Кількість назв: 940

  Педагогіка та Психологія

  Психологія емоційного інтелекту

  Зарицька В.

  Валентина Зарицька – український психолог, доктор психологічних наук, професор, автор теорії емоційного інтелекту та особливостей його розвитку. В даній книзі представлено результати багаторічного дослідження одного з маловивчених психологічних феноменів – емоційного інтелекту та його ролі в підготовці особистості до професійної діяльності. Висвітлено теоретичний аналіз підходів до визначення поняття, сутності і структури емоційного інтелекту у просторі сучасної науки; обґрунтовано теоретичні і методологічні основи дослідження цього феномену; визначено характерні особливості основних складових емоційного інтелекту та передумови його розвитку. Для психологів, викладачів, аспірантів, студентів.

  Тренінг самоефективності особистості

  Калюжна Є. М.

  Практичний інструментарій розроблений з метою методичного забезпечення соціально-психологічного супроводу особистості в роботі фахівців, пріоритетним завданням діяльності яких є розвиток “соціальної кон’юнктури” людини – здатності особистості орієнтуватись та ефективно функціонувати у динамічному контексті соціального середовища. На засадах гуманістичної психології, що розглядає особистість як джерело необмеженого потенціалу і можливостей, розвивальний ефект тренінгу досягається завдяки активації внутрішніх ресурсів самовдосконалення особистості в умовах спеціально структурованого соціально-психологічного простору. Видання адресоване практичним психологам, коучам, тренерам – в якості інструментальності забезпечення тренінгових занять з підвищення “коефіцієнту корисної дії” особистості.

  Социальная психология организации. Книга первая: психологические механизмы организации; процессы, феномены и функции в деятельности организаций как социально-профессиональных коллективов (рос. мовою)

  Казмиренко В. П.

  В книге рассматривается «социальная психология организации» — как процесс социальной деятельности, направленной на осуществление замысла по конструированию и созданию сложных Проектов с использованием социально-психологических технологий. В Пособии анализируется природа и феноменология строения сложных Социальных организаций, их место и роль в жизни человека, социально-психологические механизмы регуляции их деятельности. На основе изучения практического опыта создания современных Социальных Объектов и исследования механизмов их жизнедеятельности, автор знакомит читателей с комплексным подходом к пониманию организации как особого вида социально-психологической деятельности, способов её Экспертизы и Конструирования разнообразия обликов социально Организованных общностей. Книга будет полезной для широкого круга специалистов: управленцев, психологов, социологов, юристов и политологов, и других специалистов по социальным Технологиям, которые ведут прикладные исследования и заняты утилитарными вопросами создания и развития сложных организаций.

  Розвиток професійної креативності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти засобами арт-терапії

  Донченко О.

  Представлена на конкурс монографія є результатом багаторічного дослідження автором актуальної проблеми сучасної психології та педагогіки – формування креативних освітян, які зможуть гнучко адаптуватись й творчо трансформувати педагогічну діяльність відповідно до нових стандартів, ефективно та інноваційно розв’язувати професійні завдання. У рукописі представлено аналіз теоретичних підходів до вивчення проблеми креативності, професійної креативності; розкрито сутність поняття «професійна креативність вихователів закладів дошкільної освіти», визначено структурні компоненти (мотиваційний, когнітивний, операційний, регулятивний), критерії (творча мотивація професійної діяльності, творче розв’язання професійних завдань, творча операціоналізація професійних завдань, регуляція творчої професійної діяльності), показники та рівні (високий, достатній, середній, низький) розвитку досліджуваної здатності. Автор представляє результати емпіричного дослідження особливостей розвитку професійної креативності в майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти та динаміку впродовж процесу фахової підготовки, доводить недостатній рівень її розвитку у здобувачів вищої освіти. У монографії теоретично доведена доцільність застосування арт-терапії як засобу розвитку професійної креативності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Обґрунтовано модель та розроблено й апробовано програму розвитку професійної креативності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Доведено її ефективність та доцільність впровадження в процес професійної підготовки вихователів у закладі вищої освіти. Монографія має і практичну значущість, оскільки містить структуровані й апробовані психодіагностичні методики вивчення особливостей розвитку структурних компонентів професійної креативності майбутніх вихователів ЗДО, розроблену й апробовану програму розвитку досліджуваної здатності, а також методичні рекомендації, що може бути використаним викладачами в процесі розвитку професійної креативності здобувачів вищої освіти для доповнення змісту навчальних дисциплін («Педагогічна творчість», «Основи педагогічної майстерності», «Психологія дитяча», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Дитяча практична психологія», «Ознайомлення дошкільників з суспільним довкіллям», «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» та ін.), для самостійної роботи майбутніх фахівців над професійним та особистісним саморозвитком, підвищення рівня професіоналізму вихователів ЗДО.

  English for Psychologists

  Овсянко Г. В., Кириченко С. В.

  Пропонований посібник складається з 17 розділів, англійського глосарія та українсько-англійського словника найуживаніших виразів та психологічних термінів. Кожний розділ містить базовий текст професійного спрямування, активний вокабулярій, комплекс лексичних вправ на засвоєння нового матеріалу, вправи комунікативного характеру для розвитку навичок усного мовлення, вправи на переклад та реферування уривків текстів професійної тематики англійською мовою. Матеріал дібрано відповідно до навчальної програми для студентів, які навчаються за спеціальністю «Психологія».

  Незвичайні пригоди в Країні Математики

  Тютюннікова О.

  Ця книжка – є спробою сприяння формуванню у дітей старшого дошкільного віку і молодшого шкільного віку уявлень про рельєфно-крапкові математичні знаки та цифри. Книжка може стати в пригоді дітям, які мають важкі порушення зору, старшого дошкільного і молодшого шкільного віку, їх батькам, педагогам, які працюють з незрячими дітьми.

  Українська рельєфно-крапкова абетка у віршах для малят

  Тютюннікова О.

  Ця книжка – спроба формування у дітей з глибокими порушеннями зору старшого дошкільного віку і молодшого шкільного віку уявлення про образи букв українського алфавіту рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. Книжка може стати в пригоді дітям з глибокими порушеннями зору старшого дошкільного і молодшого шкільного віку, батькам незрячих дітей, педагогам, які працюють з незрячими дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку, незрячим та слабозорим людям, які втратили або втрачають зір і бажають вивчити шрифт Брайля.

  Висловлювання Чжу Юнсіня про освіту

  Чжу Юнсінь

  У книзі наведені розмірковування одного із найбільш відомих освітян Китаю – Чжу Юнсіня щодо особливостей реформи освітньої системи в Китаї, яка, незважаючи на свою експериментальність, за минулі роки неодноразово довела безпрецедентну ефективність. Робота видатного китайського автора стане в нагоді не тільки вчителям середніх закладів освіти, але і науковцям та викладачам вищих навчальних закладів, а також обов’язково знайде відгук серед читачів, що цікавляться сучасною китаїстикою.

  Секретный код няни, или Как самостоятельно найти хорошую няню?

  Веревкина Т.

  НЯНЯ – это ценный человек в семье! Каждое ее действие или слово обязательно оставит свой след! Каким он будет, зависит от правильного выбора родителей. Найти просто Няню легко. Но найти хорошую Няню – далеко не просто! Хотите узнать о работе няни изнутри? Я покажу все подводные камни. Я научу вас чувствовать хорошую няню! Она станет вам надежным помощником на долгие годы. Мой многолетний опыт работы в семье, помощь в выборе нянь в нашу и другие семьи легли в основу моей авторской методики обучения для родителей и нянь. Все просто и понятно!

  Висловлювання Чжу Юнсіня про освіту

  Чжу Юнсінь

  У книзі наведені розмірковування одного із найбільш відомих освітян Китаю – Чжу Юнсіня щодо особливостей реформи освітньої системи в Китаї, яка, незважаючи на свою експериментальність, за минулі роки неодноразово довела безпрецедентну ефективність. Робота видатного китайського автора стане в нагоді не тільки вчителям середніх закладів освіти, але і науковцям та викладачам вищих навчальних закладів, а також обов’язково знайде відгук серед читачів, що цікавляться сучасною китаїстикою.

  Відповідальне батьківство: соціально-психологічні аспекти

  Біла І. М.

  У підручнику представлено загальний аналіз проблеми усвідомленого, відповідального батьківства як соціально-психологічного феномену, що базується на певній системі знань, умінь, навичок, почуттів, якостей, які реалізуються у відповідальній поведінці батьків, спрямованій на виховання і розвиток дитини як гармонійної особистості. На основі спеціальних досліджень надані практичні рекомендації щодо формування відповідального батьківства, побудови системи спілкування в сімейному просторі всіх учасників виховного процесу. Для психологів, педагогів, соціальних працівників, батьків та всіх, хто цікавиться вихованням дітей.

  Казкотерапія як метод символ-драми в роботі психолога та соціального працівника

  Орловська О.А.

  В даному посібнику представлено теоретичну та практичну частину реалізації методу казкотерапії, зокрема з учасниками бойових дій; складені тематичні авторські казки з ілюстраціями; сформульовано завдання для студентів, які планують використовувати казки у психотерапевтичних цілях; надані рекомендації та опорні матеріали для батьків, які хочуть допомогти своїм дітям методом казки.

  Навчання дитини з ДЦП письму: досвід роботи в інклюзивному класі

  Данильцова О.Г.

  У книзі представлений успішний досвід навчання письму дитини із спастичною формою ДЦП в умовах інклюзивного класу загальноосвітньої школи. На основі цього досвіду розроблені методичні рекомендації, що стосуються організації навчального процесу та подолання труднощів формування писемного мовлення, пов'язані зі специфікою захворювання. Авторська методика значно відрізняється від загальноприйнятих методів навчання письму у початковій школі, враховує особливі освітні потреби дитини, має корекційну спрямованість. Книга написана від імені мами дитини з ДЦП, яка одночасно є досвідченим логопедом. Твір пронизаний любов'ю та бажанням допомогти своїй дитині. Методичні рекомендації стануть у нагоді вчителям початкових класів, спеціалістам інклюзивних центрів, логопедам, люблячим батькам.

  Психология эмоционального интеллекта (рос. мовою)

  В. В. Зарицкая

  В монографии представлены результаты исследования одного из малоизученных психологических феноменов – эмоционального интеллекта и его роли в подготовке личности к профессиональной деятельности. Представлен теоретический анализ подходов к определению понятия, сущности и структуры эмоционального интеллекта в системе современной науки, выделены характерные особенности основных составляющих эмоционального интеллекта и предпосылки его развития. Для психологов, преподавателей, аспирантов, студентов и всех, кому интересен личностный и карьерный рост.

  Психологія комунікативної толерантності в умовах інклюзивного навчання

  В. В. Зарицька, В. М. Лапа

  Монографія містить теоретичне обґрунтування та результати емпіричного дослідження комунікативної толерантності учнів старших класів в умовах інклюзивного навчання. Теоретично обґрунтовано й емпірично підтверджено доцільність розгляду психологічної структури комунікативної толерантності старшокласників через характеристику її поведінкового, когнітивного, емоційного і регуляційного компонентів. Для психологів, педагогів, соціальних педагогів, вчителів, викладачів, аспірантів, студентів та широкого кола читачів.

  Методи викладання економіки у сучасній вищій школі

  М.А. Коваленко, О.Е. Ломоносова, Г.М. Швороб

  У науково-методичному виданні досліджуються проблеми адаптації процесу підготовки фахівців-економістів до вимог сучасної економіки та шляхи їх подолання, забезпечення відповідності навчального процесу вимогам Закону України «Про вищу освіту». Призначений для викладачів і організаторів навчального процесу у закладах вищої освіти, студентів, аспірантів.

  Загальні основи педагогіки

  Л. В. Задорожна-Княгницька, І. Б. Тимофєєва

  У навчальному посібнику представлено змістові модулі навчальної дисципліни «Загальні основи педагогіки». Зміст посібника відображає вимоги до вчителя початкової школи та особливості його професійної діяльності в умовах реалізації Концепції Нової української школи. Посібник містить методичне забезпечення: програму навчальної дисципліни; курс лекцій, зміст семінарсько-практичних занять; завдання для самостійної та індивідуальної роботи; тематику рефератів та методичні рекомендації щодо їх написання; питання для самоконтролю та підсумкового контролю, короткий термінологічний словник. Навчальне видання стане в нагоді здобувачам вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта та викладачам університетів, які здійснюють професійну підготовку фахівців за цією спеціальністю.

  Історія педагогіки

  Л. В. Задорожна-Княгницька

  У навчальному посібнику розглядається розвиток школи й освіти, діяльність та творча спадщина визначних представників вітчизняної педагогічної думки від часів Київської Русі-України до кінця XX століття. Викладено інформативний матеріал за темами змістових модулів, зміст самостійної роботи, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо вивчення матеріалу курсу. Навчальне видання побудоване за вимогами кредитно-трансферної системи організації навчання й адресоване викладачам та студентам педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

  Неформальна освіта

  М. А. Коваленко, О. Е. Ломоносова, Г. М. Швороб

  Цей довідник є порадником для тих, хто розуміє, що успішність у професійній діяльності – це відповідність його компетенцій вимогам ринку праці, роботодавців; для тих, хто має мотив до безперервного навчання впродовж усього професійного життя, для кого навчання й пізнання стають стилем життя; для тих, хто бажає залишатися серед 5% найбільш затребуваних фахівців у своїй організації, галузі. Це порадник й для організаторів неформальної освіти населення, для всіх, хто переймається питаннями успішної діяльності фахівців у економіці, що швидко змінюється й висуває до них нові високі вимоги.

  Шляхи протидії, запобігання та подолання наслідків насильства

  А. В. Єфімова, С. П. Ревенко, В. С. Дикуха, Д. С. Доманчук

  У посібнику висвітлена тема насильства, чинники виникнення насильства у різних соціальних групах, протидія та запобігання булінгу, подолання наслідків насильства. Описані технології проведення соціально-психологічних тренінгів їх структура. Представлена програма соціально-психологічних тренінгів, спрямована на попередження та подолання наслідків насильства.

  Синергетична педагогіка

  Ісаєнко В.М., Рідей Н.М., Навроцька д.В., Богуцький Ю.П., Уліщенко А.Б.

  Науково-методичний посібник підготовлено для викладачів, педагогів, керівників навчальних закладів, для здобувачів освіти післядипломної підготовки на засадах сталого розвитку, відповідно до принципу випереджувальності, висвітлюються концептуальні, теоретико - методологічні, функціональні та компетентнісні засади становлення синергетичної педагогіки як нової міждисциплінарної галузі професійно-педагогічної діяльності, адекватної сучасним інтеграційним та андрагогічним процесам розвитку національної системи освіти та законодавчо визначеному принципу сприяння сталому розвитку суспільства шляхом створення синергетичних умов для розвитку освіти протягом життя. Навчальний посібник підготовлений на основі узагальнення, систематизації вітчизняних розробок, офіційних видань з тематики синергетичної парадигми пізнання і розвитку, самоорганізації із застосуванням методів концептуального моделювання як наочного засобу пізнання, навчання, рекомендованого в Стратегії ЄЕК ООН з освіти для сталого розвитку. Для викладачів-менеджерів та здобувачів післядипломної освіти. Посібник буде корисним для персоналу освітніх, наукових, державних інституцій, органів територіального самоврядування.

  Розвиток особистості у сучасному освітньому просторі

  В.В. Зарицька, Д.І. Шульженко, О.С. Козарик, Г.С. Фролова, О.М. Галієва, В.М. Лапа, В.О. Коваленко, В.А. Буланов, Т.А. Гришина, Н.В. Ткаченко

  Зміст колективної монографії відображає результати науково-дослідної роботи кафедри практичної психології, Лабораторії експериментальної та практичної психології Класичного приватного університету з питань психології розвитку особистості у сучасному освітньому просторі. Розглянуто особливості усвідомлення власних емоцій як чинника розумної поведінки сучасного фахівця, особливості формування емоційної компетентності у системі сучасної освіти, емоційний інтелект як чинник розвитку особистості у системі освіти, психологічні аспекти прояву ситуативної тривожності студентів, особливості психології аутичної дитини, особливості формування комунікативної толерантності в умовах інклюзивної освіти; сутність розумових технологій у системі професійної підготовки майбутніх викладачів психології; технології розвитку особистості засобами освітнього процесу; особливості формування нової інформаційної культури особистості та вплив інформаційних технологій на всі сфери її життєдіяльності; психологічні складові салютогенетичної спрямованості та її формування у особистості в період розвитку; соціально-психологічні чинники лідерських властивостей студентів із сільської місцевості. Для студентів, викладачів, аспірантів та докторантів вищих навчальних закладів та практичних психологів.

  Психологія управління соціальною організацією

  О.І. Гура, Т.Є. Гура

  У навчальному посібнику на основі інтеграції наукових здобутків вітчизняної та зарубіжної психологічної теорії і практики управління розкрито особливості поведінки людей в організованих соціальних системах, визначено й охарактеризовано соціально-психологічні явища та закономірності, що зумовлюють її специфіку. Матеріал розподілено на смислові модулі, вивчення який створює умови для оволодіння майбутніми фахівцями системою професійних знань (визначається змістом основних розділів і підрозділів, питаннями для контролю та самоконтролю), вмінь та навичок практичної діяльності (забезпечується виконанням індивідуальних завдань, вправ для практичних занять, методів діагностики, матеріалами для аналізу та обговорення). Видання призначено для студентів вищих навчальних закладів.

  Психологія соціальних очікувань особистості

  І. С. Попович

  Навчально-методичний посібник присвячений вивченню соціальних очікувань особистості. У посібнику подано теоретико-методологічні основи, теоретико-емпіричне обґрунтування та прикладні аспекти актуального соціально-психологічного феномену. Створено комплекс методичних вказівок і рекомендацій з вивчення психологічних змістових параметрів соціальних очікувань особистості: рівнів сформованості, функцій, механізмів, типологічних класифікаційних ознак; скрупульозному аналізуванні окреслених параметрів соціальних очікувань особистості. Мета, композиція і зміст навчально-методичного видання допоможуть розкрити особливості соціальної поведінки, міжособистісної взаємодії людини з оточенням, інтегрують в собі знання інших навчальних дисциплін. Для викладачів закладів вищої освіти, психологів, студентів, аспірантів, а також широкого кола читачів.

  Психологія самореалізації особистості

  В.В. Зарицька

  У монографії представлено результати дослідження одного з актуальних психологічних феноменів – самореалізації особистості та його ролі у житті сучасної людини. Висвітлено теоретичний аналіз підходів до визначення поняття, сутності і структури самореалізації у просторі сучасної науки; обґрунтовано теоретичні і методологічні основи дослідження цього феномену; визначено характерні особливості основних складових самореалізації та шляхів його розвитку. Для психологів, педагогів, соціальних педагогів, вчителів, викладачів, аспірантів, студентів та широкого кола читачів.

  Психологія конфлікту

  В.В. Зарицька

  У посібнику викладені теоретичні основи психології конфлікту, розкрито сутність, функції, класифікацію, структуру, характеристики складових, динаміку конфлікту, моделі поведінки особистості в конфлікті, особливості ведення переговорів у конфліктних ситуаціях, в екстремальних умовах, вплив емоційного інтелекту особистості на процес протікання і розв’язання конфліктів конструктивними засобами. З метою полегшення вивчення даної дисципліни у посібнику дається перелік контрольних запитань, проблемних запитань, можливих тем рефератів, завдання, вправи, список рекомендованої літератури до кожної теми. Посібник призначений для студентів, викладачів вищих навчальних закладів і коледжів, для широкого кола читачів.

  Психологія і педагогіка вищої школи

  Туркот Т.І.

  У посібнику висвітлені теоретичні засади педагогіки вищої школи: витоки, етапи становлення і перспективи розвитку вищої школи України; закономірності, принципи, форми, методи, традиційні та інноваційні технології навчання в сучасному ВНЗ; соціально-психологічні особливості сучасного студентства та можливості їх урахування в навчально-виховному процесі. Із сучасних позицій розкриваються вимоги до педагогічної і комунікативної культури викладача, його педагогічного іміджу, шляхи попередження і вирішення педагогічних конфліктів. Посібник адресований студентам магістратури вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам, слухачам студій підвищення педагогічної кваліфікації. Його доцільно використовувати в процесі самоосвіти всім, кого цікавлять проблеми навчання і виховання студентської молоді.

  Правова педагогіка

  Н. А. Фоменко, М. І. Скрипник, О. В. Фатхутдінова

  У навчальному посібнику в межах аналізу галузевої педагогіки в системі науки про освіту, навчання та виховання розкрито теоретико-методологічні основи правової педагогіки, ключові проблеми виховання та навчання осіб із девіантною поведінкою, особливості правового виховання в роботі із перевиховання засуджених. Для магістрів спеціальності «Правознавство», викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами правової педагогіки.

  Лекції з педагогічної психології

  М.М. Заброцький, Ю.Г. Шапошникова

  У посібнику на основі досягнень сучасної психологічної науки систематизовано та представлено відомості з педагогічної психології, що розкривають особливості та закономірності розвитку особистості в умовах навчально-виховного процесу. Адресований викладачам та студентам вищих навчальних закладів, учителям, практичним психологам та всім тим, хто цікавиться проблемами педагогічної психології.

  Педагогіка та психологія вищої школи

  Туркот Т.І., Коновал О.А.

  У посібнику висвітлені загальні засади педагогіки та психології вищої школи: закономірності, принципи, форми, методи, зміст вищої екологічної освіти, традиційні та інноваційні технології навчання в сучасному ВНЗ, соціально-психологічні особливості сучасного студентства та можливості їх урахування в навчально-виховному процесі. Із сучасних позицій розкриваються вимоги до педагогічної культури викладача, його лекторської майстерності та деякі аспекти екології людини. Посібник адресований студентам-екологам вищих навчальних закладів, магістрантам, аспірантам, викладачам, слухачам курсів підвищення педагогічної кваліфікації. Його доцільно використовувати в процесі самоосвіти всім, кого цікавлять проблеми навчання і виховання студентської молоді.

  Етнопедагогіка

  Л. М. Маєвська

  Навчальний посібник підготовлений для студентів вищих навчальних закладів. Він містить навчальну і робочу програми курсу "Етнопедагогіка", виклад змісту лекцій, інструктивно-методичні матеріали щодо виконання різних видів самостійної та індивідуальної роботи у підготовці до практичних занять, творчі професійно-орієнтовані завдання, словник основних термінів і понять з етнопедагогіки. Посібник стане в нагоді викладачам вищої школи, що готують спеціалістів для професійної діяльності в соціокультурному освітньому просторі, слухачам і викладачам курсів підвищення кваліфікації, усім, хто цікавиться проблемами формування основ міжкультурної толерантності у просторі діалогу етнокультур.

  Вікова фізіологія і валеологія

  Толочик І. Л., Кучерук Є. Ф.

  У навчальному посібнику розкрито зміст і предмет вікової фізіології та валеології, поняття про ріст і розвиток; охарактеризовані вікові періоди онтогенезу та вікові особливості розвитку систем організму дітей і підлітків. Знання даних понять дають змогу майбутньому педагогу виховувати бережливе ставлення до свого здоров’я у дітей та підлітків. Рекомендовано для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів.