам, які займаються експериментальними дослідженнями у галузі екології.

  Методи та засоби вимірювання параметрів навколишнього середовища

  Войцицький А. П., Федишин Б. М., Борисюк Б. В.

  Викладено теоретичні основи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища. Представлено методологію проведення контролю якісних та кількісних параметрів довкілля. Дана класифікація методів та засобів вимірювання, описаний принцип роботи обладнання, його переваги та недоліки. Для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» вищих навчальних закладів. Може бути корисним спеціалістам – екологам, викладачам спеціалізованих ліцеїв та шкіл.

  Загальна екологія

  Соломенко Л. І., Боголюбов В. М., Волох А. М.

  У підручнику розглянуто найважливіші теоретичні питання і розділи з навчальної дисципліни «Загальна екологія»: аутекологія, демекологія, синекологія, основи біосферології та елементи еволюційного вчення і прикладної екології. Вміщено практичні заняття та короткий термінологічний словник, які сприятимуть глибшому осмисленню теоретичного матеріалу, виробленню навичок його практичного застосування. Буде корисним для студентів, що навчаються за екологічними, біологічними, технічними і лісотехнічними спеціальностями, а також для аспірантів, викладачів і всіх, небайдужих до актуальних питань екології і збереження довкілля.

  Екотоксикологія

  Снітинський В. В., Хірівський П. Р., Гнатів П. С., Корінець Ю. Я., Панас Н. Є.

  У другому виданні навчального посібника отримали подальший розвиток основи екотоксикології, її понятійний апарат і загальні підходи до вивчення екотоксикантів. Докладно висвітлені біогенні токсини, їхнє значення для популяцій і функціональна роль у підтриманні стабільності природних екосистем, а також потреба збереження біорізноманіття, зокрема й отруйних видів. Викладені сучасні дані стосовно походження, поводження у довкіллі та небезпеки для людини техногенних екотоксикантів: хімічних елементів, отруйних сполук, стійких органічних забруднювачів, особливо шкідливих штучних хімічних канцерогенів. Навчальний посібник підготовлений для екологів. Він буде корисний аспірантам, науковцям і фахівцям сфери моніторингу й екоменеджменту, у контролі за якістю довкілля, а також в організації екобезпечного виробництва і природокористування.

  Екологія тварин

  Гайченко В. А., Царик Й. В.

  В основу навчального посібника покладені курси лекцій, прочитані авторами для студентів факультетів екології та біотехнологій НУБіП України та біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Розглядаються фундаментальні проблеми екології тварин як важливої складової загальної екології. Викладені основні механізми і закономірності стійкого існування угруповань тварин та їх зв’язки в екосистемах. Висвітлені закономірності відповіді тварин і їх угруповань на мінливі умови абіотичного і біотичного середовища існування, а також особливості структури і динаміки популяцій тварин.

  Екологія та природознавство з методикою навчання. Частина І

  Соколовська О. С., Січко І. О.

  У посібнику подається методика навчання курсу екології і природознавства, система методів, форм і засобів навчання, за якими відбувається формування уявлень про вітальну цінність природи, виховання екологічної культури особистості, розвиток гармонійних відносин між особистістю, природою і суспільством, опанування навичками навчально-пізнавальної та природо- охоронної діяльності. Посібник може бути застосований студентами, вихователями дитячих навчальних закладів, фахівцями початкової і дошкільної освіти.

  Екологія та збалансоване природокористування

  Мальований М. С., Леськів Г. З.

  Навчальний посібник призначений для вивчення охорони навколишнього середовища та економіки регіонів України та світу. У ньому висвітлені основи питання із теоретичних основ екології, еколого-економічних проблем навколишнього середовища та економічні особливості окремих територій. Висвітлюється співвідношення двох наук екології та регіональної економіки.

  Екологія міських систем

  Клименко М. О., Пилипенко Ю. В., Мороз О. С.

  Підручник містить поняття ландшафтно-екологічної основи міста, під яким розуміють історичні відомості про появу перших міст та пов’язують це з ландшафтом території. Наведено аналіз техногенних факторів та моделювання міського простору, практикум з екології міських систем, приклади тестової програми, список рекомендованої літератури. Підручник може бути корисним при вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.

  Екологія людини

  Залеський І. І., Клименко М. О.

  У підручнику в певній послідовності розглянуто еволюцію і життєдіяльність людини як біосоціальної істоти, збереження її цілісності у сучасних соціо-економічних умовах. Розглянуті питання забруднення навколишнього природного середовища та здоров'я людини. Смисловим ядром видання є розкриття сутності екології людини як науки, що досліджує взаємовпливи довкілля і людини, адаптацію її до стресогенних чинників, екологічні проблеми духовних цінностей та формування екологічного світогляду. З метою вироблення рекомендацій щодо гармонійного розвитку і збереження генофонду людини, розглянуті питання екологічної моральності, культури та психології особистості. Розглянуті природні і соціально-екологічні фактори, що впливають на безпечне існування людини. Підручник містить тести, глосарій, що сприятиме глибше осмислення викладеного матеріалу. Адресований студентам, аспірантам, що вивчають екологію, викладачам і фахівцям різних галузей науки.

  Екологія з основами біобезпеки. Частина 1. Інгредієнтне забруднення

  Петрук В. Г., Васильківський І. В., Петрук Р. В., Іщенко В. А., Трач І. А.

  Навчальний посібник складений у відповідності з програмою курсу “Екологія з основами біобезпеки” розрахований на поглиблену, ґрунтовну підготовку і закріплення теоретичних знань студентів всіх спеціальностей Вінницького національного технічного університету у галузі екології та природоохоронної діяльності. У навчальному посібнику представлений порядок виконання практичних робіт, викладені методики обробки результатів, необхідні довідкові дані, приведені контрольні питання і завданння, а також рекомендована література. Навчальний посібник розрахований на студентів всіх технічних та економічних спеціальностей, інженерів-теплоенергетиків працюючих в комунальній сфері, фахівців управління охорони навколишнього природного середовища, екологічної інспекції та спеціалістів науково-дослідних організацій.

  Екологія

  Лико Д. В., Лико С. М., Портухай О. І., Глінська С. О., Трохимчук І. М., Деркач О. А.

  У навчальному посібнику викладено основні екологічні поняття за закони класичної екології, проблеми прикладної екології та шляхи їхнього вирішення. Він включає: навчальну програму з варіантами завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів; теоретичний матеріал; методичні вказівки для практичних робіт, тестовий контроль поточного й підсумкового рівня знань студентів, термінологічний словник, список рекомендованих літературних джерел. Навчальний посібник рекомендується використовувати студентам вищих навчальних закладів усіх напрямів підготовки для здобуття ступеня – «бакалавр».

  Екологічний дизайн

  Дубовий О. В., Блажкевич Т. П., Дубовий В. І.

  У посібнику рослина розглядається як ідеальний об’єкт природи і поліпшувач соціально-культурного простору людини. Розглянуто умови виникнення, концептуальні та науково-методологічні основи екологічного дизайну. Наведені характеристики природних та антропогенних засобів формування об’єктів екологічного дизайну, історичні аспекти розвитку його в Україні і за кордоном, теорія побудови композицій, фітоергономіка як наука про вплив рослин на здоров’я людини, особливості створення водних об’єктів (акваріумів, мікробасейнів, фонтанів, каскадів) для конкретних умов. Систематизовано та викладено основні концептуальні положення екологічного дизайну, його методичне забезпечення, особливості догляду за інженерно-технічними об’єктами екологічного дизайну, догляд за рослинами, їх захист від хвороб та шкідників. Розглядаються основні підходи в організації та плануванні екологічного дизайну. Видання розраховане для викладачів, аспірантів, магістрів, а також студентів всіх екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

  Екологічне право України

  за ред. проф. Каракаша І. І., д.ю.н. Харитонової Т. Є., к.ю.н. Черемнової А. І.

  У навчальному посібнику «Екологічне право України» розглянуто актуальні питання визначення предмету, методів та принципів екологічного права, дослідження його джерел, екологічних прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб, зазначено та опрацьовано правове регулювання використання та охорони природних об’єктів, правовий режим особливо охоронюваних природних територій та об’єктів, екологічно уражених територій, правове забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища міст та інших населених пунктів, а також навколишнього середовища в промисловості, енергетиці та на транспорті, у сільському господарстві, правове регулювання поводження з відходами, застосування юридичної відповідальності за екологічні правопорушення та здійснення міжнародно-правової охорони навколишнього середовища тощо. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих юридичних навчальних закладів, у яких відбувається підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів, може використовуватися викладачами екологічних та юридичних навчальних закладів, а також буде корисним для широкого кола читачів, які цікавляться та опікуються проблемами екологічного законодавства і права України.

  Екологічне лісознавство

  Бойко Т. О., Бойко П. М., Плугатар Ю. В.

  У навчальному посібнику викладено еколого-біологічні особливості лісознавства, подано як загальновідомі, так і новітні матеріали щодо біологічних та екологічних особливостей і функцій лісових біоценозів. Розглядаються шляхи відновлення, росту та формування лісу, динамічні показники лісових екосистем, лісова типологія, а також екологічні та регулюючі функції лісових насаджень. Рекомендовано для студентів екологічних та лісознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів.

  Екологічне інспектування. Практикум

  Клименко М. О., Прищепа А. М., Стецюк Л. М., Брежицька О. А.

  У навчальному посібнику представлені практичні та лабораторні роботи, які направлені на формування вмінь у студентів планувати, проводити інспекторські перевірки з питань дотримання екологічного законодавства суб’єктами діяльності, застосовувати заходи впливу за результатами перевірок, проводити додаткові екологічні обстеження, виміри та лабораторні дослідження, розраховувати розміри відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок скоєння правопорушень екологічного характеру. У посібнику наведені комплекс задач, тестових завдань та тематику круглих столів.
  Посібник призначено для студентів напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

  Екологічне інспектування

  Клименко М. О., Прищепа А. М., Стецюк Л. М., Брежицька О. А.

  У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, процедуру екологічного інспектування, наведено характеристику, функції, структуру Державної екологічної інспекції, висвітлено питання інспекторських перевірок з охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування. Смисловим ядром підручника є комплексний аналіз видів екологічних інспекторських перевірок. Осмислення теоретичного матеріалу сприятимуть вміщенні у підручнику запитання та завдання. Підручник адресований студентам вищих навчальних закладів.

  Екологічна хімія

  Федишин Б. М., Дорохов В. І., Павлюк Г. В., Заблоцька О. С., Борисюк Б. В.

  У підручнику наведені сучасні дані про будову і склад довкілля, параметри та фактори стабілізації його складу і фізичних параметрів. Показані чинники, що негативно впливають на склад і параметри довкілля. Представлені дані впливу антропогенних забруднювачів на живі організми. Також описані фізичні та хімічні методи очищення відходів життєдіяльності з метою запобігання забруднення довкілля. Дана характеристика методів аналітичного контролю за санітарно-гігієнічними характеристиками оточуючого середовища. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямком «Екологія». Підручник буде корисний для бакалаврів, магістрів, аспірантів, викладачів спеціалізованих ліцеїв та коледжів.

  Екологічна експертиза

  Федючка М. І., Коткова Т. М., Світельський М. М., Іщук О. В., Пінкіна Т. В., Матковська С. І.

  У навчальному посібнику викладено основні положення з екологічної експертизи. Рекомендований для підготовки студентів аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

  Екологічна безпека

  Шмандій В. М., Клименко М. О., Голік Ю. С., Прищепа А. М., Бахарєв В. С., Харламова О. В.

  Підручник побудовано за принципом "аналіз формування небезпеки – основа управління екологічною безпекою", у підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, нормативи екологічної безпеки, висвітлено питання формування умов виникнення екологічної небезпеки та управління екологічною безпекою в умовах надзвичайних ситуацій, у виробничо-господарській діяльності, у т.ч. на регіональному рівні, основ екологічного ризику. Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями екологічного спрямування, буде корисним для аспірантів, викладачів та наукових працівників.

  Дистанційні методи моніторингу довкілля

  Бондар О. І., Фінін Г. С., Унгурян П. Я., Шевченко Р. Ю.

  Навчальний посібник-видання з інноваційних технологій моніторингу довкілля методами геоінженерних наук. Розглянуті методи наземних (аероекологічного, супутникового), дистанційного (сенсорного) і тактильного моніторингів довкілля. Пріоритетними визначені теми, що висвітлюють роботу інструментарію зйомок місцевості за допомогою геодезичних приладів та супутникових технологій у дослідженні довкілля. Обґрунтовані фізичні основи дистанційного зондування, аерофотознімання, супутникових систем у цілях екологічного моніторингу. Наведені приклади практичних розроблень, апробації, а також результати реалізації методів дистанційного вивчення територій для потреб екологічного та природоохоронного картографування. Сформовано рубрикатора завдань екологічного моніторингу, створеного засобами ДЗЗ та ГІС. Видання розраховане на підготовку здобувачів вищої освіти у магістратурі Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління та інших закладів вищої освіти України за спеціальностями: «Екологія» та «Геодезія та землеустрій» під час вивчення нормативної навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи», а також для слухачів курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників природоохоронної сфери.

  Гірнича та екологічна ренти у сфері надрокористування

  Бондар О. І., Вакараш В. М., Сухіна О. М., Улицький О. А., Плахотній С. А.

  Монографія спрямована на розв’язання проблем надрокористування та охорони навколишнього природного середовища шляхом вилучення і використання частки гірничої та екологічної ренти в інтересах власника природних ресурсів – українського народу. В рамках міжнародної інноваційної співпраці вивчено практичний досвід високорозвинених країн світу щодо визначення розміру гірничої та екологічної ренти, економічної оцінки ризиків у надрокористуванні, управління рентними відносинами, розвитку фундаментальної та прикладної економічної науки. Результати наукових досліджень та рекомендацій щодо формування нових економічних теорій про природну ренту, визначення розміру гірничої та екологічної ренти спрямовані на перехід гірничо-видобувних підприємств від рентної економіки до «зеленої». Видання розраховане на забезпечення інформаційних і професійних потреб спеціалістів та практиків у сфері економіки, фінансів, права, державної політики, представників бізнесу та підприємств, які отримують природну ренту, фахівців природо-експлуатуючих компаній, надрокористувачів, учасників ринку екопослуг, представників громадських організацій, студентів та викладачів вищих навчальних закладів еколого-економічного спрямування.

  Геохімія довкілля

  Марчук Г. П., Біла Т. А.

  Навчальний посібник містить основні поняття геохімії довкілля. Викладено теоретичні основи геохімії компонентів біосфери, міграції хімічних елементів, геохімічних процесів. Розглянуто основні типи геохімічних ландшафтів, види моніторингу навколишнього природного середовища та методи контролю забруднення біосфери. До кожної теми надані питання та тести для самоконтролю. У кожному розділі наведені приклади розв'язання задач та перелік необхідної літератури. Для студентів вищих навчальних закладів за напрямком підготовки 6.040106 “Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування”.

  Геоінформаційний моніторинг екологічного стану локальних агроекосистем

  Рідей Н. М., Горбатенко А. А., Строкаль В. П., Шофолов Д. Л., Рибалко Ю. В.

  Теоретично обґрунтовано й розроблено індекс природно-ресурсного потенціалу агроландшафтів, спеціалізовану геоінформаційну систему «ГІС ВП НУБіП України – Агрономічна дослідна станція» для оцінки їх екологічного стану та картування. Запропоновано методику визначення індексу узагальненої видової рясності біорізноманіття локальних територій агроландшафтів за індексом MSA, який дорівнює 0,099 і вказує на втрату близько 90 % природного біорізноманіття досліджуваної території внаслідок високого рівня розораності земель. Визначено стан агроландшафтів на основі даних геоінформаційного моніторингу за агрокліматичними, еколого-агрохімічними, агроекологічними, еколого-токсикологічними і картографічними показниками та встановлено, що територія ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» належить до екологічно нестабільних, а екологічна ситуація є незадовільною. З’ясовано шляхи оптимізації екологічного стану агроландшафтів за допомогою геоінформаційного аналізу. Набули подальшого розвитку теоретичні і практичні аспекти екологічного оцінювання агроландшафтів й сучасні підходи до їх системного аналізу з врахуванням індексу природно-ресурсного потенціалу агроландшафтів. Для науковців, викладачів і аспірантів біологічних і аграрних ВНЗ і НДІ, які спеціалізуються в галузі екології, ландшафтознавства, геоінформаційного моніторингу.

  Вступ до фаху (в екології)

  Клименко М. О., Петрук В. Г., Мудрак О. В., Петрук Р. В., Клименко Л. В., Гнілуша Н. В.

  У підручнику подані загальна інформація про напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», основний понятійно-термінологічний апарат екології, об’єкт вивчення екології, історію її розвитку, суть фахової діяльності еколога та модель фахівця-еколога, функції і структури Державних екологічних служб у світлі Концепції екологічної освіти України відповідно програмам нормативних навчальних дисциплін ОКР «Бакалавр» зазначеного напряму підготовки. Розрахований на студентів та викладачів екологічних спеціальностей ВНЗ.

  Влияние природно-климатических факторов на социально- экономические и производственные системы

  Ходаков В. Е., Соколова Н. А., Чёрный С. Г.

  Книга посвящена изложению роли влияния природно-климатических факторов (ПКФ) на устойчивое развитие регионов, как социально-экономических и производственных систем. В качестве регионов рассматриваются регионы Украины. Дается общая характеристика ПКФ Украины, их отличие от таких же факторов стран Западной Европы. Украина находится в зоне действия более негативных ПКФ, чем страны Западной Европы. Излагается влияние ПКФ на жизнедеятельность человека, сельскохозяйственное производство Украины, жилищно-коммунальное хозяйство, строительную и промышленную индустрию, транспорт и транспортное хозяйство Украины, а так же мероприятия по парированию негативных ПКФ. Излагаются тенденции изменения климата, как на глобальном, так и на региональном уровнях и прогнозы возможных природно-климатических трансформаций, особенности экономик некоторых западных стран с неблагоприятными природно-климатическими условиями: Норвегии, Швеции, Финляндии. Приводится оценка влияния ПКФ на экономику Украины, даются рекомендации по адаптации отраслей экономики к реальным негативным ПКФ, характерным для Украины. Задача создания систем мониторинга ПКФ является актуальной. Книга предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, специализирующихся в области системного анализа, компьютерного эколого-экономического мониторинга.

  Безпека життєдіяльності

  Піскунова Л. Е., Прилипко В. А., Зубок Т. О.

  Підручник для вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" для вищих аграрних закладів розроблений на основі програми нормативної дисциплін „Безпека життєдіяльності”, що створена на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.02.2002 р. № 76 та відповідно до положень Концепції освіти з напряму "Безпека життя і діяльності людини", затвердженої Міністром освіти і науки України 12 березня 2001 р, а також на основі типової програми, схваленої на засіданні науково-методичної комісії з цивільної безпеки Науково-методичної ради МОН від 16.02.2011 р., № 03/02 та Вченою Радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 23 лютого 2011 р., № 2. У підручнику відображені сучасні тенденції розв'язання проблем безпеки людини, викладені у: Концепції ООН “Про сталий людський розвиток”, Концепції національної безпеки України (схвалена постановою Верховної Ради України № 3\97-ВР від 16.01.1997 р.). Основні розділи та теми визначені державними вимогами (спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 року, № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України»). Пропонований підручник має допомогти викладачам і студентам у вивченні даної дисципліни, сформувати профілактичний напрям мислення та професійну діяльність майбутнього спеціаліста.

  Асистентська практика

  Костолович М. І., Денисюк Н. В., Ойцюсь Л. В.

  Навчальний посібник розроблений відповідно до навчальної програми асистентської практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 101 Екологія. Підготовлений посібник покликаний допомогти майбутнім викладачам в оволодінні знаннями, вміннями та навичками з організації освітнього процесу у вищій школі та проведення науково-педагогічних досліджень. Посібник складається з передмови, двох розділів, в яких основна увага приділяється змістово-організаційним та методичним аспектам підготовки, проходження і оцінювання асистентської практики, словника основних понять і термінів, рекомендованої літератури та додатків. Розрахований на здобувачів вищої освіти та викладачів.

  Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток

  Урушадзе О. Т., Урушадзе Т. Ф., Нагорнюк О. М., Мудрак О. В., Дребот О. І., Фурдичко О. І.

  У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісівництво», розглянуто особливості планування лісових ландшафтів (як природних, так і відновлених людиною), лісового насінництва і посадкового матеріалу, вимог до норм внесення поживних речовин для лісових розсадників, боротьби з хворобами і шкідниками деревних порід, механізації технологічних процесів у агролісівництві. Визначено збалансоване еколого-соціо-економічне й рекреаційно-оздоровче значення лісових масивів та важливі їх функції захисту ґрунтів від ерозій, регулювання водостоку, продукування кисню, дисбактерізації тощо. Вказано шляхи збереження та відтворення лісового фонду Грузії, який кілька століть через варварське відношення чужинців масово знищувався, тому нині велике значення має відновлення порід дерев лісових екосистем, що притаманні екологічним ареалам Грузії. Проаналізовано еколого-економічний стан розвитку галузі агролісівництва в Україні. Посібник рекомендовано для підготовки студентів і здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» та галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей 205 «Лісове господарство», 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарство», 206 «Садово-паркове господарство».