Кількість назв: 965

  Природничі науки

  S-хінолілзаміщені амінотіолів та тіокислот: синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність

  Корнет M., Амінова A., Бражко O., Завгородній M.

  Монографія присвячена розробці перспективних біоактивних молекул, які містять фрагменти азотовмісного гетероциклу (хіноліну) і біогенних амінотіолів/тіокислот (цистеаміну, L-цистеїну та β-пропіонової кислоти). У першій главі описуються відомі біорегулятори та перспективні субстанції серед похідних S-(хінолін-4-іл)-L-цистеїну та його структурних аналогів, а також відомі сполуки з антиоксидантними та радіопротекторними властивостями. Наступні глави відображають етапи розробки ефективних біорегуляторів, що включає віртуальний скринінг, синтез, дослідження фізико-хімічних властивостей та біологічної активності, виявленню закономірностей «структура – фізико-хімічні властивості – біологічна дія». Особливий акцент зроблено на вивченні впливу на рівень токсичності різних модифікацій у будові досліджуваних структур (S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїни та його структурних аналогів на різних таксономічних групах (бактерії, рослини, ссавці), дослідженні їх антирадикальних,
  антиоксидантних, протипухлинних та радіопротекторних властивостей. Монографія може зацікавити фахівців у галузі медичної та біоорганічної хімії, хіміків-синтетиків, фармакологів, студентів, аспірантів та викладачів навчальних закладів хімічного, біологічного, фармацевтичного та медичного профілів, співробітників науково-дослідних інститутів.

  S,N-modified aminothiols as antioxidants and potential anti-radiation agents (англ. мовою)

  Kornet M., Brazhko O., Zavgorodnii M., Uzlenkova N., Aminova A.

  The monograph is devoted to the development of effective and low-toxic protectors and bioregulators that contain fragments of nitrogen-containing heterocycle (quinoline) and biogenic aminothiols (cysteamine, L-cysteine). The first chapter describes the known natural compounds with antioxidant and radioprotective properties and their mechanisms of action. The following chapters tell about the development stages of effective bioregulators, including modeling, virtual screening, synthesis and physicochemical properties researches. A special emphasis is placed on the study of how various structure modifications of the studied compounds (S-(2-methylquinolin-4-yl)-L-cysteine and S-(2-methylquinolin-4-yl)-cysteamines) affect different taxonomic groups (bacteria, plants, mammals). Along with this, antiradical, antioxidant, antitumor and radioprotective properties were studied and “chemical structure – biological action” dependence was defined. The purpose of studying derivatives of β-(2-methylquinolin-4-ylthio)-propionic acid is to determine the principled influence of the amino group on the manifestation of main activity types. The monograph is intended for synthetic chemists, medicinal and bioorganic chemistry specialists, biochemists, pharmacologists, students, postgraduate students, and teachers of chemical, medical, and biological institutions and their staff.

  Курс аналітичної хімії

  Слободнюк Р. Є.

  У цьому навчальному посібнику розглянуто основні теоретичні поняття та закони аналітичної хімії, якісного хімічного аналізу й найважливіші методи кількісного (гравіметрія, титриметрія) та фізико-хімічного аналізу. Видання має на меті допомогти оволодіти основами аналітичної хімії студентам спеціальностей, які передбачають вивчення аналітичної хімії в циклі природничо-наукових дисциплін. У посібнику містяться приклади та методичні поради до розв’язування задач. Пропонується великий вибір контрольних вправ, задач та тестів. Навчальне видання призначене для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів та навчальних закладів фахової передвищої освіти. Посібник може бути використано для навчання учнів профільних класів у закладах середньої освіти.

  Старовинні забуті парки Херсонщини

  Ходосовцев О. Є., Мойсієнко І. І., Бойко М. Ф., Кунц Б., Мельник Р. П., Загороднюк Н. В., Дармостук В. В., Захарова М. Я., Клименко В. М., Дайнеко П. М., Малюга Н. Г.

  У книзі йдеться про історію та сучасність старовинних парків, створених у XVIII–XX століттях і які залишилися до наших часів. Вперше показано видовий склад дендрофлори та трав’янистих рослин, епіфітних мохоподібних та лишайників стародавніх парків та лісопарків Херсонщини, розташованих у Бехтерах, Преображенці, Старій Збур’ївці, Новочорномор’ї, Олексіївці, Хорлах, Роздольному, Чкаловому, Новоолександрівці, Нововоронцовці, Садовому, Херсоні (Казенний Сад) та Оджиголі, Архангельському лісі, Недогірському лісі, Оджигольському лісі, Іванівському лісі, Новодмитрівському лісі, Новочорноморському лісі, Олешківському сосновому борі, Реймерському лісі. В книзі наводиться історія деяких вікових та меморіальних дерев Херсонщини.

  Ґрунтознавство та охорона земель

  Цуман Н. В., Борисюк Б. В., Коваленко П. І.

  У практикумі наведені основні методи лабораторних і польових досліджень фізичних, водних, фізико-хімічних властивостей ґрунтів для виявлення деградаційних процесів в умовах інтенсивного землеробства. Охарактеризовані сучасні методики бонітування ґрунтів та якісної оцінки земель. Практикум розрахований на використання студентами вищих навчальних закладів освіти ІІІ–IV рівнів акредитації з напряму «Агрономія», спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища», аспірантів, викладачів.

  Практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз неорганічних та органічних речовин

  Шевряков М. В., Рябініна Г. О., Попович Т. А.

  Практикум включає лабораторні роботи з кількісного аналізу неорганічних та органічних речовин, інформацію про лабораторну техніку та прийоми роботи в лабораторії аналітичної хімії. Представлено 65 лабораторних робіт з гравіметричного аналізу, титриметричних методів аналізу, оптичних, електрохімічних, хроматографічних методів. Наводяться запитання для самоперевірки знань студентів та контрольні запитання до кожного розділу практикуму. Для студентів хімічних та фармацевтичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

  Туристичні ресурси України

  Ярьоменко С. Г.

  Розглядаються питання класифікації туристичних ресурсів, їх властивості, характер використання та місце у туристичній діяльності. У посібнику виділено ключові розділи: характеристика та географія природних рекреаційних ресурсів, їх застосування у туризмі, можливості оцінки природно-рекреаційного середовища для потреб туризму; культурно-історичні ресурси – класифікація, види ресурсів, географія їх поширення. Окремим розділом охарактеризовано індустрію туризму, суб’єкти туристичної діяльності, а також планування та управління рекреаційними територіями. Посібник може бути використаний для спеціальностей 242 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа», спеціалізованих дисциплін соціальної та економічної географії України.

  Основи хімії та методи аналізу харчової продукції

  Черно Н. К., Антіпіна О. О., Малинка О. В., Вікуль С. І.

  У підручнику представлені основні поняття й базові відомості з найважливіших розділів хімії: загальної та неорганічної, органічної, аналітичної, без яких неможливо опанування технологічних дисциплін виробництва харчових продуктів. Розглянуті класифікація, головні властивості, способи добування неорганічних та органічних сполук, найважливіші представники кожного класу та їх застосування, а також методи якісного та кількісного аналізу, що використовуються у сучасних дослідженнях якості продукції та контролю виробництва. Рекомендується для студентів ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології», зокрема які навчаються за освітньою програмою «Технологічна експертиза та безпека харчових продуктів», а також спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія».

  Хімія для підготовчих відділень

  Р. Є. Слободнюк, Г. С. Маслак, Н. І. Цокур, Г. В. Долгіх

  Підручник містить теоретичні відомості із загальної, неорганічної та органічної хімії. Окремо розглядається методика розв’язування розрахункових задач. Навчальне видання пропонує значну кількість тестових завдань, тренувальних вправ та розрахункових задач, що допоможе під час контролю рівня знань, умінь та навичок. Підручник стане в нагоді слухачам підготовчих відділень, підготовчих курсів, учням та абітурієнтам у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання та конкурсних випробувань. Може бути корисним учням старших класів та студентам перших курсів для узагальнення та систематизації знань.

  Молекулярна генетика та технології дослідення генома

  М.І. Гиль, О.Ю. Сметана, О.І. Юлевич, Є.В. Баркарь, І.Ю. Горбатенко, Т.І. Нежлукченко, Д.І. Барановський, М.Г. Повод

  У навчальному посібнику подано теоретичні основи молекулярно-генетичних процесів, які мають розвиток і використання в народному господарстві країни та поширені у світі, а також є актуальними для біотехнологічної галузі, агропромислового виробництва. Автори приділили увагу поясненню сутті основних генетичних процесів молекулярного рівня організації матерії, зокрема будови спадкового апарату й структурної організації геномів біоти, механізмів передачі спадкової інформації та ї реалізації у вигляді пептидних сполук, регуляції активності генів, захисту і відновлення спадкового апарату, технологій рекомбінантної ДНК, генетичної інженерії, ДНК-технології дослідження генома. Посібник містить детальну інформацію і розрахований на студентів напряму підготовки 6.051401 – «Біотехнологія».

  Фізична та колоїдна хімія

  Самойленко С.О., Отрошко Н.О., Аксьонова О.Ф., Добровольська В.О.

  Посібник призначено для студентів, що навчаються за спеці-альністю 181 “Харчові технології”. Матеріал посібника дозволяє ознайомитися з найбільш поширеними аналітичними методами, які застосовуються під час виробництва та контролю якості харчової продукції. Ознайомлення з фізико-хімічними методами дослідження дозволить навчитися визначати концентрацію і властивості розчинів і дисперсних систем, досліджувати кінетику фізико-хімічних і технологічних процесів, засвоїти основні закономірності процесів одержання, коагуляції та стабілізації золів, набрякання ВМС. Посібник може бути корисним спеціалістам, що займаються проблемами виробництва та контролю якості харчових продуктів, дослідженням харчових систем та питаннями харчової та продовольчої безпеки.

  Аналітична хімія. Теоретичні основи якісного та кількісного аналізу

  Шевряков М.В., Повстяний М.В., Яковенко Б.В., Попович Т.А.

  Навчальний посібник включає теоретичні основи якісного та кількісного аналізу. Розглядається закон діючих мас та його застосування до процесів в аналітичній хімії, роль буферних систем в аналізі, будова та застосування в аналітичній практиці комплексних сполук. Кількісний аналіз представлений гравіметрією, хімічними титриметричними методами аналізу. Серед фізико-хімічних методів розглядаються теоретичні основи оптичних, електрохімічних, хроматографічних методів аналізу. У посібнику до кожного розділу наводяться запитання до самоперевірки знань студентів, контрольні запитання, контрольні розрахункові задачі та приклади розв’язування окремих типів задач. Для студентів вищих навчальних закладів.

  Біогеографія

  О.В. Іщук, М.М. Світельський, М.І. Федючка, С.І. Матковська, Т.В. Пінкіна, В.Д. Соломатіна

  У навчальному посібнику розглядаються основні питання біогеографії: біоми суші, флористичне, фауністичне і біотичне районування суші; районування Світового океану; питання ареології (хорології). Посібник призначений для студентів спеціальності 101 «Екологія», а також для викладачів біології, географії, екології.

  Хімія біоорганічна

  Решнова С.Ф., Пилипчук Л.Л., Малєєва Н.Т.

  Навчально-методичний посібник містить програму курсу, де за кожним змістовним модулем програми запропоновані, згруповані за елементами знань, теоретичні питання для самостійної роботи, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, контролюючі тестові завдання, варіанти індивідуальних завдань. Додаткова інформація містить відомості про особливості складу бактерій, вірусів, водоростей, грибів, лишайників, мохів та вищих рослин і буде корисною для студентів при вивченні дисциплін спеціалізацій «Ботаніка і мікологія» та «Імунологія та біохімія». Призначено для аудиторної та позааудиторної (самостійної) роботи студентів.

  Практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз неорганічних та органічних речовин

  Шевряков М.В., Рябініна Г.О., Попович Т.А.

  Практикум включає лабораторні роботи з кількісного аналізу неорганічних та органічних речовин, інформацію про лабораторну техніку та прийоми роботи в лабораторії аналітичної хімії. Представлено 65 лабораторних робіт з гравіметричного аналізу, титриметричних методів аналізу, оптичних, електрохімічних, хроматографічних методів. Наводяться запитання для самоперевірки знань студентів та контрольні запитання до кожного розділу практикуму.

  Для студентів хімічних та фармацевтичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

  Основи токсикологічної хімії

  Шевряков М.В.

  Навчальний посібник включає основні положення токсикологічної хімії. Розглядається структура й напрямки токсикологічної хімії, класифікація отрут та отруєнь, хімічні методи детоксикації, хімічна будова та фізіологічна дія наркотичних і сильнодіючих речовин, представлена загальна характеристика отруєнь при вживанні лікарських засобів, застосуванні побутових та технологічних речовин, пестицидів, отруєння токсинами бактеріального, тваринного, рослинного походження, побічні ефекти при застосуванні компонентів біологічно активних добавок, отруєння грибами.

  Для студентів закладів вищої освіти хімічних, фармацевтичних, біологічних, екологічних спеціальностей.

  Основи біогеохімії

  Шмандій В.М., Бездєнєжних Л.А.

  Навчальній посібник призначений для студентів з підготовки бакалавра за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Розглянуто основні поняття основ біогеохімії як науки про взаємодію живих речовин і геохімічного середовища. В.І. Вернадський, основоположник біогеохімії, виявляє грандіозну роль живої речовини в геохімічних процесах на нашій планеті. Для вивчення ролі живої речовини в біосфері були потрібні знання біології, геології, хімії, саме на їх основі створилась нова наука – біогеохімія. Специфіка й значення біогеохімії полягає у тому, що об’єкт її досліджень лежить на перехресті двох фундаментальних структурних рівнів матерії – атомарного й біосферного.

  Наноматеріали в хімії та фармації

  Пилипчук Л.Л., Близнюк В.М.

  Навчально-методичний посібник містить теоретичні питання сучасного курсу, в якому вивчаються нанооб’єкти, наностуктури та нанотехнології в хімії та фармації. В посібнику представлені такі розділи: класифікація та базові терміни нанонауки; властивості, отримання та вивчення наноматеріалів; використання наноматеріалів в фармації, медицині, побуті тощо.

  Призначено для аудиторної, індивідуальної та позааудиторної (самостійної) роботи студентів спеціальностей спеціальностей 102 Хімія, 014 Середня освіта (Хімія), 226 Фармація денної та заочної форми навчання рівня вищої освіти «бакалавр» та «магістр», Фізика, Біологія та для тих хто цікавиться нанонаукою.

  Мікробіологія галузі. Мікробіологія бродильних виробництв

  Капрельянц Л.В., Єгорова А.В., Труфкаті Л.В.

  Навчальний посібник написано відповідно до чинної навчальної та робочої програми дисципліни «Мікробіологія галузі», яка є однією з базових для фахової підготовки бакалаврів галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технологія продуктів бродіння і виноробства». Викладено теоретичний і практичний матеріал, розглядаються мікроорганізми, які у вигляді чистої культури використовують для виготовлення вина й пива (дріжджі), а також мікроорганізми, які є шкідниками та викликають хвороби продуктів бродіння (оцтовокислі, молочнокислі бактерії й «дикі» дріжджі). Описано джерела інфікування, профілактику захворювань і методи лікування.

  Методика навчання біології

  Тарасова С.М., Космачова А.М., Міхеєва Г.М.

  Навчальний посібник розроблений згідно з навчальною програмою з методики навчання біології (Київ, 2017 р) що дозволяє стимулювати систематичну самостійну роботи студентів, значно інтенсифікувати навчальний процес та підвищити якість підготовки майбутніх вчителів по формуванню професійних компетенцій на заняттях дисципліни „Методика навчання біології”. Посібник може бути корисним магістрантам і викладачам біологічних дисциплін, так як відповідає методичним основам підготовки та проведеня практичнирх занять на біологічному факультету Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

  Лабораторні роботи з ботаніки. Практикум

  Світельський М.М., Котюк Л.А., Федючка М.І.

  У навчальному посібнику викладено основні методичні рекомендації і вказівки щодо виконання 28 лабораторних робіт з цитології, гістології, морфології та анатомії вегетативних і генеративних органів, а також систематики нижчих і вищих рослин. Вони містять теоретичний матеріал для підготовки студентів агрономічного напряму навчання, перелік питань та тестові завдання до кожного змістовного модуля. Рекомендований для студентів напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” та 6.090105 “Захист рослин” вищих навчальних закладів ІІІ-VI рівнів акредитації.

  Лабораторний практикум із загальної мікробіології і вірусології

  Капрельянц Л.В., Єгорова А.В., Труфкаті Л.В.

  Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія». ... У посібнику надана інформація щодо правил роботи та основного обладнання в мікробіологічних та вірусологічних лабораторіях, технологій приготування поживних середовищ та методів їх стерилізації; методів дослідження морфології, культуральних та фізіологобіохімічних властивостей мікроорганізмів; способів культивування мікроорганізмів та вірусів, методів виділення чистих культур, класичних та сучасних методів ідентифікації мікроорганізмів; способів якісного та кількісного обліку мікроорганізмів...

  Генетичний аналіз (в рослинництві)

  Орлюк А.П., Базалій В.В., Гиль М.І.

  У посібнику викладено основні методи генетичного аналізу рослин та інших організмів за якісними (альтернативними) та кількісними ознаками. Запропоновано способи, формули і схеми для розрахунків розщеплення ознак у гібридах, визначення частоти кросинговеру. Окремі розділи присвячені цитогенетичному та хромосомному аналізам, використанню анеуплодії в генетичному аналізі та генетиці популяцій. Посібник пропонується для студентів та магістрантів вищих навчальних закладів.

  Генетика

  Січняк О.Л., Капрельянц Л.В., Килименчук О.О.

  Навчальний посібник до курсу «Генетика» містить сучасну інформацію з основ-них розділів курсу, включаючи історію розвитку, докладний огляд методів, інформацію про молекулярні основи спадковості, характер успадковування різних типів ознак, механізми мінливості, відомості про генетику онтогенезу, генетику популяцій, генетичні основи селекції та генетичну інженерію. Для студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія».

  Ботаніка з основами екології

  Світельський М.М., Іщук О.В., Федючка М.І., Матковська С.І., Пінкіна Т.В., Романюк А.А.

  У навчальному посібнику висвітлено походження, будову та життєдіяльність клітин, тканин і органів рослин та викладено основні методичні рекомендації і вказівки щодо виконання 28 лабораторних робіт з цитології, гістології, морфології та анатомії вегетативних і генеративних органів, а також систематики нижчих і вищих рослин. Містить перелік питань та тестові завдання до кожного розділу. Показано флористичну
  та ценотичну різноманітність рослинності України, її екологічну залежність, широтний і вертикальний зональний розподіл, динаміку та перспективи збереження гено- і ценофонду.
  Рекомендований для підготовки студентів аграрних вищих навчальних закладів ІІ–ІV рівнів акредитації.

  Апоптоз – запрограмована смерть клітини. Сurriculum vitae клітини – життєвий шлях клітини

  Горбатенко І.Ю., Гиль М.І., Денисюк Л.І.

  У навчальному посібнику подано матеріал щодо апоптозу на тлі еволюційного процесу, його сигналів, індукторів та репресорів, ролі цитохрому С під час вивільнення мітохондріями, описані апоптоз й некроз, роль мітохондрій під час
  апоптозу, тваринних організмів, його роль у вікових патологіях та хворобах.
  Посібник містить детальну інформацію і розрахований на здобувачів вищої освіти освітніх біоінженерія», а також біологічних й медичних спеціальностей, аспірантів та
  висвітлено особливості апоптозу в одноклітинних, рослинних та ступенів бакалавра й
  магістра спеціальності 162-«Ботехнології та науково-педагогічних працівників.

  Аналітична хімія. Якісний аналіз неорганічних та органічних речовин

  Шевряков М.В., Рябініна Г.О., Іванищук С.М.

  Навчальний посібник включає якісний хімічний аналіз неорганічних та органічних сполук, а також методи ідентифікації органічних речовин за фізичними константами та спектральними характеристиками. В якісному аналізі неорганічних речовин розглядаються методи якісного аналізу катіонів та аніонів, хімічні реакції їх виявлення, аналіз сухих речовин йонної будови. Якісний аналіз органічних речовин представлений методами елементного аналізу виявлення функціональних груп цих речовин, а також їх ідентифікація за температурами плавлення та кипіння. У посібнику наводяться методи ідентифікації органічних речовин за інфрачервоними спектрами та спектрами протонного магнітного резонансу...