Кількість назв: 940

  Економіка та фінанси

  Убезпечення споживання на національному і мегарегіональному рівнях

  Антонюк К. І.

  Монографічне дослідження присвячено формуванню теоретико-методологічних засад і розробленню практичних рекомендацій із зміцнення безпеки споживання в Україні в процесі євроінтеграції. Висвітлено теоретичні та прикладні аспекти забезпечення безпеки споживання товарів (послуг) у системі економічної безпеки держави з використанням розробленого методологічного апарату дослідження. Визначено сутність категорії «безпека споживання»; встановлено її взаємозв’язки з Цілями сталого розвитку; проаналізовано інституціональний базис забезпечення безпеки споживання; розроблено модель поведінки споживача як інституту убезпечення споживання. Ідентифіковано загрози безпеці споживання, виявлено тенденцію зміни її рівня, розроблено системно-динамічну модель. Обґрунтовано напрями впровадження організаційно-інституціональних засад убезпечення споживання в підприємницьку діяльність. Здійснено стратегічне програмування зміцнення безпеки споживання в Україні в процесі євроінтеграції. Робота буде цікава науковцям, управлінцям, підприємцям, студентам, викладачам, а також усім, хто турбується про власну та національну безпеку, насамперед в контексті безпеки споживання.

  Енциклопедія інтелектуальної власності

  Хрідочкін А. В., Віхляєв М. Ю., Ломакіна А. А.; за заг. ред. Дудіна Т. М.

  У пропонованій енциклопедії представлена понятійно-категорійна система сучасної сфери інтелектуальної власності. Видання містить понад 800 термінів і понять, що відображають різні аспекти сфери інтелектуальної власності: теоретичні засади процесу створення об’єктів інтелектуальної власності, складові сучасної сфери інтелектуальної власності, стандарти виникнення (набуття) прав на об’єкти інтелектуальної власності, економічні, правові та організаційні аспекти використання об’єктів інтелектуальної власності, проблеми захисту прав інтелектуальної власності. Значну частину пропонованого масиву становлять терміни, що увійшли до лексикону останніми роками. Видання розраховане на широке коло користувачів-винахідників, дизайнерів, промисловців, комерсантів, представників у справах промислової власності (патентних повірених), юристів, економістів, студентів, викладачів тощо. Воно може бути також корисним для всіх, хто цікавиться питаннями правової охорони та захисту інтелектуальної власності.

  Концептуально-методологічні засади управління маркетинговими ІТ-проєктами в умовах цифрових трансформацій

  Чайковська М. П.

  Монографія присвячена дослідженню теоретико-методологічних положень та практичних питань щодо забезпечення системи управління маркетинговими IT-проєктів в умовах цифрових трансформацій. Автором вирішене комплексне наукове завдання спрямоване на розв’язання науково-прикладної проблеми, яка полягає у відсутності системного підходу до управління сучасними маркетинговими ІТ-проєктами, як передумови та важливого драйверу цифрових трансформацій економічних систем. Робота адресована широкому колу фахівців в області економіки, маркетингу, менеджменту, інформаційних технологій. Монографія може бути корисною професорсько-викладацькому складу, студентам маркетингових, управлінських, економічних спеціальностей, аспірантам, здобувачам.

  Економіка інноваційного підприємства

  Кривов’язюк І. В.

  Навчальний посібник розкриває основні принципи та закономірності, притаманні функціонуванню та розвитку інноваційного підприємства. Визначено економічні основи наукоємного виробництва. Розкрито процес планування та оцінки виробничих можливостей інноваційного підприємства та ресурсні складники його розвитку. Виокремлено чинники формування та підвищення фінансово-економічних результатів діяльності інноваційного підприємства. Значну увагу приділено антикризовим аспектам діяльності інноваційного підприємства, взаємозв’язку кризових явищ і розвитку інноваційної діяльності підприємств. До кожного розділу додаються перелік ключових понять і термінів, практикум, контрольні запитання й список рекомендованої літератури. У додатках подано інноваційні портрети передових вітчизняних підприємств. Сучасна статистика та ілюстративне супроводження допоможуть засвоєнню матеріалу та розвитку компетентностей здобувачів вищої освіти. Навчальний посібник стане настільною книгою та найкращим порадником у навчальному процесі як для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів-початківців, так і для викладачів із великим педагогічним стажем, стане в пригоді всім тим, хто має намір самостійно поглибити знання з економіки та управління підприємством.

  Конкурентна розвідка у міжнародному бізнесі

  Захарченко В. І., Меркулов М. М., Ширяєва Л. В.

  Конспект лекцій з курсу конкурентної розвідки у міжнародному бізнесі викладається в форматі, прийнятому за кордоном, що використовується у навчальному процесі при підготовці менеджерів та економістів. Викладаються теоретичні проблеми конкурентної економіки як основи для виконання практичних завдань вивчення конкурентів, інформаційного забезпечення заходів конкурентної розвідки, ціноутворення і захисту бізнесу у прозорому середовищі міжнародного бізнесу. Конспект лекцій являє собою самостійний спецкурс, що базується на працях фахівців у галузі збереження, захисту і розвитку бізнесу, а також на наявному у авторів практичному досвіді. Конспект лекцій розрахований на магістрантів і аспірантів очної та заочної форм навчання за економічними напрямами та спеціальностями. Він може бути використаний студентами інших спеціальностей і слухачами курсів підвищення кваліфікації при вивченні питань управління, маркетингу і конкуренції у сучасній глобалізованій економіці.

  Товарознавство споживчих товарів. Пакування. Митне оформлення

  Верхівкер Я. Г., Гарбажий К. С., Луцькова В. А., Манолі Т. А., Мартиросян І. А., Мирошніченко О. М., Недобійчук Т. В., Памбук С. А., Смокова Т. М., Шенгелая М. В., Супрунець Н. В.

  Лабораторний практикум призначений для студентів СВО «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» за освітньою програмою: «КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ТОВАРОЗНАВСТВО І ЕКСПЕРТИЗА». У лабораторному практикумі, який розроблено викладачами кафедри Товарознавства та митної справи Одеської національної академії харчових технологій, наведені завдання, методичні рекомендації для лабораторних, практичних і самостійних робіт, а також питання для самоконтроля знань по товарознавству господарських товарів, дорогоцінних металів, культурних цінностей, алкогольних напоїв, молочних продуктів, рибних та м’ясних продуктів, зернових культур, кондитерських товарів, цукру, замінників цукру, меду, овочів і плодів та товарознавча характеристика їх пакування. Крім того у лабораторному практикумі також наведені практичні роботи по митному оформленню споживчих товарів та вирішенню практичних ситуацій, які виникають при оформленні товарів, що переміщуються через митний кордон України. Лабораторний практикум також буде корисним практичним працівникам, які займаються питаннями товарознавства та здійсненням митних формальностей при перетині споживчими товарами кордону України.

  Фіктивна діяльність суб’єктів господарювання як загроза економічній безпеці України

  Оніщик А. В.

  Монографію присвячено розробці підходів до обґрунтування теоретико-методичних засад та формування практичних рекомендацій щодо протидії фіктивної діяльності суб’єктів господарювання як загрози економічній безпеці України. Монографія може бути цікавою податковим органам, правоохоронним органам, науковцям, викладачам, здобувачам вищої освіти, а також широкому колу читачів, які цікавляться фіктивною діяльністю суб’єктів господарювання як загрози економічній безпеці України.

  Інтелектуальні системи підготовки рішень

  Єремєєв І. С., Гуйда О. Г.

  Розглянуто загальні закономірності поведінки складних систем під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників, а також в умовах неповної та нечіткої інформації, як фактори, що спонукають розглядати й оцінювати різні альтернативні шляхи розв’язання проблем і прийняття адекватних рішень. Надано адекватну інформацію з метою оволодіння теоретичними знаннями з питань методології комп’ютеризованої підготовки і прийняття рішень та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання сучасних методів та засобів підготовки рішень у практичній діяльності фахівців різних сфер народного господарства. Головний наголос зроблений на методологію інформаційної підготовки рішень, зокрема на сучасні методи спостереження характеристик складних систем, методи ідентифікації компонентів цих систем, класифікації та зниження розмірності показників систем; методи вибору адекватних альтернатив, такі як оцінювання альтернатив і прийняття рішень; методи інтелектуалізації процесів підготовки рішень, методи правдоподібних міркувань, формування баз знань, методи розбудови евристик. Особливу увагу приділено закріпленню знань шляхом внесення до тексту кожного розділу значної кількості практичних задач і наведення у додатках вичерпного аналізу способів їх вирішення, а також матеріалів віртуального модульного контролю для студентів, які самостійно вивчають. Для студентів ЗВО технічних та економічних спеціальностей.

  Цифрова економіка. Криптовалюти

  Кирилов Ю. Є., Грановська В. Г., Крикунова В. М., Жосан Г. В., Бойко В. О.

  У посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання цифрової економіки; передумови розвитку цифрової економіки; технологічні основи цифрової економіки (блокчейн і криптокурси; штучний інтелект, роботи, віртуальна реальність); цифрову трансформацію галузей економіки; особливості торгівлі в умовах цифрової економіки; фінансові технології в цифровій економіці; кібербезпеку на міжнародному та національному рівні; інвестиційні аспекти криптовалюти; державне регулювання криптовалютного ринку. Для засвоєння теоретичного матеріалу запропоновано дискусійні питання з проблем розвитку цифрової економіки та криптовалют в Україні, тестові завдання, додаткову літературу. Навчальний посібник розрахований на викладачів і здобувачів вищої освіти економічного напряму, а також інших зацікавлених осіб. Може бути використаний у практичній діяльності щодо розвитку компаній в умовах цифрової економіки, застосування криптовалют на корпоративному, регіональному, національному і глобальному рівнях.

  Міжнародні транспортні коридори

  Кухарська Н. О.

  У монографії досліджено сутність, функції, специфіку та концептуальні основи створення сучасної форми світогосподарської інтеграції – міжнародних транспортних коридорів. Представлено геоекономічну трансформацію пан’європейських міжнародних транспортних коридорів («критських»), газопроводів «Північний потік-1», «Північний потік-2», «Турецький потік», Південного транспортного коридору «ТАNАР – ТАP», Міжнародного транспортного коридору «Європа – Кавказ – Азія» (ТРАСЕКА), Євразійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК). Особливу увагу приділено нафтопроводу Одеса – Броди, як можливому завершенню будівництва ЄАНТК у європейській частині. Проаналізовано основні драйвери стрімкого зростання економічного розвитку Китаю за роки політики реформ і відкритості (1978-2018 рр.). Розкрито суть глобального інфраструктурного проєкту КНР «Один пояс, один шлях» (OBOR). Визначено економічні підходи Китаю до проникнення на ринки країн різних регіонів, включених до OBOR. Показано специфіку участі України в міжнародних транспортних коридорах та обґрунтовано наслідки від будівництва МТК в обхід країни та позбавлення її транзитного статусу. Рекомендовано науковцям, економістам, керівникам державних органів управління, студентам, аспірантам і викладачам економічних ЗВО, економістам-практикам, що займаються проблемами транспортної логістики.

  Управління сталим розвитком промислового підприємства: теорія і практика

  За ред. д. філософ. н., проф. В. Г. Воронкової, д. е. н., проф. Н. Г. Метеленко

  У колективній монографії «Управління сталим розвитком промислового підприємства: теорія і практика» комплексно досліджено теоретико-методологічні, теоретико-концептуальні та прикладні аспекти сталого розвитку промислових підприємств під впливом Четвертої промислової революції. Обґрунтовано цифрову стратегію сталого розвитку промислових підприємств, що розвиваються в умовах проривних технологій, та механізми їх упровадження. Велику увагу приділено інноваційно-екологічному механізму та методичному інструментарію забезпечення сталого розвитку металургійних підприємств. Видання орієнтоване на студентів вищих навчальних закладів економічного та управлінського спрямування, науковців та практиків у всіх сферах промислового виробництва, керівників промислових підприємств вищої і середньої ланки України та Запорізького регіону.

  Англійська для економістів = English for Economists

  Мазур Олена, Совач Катерина

  Навчальний посібник «Англійська для економістів» має на меті 1) формування навичок професійної комунікації англійською мовою, 2) підготовка студентів 3–4 років навчання кваліфікаційного рівня «бакалавр» до складання єдиного вступного іспиту до магістратури з англійської мови. Корпус навчальних текстів складено на основі автентичної джерельної бази. Авторами розроблено комплекс вправ на засвоєння економічної термінології, актуалізацію мовленнєвих навичок, а також навичок розуміння письмового тексту – читання та використання мови, що є складовими частинами ЄВІ. Посібник призначено для студентів ЗВО України економічних спеціальностей, викладачів англійської мови та всіх, хто прагне вдосконалити фахові навички професійної комунікації у вищезазначеній сфері, а також тих, хто наполегливо готується до складання ЄВІ з англійської мови.

  Затримання у кримінальному провадженні

  Захарко А. В., Рогальська В. В., Солдатенко О. А., Лазарева Д. В., Гаркуша А. Г., Федченко В. М., Резцова Н. С.

  У навчальному посібнику на підставі чинного кримінального процесуального законодавства України та з урахуванням відомчих нормативно-правових актів з питань затримання особи у кримінальному провадженні, викладено відповідну процесуальну характеристику затримання особи. Висвітлено міжнародні та національні стандарти затримання особи, підстави його здійснення, процедури затримання уповноваженими службовими та іншими особами, перебіг та правові наслідки кожного з видів затримання і можливості оскарження застосування цього тимчасового запобіжного заходу. Праця буде корисною для викладачів, науковців, юристів, адвокатів, працівників прокуратури, працівників суду і правоохоронних органів, здобувачів вищої освіти юридичних ВНЗ.

  Практикум з фінансів підприємств

  Рогов Г. К., Зінченко А. І., Пащенко О. В.

  Вміщено теоретичний матеріал до опрацювання тем, контрольні питання, тестові завдання, задачі, ділові ігри, ситуаційні завдання та короткий українсько-англійський словник основних термінів, які використовуються в курсі «Фінанси підприємств». Призначено для проведення аудиторних практичних занять та для самостійної роботи здобувачів вищої освіти в галузі знань «Управління та адміністрування». Також може бути корисним для фахівців економічних підрозділів підприємств і банківських установ.

  Практикум з бухгалтерського обліку

  Слюсаренко В. Є.

  У навчальному посібнику викладено основи формування первинних документів, логіку організації системи знань стосовно сутності виникнення господарських операцій та їх документального підтвердження, що становить основу бухгалтерського обліку. Систематизовано нормативно-правову документацію, що регулює організацію та методологію ведення бухгалтерського обліку, починаючи від фіксації господарських операцій у первинній документації, відображення їх в облікових регістрах та відображення узагальненої інформації щодо господарської діяльності у фінансовій звітності. Надано алгоритм заповнення всієї облікової документації з окремих ділянок обліку, що має велике значення для глибокого засвоєння теоретичного матеріалу та надбання практичних навичок з бухгалтерського обліку.

  Інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування в Україні: теорія та практика

  Янушевич Я. В.

  Монографія присвячена проблематиці інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні. Комплексний аналіз положень чинного законодавства України, міжнародних правових актів та проектів законів, вітчизняних та зарубіжних наукових, навчальних, публіцистичних джерел, урахування вітчизняних наукових теорій та позитивного досвіду, дозволило обґрунтувати концептуальні адміністративно-правові засади інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні, надати науково обґрунтовані пропозиції й рекомендації щодо його удосконалення, виділити закономірності та проблеми практики функціонування інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні й сформулювати сучасну концепцію адміністративно-правового забезпечення інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні. З огляду на узагальнення правозастосовчої практики, охарактеризовано сучасні тенденції розвитку інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування, а також обґрунтовано перспективи модернізації інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні на шляху до європейського співтовариства та шляхи наповнення його новим змістом. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних факультетів, а також читачів, які цікавляться актуальними проблемами інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні.

  Економіка туризму

  Грановська В. Г., Крикунова В. М., Морозова О. С., Кацемір Я. В., Бойко В. О., Дуга В. О.

  У навчальному посібнику висвітлено програмний контент з теорії і практики економіки туризму. Розглянуто основні аспекти економіки туризму на макро-, мезо- і мікрорівні. Викладено основні поняття і концепції економічної діяльності в туризмі, фактори, що на неї впливають, основні проблеми та шляхи їх вирішення. Особливу увагу приділено економіці підприємств туріндустрії, висвітлено сучасні методи управління економікою суб’єкта туристичного бізнесу. Рекомендовано здобувачам вищої освіти економічних спеціальностей, усім, хто цікавиться економічними аспектами діяльності туристичних підприємств.

  Індустрія туризму як вектор конкурентоспроможного регіонального розвитку

  Грановська В. Г., Кацемір Я. В., Фесенко Г. О.

  У монографії подано теоретичні та методичні основи стратегічного управління туристичною галуззю. Обґрунтовано сутність і структуру поняття «туристичний продукт», запропоновано авторське визначення сфери туризму як складної, відкритої, частково саморегульованої системи, що формується під впливом вподобань споживачів туристичного продукту. Вивчено та проаналізовано шляхи розвитку галузі туризму на регіональному рівні на прикладі Херсонської області. Оцінено сучасний стан туристичної індустрії Херсонської області. Досліджено сутність та обґрунтовано етапи розробки програми регіонального розвитку туризму. Доведено необхідність залучення зарубіжного досвіду в управління галуззю туризму. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також економістів, управлінців і всіх, хто цікавиться регіональними аспектами розвитку туристичного комплексу держави, зокрема в контексті актуалізації конкурентоспроможного регіонального розвитку.

  Енергозбереження в житлово-комунальному господарстві

  Єремєєв І. С., Єщенко О. І.

  У посібнику наведено засади енергозбереження на підприємствах ЖКГ. Виокремлено три головних складових енергозбереження: енергоаудит (пошук «вузьких місць», де мають місце головні витрати та втрати енергії, зв’язані з використанням неефективних або застарілих технологій, систем та устаткування), інноваційна діяльність шляхом використання новітніх технологій, альтернативних джерел енергії, утилізації енергії тощо, енергоменеджмент, тобто цільове використання енергоресурсів з урахуванням таких критеріїв, як ефективність/вартість, ефективність/екологічність, ефективність/ризик тощо. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, а також спеціальностей «Комунальна теплоенергетика» та «Екологія» усіх форм навчання.

  Шлях економічного зростання Китаю

  Хе Яомін

  У книзі розкриваються особливості реформи економічної системи в Китаї, яка завдяки своїй безпрецедентності викликає зацікавленість усіх країн світу. Реформування економічної системи Китаю, що розпочалося в 1978 році, до сьогодні пройшло складний, але вражаючий шлях, що називають «дивом економічного розвитку», «загадкою століття». Статистичні дані, наведені у книзі, переконливо свідчать, що це не просто виразні епітети. Читач має можливість дізнатися про збільшення внутрішнього валового продукту Китаю; обсягу імпорту й експорту та ін. Робота видатного китайського автора Хе Яоміна стане в нагоді не тільки економістам і студентам вищих навчальних закладів, а також обов’язково знайде відгук серед читачів, що цікавляться сучасною китаїстикою.

  Фінанси, гроші та кредит

  Гурова К. Д., Шелест О. Л., Колупаєва І. В.

  Навчальний посібник містить теоретичні положення про фінанси, гроші та кредит, теми семінарських занять та основні питання, які необхідно розглянути при підготовці до практичних та семінарських занять; наведено комплекс завдань, що розвивають аналітичні здібності студента, вміння приймати конкретні рішення з питань оптимальної організації фінансових відносин, грошового обігу та кредитування. З метою поглибленого вивчення окремих питань дисципліни наведені матеріали для самостійної роботи студентів. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» усіх форм навчання; для фахівців, що вже мають досвід роботи і які прагнуть підвищити ефективність своєї діяльності для аспірантів і науковців, що спеціалізуються в різних областях управління й вирішенні наукової проблеми фінансової системи, грошового обігу та кредитування.

  Оцінка та управління підприємницькими ризиками

  Марущак С. М., Єфімова Г. В., Пащенко О. В.

  В навчальному посібнику розглядаються методологічні і теоретико-методологічні принципи кількісного аналізу і обліку ризику різних видів діяльності підприємств і установ. Викладені основні методи зниження ризику, а також правила ухвалення оптимальних управлінських рішень з врахуванням чинників неповної визначеності і ризику. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, які ілюструють теоретичні положення. Для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, менеджерів і економістів підприємств і установ різних галузей, форм власності і господарювання.

  Інноваційно-інвестиційний клімат Українського Причорномор’я: стан і безпекоорієнтований розвиток

  за ред. Меркулова М. М.

  В колективній монографії, з огляду на сучасний стан теоретичних досліджень та практичних досягнень щодо формування науково обґрунтованої державної інноваційної політики, піднято проблеми підвищення якості інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів Українського Причорномор’я в умовах трансформаційних змін в національній економіці та поглиблення процесів глобалізації. Відповіді на вищеозначені виклики щодо стратегічних завдань подальших економічних зрушень на прикладі приморських регіонів України намагається дати ця робота, яка відображає результати цілеспрямованих досліджень Ізмаїльського державного гуманітарного університету та Одеського національного політехнічного університету. Композиційно монографія поєднує питання методологічного, методичного й практичного характеру, які пов’язані з формуванням інноваційно-інвестиційного клімату регіонів як підґрунтя їх переходу до моделі сталого розвитку. Авторський колектив прагнув узагальнити і викласти складний та різноманітний матеріал щодо проблем інноваційно-інвестиційного оновлення регіонів, щоб він був корисний науковцям, фахівцям реального сектору економіки та управлінської сфери, викладачам, аспірантам та студентам університетів, які мають намір поглибити свої знання та реалізувати свій конструктивний внесок до вдосконалення регіональної політики, переходу до стратегії сталого інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів України.

  Господарське право в умовах цифровізації економіки

  Вінник О. М., Шаповалова О. В.

  У навчальному посібнику на підставі аналізу нормативно-правових актів станом на 1 травня 2020 р., теоретичних праць, матеріалів практики висвітлюються основні теми та інститути загальної частини господарського права з урахуванням використання електронних ресурсів (поняття та сучасний стан господарських відносин і господарського права; вплив цифровізації на сферу господарювання та її правове регулювання; принципи поєднання державного регулювання та саморегулювання у сфері економіки; поняття, особливості та система господарського законодавства; основні засади господарської діяльності та її регулювання; основи правового статусу суб’єктів господарських правовідносин, порядок їх створення та припинення, в тому числі в результаті визнання боржника банкрутом, майнова основа господарювання з урахуванням електронних ресурсів, господарські договори, включаючи електронну їх форму; господарсько-правова відповідальність, антимонопольно-конкурентне регулювання, а також основні засади специфіки правового регулювання окремих видів господарських відносин на прикладі цифровізованих ринків: телекомунікаційних послуг, електронної комерції, електронних довірчих послуг). Для студентів та аспірантів юридичних й економічних спеціальностей, а також усіх, хто застосовує у своїй діяльності норми господарського законодавства та/або цікавиться питаннями господарського права.

  Комерційна діяльність

  Живець А. М., Комліченко О. О., Наконечна В. І.

  У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні основи організації комерційної діяльності підприємств в умовах ринкової економіки. Навчальний матеріал базується на аналізі сучасної практики торгівлі як сфери комерційної діяльності, вказує напрямки підвищення її ефективності та знайомить з методами оптимізації управлінських рішень у сфері регулювання товарообігу підприємств на сучасних товарних ринках. У посібнику розкрито основні форми і методи ведення комерційної діяльності різних господарюючих суб’єктів, що діють в сфері реалізації як товарів виробничо-технічного призначення, так і товарів народного споживання. Основний зміст курсу «Комерційна діяльність» розкрито у логічних, технологічних та структурних схемах, рисунках і таблицях. Матеріал навчального посібника буде корисним для здобувачів освіти за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і викладачів, а також для фахівців і керівників виробничих та комерційних підприємств.

  Економетрика в RStudio

  Кобець В. М.

  навчальному посібнику комплексно досліджено теоретико-практичні і методологічні засади економетричного моделювання в RStudio із використанням мови програмування R. Розкрито сутність теоретичного, практичного і прикладного застосування економетричних моделей для фінансових інструментів. Наведені приклади лабораторних робіт в RStudio і завдання для поточного і підсумкового контролю. Значну увагу приділено інтерпретації отриманих результатів застосування економетричних моделей та їх практичній спрямованості. Рекомендується для здобувачів вищої освіти, викладачів, зацікавлених осів в опануванні мови R для аналізу даних в економіці та фінансах.

  Економічна політика розвитку авіаційної галузі України: теорія та практика

  Грінченко Ю. Л.

  У монографії комплексно досліджені теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку авіаційної галузі України. Встановлено суперечності розвитку галузі в умовах відкритої економіки та способи їх вирішення. Розроблено концепцію екосистеми авіаційної галузі шляхом алгоритмізації залучення її учасників та ідентифікації етапів спільної участі в її успішному розвитку. Запропоновано концепцію інституційного регулювання стратегічного розвитку у складі інститутів трьох типів: техніко-технологічні, соціально-економічні та ідеологічні. Створене методичне забезпечення державного моніторингу економічних агентів авіаційної галузі та показана його ефективність на підставі значного масиву статистичних даних авіаційної галузі. Обґрунтована доцільність та дієвість впровадження системи управління фінансово-економічною безпекою авіаційної галузі для відновлення після економічних шоків. Для економістів, науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти.

  Світова економіка

  Фомішина В. М., Антофій Н. М., Грановська В. Г., Крикунова В. М., Ларіна Я. С., Огородник Р. П., Пляскіна А. І., Полковниченко С. О., Рибчук А. В., Федорова Н. Є., Фомішин С. В., Чайка-Петегирич Л. Б., Якимчук Т. В.

  Матеріал навчального посібника охоплює сутність, основні тенденції, закономірності та особливості функціонування світової економіки. Дано послідовне і логічне викладення реальних процесів розвитку сучасної світової економіки, як в цілому, так і за окремими країнами. Теоретичний матеріал доповнений статистичними й історичними довідками, таблицями і рисунками. До кожної глави наведено контрольні питання, теми індивідуальних завдань, ключові поняття, перелік посилань і рекомендованої літератури. Видання адресоване студентам і аспірантам закладів вищої освіти, слухачам шкіл бізнесу, підприємцям, працівникам зовнішньоекономічних відділів фірм і корпорацій, всім, хто цікавиться проблемами світової економіки.

  Національна економіка: теорія, методологія та сучасні тенденції трансформації

  Кухарська Н. О., Забарна Е. М., Задорожнюк Н. О.

  В монографії досліджено специфіку, тенденції та розвиток національної економіки: її структуру, базисні інститути та функціонування її інфраструктури. Визначено зміст та основні напрямки підвищення суспільного добробуту населення в умовах формування соціально-орієнованої економіки. Представлено сутність та методи державного управління національною економікою на принципах демократії, економічної свободи та формування основ економічного порядку. Показано специфіку функціонування національної економіки в умовах трансформації механізму господарювання. Проаналізовано сутність, моделі та джерела економічного зростання ринкової економіки, визначено шляхи підвищення її конкурентоспроможності. Досліджено специфіку участі України в міжнародних інвестиційних процесах, обґрунтовано шляхи активізації інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні. Визначено тенденції розвитку національної економіки в умовах глобалізації, в т. ч. місце Індустрії 4.0 на сучасному етапі, значення інформаційно-комунікаційних технологій та перспективи діджіталізації для економіки України. Рекомендується науковцям, економістам, керівникам державних, регіональних і місцевих органів управління, студентам, аспірантам і викладачам економічних ВУЗів, економістам-практикам, що займаються проблемами національної економіки.

  Макроекономіка

  Козакова О. М., Забарна Е. М.

  Пропонований підручник з макроекономіки присвячений теорії і методології аналізу макроекономічних проблем та охоплює всі теми навчальної програми. Підручник виконано у двох частинах: теоретичний курс і практикум-тренінг. В першій частині в систематизованому, логічному порядку розкриваються теоретичні аспекти основних макроекономічних проблем і сучасні методи їх наукового аналізу. Теоретичні положення ілюструються схемами, графіками, рисунками, таблицями. Надаються основні інформаційні джерела. Друга частина містить основні поняття і терміни, завдання для самоконтролю, питання для самостійного опрацювання у формі рефератів (доповідей), тести та задачі (завдання). Підручник містить відповіді на запропоновані тести та розв’язання задач і відповіді на них. Такий формат і зміст підручника має сприяти ефективному опануванню макроекономіки в контексті сучасних вимог до зміст у і якості вищої освіти. Підручник може бути рекомендований студентам економічних спеціальностей та викладачам вищих навчальних закладів, науковим та практичним працівникам.

  Кластерна форма територіально-виробничої організації

  Захарченко В. І., Осипов В. М., Паларієв О. А.

  У монографії системно викладені результати роботи над новою методологією дослідження сучасних процесів розвитку регіональної економічної системи, яка виникла замість централізованої економіки. Нова методологія, відповідно до задуму авторів, включає розвиток кластерного підходу в межах відтворювального процесу в Українському Причорномор’ї, сучасне бачення стратегічного планування, інстітуціональні умови і механізми процесів довгострокового розвитку, формування пакету економічних проектів у регіонах України, підвищення ролі держави в переході до інноваційно-інвестиційної економіки в регіонах України; досліджуються пріоритетні моделі кластерізації, які відображають можливі підходи до створення кластерів, обґрунтовуються передумови підвищення конкурентоспроможності, проводиться співставлення різних моделей кластерізації. Робота адресована та може бути корисною широкому колу читачів як для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічного напрямку науки і освіти, так і для фахівців-практиків, що опікуються проблемами менеджменту поведінки економічних систем, державного і регіонального управління розвитком.

  Економіка моря

  Парсяк В. Н., Жукова О. Ю., Парсяк К. В.

  Матеріали для практичних занять складаються з систематизованого комплексу завдань, підготовлених у відповідності до робочої навчальної програми з дисципліни "Економіка моря", і охоплюють основні розділи курсу. Призначено для студентів Факультету економіки моря денної, заочної та дистанційної форм навчання. Також може бути корисним студентам, які опановують відповідний курс самостійно або під час здобуття другої освіти.

  Екологізація гірничодобувного виробництва: рентні відносини

  Бондар О. І., Унгурян П. Я., Сухіна О. М., Улицький О. А.

  В рамках міжнародної інноваційної співпраці вивчено практичний досвід високорозвинених країн світу щодо визначення розміру гірничої та екологічної ренти, економічної оцінки ризиків у надрокористуванні, управління рентними відносинами, розвитку фундаментальної та прикладної економічної науки. Результати наукових досліджень та рекомендацій щодо формування нових економічних теорій про природну ренту, визначення розміру гірничої та екологічної рент спрямовані на перехід гірничовидобувних підприємств від рентної економіки до «зеленої». Видання розраховане на забезпечення інформаційних і професійних потреб спеціалістів та практиків у сфері економіки, фінансів, права, державної політики, представників бізнесу та підприємств, які отримують природну ренту, фахівців природо-експлуатуючих компаній, надрокористувачів, учасників ринку екопослуг, представників громадських організацій, студентів та викладачів вищих навчальних закладів еколого-економічного спрямування. Монографія скерована на розв’язання проблем надрокористування та охорони навколишнього природного середовища шляхом вилучення і використання частки гірничої та екологічної ренти в інтересах власника природних ресурсів – українського народу.

  Фінансові дисбаланси в економіці: особливості ідентифікації та механiзми корекції

  Сідельникова Л. П., Новосьолова О. С.

  У монографії досліджено теоретико-методичні основи виникнення, поширення, ідентифікації та корекції фінансових дисбалансів. Обґрунтовано зв’язок фінансових дисбалансів з іншими станами фінансової системи. На основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду виокремлено основні індикатори для оцінювання фінансових дисбалансів. Наведено першочергові напрями розбудови та основні елементи системи регулювання фінансових дисбалансів в Україні, заснованої на ефективному поєднанні інструментів макроекономічної, макро- та мікропруденційної політики. Видання рекомендоване для фахівців з фінансів, банківської справи, науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

  Управління розвитком національної економіки в умовах мінливості зовнішнього середовища

  Кононова І. В.

  У монографії порушено проблему уточнення категоріального апарату управління розвитком національної економіки в умовах мінливості зовнішнього середовища. Доведено, що комплексні наукові проблеми управління розвитком національної економіки як соціально-економічної системи потребують подальшого дослідження. Розроблено атрибутивну модель розвитку національної економіки як соціально-економічної системи. Обґрунтовано методологічні засади ідентифікації рівня, характеру та стійкості розвитку національної економіки. Запропоновано концептуальні основи управління розвитком національної економіки та методологію вибору драйверу управління розвитком національної економіки для підвищення її адаптивності до впливу зовнішнього середовища. Рекомендовано для науковців і викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також спеціалістів органів державного управління та керівників великих компаній, організацій, підприємств.

  Управління збалансованим економічним розвитком територій: стратегії, механізми, інструменти

  Бабенко К. Є.

  У монографії викладені матеріали авторських досліджень управління збалансованим економічним розвитком територій України, особливості застосування стратегічних інструментів. Розроблено методичне забезпечення визначення рівня збалансованого економічного розвитку територій шляхом побудови матриці впливу інтегральних показників Запропонована семантична модель стратегічного управління збалансованим економічним розвитком територій. Обґрунтовано з позиції кваліметричного підходу модель оцінювання рівня реалізації стратегії економічного розвитку територій, яка слугує дієвим методичним підґрунтям механізму моніторингу виконання стратегії економічного розвитку територій. Результати досліджень носять теоретико-методологічний, практичний та рекомендаційний характер та можуть бути корисними для теоретиків та практиків у сфері державного управління, що займаються питаннями соціально-економічного розвитку регіонів.

  Університетський менеджмент: актуальні аспекти

  Ломоносов А. В., Парсяк В. Н., Дибач I. Л., Жукова О. Ю., Ломоносова О. Е., Парсяк К. В.

  В монографії викладено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо реформування менеджменту у вітчизняних закладах вищої освіти (університетського менеджменту). Розрахована на адміністраторів закладів вищої освіти усіх форм власності та рівнів акредитації, докторантів, аспірантів, магістрів, які набувають фах за напрямами освіти «Економіка» та «Менеджмент». Може бути корисною широкому колу читачів, які цікавляться станом та перспективами трансформаційних процесів у невиробничій сфері.

  Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку промисловості у національній економіці

  Мельник Ю. М.

  У монографії розглянуто: теорія та методологія регулювання розвитку промисловості у національній економіці; аналітичне дослідження розвитку промислової галузі національної економіки; забезпечення транспарентності та формування інструментальної підтримки в системі регулювання розвитку промисловості національної економіки; пріоритетні напрями макроекономічного розвитку промисловості; концепція стратегічного регулювання розвитку промисловсті в трансформаційних та інтеграційних умовах. Монографія буде корисною для докторантів, аспірантів, магістрів, науковців, керівників органів державної влади, які досліджують проблеми забезпечення державного регулювання національної економіки.

  Теоретико-методологічні засади інституційного забезпечення аграрного сектору України в контексті його інноваційного розвитку

  Кушнір С. О.

  У монографії висвітлюються сучасні проблеми забезпечення функціонування аграрного сектору та його інноваційного розвитку. Інституційне забезпечення функціонування аграрного сектору розглядається як система послідовних дій органів державної влади у взаємодії з суспільними інститутами (наука, бізнес, громадськість), комплексу організаційних, нормативно-правових, техніко-технологічних та інноваційно-інвестиційних заходів, що орієнтовані на: збереження стійкості до внутрішніх і зовнішніх загроз; забезпечення конкурентоспроможності у національному та світовому середовищі; доступність продовольства у необхідній кількості та якості; спроможність аграрного сектору до інноваційного розвитку з метою сталого та збалансованого зростання національної економіки. Основна увага приділена науковому обґрунтуванню напрямів та індикаторів інституційного забезпечення функціонування аграрного сектору України; концептуалізації підходів до проведення моніторингу забезпечення функціонування аграрного сектору на основі його інноваційного розвитку. Дається оцінка стану інноваційного розвитку аграрного сектору України та його впливу на економічну безпеку галузі та держави в цілому. Розроблено структуровану модель формування стратегії забезпечення функціонування аграрного сектору на засадах інноваційного розвитку та її організаційно-економічні детермінанти. Монографія розрахована на науковців, спеціалістів, які приймають рішення в сфері протидії розвитку тіньової економіки, викладачів, аспірантів, магістрів та студентів ЗВО.

  Складська логістика

  Марчук В. Є., Григорак М. Ю., Гармаш О. М., Овдієнко О. В.

  У навчальному посібнику викладено теоретичні основи і практичні рекомендації з управління складським господарством підприємства як важливої ланки логістичної системи, організації та автоматизації технологічних процесів на складі, складського обліку та документообігу, роботи складського персоналу та підвищення продуктивності праці, визначено тенденції розвитку складської логістики. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Логістика», а також фахівців з логістики виробничих, торговельних, дистрибуційних та логістичних компаній.

  Система організаційно-управлінських інновацій в розвитку сучасних регіонів України

  Забарна Е. М., Щьокіна Є. Ю.

  В представленій роботі досліджено науково-методичні засади формування системи організаційно-управлінських інновацій в соціально-економічному розвитку регіонів: вивчено ґенезу змісту та наукових підходів до соціально-економічного розвитку регіону, системи організаційно-управлінських інновацій; представлено науково-методичні підходи до формування системи організаційно-управлінських інновацій. Проаналізовано інноваційну складову в управлінні соціально-економічним розвитком регіону в динаміці. Досліджено та запропоновано комплексні заходи зі стратегування в регіональному розрізі та систематизовано методичний підхід до оцінки факторів регіонального розвитку. Розроблено науково-методичне забезпечення організаційно-управлінських інновацій в соціально-економічному розвитку регіону. Визначено інформаційно-методичне забезпечення бенчмаркінгу в координатах організаційно-управлінських інновацій. Розроблено механізм реалізації системи організаційно-управлінських інновацій.
  Монографію можна рекомендувати науковцям та аспірантам з економічних
  напрямів дослідження, викладачам вищих навчальних закладів, управлінцям
  державної та регіональної ланки.

  Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики

  Топчієв О. Г., Мальчикова Д. С., Яворська В. В.

  Викладені теоретичні та методичні підходи аналізу територіальної організації регіонів, географічні основи розробки регіональних стратегій і програм соціально-економічного розвитку. Обговорюються питання регіоналізації країни, регіонального розвитку і регіональної політики, реформування адміністративно-територіального устрою України, розроблення регіональної геодемографічної політики, надано порівняльний аналіз рівнів соціально-економічного розвитку регіонів і якості життя населення, планування територій регіонів, формування національної та регіональних екологічних мереж, розроблення стратегій, планів і програм соціально-економічного розвитку регіонів і міст, природоохоронної діяльності і екологічного захисту населення. Посібник рекомендований студентам і викладачам географічних, економічних спеціальностей, фахівців у сфері державного управління. Він може бути цікавим також і для більш широкого кола спеціалістів в сфері регіональної економіки, регіонального розвитку і регіональної політики.

  В. Я. Плаксієнко, О. Є. Кононова, О. Л. Шпатакова

  Навчальний посібник включає основні правові, організаційні та методичні аспекти обліку, оподаткування як на загальному рівні функціонування суб’єктів господарювання України, так і стосовно підприємств, фізичних осіб-підприємців в будівельній галузі. Навчальний посібник розрахований на економістів, бухгалтерів, керівників суб’єктів господарської діяльності, студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

  Товарознавство непродовольчих товарів

  Радченко Л. О., Льовшина Л. Д., Головко М. П., М’ячиков О. В., Мартишко І. Ф.

  У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості товарознавства непродовольчих товарів, містяться відомості про всі групи непродовольчих товарів, дана їх класифікація. Висвітлюються формування асортименту, основи виробництва, оцінки споживчих властивостей та вимоги до якості товарів. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей “Товарознавство та комерційна діяльність”, “Товарознавство та експертиза в митній справі”, “Експертиза товарів та послуг”.

  Управлінський облік. Збірник задач

  Горовий Д. А., Давидюк Т. В., Кравченко С. М., Манойленко О. В.

  Теми 2, 5 підготовлено Д.А. Горовим, теми 1, 3, 4, 6, 7, 11 підготовлено Т.В. Давидюк, теми 10, 13 підготовлено С.М. Кравченком, теми 8, 9, 12 підготовлено О.В. Манойленком. Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми дисципліни «Управлінський облік» і спрямований на вироблення у студентів навичок самостійної роботи. Частина вправ, наведених у практикумі, має на меті закріпити знання студентів, отримані ними в процесі вивчення основ бухгалтерського обліку та фінансового обліку. Решта мають суто управлінську спрямованість: формують у студента вміння виробляти рішення самостійно, або ж обирати між альтернативними рішеннями правильне. Навчальний посібник містить методичні рекомендації до вивчення кожної теми, запитання та завдання для практичних занять та самостійної роботи, приклади вирішення типових завдань, а також тести для самоперевірки, наскрізне індивідуальне навчально-дослідне завдання, що допоможе студентам якісно опанувати матеріал дисципліни та перевірити отримані знання як під наглядом викладача, так і самостійно. Навчальний посібник розрахований передусім на студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання, що згідно з навчальними планами вивчають дисципліну «Управлінський облік». Однак автори сподіваються, що він буде корисним всім зацікавленим у вивченні сучасної мови бізнесу.

  Митний контроль та експертиза товарів

  Тіхосова Г. А., Вербицький О. М., Калінський Є. О.

  У навчальному посібнику охарактеризовано головні аспекти митного контролю та експертизи в митній справі. У ньому подано структуру та характеристику української митної системи, розкрито роль товарознавства та експертизи в митній справі. Навчальний посібник висвітлює комплекс питань, що виникають під час митного контролю, експертизи та оформлення товарів, які перетинають державний кордон України. Посібник базується на знаннях дисциплін «Основи товарознавства виробів», «Основи митної справи» та законодавчої бази України. В основу навчального посібника покладено матеріали лекційних та лабораторних занять з дисциплін «Стандартизація та експертиза в митній справі», «Стандартизація і законодавство в митній справі», «Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності». Навчальний посібник може бути використаний студентами, які навчаються за спеціальністю 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Посібник також може бути корисним для аспірантів, спеціалістів з товарознавства та широкого кола читачів.

  Комерційна діяльність

  Балабан П. Ю., Балабан М. П., Мітяєва Т. Л., Михайленко О. М., Попова Л. О., Хурса М. М.

  У підручнику систематизовані знання з комерційної діяльності підприємств і організацій різних галузей народногосподарського комплексу, узагальнено досвід її організації на ринку товарів і послуг. Особливий акцент у підручнику робиться на об’єктах і суб’єктах комерційної діяльності, сучасних проблемах організації господарських зв’язків з виробниками та постачальниками товарів, формуванні асортименту товарів у каналах товаропросування. Для студентів технікумів, коледжів, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації за галуззю знань “Економіка та підприємництво”, а також аспірантів, науковців, фахівців та керівників підприємств і організацій.

  Економічна теорія: закономірності, практика та сучасність

  Забарна Е. М., Козакова О. М., Задорожнюк Н. О., Волкова Н. І., Чередниченко В. А., Щьокіна Є. Ю., Черепанова Н. О.

  У підручнику висвітлено діалектику формування економічної думки – зародження та основні етапи становлення економічної теорії як наукового знання. Визначено зміст матеріального виробництва та специфіку його організації. Представлено змістовне наповнення відносин власності та показано їх еволюцію. Показано становлення системи товарної організації виробництва. Визначено ключові похідні функції грошей; поняття та види інфляції і відповідні заходи антиінфляційної політики. Досліджено основи підприємництва в сучасних умовах господарювання. Проведено аналіз та запропоновано сучасні підходи до розуміння факторів виробництва та відповідних їм факторних доходів. Представлено основні макроекономічні проблеми економічної теорії та визначено місце та важелі державного регулювання ринкової економіки. Виявлено тенденції розвитку національної економіки в умовах міжнародної інтеграції та глобалізації економічних систем. Підручник може бути рекомендований до використання здобувачам вищої освіти всіх рівнів навчання за будь-якою освітньо-професійною програмою; науковцям, фахівцям в економічній та управлінській сферах; викладачам.

  Особливості системи оподаткування, податкової звітності та бухгалтерського обліку в будівельній галузі

  Плаксієнко В. Я., Кононова О. Є., Шпатакова О. Л.

  Навчальний посібник включає основні правові, організаційні та методичні аспекти обліку, оподаткування як на загальному рівні функціонування суб’єктів господарювання України, так і стосовно підприємств, фізичних осіб-підприємців в будівельній галузі. Навчальний посібник розрахований на економістів, бухгалтерів, керівників суб’єктів господарської діяльності, студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

  Формування системи фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку

  Рогов Г. К.

  Монографія містить результати комплексного дослідження теоретичних засад та практичних проблем формування й функціонування системи фінансових механізмів корпоративного розвитку, збалансованого в економічному, екологічному та соціальному вимірах. Розкрито діалектичний взаємозв’язок сталого розвитку, корпоративної та фінансової стійкості, досліджено роль фінансових та інституціональних чинників у створенні передумов збалансованості стратегічних цілей підприємств, визначено системні взаємозв’язки фінансових механізмів, запропоновано методи розробки корпоративної стратегії сталого розвитку. Монографія розрахована на науковців, фахівців у галузі фінансового менеджменту, працівників органів державного управління, викладачів та студентів.

  Фінансовий аналіз

  Самайчук С. І., Крикунова В. М., Танклевська Н. С.

  У навчальному посібнику висвітлено програмний контент з теорії і практики фінансового аналізу. Розкрито теоретико-методичні основи аналізу майна, оборотних активів, грошових потоків підприємства, формування і використання капіталу, платоспроможності підприємства, його ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, інвестиційної привабливості, рентабельності. Розглянуто сучасну методику оцінювання та індикатори фінансового стану суб’єктів господарювання. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей, усіх, хто цікавиться питаннями фінансового аналізу діяльності підприємств.

  Управління витратами і прибутком в інноваційній діяльності

  Захарченко В. І., Філиппова С. В., Балахонова О. В

  У навчальному посібнику систематизовано і компактно викладено курс «Управління інноваційними витратами» для магістрантів, достатній для освоєння основних принципів і механізмів теорії витрат. Посібник має дві ключові особливості: по-перше, для нього характерний стислий, тезисний виклад матеріалу, що дає змогу зосередитися на вивченні основоположних засад і ключових положень теми. По-друге, до посібника включено різноманіття практичних, у тому числі реальних ситуацій з рішенням. Для студентів і аспірантів економічних спеціальностей університетів, студентів фінансово-економічних коледжів, а також слухачів шкіл бізнесу та курсів перепідготовки спеціалістів.

  Товарознавство та експертиза в митній справі

  Чурсіна Л. А., Вербицький О. М., Калінський Є. О.

  У навчальному посібнику охарактеризовано головні аспекти товарознавства та експертизи в митній справі. У ньому подано структуру та характеристику української митної системи, розкрито роль товарознавства в митній справі. Навчальний посібник висвітлює комплекс питань, що виникають під час експертизи та оформлення товарів, які перетинають державний кордон України. Посібник базується на знаннях дисциплін „Основи товарознавства виробів”, „Основи митної справи” та законодавчої бази України. В основу навчального посібника покладено матеріали лекційних та лабораторних занять з дисципліни „Товарознавство та експертиза в митній справі”. Навчальний посібник може бути використаний студентами, які навчаються за спеціальністю 8.18010010 – Якість, стандартизація та сертифікація та за напрямом підготовки 6.030510 – Товарознавство і торговельне підприємництво. Посібник також може бути корисним для аспірантів, спеціалістів з товарознавства та широкого кола читачів.

  Ринок нерухомості та іпотека

  Коваленко М. А., Сафонов Ю. М., Лепьохіна О. В., Мацієвич Т. О.

  Підручник для студентів економічних спеціальностей вузів розкриває особливості сучасного ринку нерухомості як складової частини ринку капіталів, зміст та особливості оцінки, фінансування, страхування, оподаткування, інших операцій з нерухомістю. Представлено матеріали про іпотеку та операції з іпотечного кредитування. При підготовці посібника використано публікації вітчизняних та зарубіжних авторів. Може бути корисним для ріелторів та інших учасників ринку нерухомості.

  Регіональна економіка

  Завадських Г. М.

  Навчальний посібник охоплює 19 тем типової програми дисципліни «Регіональна економіка». У посібнику розглядаються конкурентоспроможність регіонів, сучасний стан та перспективи соціально-економічного розвитку регіонів України. В розрізі тем докладно охарактеризовано галузеву і територіальну структуру народногосподарського комплексу України. Окремий розділ присвячений питанням екології та раціонального природокористування. Перевагою даного навчального продукту, що безумовно підвищує його ефективність, є наявність питань для перевірки знань, тематики рефератів, тестових завдань за темами, а також списку рекомендованої літератури, які допоможуть студентам краще закріпити навчальний матеріал. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, підприємців, які цікавляться питаннями регіональної економіки та розміщення і розвитку продуктивних сил.

  Соціально-економічний розвиток сільських територій України

  Вольська О. М., Кирилов Ю. Є., Потравка Л. О.

  У навчальному посібнику на основі сучасної методології системного підходу до розвитку сільських територій презентовано теоретичні засади та практичні розробки їх соціально-економічного розвитку. Розкриті трансформаційні процеси, які відбуваються на сільських територіях під впливом сучасних економічних та соціальних реформ. Навчальний посібник спрямований на надання знань з управління розвитком територій і набуття навичок використання інноваційних інструментів в управлінні сільськими територіями. Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти та може бути використаний в системі підготовки фахівців спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» також у практичній діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

  Системи управління якістю

  Кузьміна Т. О., Євтушенко В. В.

  У навчальному посібнику викладено найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики управління якістю відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для підготовки фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»у всіх навчальних закладах Ш – ІУ рівня акредитації. Особлива увага приділяється стандартам нових версій 2015 р. ISO серії 9000, ISO 14000, ISO 17025 (версії 2017 р.), створенню інтегрованих систем управління якістю, використанню статистичних методів контролю та аналізу якості, соціально-психологічним аспектам впровадження систем управління якістю. Навчальний посібник може бути використаний для студентів та співробітників наукових і навчальних закладів, аспірантів і викладачів, які працюють над різними аспектами проблем якості продукції, процесів та послуг, формуванням систематичних знань про структуру й функції систем управління якістю.

  Практикум з фінансового аналізу

  Сарапіна О. А., Пінчук Т. А., Стефанович Н. Я.

  Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз». У посібнику доступно та з докладними поясненнями представлені розрахунки фінансових показників та сформовані висновки щодо отриманих результатів, що допоможе студентам сформувати чіткий аналітичний підхід до вирішення фінансових проблем вітчизняних підприємств, вдосконалити практичні навички щодо всебічної оцінки фінансового стану, розробити заходи запобігання виникнення фінансової кризи, виявити можливості подальшого ефективного розвитку підприємства. В посібнику наведені ситуаційні та тестові завдання (з відповідями), розв’язання яких допоможе студентам систематизувати та поглибити теоретичні аспекти фінансового аналізу. Посібник призначений для студентів закладів вищої освіти всіх управлінських та економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, керівників та бухгалтерів підприємств.

  Починаємо власну справу

  Коваленко О. В., Голомб В. В.

  Посібник призначений для того, щоб мотивувати, надихнути і дати поради тим, хто хоче займатися власною справою. Він допоможе перетворити ідею на бізнес-план та відповість на ключові питання, що стосуються ведення підприємницької діяльності. У посібнику розглядаються організаційно-правові, маркетингові, кадрові та фінансові аспекти ведення власного бізнесу в Україні. Представлені у посібнику матеріали можуть бути корисними підприємцям-початківцям, викладачам та студентам як додатковий матеріал під час вивчення економічних дисциплін.

  Політична економія

  Ларіна Я. С., Фомішин С. В.

  На основі узагальнення фундаментальних надбань світової економічної думки і практики висвітлюються основні питання політичної економії, об’єднані у 18 главах. За змістом навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Політична економія» для студентів вищих навчальних закладів. Видання адресоване студентам і аспірантам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачам шкіл бізнесу, підприємцям, працівникам фірм і корпорацій, усім, кого цікавить політична економія.

  Основи логістики

  Бедрій Я. І., Тарнавський Є. М., Тригуб С. М., Ходаковський В. Ф.

  У навчальному посібнику розглянуті завдання та функції логістики, відзначені фактори та тенденції її розвитку, викладені основні принципи логістики. Описано особливості закупівельної, транспортної, розподільчої логістики, логістики виробничих процесів, логістики запасів, логістичного сервісу. Викладено принципи організації матеріальних потоків у виробництві, виробничого процесу в часі, а також логістичного управління. Посібник розрахований на студентів університетів, академій, інститутів, коледжів, технікумів, училищ і ліцеїв, викладачів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також працівників підприємств дистрибуції та доставки.

  Організація та економіка ветеринарної справи

  Недосєков В. В., Хаунхорст Е., Ситнік В. А., Шевчук В. М., Жуковський М. О.

  Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми викладання навчальної дисципліни «Організація та економіка ветеринарної справи» на факультетах ветеринарної медицини який відображає актуальні досягнення ветеринарної науки, правове регулювання ветеринарної діяльності на різних рівнях в сучасних умовах. Даний посібник може бути корисним для студентів (як бакалаврату, так і магістратури), які вивчають організацію та економіку ветеринарної справи, епізоотологію і інфекційні хвороби, а також менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині. Навчальний посібник може бути цікавим для аспірантів та здобувачів ветеринарного профілю, слухачів курсів післядипломної освіти, практичних фахівців ветеринарної медицини, власників та менеджерів ветеринарних організацій, технологів виробництва, які цікавляться питаннями організації та економіки у ветеринарній сфері.

  Облік у галузях економіки

  Кузіна Р. В., Добрунік Т. П., Радова О. В., Обнявко О. В., Ілюхіна Н. П., Негрі О. Б.

  Навчальний посібник із дисципліни «Облік у галузях економіки» призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів. У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні та практичні аспекти щодо організації обліку на підприємствах різних галузей економіки, запропоновано комплекс різноманітних аналітичних матеріалів, схеми, ситуаційні завдання та тести для самоконтролю. Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Облік і аудит», аспірантів, викладачів, фахівців з бухгалтерського обліку.

  Міжнародні економічні відносини

  Рибчук А. В., Фомішина В. М., Фомішин С. В.

  У посібнику представлено наочний матеріал, що характеризує еволюцію міжнародних економічних відносин у схемах, таблицях та статистичних показниках світових економічних та фінансових організацій: МВФ, Групи Світового банку, СОТ. Зміст посібника дає можливість прослідкувати теоретичні аспекти функціонування та реалізації міжнародних економічних відносин в умовах глобалізаційних тенденцій розвитку світового господарства. Структура пропонованого посібника включає плани семінарських занять з дисципліни „Міжнародні економічні відносини” для ОС „Бакалавр” – спеціальності „Менеджмент та адміністрування”, топіки англійською мовою, тести і питання для самоконтролю, типові задачі та їхні розв’язки з окремих тем курсу, перелік індивідуальних семестрових завдань та методичні рекомендації до їх виконання. Посібник може бути корисним для студентів, аспірантів та здобувачів, які вивчають особливості розвитку міжнародних економічних відносин.

  Міжнародна економіка

  Антофій Н. М., Булюк О. В., Фомішин С. В.

  Навчальний посібник підготовлено до вивчення курсу «Міжнародна економіка» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво». Навчальний посібник складається з 13 розділів. В навчальний посібник включені навчально-методичні матеріали – словник основних понять, списки рекомендованої літератури до кожної теми курсу. Книга написана на базі значної кількості новітніх статистичних даних. Видання розраховано для студентів і аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів шкіл бізнесу, підприємців, усіх, хто цікавиться проблемами функціонування міжнародної економіки.

  Механізм податкового стимулювання соціально-економічного розвитку України

  Пирога І. С.

  У монографії розглянуто теоретичні та методичні аспекти податкового регулювання в системі важелів державного регулювання економіки. Досліджено сучасний стан системи оподаткування, вивчено світовий і вітчизняний досвід стимулювання економічної діяльності засобами податкового права. На основі проведеного дослідження альтернативних методів обґрунтовано напрями та інструментарій податкового регулювання соціально-економічного розвитку України. Рекомендовано для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів юридичних спеціальностей, а також працівників державних органів влади, аудиторів і податкових консультантів.

  Методи викладання економіки у сучасній вищій школі

  Коваленко М. А., Ломоносова О. Е., Швороб Г. М.

  У науково-методичному виданні досліджуються проблеми адаптації процесу підготовки фахівців-економістів до вимог сучасної економіки та шляхи їх подолання, забезпечення відповідності навчального процесу вимогам Закону України «Про вищу освіту». Призначений для викладачів і організаторів навчального процесу у закладах вищої освіти, студентів, аспірантів.

  Макроекономіка

  Тюхтенко Н. А., Синякова К. М.

  У даному навчальному посібнику розкриваються основні закономірності функціонування економічної системи країни, що є необхідним при вивченні курсу «Макроекономіка». Він охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення для опанування даного курсу з урахуванням сучасних тенденцій макроекономічної науки і практики. Друге видання уточнює ряд найбільш складних макроекономічних категорій і процесів, що було виявлено під час практичної роботи зі студентами. Крім того, даний посібник доповнений різнорівневими завданнями для перевірки знань, що вдосконалюють теоретичну та практичну підготовку майбутніх фахівців в галузі економіки, бізнесу та управління. Навчальний посібник «Макроекономіка» може бути використаний для підготовки фахівців спеціальностей «Економіка», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні економічні відносини», аспірантів, державних службовців, керівників бізнес-структур тощо.

  «Зелена» економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку

  Бондар О. І., Галушкіна Т. П., Унгурян П. Я.

  У монографії досліджено напрями екологізації місцевої політики територіальних громад на засадах ідеології «зеленої» економіки відповідно до сучасних глобальних та національних викликів. Запропоновано доктринальні положення, стратегічні вектори та управлінські інструменти забезпечення імплементації моделі зеленого зростання в контексті європейських вимог у форматі трансформації регіональної та місцевої політики. Для науковців, фахівців, які займаються теоретичною та практичною діяльністю у сфері національної економіки, державного та регіонального управління, природно-ресурсного менеджменту.

  Історія економіки та економічної думки

  Владимиров К. М., Морозов Р. В., Морозова О. Г., Владимирова Л. В.

  Посібник створений на основі навчальної програми за курсом «Історія економіки та економічної думки» для вищих навчальних закладів економічного профілю. В посібнику викладені конкретні факти економічного розвитку ряду країн, престижні економічні процеси, які відбулися в різні епохи, та розвиток економічної думки країн європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем. Автори навчального посібника «Історія економіки та економічної думки» врахували специфічні процеси кризових явищ, не перевантажували посібник зайвою інформацією й складними науковими терминами, часом не зрозумілими для сприйняття студентами середнього рівня підготовки. У навчальному посібнику здійснена спроба звільнення від надмірної ідеології, від використання застарілих догм, це дозволяє створити принципово нову структуру курсу відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України. Навчальний посібник буде корисним широкому загалу науковців та фахівців, викладачам та студентам вищих навчальних закладів.

  Історія грошей та кредиту країн світу

  Корецька Н. І.

  У навчальному посібнику висвітлюється еволюція організації грошового обігу та розвитку кредитної справи деяких країн світу. Структура навчального посібника вирізняється системністю, зміст його поділений на розділи, які, в свою чергу, включають пункти, що описують історичні аспекти обігу грошей та розвитку кредиту. Навчальний посібник передбачений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів та широкого загалу читачів.

  Інтелектуальний капітал підприємства

  Коваленко М. А., Ломоносов А. В., Ломоносова О. Е., Житченко Г. О.

  У навчальному посібнику розкрито проблеми теорії і практики формування і управління розвитком інтелектуального капіталу підприємства. Висвітлено сутність інтелектуального капіталу як основного ресурсу суспільства знань. Наведено характеристики, структуру і елементи інтелектуального капіталу виробничого підприємства. Розглянуто методи оцінки капіталу і ефективності його використання. Визначено провідну роль закладів вищої освіти у формуванні і нарощуванні інтелектуального капіталу промислових підприємств і суспільства в цілому. Призначено для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти.

  Європейська та євроатлантична інтеграція

  Баула О. В., Божидарнік Т. В., Вісина Т. М., Галазюк Н. М., Зелінська О. М., Кравчук О. Я., Кравчук П. Я., Корольчук Л. В., Лютак О. М., Никитюк Т. Л., Савош Л. В., Урбан О. А.

  У посібнику розглядаються історичне та геополітичне підґрунтя європейського та євроатлантичної інтеграції, особливості співробітництва України з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного Договору. Проаналізовано реалізацію різних напрямів діяльності органів законодавчої та виконавчої влади ЄС, сучасні тенденції розвитку валютної системи та шляхи забезпечення стабільності нової світової фінансової архітектури, особливості реалізації євро інтеграційних можливостей та критерії вступу до ЄС. Особливу увагу зосереджено на концепції нової безпекової політики на європейському та євроатлантичному просторі. Книга розрахована на науковців, керівників та спеціалістів управлінських структур, аспірантів, студентів навчальних закладів і стане в нагоді всім, хто цікавиться процесами європейської та євроатлантичної інтеграції.

  Економічний аналіз: теорія і практика

  Рибчук А. В., Ковенська О. А., Антофій Н. М., Покотилова В. І.

  Навчально-методичний посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни «Економічний аналіз» напряму підготовки 051 «Економіка». Дане видання містить тексти лекцій, семінарських (практичних) занять, питання для самоконтролю до кожної теми, методичні поради для підготовки до практичних занять, розв’язки типових задач до кожної теми, термінологічний словник.

  Економіка підприємства (Частина 2. Практикум)

  Шарко М. В., Латкіна С. А., Мєшкова-Кравченко Н. В.

  Концепція навчального посібника спрямована на формування у студентів здатності застосовувати знання при вирішенні практичних завдань з економіки підприємства, враховуючи особливості сучасної законодавчої та нормативно-правової бази України. Навчальний посібник має дві структурні частини: теоретичні основи та практичні підходи до розв’язання завдань за окремими темами; ситуаційні завдання та методичні рекомендації до їх виконання. Перша частина складається з тем програми дисципліни, які пов’язані з розв’язанням практичних завдань. Кожна тема містить: теоретичні основи та методичні рекомендації до розв’язання завдань; приклади розв’язання практичних завдань, завдання для самостійного розв’язання. Друга частина включає шість ситуаційних завдань (вихідна інформація за варіантами), вирішувати які можна як індивідуально, так і працюючи в малих групах. Запропоновані завдання дають змогу реалізувати особистісно-розвивальний підхід до економічної підготовки студентів, активізувати їх пізнавальну, творчу діяльність. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Економіка» «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», може бути корисним для студентів технічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, керівників і фахівців підприємств різних галузей економіки України.

  Економіка підприємства (Частина 1)

  Шарко М. В., Мєшкова-Кравченко Н. В., Радкевич О. М.

  У навчальному посібнику розкрито економічний механізм функціонування підприємства, враховуючи особливості сучасної законодавчої та нормативно-правової бази України. Запропоновано наочну інтерпретацію навчального матеріалу у вигляді логічних схем, таблиць. Навчальний посібник призначений, в першу чергу, для студентів напряму підготовки «Економіка підприємства», а також інших напрямів підготовки галузі знань «Економіка та підприємництво», може бути корисним для аспірантів, викладачів, керівників і фахівців підприємств різних галузей економіки України.

  Економіка інноваційного підприємства

  Кривов’язюк І. В.

  Навчальний посібник розкриває основні принципи та закономірності, притаманні функціонуванню та розвитку інноваційного підприємства. Визначено економічні основи наукоємного виробництва. Розкрито процес планування та оцінки виробничих можливостей інноваційного підприємства та ресурсні складові його розвитку. Виокремлено чинники формування та підвищення фінансово-економічних результатів діяльності інноваційного підприємства. Значну увагу приділено антикризовим аспектам діяльності інноваційного підприємства, взаємозв’язку кризових явищ і розвитку інноваційної діяльності підприємств. До кожного розділу додається перелік ключових понять і термінів, практикум, контрольні запитання й список рекомендованої літератури. В додатках подано інноваційні портрети передових вітчизняних підприємств. Навчальний посібник стане настільною книгою та найкращим порадником
  навчальному процесі як для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів-початківців, так і для викладачів з великим педагогічним стажем, стане в нагоді усім тим, хто має намір самостійно поглибити знання з економіки та управління підприємством.

  Економетрика

  Лугінін О. Є., Фомішина В. М., Дудченко О. М., Радванська Н. В., Бетехтін О. В., Акімов О. В.

  Посібник призначено до вивчення нормативної навчальної дисципліни "Економетрика" студентам економічних та управлінських спеціальностей вищих навчальних закладів. Розглянуті підходи класичної економетрики до побудови економетричних моделей парної та множинної регресії на основі методу найменших квадратів (1МНК). Описані випадки порушення умов використання 1МНК із застосуванням спеціальних методів оцінювання параметрів економетричних моделей. Надано загальний опис інших моделей: оптимізаційних, сіткових, балансових і ризикових, які знаходять широке застосування при прийнятті господарських рішень в сучасній ринковій економіці і дають комплексне уявлення про економіко-математичне моделювання. Розглянута велика кількість типових задач, багаточисельних вправ, тестів. Результати розв'язання задач з реалізації економетричних і оптимізаційних моделей ілюструються використанням персонального комп'ютера. Посібник буде корисним для викладачів вищих навчальних закладів і фахівців з розглянутої тематики.

  Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

  Герасимчук З. В., Корецька Н. І., Різник Н. С., Галущак В. Л.

  У навчальному посібнику висвітлюється зміст, структура, призначення, функції та завдання грошово-кредитних систем в зарубіжних країнах. Структура навчального посібника вирізняється системністю, зміст його поділений на розділи, які, в свою чергу, включають пункти, що описують історичні аспекти розвитку грошей та кредиту; механізм регулювання грошово-кредитних відносин та будову інфраструктури кредитної системи. Навчальний посібник передбачений для студентів економічних
  спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів та широкого загалу читачів.

  Грошово-кредитна політика НБУ

  Бездітко Ю. М., Посаднєва О. М.

  У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні положення та практичні аспекти грошово-кредитної політики Національного банку України, даються контрольні запитання та список рекомендованої літератури. Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників банківського сектора економіки.

  Вступ до ринкової економіки трансформаційного типу

  Захарченко В. І., Меркулов М. М., Сорока Л. М.

  У навчальному посібнику викладено основні теми навчального курсу «Ринкова економіка»: вступ до курсу економічної теорії, мікро- і макроекономіка. Відображено трансформаційний характер сучасної української економіки. Навчальний посібник розраховано на викладачів, аспірантів і студентів очної та заочної форм навчання вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, викладачів і слухачів шкіл бізнесу, менеджерів та підприємців.

  Бухгалтерський облік

  Давидюк Т. В., Манойленко О. В., Ломаченко Т. І., Резніченко А. В.

  Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисциплін «Бухгалтерський облік (основи)», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ» і спрямований на вироблення у студентів навичок щодо ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Він гармонійно поєднує завдання теоретичного та практичного характеру. Для полегшення опанування матеріалу контрольні запитання та завдання представлені таким чином, щоб орієнтувати студента на самостійну перевірку якості засвоєння матеріалу, робити більш ефективним його с пілкування з викладачем, націлюючи і на відповіді з конкретних п итань, і на та творче мислення. У посібнику висвітлено теоретичні основи бухгалтерського обліку в умовах впровадження національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Дана характеристика бухгалтерського обліку, його сутність, функції в системі управління економікою; предмет і метод бухгалтерського обліку. У навчальному посібнику розкрито особливості ведення фінансового обліку на підприємствах. Навчальний посібник розраховано для студентів економічних спеціальностей денної і заочної форм навчання, яким необхідне знання бухгалтерського обліку для успішного здійснення підприємницької діяльності.

  Банківська система

  Карась П. М., Приходько Н. В., Пащенко О. В., Гришина Л. О.

  Навчальний посібник розроблено з метою формування теоретичних знань і опанування практичних навичок з дисципліни «Банківська система». Розглянуто основи побудови банківської системи України, сучасний стан банківських систем розвинутих країн світу, функції й операції Національного банку України, банків як провідних суб’єктів фінансового посередництва. Висвітлено порядок створення, реєстрації й ліцензування банків, механізм здійснення кредитно-інвестиційної діяльності та порядок проведення операцій з обслуговування зовнішньо - економічної діяльності суб’єктів господарювання. Особлива увага приділяється сучасному інструментарію аналізу банків, регулюванню, нагляду та контролю банківської діяльності. Розглянуто поняття та структуру функціонування системи фінансового моніторингу та фінансової безпеки банківського сектору. Навчальний посібник призначений для студентів економічного напряму вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів шкіл бізнесу, працівників фінансово-банківської системи та інших читачів, яких цікавлять проблеми функціонування банківської системи в ринкових умовах господарювання.