Кількість назв: 940

  Менеджмент та маркетинг

  Аспекты логистики аварийно-спасательных подводных работ (рос. мовою)

  Казарезов А. Я., Галь А. Ф., Барабанова Ю. Е.

  Рассмотрены вопросы теории и практики проведения аварийно-спасательными службами водного транспорта работ по спасению людей под водой. Предназначено для студентов дневной и заочной форм обучения различных направлений. Также может быть использовано специалистами по логистике и водному транспорту.

  Коммерческая работа на морском транспорте: логистический аспект (рос. мовою)

  Казарезов А. Я., Галь А. Ф., Барабанова Ю. Е.

  Рассмотрены основные направления коммерческой деятельности на водном транспорте. Особое внимание уделено правилам перевозки различных грузов, общим правилам выполнения коммерческих операций в пунктах отправления и назначения грузов, а также выполнению расчетов, связанных с транспортировкой груза. Предназначено для студентов дневной и заочной форм обучения различных направлений. Также может быть использовано специалистами по логистике и водному транспорту.

  Формування системи продовольчої безпеки: теоретико-методологічні основи і регіональний характер

  Кордзая Н. Р.

  У монографії на основі теоретичного узагальнення обґрунтовано методологічні та методичні засади і розроблено практичні рекомендації щодо вирішення важливої наукової і практичної проблеми із забезпечення продовольчої безпеки Причорноморського регіону та визначення пріоритетів розвитку агропродовольчої сфери в умовах ринкових трансформацій та сталого розвитку економіки. З метою забезпечення рекомендованого рівня достатності певного виду продовольства (харчових продуктах) країни чи окремого регіону, запропоновано авторський методичний підхід до визначення індексу продовольчої конкурентоспроможності країни/регіону за окремою групою харчових продуктів. Доведено, що стандартизація, як гарант якості та безпечності продукції, функціонально реалізується в контексті наукового, технічного, господарського, економічного, юридичного, естетичного і політичного аспектів, сприяє оптимальному впорядкуванню об’єктів, що досліджуються, для поліпшення якості продукції і як слідство підвищення ефективності виробництва з одного боку, а з іншого – удосконалення організації управління народним господарством, розвиток міжнародного економічного, наукового і технічного співробітництва. Крім того, у роботі встановлено, що активізація зовнішньоекономічних та інвестиційних процесів з метою переходу на нову доктрину виробничо-технологічних та соціально-економічних стандартів сталого регіонального розвитку агропродовольчої сфери та інноваційної моделі забезпечення продовольчої безпеки Причорноморського регіону можлива за умови запровадження системи Спільного регіонального сільського господарства, як інноваційної стратегії активного та відповідального агропродовольчого виробництва.

  Лідерство та керівництво: психологічний дискурс

  Нежинська О. О.

  Монографія підготовлена для діючих та потенційних керівників та фахівців державної служби різних рангів і рівнів, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади в системі підвищення кваліфікації, керівників та фахівців відділів розвитку персоналу та роботи з клієнтами центрів зайнятості, а також для практичних психологів, докторантів, аспірантів, студентів спеціальностей «Психологія», «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент». Матеріал буде корисним у роботі керівників бізнес-організацій, засновників start up проектів, бізнес-тренерів, HR-директорів, HR-менеджерів, керівників, науково-педагогічних кадрів і викладачів освітніх установ, та для усіх, хто цікавиться цією тематикою.

  Складська логістика

  Марчук В. Є., Григорак М. Ю., Гармаш О. М., Овдієнко О. В.

  У навчальному посібнику викладено теоретичні основи і практичні рекомендації з управління складським господарством підприємства як важливої ланки логістичної системи, організації та автоматизації технологічних процесів на складі, складського обліку та документообігу, роботи складського персоналу та підвищення продуктивності праці, визначено тенденції розвитку складської логістики. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Логістика», а також фахівців з логістики виробничих, торговельних, дистрибуційних та логістичних компаній.

  Нормативні основи експлуатації водного транспорту: логістичний аспект

  Галь А. Ф., Казарєзов А. Я., Барабанова Ю. Є.

  Наведені основні нормативні і технічні терміни, визначення й поняття, що використовуються при експлуатації водного транспорту та океанотехніки. До більшості термінів та понять подані необхідні пояснення і коментарі. Скорочено викладені історія і вимоги класифікаційних товариств, міжнародних морських організацій та конвенцій щодо питань експлуатації водного транспорту. У додатках наведені основні закони України, що регулюють функціонування водного транспорту. Призначено для студентів і магістрів факультету морської інфраструктури та Кораблебудівного інституту, що навчаються за спеціальностями «Менеджмент» і «Кораблі й океанотехніка».

  Університетський менеджмент: засади ефективності

  наук. ред. серії Парсяк В. Н.

  У монографії викладено результати наукових досліджень співробітників низки провідних закладів вищої освіти щодо теоретичних засад та практичних рекомендацій, націлених на реформування менеджменту у вітчизняних ЗВО (університетського менеджменту). Розрахована на адміністраторів освітніх закладів усіх форм власності, докторантів, аспірантів, магістрантів, які набувають фахових компетенцій за освітньо-професійними програмами «Економіка» та «Менеджмент». Може бути корисною широкому колу читачів, які цікавляться станом та перспективами трансформаційних процесів у невиробничій сфері.

  Управлінська деонтологія

  Л. В. Задорожна-Княгницька

  У навчальному посібнику розглядається зміст навчального курсу «Управлінська деонтологія», висвітлюється історія становлення та розвитку деонтологічного знання у сфері управління освітою в Україні, подається сучасне трактування проблематики, що розглядається. Пропонуються типові форми освітньої діяльності, що сприяють успішному засвоєнню теоретичного матеріалу. Видання побудоване за вимогами кредитно-модульної системи організації навчання й адресоване викладачам та здобувачам вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент (Управління закладом освіти).

  Управління рекламними проектами

  Луцій О. П., Ларіна Я. С., Фомішина В. М., Весперіс С. З., Четверик О. В., Луцій І. О.

  У навчальному посібнику розглядаються зміст, методи та інструменти управління рекламними проектами. Приділяється значна увага формуванню команди рекламного проекту та управління нею, питанням якості рекламного проекту, оцінюванню його ефективності. Навчальний посібник укладений з використанням робочих програм аналогічних дисциплін національних університетів України та декількох країн Західної Європи, а також враховуючи рекомендації науково-методичної ради факультету аграрного менеджменту НУБіП України. Посібник буде цікавим не лише для студентської молоді, але стане в нагоді керівникам підприємств та спонсорам майбутніх рекламних проектів.

  Поток клиентов из Facebook и Instagram : Как зарабатывать с помощью социальных сетей (рос. мовою)

  А. Калинин, И. Осецимский, А. Аль-Ватар

  Книга погружает читателя в мир интернет-маркетинга и социальных сетей, учит ориентироваться в современных технологиях продвижения и развития бизнеса. В книге рассмотрено множество инструментов, которые помогут сделать рекламу в Интернете эффективной. Предложенные методы будут способствовать росту продаж и узнаваемости бренда без увеличения рекламного бюджета. Разработанные на основании многолетнего опыта стратегии выведут на новый уровень любой бизнес, а процесс принятия решений станет быстрым и четким. Объединившись для написания книги, авторы возвели ее полезность в третью степень. Она послужит настольной книгой для предпринимателей, которые решили самостоятельно разобраться в теме маркетинга в социальных сетях, а также источником идей для специалистов.

  Потік клієнтів з FACEBOOK та INSTAGRAM. Як заробляти за допомогою соціальних мереж

  О. Калінін, І. Осецимський, О. Аль-Ватар

  Книга занурює читача у світ інтернет-маркетингу і соціальних мереж, навчає орієнтуватися в сучасних технологіях просування і розвитку бізнесу. У книзі описана велика кількість інструментів, які допоможуть зробити рекламу в Інтернеті ефективною. Запропоновані методи сприятимуть зростанню обсягів продажів та впізнаваності бренду без збільшення рекламного бюджету. Розроблені на основі багаторічного досвіду стратегії піднімуть на новий рівень будь-який бізнес, а процес прийняття рішень стане більш швидким та чітким. Об’єднавшись для написання книги, автори підтягнули її корисність до третього ступеню! Саме вона послугує настільною книгою для підприємців, які вирішили самостійно розібратися в основах маркетингу у соціальних мережах, а також джерелом ідей для фахівців.

  Поведінка споживачів

  Ларіна Я.С., Рябчик А.В

  У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості розвитку науки про поведінку споживачів, сучасні моделі поведінки, завдання та принципи. Розглянуто чинники зовнішнього і внутрішнього впливу на поведінку споживача. Надано детальну характеристику етапів процесу прийняття рішень індивідуальними та індустріальними споживачами. Описана поведінкова реакція споживачів, етапи сприйняття, теорії навчання, формування ставлення. Представлені підходи до вибору маркетингових стратегій як засобів впливу на споживачів, використання можливостей сучасних маркетингових інструментів у разі стандартних та особливих проявів споживчої поведінки. Розглянуто кількісні та якісні методи досліджень поведінки споживачів. Книга призначена для студентів та аспірантів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, буде корисна всім, хто цікавиться питаннями психології та поведінки споживачів.

  Основи менеджменту та маркетингу в медицині

  В. Г. Шутурмінський, Н. Л. Кусик, О. В. Рудінська

  Розглянуто основні поняття менеджменту як науково-обґрунтованого процесу управління в медицині, зокрема в закладах державної та приватної форм власності. Акцент зроблено на завдання та функції менеджера системи охорони здоров’я в сучасних економічних умовах. Розглянуто основи оплати праці медичних працівників і поняття мотиваційного механізму управління медичним персоналом. Розглянуто сутність фінансово-економічних відносин в медицині, фінансове середовище та основні моделі фінансування медицини. Наведено основи маркетингу, аналіз ринкових можливостей, маркетинговий підхід до управління в медицині. Розглянуто основні поняття ціноутворення в медицині. Акцент зроблено на загальній структурі ціни медичної послуги. Представлено клінічний маркетинг в стоматологічному приватному закладі. Розглянуто особливості маркетингу у фармацевтичній галузі. Навчальний посібник розроблено в ілюстративній формі, що дозволить активно застосовувати матеріал в процесі дуальної освіти та дистанційного навчання. Для студентів та викладачів медичних спеціальностей закладів вищої освіти. Викладений матеріал може бути корисним для широкого кола читачів, зацікавлених комплексом менеджменту та маркетингу в сфері медицини.

  Менеджмент та адміністративне управління

  О.А. Мартинюк, Н.І. Серебряннікова

  Навчальний посібник містить теоретичний матеріал та ситуативні завдання для поглибленого засвоєння дисциплін з менеджмент та адміністративного управління. На основі поєднання класичного підходу наукового обґрунтування матеріалу та використання нового формату абстрактної візуалізації, матеріал підручника набуває нового змісту та сприяє кращому розумінню та засвоєнню складного теоретичного матеріалу, розширює світогляд та розвиває когнітивний апарат мислення. Навчальний посібник сформовано у вигляді графічних мікроновел які починаються із тематичної притчі яка створює певний емоційний настрій, продовжуються сучасним науковим контентом із художньою візуалізацією теоретичного матеріалу, закінчується переліком питань для самоконтролю та творчим-кейсом завданням, кожна тема обов’язково містить не тільки перелік рекомендованих і використаних джерел а також перелік авторів та посилання на сайти художників, роботи яких були використанні для ілюстрацій певної теми. Тематично навчальний посібник структурований на дві частини: управлінська діяльність організації, та публічна діяльність організації, які містять чотири розділи. Перша частина містить два тематичних розділи: організаційне проектування діяльності; техніка управління діяльністю організації. Друга частина містить два розділи: комунікативна діяльність організації; психологічні інструменти управління. Навчальний посібник буде корисним для студентів вищих та середніх навчальних закладів, для фахівців та власників різних сфер бізнесу, керівників органів влади, науковців, викладачів, аспірантів і пересічних громадян які цікавляться питаннями проектування та управління організацією, комунікативними технологіями діяльності, психологічними аспектами управляння та процесами сучасного документообігу.

  Конкурентоспроможний розвиток аграрних підприємств

  В.Г. Грановська

  В монографії обґрунтувано теоретичні і методологічні засади, надано практичні рекомендації щодо забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств. Визначено механізми, моделі рівні, принципи та складові системи управління забезпеченням конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств, індикатори оцінки конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств; здійснено діагностику конкурентоспроможності агроформувань та проведено її комплексну оцінку; обґрунтувано концептуальні засади трансформаційних змін, розроблено модель конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств. Розраховано на науковців, викладачів університетів, працівників органів державного управління, викладачів, аспірантів і студентів.

  Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині: основи управління біологічними процесами та імунобіологічними засобами

  Ю.С. Голуб, В.В. Недосєков, О.І. Албулов

  Даний посібник може бути корисною як для студентів (бакалаврів і магістрів, які вивчають епізоотологію та інфекційні хвороби, а також менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині), так і для аспірантів та здобувачів ветеринарного профілю, слухачів курсів післядипломної освіти, практичних фахівців ветеринарної медицини, власників та менеджерів ветеринарних організацій, підприємств, фірм; технологів с.г. виробництва, які цікавляться питаннями інфекційної патології та її профілактики, базовими аспектами нормобіоценології та намагаються підвищити ефективність системи управління у ветеринарній та тваринницькій сферах.

  Менеджмент ресторанного господарства

  Яцун Л.М., Новікова О.В., Льовшина Л.Д., Ткаченко О.П., Ткачева С.С.

  Навчальний посібник “Менеджмент ресторанного господарства” розроблено відповідно до робочої програми дисципліни. В навчально-му посібнику розглянуті основні теоретичні положення менеджменту в ресторанному господарстві. Висвітлені питання планування, мотивації, контролю, координації. Особлива увага приділена ролі менеджера в системі управління бізнес-процесами підприємств ресторанного господарства. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей “Технологія харчування у ресторанному бізнесі”, “Готельна та ресторанна справа”, а також буде корисним для спеціалістів та підприємців у сфері ресторанного господарства.

  Логістичний менеджмент

  Горбенко О.

  У книзі розкриваються основні поняття логістичної діяльності, представлені у п'яти розділах. Таким чином, читачі матимуть змогу зрозуміти основні функції логістики, дізнатися більше про закупівельну діяльність, наприклад, аналіз ABC-XYZ, модель EOQ, рівень замовлення, попит за час доставки, резервний та оборотний запас, а також інформацію про прогнозування збуту, наприклад, коротко-, довгострокове прогнозування збуту. Ви зможете орієнтуватися в методології прогнозування збуту для контролю запасів та обчислення рівня послуг та товарообігу. Крім того, приділяється увага складським приміщенням, типам складів, опису їх облаштування та діяльності, зображенню складського та вантажно-розвантажувального обладнання. Інформація, адаптована з друкованих матеріалів, зібрана для слухачів, зацікавлених у логістиці та управлінні ланцюгами поставок.

  Університетський менеджмент: актуальні аспекти

  Ломоносов А.В., Парсяк В.Н., Дибач I.Л., Жукова О.Ю., Ломоносова О.Е., Парсяк К.В.

  В монографії викладено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо реформування менеджменту у вітчизняних закладах вищої освіти (університетського менеджменту). Розрахована на адміністраторів закладів вищої освіти усіх форм власності та рівнів акредитації, докторантів, аспірантів, магістрів, які набувають фах за напрямами освіти «Економіка» та «Менеджмент». Може бути корисною широкому колу читачів, які цікавляться станом та перспективами трансформаційних процесів у невиробничій сфері.

  Стратегічний маркетинг

  Ларіна Я.С., Бабічева О.І., Романова Л.В., Антофій Н.М.

  У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості стратегічного маркетингу, його сучасні концепції, завдання, принципи. Висвітлено роль стратегічного маркетингу в управлінні підприємствами. Розглянуто методи аналізу маркетингового середовища, методичні підходи щодо сегментування та вибору цільових ринків. Представлені підходи до вибору маркетингових стратегій, використання можливостей новітніх маркетингових інструментів щодо диференціації й позиціонування, побудови конкурентних відносин. Розглянуто питання механізмів реалізації маркетингових стратегій. Книга призначена для студентів, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, буде корисна всім, хто цікавиться питаннями стратегічного маркетингу.

  Оцінка та управління підприємницькими ризиками

  С.М. Марущак, Г.В. Єфімова, О.В. Пащенко

  В навчальному посібнику розглядаються методологічні і теоретико-методологічні принципи кількісного аналізу і обліку ризику різних видів діяльності підприємств і установ. Викладені основні методи зниження ризику, а також правила ухвалення оптимальних управлінських рішень з врахуванням чинників неповної визначеності і ризику. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, які ілюструють теоретичні положення. Для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, менеджерів і економістів підприємств і установ різних галузей, форм власності і господарювання.

  Основи інтернет-маркетингу. Частина 2

  Н.Р. Кордзая

  Навчальний посібник «Основи інтернет-маркетингу. Частина 2» розкриває наступні питання: основні поняття інтернет-маркетингу; характерні риси та алгоритм проведення маркетингової кампанії у месенджерах; методика та особливості маркетингу у геосоціальних мережах/сервісах; основи ведення вірусного маркетингу; сутність advergaming; особливості контекстної та банерної реклами у просторі Інтернет; основи партнерського маркетингу; методика та особливості ремаркетингу. У посібнику наведено питання щодо самоконтролю знань студентів, тести та завдання для самостійної роботи. Навчальний посібник призначений для підготовки студентів закладів вищої освіти різних форм навчання першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Маркетинг». Навчальний посібник може бути корисним для викладачів та студентів магістратури й аспірантури з економічних спеціальностей, науковців, підприємців різних сфер, керівників та співробітників маркетингових служб та рекламних агентств, широкому колу читачів.

  Основи інтернет-маркетингу. Частина 1

  Н.Р. Кордзая

  Навчальний посібник «Основи інтернет-маркетингу. Частина 1» розкриває наступні питання: основні поняття інтернет-маркетингу; методика та особливості пошукової оптимізації та оптимізації під соціальні мережі; характерні риси та алгоритм проведення маркетингової кампанії у соціальних мережах та Twitter, основи ведення е-mail маркетингу. У посібнику наведено питання щодо самоконтролю знань студентів, тести та завдання для самостійної роботи. Навчальний посібник призначений для підготовки студентів закладів вищої освіти різних форм навчання першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Маркетинг». Навчальний посібник може бути корисним для викладачів та студентів магістратури й аспірантури з економічних спеціальностей, науковців, підприємців різних сфер, керівників та співробітників маркетингових служб та рекламних агентств, широкому колу читачів.

  Міжнародний маркетинг

  Я. С. Ларіна, О. І. Бабічева, Р. І. Буряк, В. А. Рафальська, А. В. Рябчик, О. М. Барилович, Ю. М. Гальчинська, В. М. Фомішина, Н. Є. Федорова

  У підручнику розглядаються основні завдання компаній, що вийшли за межі національних ринків, використовуючи міжнародний маркетинг як філософію бізнесу. Висвітлені складові та особливості міжнародного маркетингового середовища, методичні підходи до вибору зарубіжних ринків та їх сегментів, альтернативи організаційних форм присутності на зовнішньому ринку. Представлені різні підходи до формування міжнародного маркетингового комплексу компанії, її маркетингових стратегій, використання можливостей новітніх маркетингових інструментів в освоєнні зарубіжних ринків. Книга призначена для студентів, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, буде корисна всім, хто цікавиться питаннями міжнародного маркетингу.

  Менеджмент. Практикум

  К. В. Белоус, О. К Афанасьєва

  Навчальний посібник призначений допомогти майбутнім фахівцям у галузі управління та адміністрування вивчити важливі питання теорії і практики менеджменту, скласти цілісне уявлення про механізм управління підприємством, напрямки розвитку менеджменту, сформувати основи для розвитку управлінських здібностей. Особливу увагу надано питанням організації та проведення семінарських занять, виконання практичних завдань, організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Менеджмент». Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів галузі знань «Управління та адміністрування» спеціальності «Менеджмент», а також може бути використаний здобувачами вищої освіти інших галузей знань, в навчальний план яких включена дисципліна «Менеджмент».

  Менеджмент у державному управлінні

  В.П. Пєтков, В.М. Торяник

  У навчальному посібнику системно висвітлено основні положення курсу «Менеджмент у державному управлінні»: питання теорії наукового менеджменту, сучасні підходи до професіоналізації праці менеджерів в органах державного управління, шляхи вдосконалення менеджменту персоналу державних органів, напрями використання технологій наукового менеджменту. Враховано новели законодавства та сучасні наукові досягнення. Навчальний посібник містить список використаних джерел нормативно-правові акти, довідкову, основну, спеціалізовану та іноземну літературу), рекомендовані для ознайомлення під час вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент у державному управлінні». Для студентів, слухачів магістратур, аспірантів, науковців, широкого кола фахівців-практиків, усіх, хто цікавиться питаннями менеджменту в державному управлінні.

  Менеджмент туристичної галузі

  О.М. Білоусов, О.Є. Лугінін, О.С. Морозова, Л.В. Соколова

  У підручнику розглядаються теоретичні та методичні питання сучасних теорій менеджменту та маркетингу, зорієнтованих на напрямках національного і міжнародного туризму. В матеріалах підручника комплексно висвітлено питання управлінської діяльності в організаціях сфери туризму, у тому числі на регіональному рівні (на прикладі Херсонської області). Видання відповідає освітньо-професійним програмам з менеджменту і маркетингу з урахуванням їх спеціалізацій у туристичній діяльності. Підручник складається з передмови, трьох частин: менеджменту туризму, маркетингу туризму, туристично-рекреаційна інфраструктура; списку літератури, додатків. Після кожного розділу наводяться питання для самоконтролю знань. Розраховано на студентів, магістрів, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів і фахівців з напрямків менеджменту і маркетингу у туристичній діяльності.

  Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму

  Ю.В. Панченко, О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин

  У посібнику розглянуто теоретичні і методичні питання формування управлінської діяльності в організаціях сфери туризму на основі теорії і практики менеджменту сучасного господарювання. Матеріал посібника доповнює небагатосельні навчальні видання в Україні, де підходи класичного менеджменту поєднуються зі специфікою управління внутрішнього та міжнародного туризму. Посібник складається зі вступу, основної частини із 20 розділів, додатків і списку літературних джерел.Основна частина посібника присвячена розгляду специфіки туризму та особливостей його регулювання, функцій менеджменту для організацій сфери туризму, зовнішнім зв’язкам, управлінню конфліктами в туристичній діяльності, використанню методів менеджменту і сучасних інформаційних технологій та інноваціям в індустрії туризму, комунікаціям, ефективності туристичної роботи, вимогам до якості роботи сучасного менеджера в туризмі. Висвітленно основні питання індустрії туризму з готельно-ресторанного менеджменту. За кожною темою посібника наводяться питання до самоконтролю знань. Практичну направленість посібника підсилюють тестові вправи, блок завдань для самостійної роботи і термінологічний словник, що наведено у додатках. Видання призначено для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки «Туризм» з дисципліни «Менеджмент туризму», а також викладачам та фахівцям з туристичної діяльності.

  Маркетинг

  В.Н. Парсяк

  У підручнику викладені теоретичні положення та прикладні методики маркетингу з використанням базових концепцій і понять, вивчення яких передбачено вимогами відповідного державного освітнього стандарту. Адресований студентам економічних та інженерних спеціальностей очної, заочної та післядипломної форм навчання; може бути корисним керівникам і співробітникам маркетингових служб державних і приватних підприємств, органів місцевого самоврядування, широкому колу зацікавлених читачів.

  Маркетинг міжнародного туризму

  Ларіна Я. С., Бабічева О. І., Забуранна Л. В., Антофій Н. М., Фомішин С. В., Рябчик А. В., Гальчинська Ю. М.

  У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості міжнародного туризму, основні завдання туристичних компаній, що вийшли за межі національних ринків, використовуючи маркетинг як філософію бізнесу. Висвітлено роль маркетингу у міжнародному туризмі, його принципи, функції та сучасні концепції маркетингу в туризмі, складові міжнародного маркетингового середовища в сфері туристичних послуг, методичні підходи до проведення маркетингових досліджень у міжнародному туризмі, сегментування та вибору зарубіжних ринків. Представлені різні підходи до формування маркетингового комплексу міжнародної туристичної компанії, її маркетингових стратегій, використання можливостей новітніх маркетингових інструментів в освоєнні зарубіжних ринків для споживачів міжнародних туристичних послуг. Розглянуто питання планування, фінансування та організації маркетингу, впровадження сучасних інформаційних технологій як складової маркетингової політики в міжнародному туризмі. Книга призначена для студентів, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, буде корисна всім, хто цікавиться питаннями маркетингу туристичних послуг.

  Креативний менеджмент

  Т.В. Божидарнік, Н.М. Василик

  У навчальному посібнику розкриті основні положення креативного менеджменту як науки і виду управлінської діяльності. З цією метою висвітлені теоретичні аспекти, які розкривають особливості творчості, креативності, креативної особистості, менеджера креативного типу, формування креативного середовища і управління креативністю на підприємстві та розвитку творчого суспільства загалом. Видання призначене для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», а також для науковців, викладачів, аспірантів, менеджерів та фахівців-практиків з даної сфери діяльності.

  Енергетичний менеджмент і аудит. І частина

  Хмельнюк М.Г., Яковлева О.Ю., Остапенко О.В.

  Енергоефективність – це найважливіша тема в сучасному конкурентоспроможному середовищі, як серед інженерів так і серед менеджерів. Підвищений інтерес до неї замовлений новими правилами та директивами для запобігання глобальному потеплінню. У даному підручнику надана стратегія енергетичного аудиту, яка об'єднує загальний алгоритм розробки пропозицій спря-мованих на зменшення використання кожного з видів енергоносіїв і оптимізацію структури енергоспоживання. Це допоможе менеджерам з підвищення ефективності, збереження ТЕР та отримання прибутку. Звернуто увагу на необхідність перевірки нормативних документів на внесення змін. Підручник надає інформацію від ос-нов термінології, але звертає увагу на технічні прийоми і практичні заходи, методи для ефективного енергетичного менеджменту і аудиту. Підручник може бути використаний студентами вузів, що навчаються в галузі знань «Електрична інженерія», та згідно спеціальності «Ененргетичне машинобудування», а також фахівцями для теоретичного ознайомлення з основами енергетичного менеджменту та аудиту.

  Екологічний менеджмент та аудит

  Т.П. Галушкіна, Л.М. Грановська

  Пропонований навчальний посібник відповідає робочій навчальній програмі з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» для підготовки фахівців з напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». В навчальному посібнику увага приділяється теоретичним і практичним питанням з запровадження екологічного менеджменту та аудиту на підприємствах господарсько-виробничого комплексу України, а також проаналізоване існуюче законодавчо-нормативне забезпечення цього процесу. Посібник містить контрольні запитання для перевірки знань та список рекомендованої літератури для кожної теми дисципліни. Призначений для підготовки і перепідготовки фахівців екологічних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІ-ІУ рівнів акредитації, аспірантів, викладачів та державних службовців.

  Інноваційно-інвестиційний менеджмент

  В. І. Захарченко, К. В. Ковтуненко, В. В. Лаптєва

  У навчальному посібнику у концентрованому вигляді узагальнено та систематизовано теоретичні напрацювання та практичний досвід щодо основ інноваційно-інвестиційного менеджменту. Розкрито його сутність, теоретичні основи, функції та методи, а також технологію інноваційно-інвестиційної діяльності, визначальні аспекти її бізнес-планування і формування плану розвитку підприємства, підходи до оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів. Матеріал викладено стисло, але чітко і доступно, що дозволяє у короткі терміни його вивчити, а також успішно підготовитись до іспиту. Видання призначено для студентів університетів, що навчаються за програмою бакалаврату.