Кількість назв: 940

  Філологія

  Загальне термінознавство

  Філіппова Н. М.

  Навчальний посібник покликаний забезпечити вивчення особливостей функціонування термінологій як важливого компоненту мовної політики будь-якої країни й основного інструменту наукового мислення. Розглянуто актуальні теми загального термінознавства: термін і терміносистема; мовні інтерференції; внутрішня та зовнішня форми терміна; когнітивні засади аналізу терміносистем; історія розвитку україномовних термінологій; термінологічне планування. Вміщено завдання для самостійної роботи студентів, список рекомендованої літератури та ключові слова з кожної теми. Призначено для студентів-філологів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну «Загальне термінознавство».

  Граматика: довідниковий посібник (англ. мовою)

  Байша К.М., Гончарова-Ільїна Т.О., Подвойська О.В.

  Навчальний посібник призначений для полегшення навчального процесу в рамках позааудиторної дисципліни “Іноземна мова (англійська) для студентів усіх навчальних програм вищих навчальних закладів” і спрямований на систематизацію знань з англійської мови для підготовки до вступного іспиту з англійської мови на магістерську програму. Навчальний посібник складається з двох основних частин: Читання та Граматика. До першої частини входять тести на основі текстів, що охоплюють різні теми як повсякденного вжитку, так і професійного спрямування для перевірки навичок читання, граматики та знання лексики. Друга частина узагальнює граматичний матеріал, необхідний для виконання завдань з першої частини, і спрямована на розвиток та вдосконалення граматичних навичок за конкретними темами. Кожна тема завершується контрольною роботою.

  Сучасна українська лінгводидактика: норми в термінології і мовна практика фахівців

  Омельчук С.

  У монографії визначено тенденції в розвиткові української лінгводидактики початку ХХІ ст., проаналізовано лінгводидактичну термінологію з лексико-семантичного, граматичного і стилістичного поглядів. Теоретичне й прикладне значення має узагальнення мовних традицій й дотримання літературних норм у сучасній фаховій термінології. Описано типові порушення, властиві науковому текстові лінгводидактичного спрямування, й запропоновано нормативні відповідники, а також схарактеризовано мовне оформлення сертифікаційних робіт з української мови у форматі ЗНО. Для лінгводидактів, мовознавців, докторантів, аспірантів, магістрів-філологів, учителів-словесників, а також фахівців з інших наук.

  Multilingual education in Ukraine: theoretical and practical aspects (Полілінгвістична освіта в Україні: теоретичні та практичні аспекти)

  О. В. Попова

  Навчальний посібник «Multilingual education in Ukraine: theoretical and practical aspects» побудований на професійно-орієнтованому матеріалі та охоплює актуальні питання в галузі професійної підготовки майбутніх перекладачів-полілінгвів. Вправи для практичних занять відображають тематичний матеріал навчального курсу. Набуті студентами знання і навички перекладу текстів різної дискурсивної спрямованості в межах мовних пар «китайська ↔ українська», «англійська ↔ українська», «китайська ↔ російська», «англійська ↔ російська», «китайська ↔ англійська», «українська ↔ російська» можуть прислужитися їм у професійній діяльності. Навчальний посібник може бути в нагоді студентам гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, зокрема тих, хто навчається за спеціальностями «Філологія. Переклад (англійська, китайська мови)», «Середня освіта. Мова і література (англійська, китайська)», практикуючим учителям державної та іноземних мов, фахівцям у сфері міжкультурної комунікації.

  Основи академічного письма англійською мовою

  О. Л. Капінус, І. М. Гроза, Ю. В. Юлінецька

  Навчальний посібник підготовлений колективом викладачів кафедри іноземних мов № 1 Національного університету «Одеська юридична академія» і висвітлює предмет та інструментарій для вивчення дисципліни «Основи академічного письма англійською мовою». Структура подання матеріалу відповідає програмі викладання цієї дисципліни у закладах вищої освіти. У посібнику запропоновано рекомендації щодо написання наукової статті англійською мовою. Матеріал збудовано саме в логіці поетапного написання статті. Автори використовують методичний матеріал, до якого включені автентичні наукові статті з іноземних журналів. Навчальний посібник розрахований на широке коло користувачів – магістрів, аспірантів, наукових працівників, викладачів кафедр іноземних мов закладів вищої освіти.

  Контрастивна лексикологія англійської та української мов: теорія і практика

  Андрейчук Н.І., Бабелюк О.А.

  Навчальний посібник призначено для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності «Філологія», зокрема, перекладацьких відділень вищих навчальних закладів. Вперше у вітчизняній лінгвістиці пропонується систематизований контрастивний аналіз англійської та української лексики з представленням його теоретичних та практичних аспектів. Підручник складається з 8 розділів, кожен з яких включає текст лекції, завдання для семінарського заняття, список основної літератури та додаткові тексти для поглибленого самостійного опрацювання теми.