Кількість назв: 940

  Гуманітарні науки

  Стратегічні комунікації суб’єктів політики в умовах сучасної політичної дійсності

  за заг. ред. Хорішко Л. С.

  У монографії висвітлено філософські та соціокомунікаційні аспекти стратегічних комунікацій. Конкретизовано зміст та особливості стратегічних комунікацій як інструменту реалізації інтересів політичних суб’єктів. Проаналізовано підходи до дослідження стратегічних комунікацій в політичній сфері. Досліджено основні складові стратегічних комунікацій: публічну дипломатію, зв’язки з громадськістю, залучення лідерів думок, цивільно-військове співробітництво. Розглянуто суб’єктність політичної еліти у формуванні та реалізації стратегічних комунікацій. Проаналізовано досвід НАТО, ЄС, а також Франції, Німеччини, Польщі у використанні потенціалу стратегічних комунікацій в реалізації ключових інтересів на внутрішньому та зовнішньому рівнях політичної діяльності. Монографія виконана у контексті цілей та завдань НДР, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету: «Стратегічні комунікації як інструмент реалізації національних інтересів держави: український та закордонний досвід», № 1/21, номер державної реєстрації 0121U107470.

  НАХІБА ГОВОРИ.ТИ, або Як отримати бажане за допомогою слова

  Прудеус М.

  Ця книжка не лише пояснює, як виступати перед публікою, — вона вчить отримувати від цього задоволення. Завдяки вмінню автора просто, дохідливо та із користю розповідати про ефективні інструменти комунікації з публікою цей порадник стане в пригоді кожному, хто хоче подолати страх та відчути драйв, перебуваючи в центрі уваги. «Нахіба говори.ти» поєднує сучасні психологічні дослідження з унікальним досвідом автора, який працював директором з продажів, телеведучим та бізнес-тренером. Виходячи на сцену як рок-музикант, Макс Прудеус качав публіку на багатотисячних фестивалях та камерних акустичних концертах. Більше ніж десять років автор є практичним коучем, тому технології та інструменти, наведені в цій книжці, дбайливо адаптовані під реальну проблематику кожного, хто виходить на сцену.

  Корпоративна етика та психологія

  Стовпець В. Г., Стовпець О. В., Гловацька С. М.

  У навчальному посібнику вводиться поняття корпоративної культури, дається огляд теоретичних поглядів науковців і думок фахівців-практиків щодо організаційної поведінки, наводяться приклади з історії та сьогодення вітчизняних і зарубіжних компаній з даної проблематики, йдеться про тенденції в кадровій політиці, принципи і моделі корпоративної культури в організаціях; корпоративний імідж, мотивацію роботи співробітників; міжнародний етикет, дрес-код, як елемент корпоративної етики; протокольні норми офіційних прийомів, культуру ділового спілкування та психологічні аспекти в менеджменті. Для студентів управлінських і гуманітарних спеціальностей, керівників компаній та широкого кола фахівців, що цікавляться корпоративною культурою та психологією.

  Оркестровий клас

  Охманюк В.

  У виданні вміщено методичні рекомендації «Оркестровий клас як засіб виховання музиканта-виконавця, диригента, педагога», вокально-інструментальний твір для жіночого голосу і народного хору в супроводі оркестру народних інструментів та аранжування творів, в основі яких лежать українські народні мелодії. Посібник успішно пройшов апробацію на факультеті культури і мистецтв ВНУ імені Лесі Українки під час вивчення студентами курсів: «Інструментознавство та інструментування» «Оркестровий клас», «Інструментальний ансамбль», «Художня лабораторія виконавського мистецтва», «Лабораторія творчого колективу», «Виконавський практикум», «Оркестрове аранжування», «Навчальна лабораторія інструментального виконавства». Видання рекомендовано до друку з грифом «Затверджено». Навчально-методичний посібник буде корисним для викладачів та студентів вищих мистецьких навчальних закладів, керівників професійних й аматорських оркестрів та ансамблів українських народних інструментів.

  «Нова простота» як системний жанрово-стильовий феномен в сучасному музичному мистецтві

  Овсяннікова-Трель О. А.

  У монографії досліджуються системні аспекти явища «нової простоти» як стильової категорії та актуальної тенденції розвитку сучасного музичного мистецтва, визначаються її предметний та категоріальний зміст. Пропонується оригінальна теоретична модель «нової простоти» як симбіотичного музичного феномену, що репрезентує магістральний вектор розвитку сучасної композиторської творчості у напрямі універсалізації музичної мови в контексті світоглядної парадигми постсучасності. Дослідження призначене для музикознавців, виконавців, студентів, а також широкого кола гуманітаріїв, які цікавляться проблемами сучасного музичного мистецтва.

  Збірник тестових завдань із загальної фізики : у 6 ч. Ч. 1. Механіка

  Мочалов О. О., Шенкевич В. М., Шаповал Н. О., Ушкац М. В., Коваль С. С., Буруніна Ж. Ю., Євфимко К. Д., Ткаченко Т. О., Бойко О. П., Свінцова І. І.

  Метою тестових завдань є надання допомоги студентам у засвоєнні теоретичних основ механіки та в підготовці до поточного і підсумкового контролю знань. Призначено для студентів, які вивчають курс фізики.

  Політологія

  Варнавська І. В., Черемісін О. В.

  Матеріали навчально-методичного посібника призначені для підготовки із навчальної дисципліни «Політологія». Розраховані для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і заочної форм навчання аграрного закладу вищої освіти з метою поточного контролю знань. Наукова робота містить тематичний план дисципліни, лекції, завдання для практичної і самостійної роботи, а також тестові питання для самоперевірки і самоконтролю (по три варіанти до кожної теми) і список рекомендованої літератури.

  Основи академічного читання англійською мовою

  Капінус О. Л., Шевченко-Бітенська О. В.

  Основними завданнями видання є формування умінь і навичок читання, необхідних для провадження навчальної, науково-дослідної та науково-професійної діяльності; розвиток навичок критичного мислення; розвиток здатностей інтегрувати навички читання й письма як для покращення розуміння прочитаного, так і для створення вторинних текстів на основі прочитаного. Посібник «Основи академічного читання» адресований широкому колу користувачів – магістрам, аспірантам, науковим працівникам, викладачам кафедр іноземних мов, всім, хто прагне стати активним й критичним читачем та підвищити результативність роботи із великими обсягами сучасних академічних текстів.

  Соціальна геронтологія

  Малахова Ж. Д., Лисенко В. І.

  Людство завжди турбували проблеми старіння, які з’являються в останню стадію онтогенезу. Недарма говорять, що молодість – це той недолік, який швидко проходить. Соціальна геронтологія, як наука про старість, потрібна кожній людині, тому що навіть на схилі літ особистість повинна знайти своє місце в суспільстві, визначити коло своїх інтересів, продовжити активний спосіб життя. У цьому людині допомагають соціальні працівники, які мають знання й практичні навички з соціальної геронтології. Підручник з соціальної геронтології складається з дев’яти лекцій, відповідно до навчального плану, затвердженого Міністерством освіти й науки України. Пропонований підручник «Соціальна геронтологія» адресований студентам денної та заочної форми навчання спеціальностей: «Соціологія», «Соціальна робота», аспірантам, викладачам вищої школи, практичним соціологам та соціальним працівникам, усім, хто цікавиться проблемами старості.

  Енциклопедія соціогуманітарної інформології. Т. 2

  коорд. проекту та заг. ред. проф. К. І. Бєляков

  Проект «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ ІНФОРМОЛОГІЇ» є науковим виданням у формі словника-довідника, в якому розкрито зміст основних доктринальних та нормативно-правових понять, термінів та словосполук, а також понять-англіцизмів та неологізмів, що використовуються в обігу наукових досліджень інформаційних процесів, явищ та відносин у соціальних та гуманітарних галузях знань. Надано інформацію про органи та підрозділи виконавчої влади, наукові установи та видання, громадські об’єднання, а також інформаційні системи, що є суб’єктами інформатизації з відповідними коментарями провідних фахівців за напрямами досліджень. Викладено відомості про вітчизняних вчених, які займаються проблематикою наукового, організаційного та правового забезпечення процесу інформатизації держави, дослідженнями інформаційної сфери в цілому. Пропонується систематизований за галузями знань та спеціальностями перелік наукових розробок на рівні дисертаційних досліджень. Розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників, студентів, слухачів, аспірантів та викладачів як гуманітарних, так й технічних навчальних закладів, державних службовців і законотворців, а також усіх, хто цікавиться дослідженнями впливу інформаційних процесів на суспільне життя. Видання може використовуватися у навчальному процесі.

  Наука як соціокультурний феномен

  Патлайчук О. В., Ступак О. П., Гончарова О. О.

  Наведено матеріал (рекомендації до самостійної роботи, практичні завдання з тем, фрагменти текстів), який може бути використаний для підготовки аспірантів та здобувачів наукового ступеню PhD (доктор філософії) відповідно до першого навчального модуля дисципліни «Філософія науки». Призначено для аспірантів та здобувачів наукового ступеню PhD (доктор філософії), а також всіх, хто цікавиться проблемами філософії науки.

  Практичний курс німецької мови

  Романова Н. В.

  Навчальний посібник укладено для студентів першого-другого років навчання, що вивчають німецьку мову як (другу) фахову на факультетах іноземних мов та іноземної філології вишів. Книга містить вступний та основний курси. Упродовж вступного курсу формуються навички вимови, інтонації, орфографії, студенти знайомляться з деякими елементарними явищами морфології і синтаксису, вивчають лексику, читають та обговорюють невеликі тексти. Активація словникового запасу, бесіда, переказ уривків із автентичних текстів опрацьовуються під час основного курсу. Навчальний матеріал відповідає освітнім стандартам та типовим навчальним програмам вишів України.

  Педагогічний космополітизм у розрізі соціокультурних трансформацій

  Чумак М. Є.

  У монографії представлено варіативність світоглядного домінування педагогічного космополітизму у розрізі вітчизняної історико-педагогічної подієвості. За посередництвом архівних, рукописних та маловідомих джерелознавчих матеріалів, автором відтворено історичні витоки педагогічного космополітизму, який актуалізував розвиток вітчизняної школи та системи виховання в цілому. Дослідницькі матеріали презентують персоніфіковані розвідки, що деталізують розкриття ідейної сутності педагогічного космополітизму у розрізі реалізації освітнього реформування. Видання рекомендоване науковцям, аспірантам, викладачам та всім небайдужим до питань історії освіти та виховання.

  Шлюб і родина православного населення Лівобережної України другої половини XVIII ‒ першої половини XIX століть

  Бороденко О. А.

  Монографія являє собою історичну реконструкцію обставин функціонування шлюбно-сімейного інституту в середовищі селян та міщан православного віросповідання на теренах Лівобережної України ІІ пол. XVIII – I пол. ХІХ ст. На підставі опрацювання представницького комплексу джерел – архівних та опублікованих, актової і статистичної документації, мемуаристики та періодики, фольклорних і етнографічних матеріалів, авторкою було досліджено різноманітні аспекти шлюбності. Ретельного аналізу зазнали законодавча регламентація шлюбу з боку держави та церкви, шлюбні стратегії та відносини всередині українського соціуму, статевовікові та сезонні особливості укладених шлюбів, проблема «норми» в шлюбній поведінці та різноманітні статеві відхилення від неї. Для фахівців з різних галузей гуманітаристики – істориків, демографів, соціологів, правознавців, етнологів.

  Навчальний посібник з курсу «Політологія» (лекції)

  Кравчук О. Ю., Шаповалова І. В.

  Посібник містить основний (опорний) матеріал з навчального курсу «Політологія». Курс лекцій складений відповідно до вимог державного освітнього стандарту і включає в себе весь перелік необхідних тем. З метою рейтингового контролю знань наводяться тестові завдання по всьому навчальному матеріалу та контрольні запитання до кожної лекційної теми, завдання для самостійної роботи. Призначено для студентів вузів технічних спеціальностей.

  Латинська мова

  Шаманова Н. Є.

  Посібник складається з 20 лекцій, які містять теоретичний, лексичний, практичний, фразеологічний і текстовий матеріал та завдання з етимологічного аналізу лінгвістичних термінів. Мета посібника – надати студентам основні відомості з латинської мови як для аудиторного, так і для самостійного вивчення. Призначено для фахівців першого рівня вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія» спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика».

  Культура мовлення у системі професійної підготовки молоді

  Берегова Г. Д., Предместніков О. Г.

  У монографії «Культура мовлення у системі професійної підготовки молоді» обґрунтовується необхідність підвищення мовленнєвої культури майбутніх фахівців, висвітлюється системний підхід до інтенсивного формування культури мовлення студентів, котрий реалізується протягом усього періоду навчання у закладі вищої освіти й охоплює вивчення мовознавчих навчальних курсів, соціально-гуманітарних, фундаментальних і спеціальних дисциплін. Також у роботі подається орієнтовна схема педагогічного дослідження з проблеми вивчення майбутніми фахівцями української мови у вузькогалузевих закладах вищої освіти. Рекомендовано для викладачів закладів вищої освіти, здобувачів усіх рівнів вищої освіти та науковців.

  В’єтнамська мова. Рівень В

  Ха Тхі Ван Ань, Мусійчук В. А

  Це друга книга із серії підручників в’єтнамської мови для україномовних студентів. Матеріал згруповано за темами. Лексика і граматичний коментар подано з українським перекладом. У кінці підручника міститься словник з основною лексикою. Видання розраховане на студентів-в’єтнамістів другого року навчання, а також усіх, хто цікавиться в’єтнамською мовою.

  В’єтнамська мова. Просунутий рівень

  Ха Тхі Ван Ань

  Цей підручник має на меті поглибити знання з в’єтнамської мови. Матеріал книги згруповано за актуальними темами, які дозволяють розширити лексичний запас студентів. Граматичний коментар пояснює нюанси використання різних конструкцій та мовленнєвих структур, що допоможе урізноманітнити мовлення. У кінці підручника міститься словник з основною тематичною лексикою. Видання розраховане на студентів-в’єтнамістів старших курсів, а також усіх, хто цікавиться в’єтнамською мовою.

  Бути чесним у навчанні й науці: експрес-курс з академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти

  Омельчук С.

  Вида́ння спрямовано на швидке й цілісне усвідомлення норм академічної доброчесності, необхідних у навчальній і науковій діяльності. У посібникові структуровано подано необхідний теоретичний матеріал з основ академічної доброчесності, запропоновано різноманітні практичні завдання, що сприятимуть усвідомленому засвоєнню сукупності етичних принципів та правил академічної доброчесності. Тестові завдання допоможуть діагностувати рівень сформованої компетентності з академічних взаємовідносин. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, викладачів університетів та всіх, хто цікавиться питаннями академічної доброчесності.

  Історія зарубіжної літератури. Антична література

  Данильчук О. М.

  Вміщено питання з історії зарубіжної літератури, зокрема античної літератури: давньогрецької і римської. Призначено для студентів філологічних факультетів, учителів шкіл і коледжів гуманітарного профілю, а також для всіх, хто цікавиться зарубіжною літературою.

  Історія зарубіжної літератури XVII–XIX століть. Класицизм. Бароко. Просвітництво. Сентименталізм. Романтизм. Реалізм

  Данильчук О. М.

  Вміщено питання, що порушують актуальні проблеми зарубіжної літератури Нового часу, розглядаються такі художні напрямки, як класицизм, бароко, просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм, романтизм і реалізм. Призначено для студентів філологічних факультетів, учителів шкіл і коледжів гуманітарного профілю та всіх, хто цікавиться сучасною літературою.

  Інституційна та ціннісна відповідність держав Балтії політиці ЄС щодо зміцнення ліберальної демократії

  Кокорєв О. В.

  Монографія присвячена дослідженню інституційної та ціннісної відповідності Естонії, Латвії та Литви вимогам членства в ЄС з огляду на процеси (конструктивні та деструктивні), які розгортаються в період 2004–2020 років. Акцентовано на процесах поступової деконсолідації демократії в країнах Балтії в умовах погіршення якості демократії як на глобальному рівні, так і в межах ЄС. Монографія адресована науковцям, студентам, політичним діячам, державним управлінцям, а також усім, хто цікавиться актуальними дослідницькими напрацюваннями з проблематики демократичної трансформації пострадянських держав, які нині входять до ЄС та стикаються з проблемами відповідності вимогам до держав-учасниць як на інституційному, так і на ціннісному рівнях.

  The course of lectures on the philosophy of science for graduate students

  Патлайчук О. В.

  Тексти лекцій складені для підготовки аспірантів та здобувачів наукового ступеню PhD (доктор філософії) відповідно до програми дисципліни "Філософія науки". Призначено для аспірантів та здобувачів наукового ступеню PhD (доктор філософії), а також всіх, хто цікавиться проблемами філософії науки.

  Тлумачний словник пенітенціарної лексики

  Боровик А. В.

  Науково-довідкове видання присвячене дослідженню змісту кримінальної субкультури та її впливу на правопорядок у суспільстві та державі. Змістове відображення субкультурної лексики у науковому джерелі дає можливість усім суб’єктам наукової та навчальної діяльності усвідомити її суспільно-небезпечні наслідки для населення в цілому, та для держави зокрема. Практичне значення даного видання полягає в тому, що воно створює відповідні умови для удосконалення запобіжної діяльності, спрямованої на усунення, блокування, нейтралізацію причин та умов, як рецидивної, так і в цілому злочинності в
  Україні. Робота становить інтерес для працівників правоохоронних органів, науковців, аспірантів (ад’юнктів), курсантів, студентів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, кого цікавлять проблеми кримінального та кримінально-виконавчого права.

  Соціальна робота з різними категоріями клієнтів

  Мітіна С. В., Белавін С. П., Орловська О. А., Журавель О. П., Стеблянко О. Г.

  У посібнику розглядаються теоретичні засади, правове забезпечення, напрями та окремі методи і технології соціальної роботи з різними категоріями клієнтів, які потребують кваліфікованої соціально-психологічної допомоги. До кожного розділу навчального посібника дібрано список додаткової літератури для поглибленого вивчення, питання для самоконтролю знань, пропонуються завдання длявідпрацювання практичних навичок та формування фахових компетенцій студентів. Теоретичний матеріал посібника доповнений додатками, які містять діагностичний інструментарій і методичні поради відносно роботи з окремою категорією клієнтів. Навчальний посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Соціальна робота» та викладачів. Матеріали посібника також можуть бути корисні для фахівців соціальних закладів для організації роботи з різними категоріями клієнтів та самоосвіти.

  Профорієнтація в соціальній роботі

  Садова М. А.

  Навчальний посібник з дисципліни «Профорієнтація в соціальній роботі» для студентів 4 курсу денного та заочного відділення (спеціальність 231 Соціальна робота) містить в собі вступ, конспект лекцій, питання до заліку, основну, додаткову літературу, інформаційні ресурси, висновки та додатки.

  Профілактика та корекція девіантної поведінки підлітків

  Корнещук В. В., Волошенко М. О., Олло В. П.

  Навчальний посібник є методичним супроводом дисципліни «Профілактика
  та корекція девіантної поведінки підлітків» та призначений для професійної
  підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи. В навчальному посібнику висвітлено теоретичні засади профілактично-корекційної роботи з девіантними підлітками; запропоновано практичні вправи, спрямовані на формування вмінь, навичок та професійно важливих якостей, необхідних соціальному працівнику для успішного виконання такої роботи.

  Практикум зі шкільного фізичного експерименту

  Андрєєв А. М., Іваницький О. І., Тихонська Н. І.

  У посібнику поданий зміст навчального матеріалу з курсу «Практикум зі шкільного фізичного експерименту». Разом із теоретичними відомостями він містить широке коло дослідів та експериментальних творчих завдань з фізики, що уможливлює реалізацію диференційованого підходу до студентів у процесі лабораторних занять, створює умови для розвитку у них творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Середня освіта» освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика)». Він також може бути корисним учителям фізики.

  Пам’ятка працівникові Національної поліції з надання домедичної допомоги

  Вайда Т. С.

  Практичний посібник містить систематизовану інформацію про основні алгоритми дій поліцейських з надання домедичної допомоги потерпілим на місці події. Розкрито характерні ознаки найбільш поширених термінальних станів у осіб, які потребують допомоги, при отримані ними різних за походженням травм (уражень). Використання пам’ятки сприятиме оперативному і правильному застосуванню працівниками правоохоронних органів (підрозділів поліції) рятувальних заходів під час несення ними служби із забезпечення публічної безпеки для своєчасного усунення загроз здоров’ю особи, яка перебуває у небезпечному для житті стані. Видання призначене для курсантів, студентів і слухачів ЗВО МВС України, правоохоронців підрозділів Національної поліції (ДПСУ, ДСНСУ, СБУ та ін.) та військовослужбовців НГУ (ЗСУ); буде корисним педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам відомчих закладів освіти МВС, фахівцям тренінгових центрів ГУНП в областях й аналогічних підрозділів МОЗ України. Пам’ятка містить вибіркову інформацію з курсу домедичної допомоги для поліцейських і не може використовуватися як самостійний посібник для навчання.

  Європейська та євроатлантична інтеграція

  Баула О. В., Божидарнік Т. В., Вісина Т. М., Галазюк Н. М., Зелінська О. М., Кравчук О. Я., Кравчук П. Я., Корольчук Л. В., Лютак О. М., Никитюк Т. Л., Савош Л. В., Урбан О. А.

  У посібнику розглядаються історичне та геополітичне підґрунтя європейського та євроатлантичної інтеграції, особливості співробітництва України з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного Договору. Проаналізовано реалізацію різних напрямів діяльності органів законодавчої та виконавчої влади ЄС, сучасні тенденції розвитку валютної системи та шляхи забезпечення стабільності нової світової фінансової архітектури, особливості реалізації євро інтеграційних можливостей та критерії вступу до ЄС. Особливу увагу зосереджено на концепції нової безпекової політики на європейському та євроатлантичному просторі. Книга розрахована на науковців, керівників та спеціалістів управлінських структур, аспірантів, студентів навчальних закладів і стане в нагоді всім, хто цікавиться процесами європейської та євроатлантичної інтеграції.

  Китайська цивілізація: традиції та сучасність

  До збірника включені матеріали виступів наукових співробітників, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів, які взяли участь у ХIV Міжнародній науковій конференції «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» (Київ, 5 листопада 2020 р.). Збірник містить матеріали секцій «Дослідження китайської цивілізації: історія, філософія, культура», «Китай в сучасному світі: міжнародно-політичний аспект», «Сучасна модель соціально-економічного розвитку Китаю», «Теоретичні та прикладні питання китайського мовознавства та літературознавства». Збірник призначений для всіх, хто цікавиться проблемами китаєзнавства, міжнародних відносин і регіоналістики. У статтях збережена авторська орфографія.

  Компас культури Одеси : хронол. розпис змісту газети «Всемирные одесские новости», № 1 – 100 (рос. мовою)

  упоряд. Щурова Т. В.

  У пропонованому читачам виданні «Компас культури Одеси» розкривається зміст перших ста номерів газети «Всемирные одесские новости» (1990–2017), які є свого роду енциклопедією Одеси та охоплюють велику кількість тем та імен. Матеріал згруповано за тематичними розділами, у кожному з них збережено хронологічний принцип. Покажчик імен допоможе зорієнтуватися під час пошуку потрібної публікації. Видання адресоване краєзнавцям, історикам, екскурсоводам, бібліотекарям.

  В’єтнамська мова: рівень А

  Ха Тхі Ван Ань

  Це видання є першим підручником в’єтнамської мови в Україні. Матеріал згруповано за темами. Лексика і граматичний коментар подано з українським перекладом. Окремо представлено розділ, що знайомить з фонетикою в’єтнамської мови. У кінці підручника міститься словник з основною лексикою курсу. Для студентів-в’єтнамістів першого курсу навчання, а також для тих, хто цікавиться в’єтнамською мовою.

  Методика викладання світової літератури

  Мацевко-Бекерська Л. В.

  У посібнику представлена теоретико-методична концепція викладання світової літератури у закладах загальної середньої та вищої освіти. Зміст і структура зосереджені на аспектах підготовки фахового педагога, творчого вчителя чи викладача-словесника, який завдяки системним знанням, умінням та навичкам зуміє оптимально та результативно організувати навчально-пізнавальний процес на окремих етапах. Запропоновані підходи до визначення базових форм та методів роботи з літературним твором ґрунтуються на актуальних потребах сучасного освітньо-комунікативного простору. Для студентів закладів вищої освіти, учителів закладів загальної середньої освіти, викладачів закладів вищої освіти.

  Вікторіанський метанаратив у дискурсі постсучасності: літературний вимір

  Тупахіна О. В.

  У монографії висвітлюється специфіка художнього діалогу літератури порубіжжя ХХ – ХХІ століть із кодовою надсистемою вікторіанства як історичного, соціального, ціннісного, філософського й художнього конструкту. Широкий спектр художніх текстів, що репрезентують жанрове, стилістичне, ідейно-філософське й тематичне розмаїття сучасної вікторіографії, досліджено крізь призму запропонованої авторкою матричної моделі рецепції вікторіанського метанаративу постмодерністською художньою свідомістю, із урахуванням домінантної інтерпретативної модальності (деструкції, деконструкції, реконструкції), модусу репрезентації (травма, пам’ять, ностальгія) та типу похідного наративу.

  «Школа Джозефа Нідема»: дискусії навколо китайської науки та цивілізації

  Кіктенко В. О.

  У монографії досліджено особливості техніки філософського аналізу, способи постановки проблеми, формування основних понять, принципи методології та теоретичні висновки «школи Джозефа Нідема». Показано специфіку раціоналістичного гуманізму, пов’язаного з підходом «школи Джозефа Нідема» до дослідження соціальних процесів, який виник у результаті синтезу методів біології та гуманітарних наукових пошуків. Вивчено гіпотези й теоретичні положення історичної динаміки та соціокультурних чинників розвитку китайської науки в соціальній епістемології «школи Джозефа Нідема» як боротьби проти європоцентристського підходу. Встановлено ключові положення соціології знання в історико-культурній реконструкції «школи Джозефа Нідема» щодо визначення теоретичних положень традиційної китайської науки. Проаналізовано теоретичні основи та результати реконструкції природознавства і його соціальних основ у роботах «школи Джозефа Нідема». Показано подолання методології наукового пізнання Дж. Нідема в нових моделях реконструкції китайської науки й цивілізації (Д. Бодде, Н. Сівін, Дж. Ллойд, Б. Ельман, Т. Хафф, Дж. Хобсон і Цянь Веньюань). Дослідження китайської науки й цивілізації, здійснені «школою Джозефа Нідема» та її опонентами, представлені не тільки як факт історії філософії, а й як теоретичне знання, єдина система, потужний напрям інтелектуального життя другої половини XX ст. Для китаєзнавців, філософів, істориків науки, студентів та широкого кола читачів.

  Фонетика англійської мови (контрактивний аналіз англійської і української вимови)

  Бровченко Т. О., Корольова Т. М.

  В підручнику проведений контрактивний аналіз англійської і української вимови.

  Психологія професійного спілкування

  Волошенко М. О., Азаркіна О. В.

  Навчальний посібник є методичним супроводом дисципліни «Психологія професійного спілкування» та призначений для професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із психології. Навчальний посібник пропонує ознайомитися з підходами до вирішення задач, які найчастіше трапляються в психологічній практиці, та виробити власний підхід до вирішення професійних задач.

  Всесвітня історія метрології: від давнини до Метричної конвенції

  Величко О. М.

  У монографії викладено основні етапи розвитку метрології у світовому контенті від її виникнення у стародавніх країнах світу до підписання Метричної конвенції. Розглянуто стан розвитку метрології у стародавніх країнах Сходу (Єгипті, Вавилоні, Ассирії, Палестині, давніх Індії та Китаї), давніх Греції та Римі, виникнення метрології у Північному Причорномор’ї. Викладено особливості розвитку метрології у середньовічних країнах Близького і Дальнього Сходу, Центральної Азії, Західної Європи, Візантії, становлення метрології у Київській Русі, стану розвитку метрології у Османській імперії, на території України у XIV–XVII ст. Висвітлено розвиток метрології з початку XVIII до кінця XIX ст. у країнах Сходу, Західної і Східної Європи, Російській та Австро-Угорській імперіях, на території України. Викладено особливості становлення та розвитку метрології як науки про вимірювання, виникнення та розвитку гносеологічних понять про вимірювання, систем одиниць вимірювання. Велику увагу приділено внеску вчених у розвиток метрологічної науки та практики. Монографія призначена для фахівців-метрологів підприємств і організацій, наукових працівників, студентів технічних спеціальностей закладів вищої освіти, а також для всіх, хто цікавиться питаннями метрології, вимірювань і вимірювальної техніки.

  Практичні аспекти фізичної терапії та ерготерапії

  Добровольська Н. А., Тимченко А. С., Голуб В. П. та ін.

  Представлене видання є працею науково-педагогічних працівників кафедри з урахуванням досягнень теоретичної та практичної спортивної медицини, фізичної терапії, реабілітації, відновлення та нетрадиційних методів лікування.

  Підготовка майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності: теоретико-методичні аспекти

  Меняйло В. І.

  У монографії представлено теоретико-методичне обґрунтування та авторське розв’язання наукової проблеми підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності під час їх навчання в аспірантурі. Розкрито сутність дослідницько-інноваційної діяльності та готовності майбутніх докторів філософії до зазначеного виду діяльності. У структурі готовності виділено чотири взаємопов’язані компоненти (мотиваційно-вольовий, особистісно-креативний, змістовно-діяльнісний і рефлексивно-перспективний) та визначено критерії, показники, рівні цієї готовності. Розроблено концепцію підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, що ґрунтується на ідеї єдності її освітньої та професійної складових. Запропоновано концептуальну модель підготовки, яка містить теоретико-методологічний, змістовно-практичний і аналітико-результативний етапи. Реалізовано двокомпонентну систему підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає: в рамках освітнього компонента – введення трьох нормативних дисциплін із використанням проблемно-орієнтованих і проєктно-організованих технологій навчання, а також залучення молодих науковців до різноманітних освітніх заходів у позанавчальний час; у рамках професійного компонента – організацію квазідослідницько-інноваційної діяльності аспірантів в умовах закладу вищої освіти.

  Як воно: «отримати в подарунок увесь світ?» Поетологічне розгадування радісної головоломки

  Кохан Р. А.

  «Народитися – це одержати в подарунок увесь світ із сонцем удень, з місяцем та зорями на синьому небі ввечері; з морем, яке набігає на берег, з лісами, такими густими, що вони й самі не знають усіх своїх таємниць…» – словами, вкладеними в уста янгола Аріеля, сучасний норвезький прозаїк Юстейн Ґордер проживає разом із маленькою Сесілією, героїнею повісті «У дзеркалі, у загадці», її останні дні, огорнені полум’ям різдвяної свічки. Світ, якому народження дітей дарує вічну молодість, рясніє контрастними домінантами й постійно прагне віднайти точку опори для завжди нового «завтра». Запропоноване у монографії дослідження зосереджує увагу на концептуальній площині парадигми «радості» на перетині філософії та літературознавства. Контекстом методологічного і літературознавчого аналізу стали твори сучасної літератури про дітей кінця ХХ-початку ХХІ ст., а саме – Юстейна Ґордера, Джонатана Сафрана Фоера та Анни Ґавальди. Радість і дитина / радість для дитини / радісна дитина – ментальне поле смислових варіацій породжує суперечності й численні запитання, спробою відповісти на які є ця монографія.

  Геополітика в постатях і термінах

  Вегеш М., Палінчак М., Петрінко В.

  До підручника «Геополітика в постатях і термінах» увійшли нариси про засновників науки, яка протягом тривалого часу вважалася забороненою в колишньому Радянському Союзі - Фрідріха Ратцеля, Рудольфа Челлена, Карла Гаусгофера, Алфреда Тейлора Мегена, Ніколаса Спайкмена та багатьох інших. Автор не обходить увагою також яскравих представників теорії географічного детермінізму, доводить, що початки геополітики слід шукати у найдавніші часи. Саме тому в пропонованому читачам виданні також йдеться про Аристотеля, Гіппократа, Цицерона, Макіавеллі, Монтеск’є… Основні погляди визначних геополітиків згруповано в окремі розділи «Німецька геополітика», «Італійська геополітика», «Англійська геополітика», «Скандинавська геополітика», «Американська геополітика», «Французька геополітика», «Російська геополітика», «Українська геополітика». Значну увагу відводиться висвітленню місця України в сучасному геополітичному просторі. «Геополітика в постатях і термінах» написана для студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, які вивчають політологію та суміжні з нею навчальні дисципліни. Вона знадобиться кожному, кого цікавить така загадкова і повчальна наука як геополітика.

  Епоха великих надій: нариси історії міжвоєнної Литви (1918–1940)

  Петрик А. М.

  У книзі показані основні етапи становлення міжвоєнної Литовської Республіки, її злети і падіння. Докладно висвітлено найяскравіші сторінки Війни за незалежність і збройної боротьби за соборність литовських земель (1919–1923). Значну увагу приділено персональним портретам людей що творили багнетом і шаблею вільну Литву в рядах Війська Литовського і Союзу стрільців Литви, розбудовували національні збройні сили у повоєнні 1920–1930-ті рр. Робота дає змогу познайомитися з усією палітрою надзвичайно насиченого і яскравого політичного життя Литовської держави тієї епохи. На сторінках праці постають живі образи «батьків – засновників» Республіки Й. Басанавічюса, А. Сметони, А. Вольдемараса, М. Слєжявічюса, Е. Галванаускаса та багатьох інших без кого не можливо уявити успіх «Литовського модерного проекту». Окреме місце займає питання україно-литовських взаємин. Якою була роль Литви у сприянні українському національному руху? Що поєднувало патріотичні сили обох народів? На ці та інші питання спробував дати відповідь автор. Цей твір – вікно у минуле, розповідь про те чим жило перше покоління доби незалежності, його повсякденність і свята, страхи та надії. Ким були його герої та зрадники? Хто творив новий литовський пантеон? Це історія про людей що вірили у велич Матері-Литви та готові були віддати життя за повернення «Священного града» Вільнюса. Дана праця – історія «народжених вільними», дітей романтичної доби які вміли мріяти разом зі С. Гіренасом і С. Дарюсом, зачитувалися Майронісом, прагнули бути схожими на Р. Марцинкуса та П. Любінаса і злітали за хмари разом з «Чюрльонісом литовського неба» А. Густайтісом. Книга розрахована на широке коло читачів, всіх тих хто цікавиться історією Східної і північно-східної Європи.

  Енциклопедія соціогуманітарної інформології. Т. 1

  коорд. проекту та заг. ред. проф. Бєляков К. І.

  Проект «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ ІНФОРМОЛОГІЇ» є науковим виданням у формі словника-довідника, в якому розкрито зміст основних доктринальних та нормативно-правових понять, термінів та словосполук, що використовуються в обігу наукових досліджень інформаційних процесів, явищ та відносин в соціальних та гуманітарних галузях наукових знань. Надано інформацію про органи та підрозділи виконавчої влади, а також наукові установи та видання (у тому числі закордонні), громадські об’єднання, що є суб’єктами інформатизації з відповідними коментарями провідних фахівців за напрямами. Викладено відомості про вітчизняних вчених, які займаються проблематикою наукового та організаційно-правового забезпечення процесу інформатизації держави, дослідженнями інформаційної сфери в цілому. Пропонується систематизований за галузями знань та спеціальностями перелік наукових розробок на рівні дисертаційних досліджень. Розраховано на студентів, слухачів, аспірантів та викладачів як гуманітарних, так й технічних навчальних закладів, державних службовців і законотворців, а також усіх, хто цікавиться дослідженнями впливу інформаційних процесів на суспільне життя. Виданням може використовуватися у навчальному процесі.

  Григорій Сковорода: стійкість пошуку

  Максюта М. Є.

  Проаналізовані основні проблеми філософії Г. Сковороди, зокрема, висвітлені питання єдності життя і філософської творчості українського мислителя, філософії та філософування у педагогічному процесі, метафізика національного образу буття, морально-світоглядової спрямованості «розуму історії», свободи та ідеалів «істинної» людини. Для викладачів і студентів, усіх зацікавлених філософською спадщиною Г. Сковороди.

  Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі. Довкілля

  Топчієв О. Г., Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О., Яворська В. В.

  Автори розглядають ландшафтну оболонку Землі як єдиний і цілісний об’єкт географічної науки, а довкілля як її прикладний і конструктивний інваріант. Обговорюється сучасна трансформація предметної області географії, за якої земну оболонку представляють як цілісну соціоприродну геосферу. Такий підхід протистоїть поширеним у вітчизняній географічній науці трактуванням географічної оболонки як суто природного об’єкту та традиційному поділові земної оболонки за її компонентами на дві частини – природно – географічну та суспільно – географічну з вкрай обмеженим переліком наукових напрямів і учбових дисциплін, що вивчають оболонку Землі як системну соціо-природну цілісність. Пропонований курс має пошуковий і постановочний характер і потребує послідовного його розроблення та введення у програми та учбові плани підготовки університетських географів.

  Концептуальні основи інституційного забезпечення адаптації осіб з інвалідністю

  Казарян Г. Г.

  У монографії висвітлюються сучасні проблеми соціально-економічної адаптації осіб з інвалідністю та її інституційне забезпечення. Обґрунтована структура функціональної моделі інституційного забезпечення системи соціально-економічної адаптації осіб з інвалідністю ключовими концептуальними компонентами якої визначено: підвищення рівня якості життя осіб з інвалідністю (медичне, страхове та освітнє забезпечення); орієнтація на фахову підготовку та перепідготовку осіб з інвалідністю з метою підвищення рівня їх зайнятості та конкурентоспроможності на ринку праці; сприяння участі осіб з інвалідністю в соціально-економічному житті суспільства; активізація розвитку міжнародного співробітництва громадських та професійних об’єднань інвалідів. Визнaчeнi пропозицiї щодо формування та реалізації концептуальної моделі державно-приватного партнерства у контексті удосконалення системи інституційного соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю. Узагальнено пріоритетні напрямки формування раціональної регуляторної політики щодо осіб з інвалідністю, яка має ґрунтуватися на засадах соціально-економічного забезпечення та реабілітації, де провідна мета забезпеченість та розширення можливостей особи з інвалідністю, здатність бути адекватним до нових умов, керувати своїм життям. Визначена структура стратегії соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю та механізми її реалізації. Монографія розрахована на науковців, спеціалістів, які приймають рішення в сфері формування стратегії соціального захисту інвалідів, викладачів, аспірантів, магістрів та студентів економічних вузів.

  Шляхи протидії, запобігання та подолання наслідків насильства

  Єфімова А. В., Ревенко С. П., Дикуха В. С., Доманчук Д. С.

  У посібнику висвітлена тема насильства, чинники виникнення насильства у різних соціальних групах, протидія та запобігання булінгу, подолання наслідків насильства. Описані технології проведення соціально-психологічних тренінгів їх структура. Представлена програма соціально-психологічних тренінгів, спрямована на попередження та подолання наслідків насильства.

  Формування здатності до самореалізації

  Зарицька В. В.

  Формування у молоді здатності до самореалізації є одним із важливих завдань сучасної школи. Для його виконання має бути створена цілеспрямована система роботи. Виходячи з цього, шкільним психологам пропонується один із варіантів такої системи. Вона містить характеристику ключових компетенцій які є основою для самореалізації особистості та психологічні механізми їх формування особистістю. Основними компетенціями виділено наступні: самоусвідомлення себе як особистості, самоактуалізація особистості, самовизначення як невід’ємна умова самореалізації особистості, самопрезентація як перший досвід самореалізації особистості. Автор пропонує орієнтовну організаційну структуру процесу самореалізації старшокласника та особливості психолого-педагогічної підтримки і допомоги.

  Соціальне і профільне самовизначення учнів. Інноваційні наскрізні програми та методика їх впровадження

  Зарицька В. В.

  Соціальне та профільне самовизначення учнів є головним завданням сучасної школи. Для його виконання має бути створена цілеспрямована система роботи. Виходячи з цього, вчителям, класним керівникам шкіл пропонується один із варіантів такої системи. Вона містить основні концептуальні положення соціального і профільного розвитку учнів, обґрунтування основних соціальних ролей, які виконує кожна людина. Автор пропонує інноваційні наскрізні програми соціального та профільного самовизначення учнів, у яких висвітлені особливості розвитку учнів кожної вікової групи, основні напрями, форми, методи роботи, система заходів по соціальному й профільному спрямуванню для різних класів із визначенням основної мети, а також критерії оцінювання рівня соціальної зрілості та професійного самовизначення випускників школи.

  Розвиток особистості у сучасному освітньому просторі

  Зарицька В. В., Шульженко Д. І., Козарик О. С., Фролова Г. С., Галієва О. М., Лапа В. М., Коваленко В. О., Буланов В. А., Гришина Т. А., Ткаченко Н. В.

  Зміст колективної монографії відображає результати науково-дослідної роботи кафедри практичної психології, Лабораторії експериментальної та практичної психології Класичного приватного університету з питань психології розвитку особистості у сучасному освітньому просторі. Розглянуто особливості усвідомлення власних емоцій як чинника розумної поведінки сучасного фахівця, особливості формування емоційної компетентності у системі сучасної освіти, емоційний інтелект як чинник розвитку особистості у системі освіти, психологічні аспекти прояву ситуативної тривожності студентів, особливості психології аутичної дитини, особливості формування комунікативної толерантності в умовах інклюзивної освіти; сутність розумових технологій у системі професійної підготовки майбутніх викладачів психології; технології розвитку особистості засобами освітнього процесу; особливості формування нової інформаційної культури особистості та вплив інформаційних технологій на всі сфери її життєдіяльності; психологічні складові салютогенетичної спрямованості та її формування у особистості в період розвитку; соціально-психологічні чинники лідерських властивостей студентів із сільської місцевості. Для студентів, викладачів, аспірантів та докторантів вищих навчальних закладів та практичних психологів.

  Філософія науки: гуманітарно-педагогічний синтез

  Максюта М. Є., Соколова О. М.

  Висвітлені проблеми соціокультурних трансформацій філософсько-наукових пріоритетів Постмодерну, гуманістичні аспекти комплементарності громадянсько-освітніх та філософсько-наукових ракурсів реалізації сучасного педагогічного процесу, навчально-освітні альтернативи філософії науки сучасним цивілізаційним викликам. Для викладачів, студентів, аспірантів закладів вищої освіти й усіх зацікавлених проблемами філософсько-наукових досліджень та освіти.

  Українська мова як іноземна (анотування та реферування наукових текстів, монологічне висловлювання)

  Занько О. В., Трюхан О. А.

  Пропонований практикум побудований згідно з Загальноосвітнім стандартом з української мови як іноземної (рівень С1) та Комплексом програм з української мови як іноземної, які розроблено відповідно до різних рівнів володіння європейськими мовами: А1 – Початковий рівень; А2 – Базовий рівень; В1 – І Середній рівень; В2 – ІІ Середній рівень; С1 – Професійний рівень з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Практикум складений з метою організації навчального процесу з вивчення української мови іноземними студентами-правниками, а також для студентів-журналістів, соціологів, політологів на виконання п.2 Наказу Міністерства освіти і науки України №997 від 18 серпня 2016 року. Складається практикум зі змісту програми, планів практичних занять, завдань для самостійної роботи, контрольних завдань для перевірки знань, списку пропонованої літератури. Практикум призначений для студентів-іноземців, які вчаться у закладах вищої освіти, зокрема для дистанційного навчання.

  Політологія

  Горбач О. Н., Демчишак Р. Б.

  Зібрано основний навчально-методичний матеріал з дисципліни “Політологія”, який вміщує повний курс лекцій, методичні вказівки з виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання, комплексної контрольної роботи, перелік навчальних та контрольних тестів, тематику з науково-дослідної роботи студентів. Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів та широкого кола читачів.

  Магістерська робота: методика написання та захисту

  Гуткевич С. О., Пугачова К. М.

  Посібник містить практичні поради магістрантам з моменту вибору теми, написання тексту рукопису, до моменту захисту магістерської роботи. Автори посібника мали мету надати максимально можливу науково-практичну допомогу магістрантам при написанні та захисті магістерської роботи. Посібник буде корисний для магістрантів та керівників магістерської роботи.

  Як написати наукову роботу: від реферату до дисертації

  Мазур О. В., Подвойська О. В., Радецька С. В.

  Посібник надає відомості про планування, організацію та проведення наукового дослідження, зокрема про основні методи лінгвістичних досліджень, особливості стилю наукової прози, методики проведення, оформлення та презентації наукового дослідження. Крім того у посібнику докладно розглядаються процеси реферування та анотування як способи подання наукової інформації. Посібник складається з п’яти основних розділів, додатків, практичних завдань, питань до заліку та списку використаної літератури і може використовуватися як методичне забезпечення з дисципліни «Основи наукових досліджень». Посібник призначений для викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів закладів вищої освіти філологічних спеціальностей.

  Українська мова за професійним спрямуванням

  Берегова Г. Д.

  Пропонований посібник призначений для студентів спеціальностей «Водні біоресурси та аквакультура» та «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» аграрних закладів вищої освіти з метою поглибленого чи самостійного вивчення теоретичного матеріалу з української мови професійного спрямування, що передбачає узагальнення та систематизацію знань за трьома модулями: «Основні мовні та мовленнєві поняття», «Писемне професійне мовлення», «Усне професійне мовлення». Кожен модуль розподілено на окремі теми, які доповнюються завданнями, запитаннями та тестами для самоконтролю.

  Соціальний розвиток

  Гавриленко І. М., Недюха М. П., Яковенко Ю. І.

  Навчальний посібник пропонує розгляд актуальних як з теоретичної, так і практичної точок зору питань, проблем і суперечностей соціального розвитку, теоретико-правового регулювання соціальних відносин. Аналізовано передумови, джерела, механізми соціального розвитку, роль ціннісних орієнтацій у виборі суспільством певної перспективи як цілепідпорядкованого процесу соціальних змін. Розглянуто взаємодію основних соціальних суб’єктів - класів, організацій, інститутів, рухів тощо у реальних життєвих ситуаціях. Особливу увагу автори приділяють пошукові об’єктивних і суб’єктивних передумов керованого (підконтрольного суспільству) розвитку, у тому числі відповідно до сутності української національної ідеї. Викладено проблематику правової ідеології в її змістовних і функціональних характеристиках. Згідно із вищезазначеним запропоновано теоретичні засади дослідження та методику викладання. Навчальний посібник призначений для забезпечення потреб навчального процесу у процесі викладання дисциплін правових та соціально-поведінкових спеціальностей вищих навчальних закладів України, зокрема: “Соціальний розвиток”, “Соціологія соціальних змін”, “Теорія права і держави”, “Правова (конституційна) ідеологія”, “Конституційне право” тощо.

  Розвитологія

  Клименко М. О., Герасимчук З. В., Клименко О. М., Клименко Л. В.

  У підручнику викладено матеріали, які стосуються ідеї сталого розвитку суспільства та розуміння суті самого феномену розвитку соціо-економіко-екологічних систем. Значне місце у підручнику відводиться особливостям, етапам розробки стратегій сталого розвитку, системі показників, методам і моделям прогнозування сталого розвитку та обґрунтування пріоритетів екологічно безпечного розвитку регіону. Підручник може бути використаний студентами, аспірантам, які поглиблено вивчають проблеми, пов’язані зі сталим розвитком соціо-економіко-екологічних систем на локальних і регіональних рівнях.

  Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики

  Топчієв О. Г., Мальчикова Д. С., Яворська В. В.

  Викладені теоретичні та методичні підходи аналізу територіальної організації регіонів, географічні основи розробки регіональних стратегій і програм соціально-економічного розвитку. Обговорюються питання регіоналізації країни, регіонального розвитку і регіональної політики, реформування адміністративно-територіального устрою України, розроблення регіональної геодемографічної політики, надано порівняльний аналіз рівнів соціально-економічного розвитку регіонів і якості життя населення, планування територій регіонів, формування національної та регіональних екологічних мереж, розроблення стратегій, планів і програм соціально-економічного розвитку регіонів і міст, природоохоронної діяльності і екологічного захисту населення. Посібник рекомендований студентам і викладачам географічних, економічних спеціальностей, фахівців у сфері державного управління. Він може бути цікавим також і для більш широкого кола спеціалістів в сфері регіональної економіки, регіонального розвитку і регіональної політики.

  Політична географія світу

  Стафійчук В. І.

  У навчальному посібнику висвітлено етапи становлення політичної географії в Україні та світі, її сучасну структуру і поняттєво-термінологічний апарат, зміни сфери дослідження під впливом політичної глобалізації. На теоретичному і прикладному рівнях розглянуто історичні етапи формування, сучасний стан та перспективи політичної карти світу і політико-географічну сутність держави як найбільш цілісної територіально-політичної системи. Для бакалаврів, магістрів та викладачів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисний для політологів, філософів, міжнародників та всіх, хто цікавиться політико-географічними проблемами сучасного світу.

  Етнологія України: теоретико-методологічні здобутки у контексті розвитку світової етнологічної думки

  Хрящевська Л. М.

  У посібнику досліджуються взаємозв’язки етнологічних наукових центрів із європейським науковим середовищем. Праці українських етнологів, а також методологічні принципи, на які вони спиралися, розглядаються у контексті розвитку світової етнологічної думки. Виділено наукові школи в українській етнології другої половини XIX ст. – 20-х pp. XX ст. Навчальний посібник складається з лекційних, семінарських занять, рекомендованої літератури за темами лекцій і практичних занять, творчих завдань теоретичного і практичного характеру, завдань для модульного контролю, контрольних запитань і завдань для підсумкового контролю. Посібник дає змогу перевірити свої знання за допомогою запитань, тестів і завдань. Доступність та логічність викладу, чіткий понятійний апарат сприятимуть кращому засвоєнню навчального матеріалу з дисципліни «Українська етнологія в європейському контексті», що відповідає навчальній програмі. Навчальний посібник побудований за стандартами кредитно-трансферної системи навчання. Для студентів гуманітарних факультетів і вузів.